Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024

Codi SIA:: 210718
Codi GVA:: 661
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: TANCAT
(05-04-2024
24-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Seran subvencionables les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals, campanyes de sensibilització, d'educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides a la informació als visitants sobre el compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l'aplicació de programes d'educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del mitjà forestal.

 

Les activitats subvencionables podran desenvolupar-se fins al 31 d'octubre de 2024. En el cas d'activitats realitzades amb anterioritat a la present convocatòria, per a ser subvencionables hauran d'haver-se realitzat conforme el que s'establix en les bases i constar el coneixement i autorització per part de la Conselleria de Justícia i Interior

 

Observacions

Observacions

DESPESES SUBVENCIONABLES

 

Es consideren despeses subvencionables les següents:

 

a) Despeses d'alimentació.

b) Despeses de transport, lloguer de vehicles, gasolina i dietes de desplaçament.

c) Material fungible necessari per a la correcta realització del projecte (aquell que tinga una vida útil similar a la d'execució del projecte).

d) Assegurances obligatòries per al personal voluntari i de responsabilitat de l'entitat, despeses de gestoria i telefonia. Només es finançaran despeses corrents de l'entitat necessàries per a la realització objecte de l'activitat subvencionada, mai despeses d'inversió o financeres.

e) Despeses de personal. Import màxim el 10 % del total concedit.

f) Despeses d'allotjament del personal voluntari.

 

L'organització d'esdeveniments o activitats poden subcontractar-se fins a un màxim del 50 % del total del projecte subvencionat.

 

La data de la signatura de l'acta d'inici serà la data a partir de la qual es poden presentar justificants de despesa.

Requisits

Requisits

Disposar de l'estructura suficient per a garantir el compliment dels objectius.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats o organitzacions en què concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris de les subvencions recollides en aquestes bases les organitzacions i entitats de voluntariat, segons la definició que en fa la Llei 4/2001, de 19 juny, de la Generalitat, del voluntariat, entre les finalitats de la qual figuren la defensa i conservació de la naturalesa i l'educació ambiental, així com ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds per a l'exercici 2024 serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV. Núm. 9821 / 04.04.2024).

 

 

