Detall de Procediment

Informació sobre l'exercici de venda domiciliària. Comerç.

Codi SIA:: 3016384
Codi GVA:: 506
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

- La venda domiciliària és la realitzada professionalment per mitjà de la visita del venedor, o dels seus empleats o agents, al domicili dels possibles compradors, tant si es produïx l'entrega de la cosa venuda en el moment mateix, com si no. - No es considerarà venda domiciliària l'entrega de mercaderies adquirides prèviament en establiments comercials o sota alguna modalitat de venda a distància. - Es consideraran assimilades a la venda a domicili les que realitzen en el lloc de treball del comprador, l'anomenada venda en reunió d'un grup de persones convocades pel venedor o una altra persona a petició d'este, les realitzades en ocasió d'excursions i viatges, encara que tinguen lloc en locals del venedor, i, en general, la venda al detall realitzada fora de l'establiment del comerciant i a iniciativa d'este o dels seus auxiliars.

Informació complementària

Informació complementària

Per a la pràctica de la venda domiciliària hauran de complir-se els requisits següents: - Les empreses que realitzen venda domiciliària a la Comunitat Valenciana hauran de depositar una fiança caucional de garantia, ajustada al seu volum de negoci, per la possible responsabilitat civil que puguen contraure en la pràctica d'este sistema de venda. Quan finalitze l'exercici de la venda domiciliària, podrà sol·licitar-se la cancel·lació de la fiança depositada, després de la comprovació que no hi ha expedients en tràmit de què puguen derivar-se possibles responsabilitats. - Constitució de la fiança caucional: La fiança caucional de garantia per la possible responsabilitat civil haurà de depositar-se en metàl·lic o per mitjà d'un aval bancari, en el servici territorial de la conselleria competent en matèria d'hisenda, a favor de la conselleria competent en matèria de comerç interior. L'import de la fiança s'establix segons la xifra anual de vendes a la Comunitat Valenciana, d'acord amb el Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell. - Els venedors hauran de mostrar als consumidors la documentació en què conste la identitat de l'empresa i facilitar la informació i les garanties establides per als contractes subscrits fora d'un establiment comercial.

Normativa

Normativa