Formularis documentació

1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades en les presents bases es presentaran en imprés normalitzat, que s'adjunta a la present convocatòria i acompanyades de la documentació que a continuació s'indica: a) Organitzacions i entitats, certificat de la seua inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana. b) En el cas de corporacions locals, acord adoptat pel Ple o, si és el cas, per la Junta de Govern local quan acredite tindre esta facultat delegada, o per l'alcalde de la corporació amb la posterior ratificació del Ple o de la junta en el cas que tinga esta facultat delegada. c) Els sol·licitants que no hagen participat en campanyes precedents, informe sobre les activitats realitzades per l'entitat en l'àrea de conservació de la naturalesa i el voluntariat ambiental. d) Memòria o projecte, amb els següents continguts mínims: títol, objectiu, àmbit d'actuació, nombre de persones voluntàries (total i diari), calendari detallat de l'activitat i ubicació. e) Pressupost desglossat segons els diferents blocs de despeses subvencionables recollits en la base sexta, així com importe sol·licitat que en cap cas podrà superar l'import màxim establit. f) En cas de primera sol·licitud o canvi de compte bancari, l'entitat emplenarà l'imprés de manteniment de tercers. g) Declaració si és el cas, que acredite l'existència de sol·licitud o obtenció d'altres subvencions percebudes o reconegudes d'altres administracions públiques o de qualsevol entitat pública o privada, pel mateix concepte. h) En el cas d'entitats o organitzacions, documentació acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent o exempt de les seues obligacions tributàries tant de la Generalitat Valenciana com estatal i amb la seguretat social, en els termes establits en l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions. L'òrgan gestor d'este procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per l'interessat per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. En cas contrari, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. i) Declaració responsable acreditativa de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartat 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió de subvencions ja estigueren en poder de la Conselleria competent en matèria de Justícia i Interior el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: http://www.gva.es/proc661 Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau firma per a les persones físiques. En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A este efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena, la qual haurà de realitzar-se en tot cas, dins del termini assenyalat en l'apartat quint. En cas contrari, la sol·licitud es tindrà per no presentada. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en les presents bases o no s'acompanye la documentació que d'acord amb les mateixes resulte exigible es requerirà a l'interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud. - L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment seran els Servicis Territorials de la Conselleria de Justícia i Interior que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució. - La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es referix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - La valoració de les sol·licituds presentades es realitzarà per una comissió de valoració, composta per la persona titular de la Direcció General amb competències en prevenció d'incendis forestals en qualitat de president, el Cap de Servici d'Ajudes per a la Prevenció d'Incendis Forestals, un representant de la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia i Interior i fins a un màxim de tres tècnics de prevenció d'incendis forestals designats per la persona titular de la Direcció General amb competències en prevenció d'incendis forestals, actuant un d'ells en qualitat de secretaria de la Comissió que atesos els criteris i requisits establits i d'acord amb la disponibilitat pressupostària, estendrà acta i formularà la proposta de resolució a l'òrgan concedent. - La competència per a resoldre les corresponents convocatòries correspon a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Es tindran en compte els següents criteris de valoració, conforme al següent orde de prioritat: a) Valoració de les activitats realitzades en anteriors convocatòries de voluntariat en prevenció d'incendis forestals, de 0 a 20 punts, distribuïts de la manera següent: Entre 1 i dos convocatòries fins a 5 punts Entre tres i sis convocatòria fins a 10 punts Més de sis convocatòries fins a 20 punts Han de presentar certificació o document acreditatiu de les activitats realitzades. b) Realització d'activitats en espais naturals protegits, segons la definició de la Llei vigent d'Espais Naturals protegits, un punt per activitat i any fins a un màxim de 10 punts. c) Superfície forestal protegida per l'activitat, de 0 a 10 punts. De tots els projectes presentats a esta convocatòria tindrà 10 punts el que més superfície forestal protegida contemple, 0 punts el que menys i la resta de manera proporcional. d) El grau d'adequació entre la despesa prevista i els objectius perseguits pel projecte, de 0 a 10 punts. De tots els projectes presentats a esta convocatòria, tindrà 10 punts el que millor relació objectiu/despesa tinga, 0 punts el que menys i la resta de manera proporcional. e) Període i nombre de voluntaris, de 0 a 10 punts. Per al seu càlcul se sumarà el nombre de voluntaris per projecte multiplicat pel número, enter o fracció, de mesos naturals treballats. De tots els projectes presentats a esta convocatòria tindrà 10 punts el que obtinga el número major, 0 punts el que menys i la resta de manera proporcional. f) Experiència prèvia en activitats de voluntariat relacionades amb el medi ambient, prou documentada, de 0 a 5 punts. g) L'obertura de l'activitat a persones alienes a l'entitat sol·licitant, i especialment la implantació del voluntariat en la zona d'actuació, de 0 a 10 punts. h) Promoure activitats que faciliten la integració de persones amb minusvalideses, física, psíquica o social, de 0 a 5 punts. Seran exclosos aquells projectes en els quals es practique qualsevol política discriminatòria en la selecció dels seus participants. Quan la suma de les subvencions sol·licitades supere l'import global màxim disponible per a la subvenció, l'òrgan competent per a resoldre prorratejarà, conformement a la puntuació obtinguda en la baremació de les sol·licituds, entre els beneficiaris que complisquen els requisits per a ser beneficiaris.
Termini alegació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Obligacions

Obligacions

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici d'estes actuacions. d) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o autoritzar la Conselleria perquè està obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, esta informació. e) Acceptar la supervisió de les activitats per part de la Conselleria de Justícia i Interior a la qual s'haurà de comunicar de manera prèvia l'inici i finalització de les activitats. f) Acceptar les bases fixades en esta orde de bases, la convocatòria periòdica a la qual s'aculla la sol·licitud i aquelles directrius que la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals establisca per al seu desenvolupament i seguiment. g) Nomenar un director tècnic del projecte, que es convertirà en interlocutor vàlid amb la Conselleria de Justícia i Interior en tot el relacionat amb el desenvolupament del projecte, havent-se de comunicar per escrit este nomenament. h) Comunicar per escrit les modificacions que es produïsquen en el desenvolupament del projecte subvencionat. i) Presentar, una vegada acabades les activitats, una memòria que contemple la totalitat del projecte realitzat i els resultats aconseguits, estructurada en els apartats següents: presentació, descripció de les activitats, mitjans humans i materials emprats, pressupost final i avaluació global i impressions. j) Qualsevol anunci, material imprés o publicació de l'activitat, així com qualsevol altre material de difusió utilitzat haurà de comptar amb l'autorització prèvia de la Conselleria de Justícia i Interior fent constar en estos, si procedira, així com en les publicacions resultants dels treballs, que han sigut realitzats amb una subvenció d'esta Conselleria. k) La realització de cursos de formació o activitats divulgatives relacionades amb el motiu d'esta subvenció haurà de comptar amb l'aprovació prèvia de la Conselleria de Justícia i Interior. l) Comunicar per escrit a la Conselleria de Justícia i Interior l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions, ens públics o privats m) Subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil amb les cobertures mínimes obligatòries tant del personal voluntari, com de tercers que es puguen veure afectats per l'activitat. Esta condició tindrà caràcter previ a l'inici de l'activitat. n) Les entitats acollides a les subvencions regulades per estes bases hauran d'establir normes internes de funcionament que no autoritzen la conducció de vehicles tot terreny a persones amb una antiguitat de permís de conduir igual o inferior a dos anys, llevat que estes hagueren seguit un curs homologat de conducció d'esta mena de vehicles. o) Acceptar les normes mínimes d'uniformitat que establisca la Conselleria de Justícia i Interior, tant en vestimenta com en els logotips dels vehicles que siguen finançats amb càrrec a la present subvenció. p) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. q) Els beneficiaris han de complir el que s'establix en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que s'establix en els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015, així com l'article 18 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre, General de subvencions. L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent. Així mateix, l'entitat beneficiària complirà amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter dels quals personal s'aporten en el procediment administratiu derivat del present escrit, de la comunicació d'estes dades a la Conselleria, així com del tractament dels mateixos per part d'esta.

Observacions

Observacions

- Contra les resolucions adoptades, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. - Tot això, sense perjudici de la interposició d'un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, no podrà simultaniejar-se la interposició del recurs de reposició amb el contenciós administratiu.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les subvencions podran finançar fins al 100 % de l'execució del projecte d'activitats i l'ajuhttps://siac-back.gva.es/siac-back/images/icons/pdf.gifda màxima que es pot rebre per cada projecte és de 10.000 euros. L'import de les subvencions que regula aquesta ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat. Les entitats beneficiàries hauran de presentar la sol·licitud de cobrament de la subvenció com a data màxima el 31 d'octubre de 2024, utilitzant el model normalitzat i adjuntant la documentació que justifique les despeses subvencionables.

Termini màxim

Termini màxim

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat resolució expressa, podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu en els termes previstos en la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. 3. Correspon a la consellera de Justícia i Interior la competència per a resoldre, previ informe i proposta de la comissió de valoració.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador en la matèria que regula aquesta ordre és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini justificació:
fins a: 31-10-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La justificació es realitzarà, acompanyada de la documentació indicada en la base tretzena de l'annex I de l'orde de bases i en el mateix orde en este apartat. Les resolucions de pagament seran notificades mitjançant la seua publicació en este mateix procediment.

Termini

Termini

El termini màxim de presentació de la justificació de les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024, serà com a màxim el 31 d'octubre de 2024.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).