Detall de Procediment

Sol·licitud i declaració responsable d'accés a les proves d'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 210760
Codi GVA:: 748
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-05-2024
06-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realització de proves per a l'obtenció de l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

LLOC, PROCÉS I CONTINGUT DE LES PROVES

 

L'orde d'intervenció de les persones aspirants a les proves començarà amb la lletra «H», conforme al resultat del sorteig celebrat el dia 11 de març de 2024 (DOGV 9816, 26.03.2024), seguint-se l'orde alfabètic de cognoms a partir d'aquella.

 

*LLOC

 

Les persones aspirants hauran de triar i assenyalar en la sol·licitud de la convocatòria la ciutat de preferència per a la realització de la prova de coneixements específics entre les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València.

 

*PROCÉS

 

- Les persones aspirants hauran d'acudir al lloc de la realització de les proves proveïts del document d'identificació original, en la data i hora que es determine, així com de llapis del número 2 i goma d'esborrar.

 

- Les persones aspirants seran anomenades per a la realització de les proves un màxim de dos vegades, quedant decaiguts en els seus drets els qui no compareguen a realitzar-les.

 

- Durant les proves, els membres del Tribunal, suplents o el personal de suport o col·laborador podran requerir a les persones aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment.

 

* CONTINGUT DE LES PROVES

 

La prova de coneixements específics es realitzarà de manera presencial i estarà integrada per:

 

a) Una prova eliminatòria tipus test de 100 preguntes, en el qual les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen i per a la realització del qual les persones aspirants disposaran de 100 minuts.

La fórmula de correcció serà: reposades correctes netes = núm. d'encerts – (núm. d'errors/3).

 

La prova versarà sobre el contingut del llistat de temes publicat com a Annex de la resolució de la convocatòria i es compondrà de:

 

- 15 preguntes referides al temari de gestió, assessorament i assistència a grups turístics. Preparació i desenvolupament d'itineraris turístics. Normativa turística. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

 

- 25 preguntes referides al temari de coneixements de l'actualitat política, econòmica, social, cultural i del turisme a Espanya i en la Comunitat Valenciana.

 

- 30 preguntes sobre Història i Història de l'Art de la Comunitat Valenciana.

 

- 30 preguntes de Geografia i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana.

 

b) Superada la prova tipus test, es realitzarà una segona prova consistent en una exposició oral d'un supòsit pràctic, extret a l'atzar per la persona aspirant d'entre diverses propostes de Béns d'Interés Cultural de la Comunitat Valenciana (BICs) plantejades pel tribunal, per a la qual es disposarà aproximadament de 10 minuts.

 

Es valorarà la capacitat de comunicació, desimboltura, coherència en l'exposició, correcció gramatical, la fluïdesa en el discurs, i els coneixements sobre el supòsit pràctic.

Requisits

Requisits

1. Amb caràcter general:

 

a) Ser major d'edat.

 

b) Estar en possessió d'algun dels següents títols acadèmics:

 

- Diplomatura en Turisme.

- Diplomatura en Empreses i Activitats Turístiques.

- Títol de Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques.

- Títol de Tècnic Superior de Guia, Informació i Assistència Turística.

- Títol d'Informació i Comercialització Turística.

- Grau, diplomatura o llicenciatura universitària.

- Qualssevol altres equivalents o homologats als anteriors.

 

En el cas de títol estranger, la persona interessada haurà d'acreditar l'homologació del mateix per l'òrgan competent o, en defecte d'això, document que acredite haver sol·licitat la seua homologació. En este últim cas, la resolució d'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana mancarà d'eficàcia fins a la presentació en la Direcció General de Turisme, en el termini màxim de 24 mesos comptats des de la data d'esta, de la corresponent homologació. Transcorregut este termini decaurà el dret a obtindre l'habilitació.

 

En el cas de títols universitaris obtinguts en un Estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, l'homologació podrà substituir-se per l'aportació del Suplement Europeu al Títol o Diploma Supplement, segons el model establit per la Comissió Europea, Consell d'Europa i UNESCO-CEPES (Consell Europeu per a l'Ensenyament Superior).

 

c) Poder acreditar el domini d'una llengua estrangera, nivell mínim B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües i, a més, per a les persones estrangeres del d'una de les oficials de la Comunitat Valenciana, igualment amb un nivell mínim B2, o, si és el cas, llengua de signes, sempre abans de la publicació de la llista definitiva.

 

El domini de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana s'entendrà acreditat amb la titulació a què es referix l'apartat b) anterior obtinguda en qualsevol d'estes llengües.

 

A més d'amb els documents expedits per organismes oficials, s'entendrà acreditat el domini d'una llengua estrangera quan la persona aspirant, de nacionalitat diferent a l'espanyola, present certificat d'haver cursat i finalitzat al seu país d'origen, com a mínim, estudis secundaris.

 

d) En el cas de persones estrangeres no comunitàries, s'haurà de comptar amb les autoritzacions o permisos de treball o residència a Espanya que resulten aplicables conformement al que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

 

2. Els requisits establits hauran de posseir-se abans del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte el requisit de l'apartat c) que, en tot cas, haurà de quedar acreditat abans de la publicació de la llista definitiva de persones aspirants declarades aptes en les proves.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física que desitge obtindre l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana i complisca els requisits de la convocatòria.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds de manera telemàtica serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Formularis documentació

Al formulari de sol·licitud d'admissió en la convocatòria degudament emplenat i firmat electrònicament s'adjuntarà la documentació requerida en l'apartat 4.2. de la Resolució de convocatòria de les proves, en format pdf. IMPORTANT 1. En cas de no estar en possessió del document que acredite el domini d'una o diverses llengües estrangeres, mínim nivell B2, del Marc europeu comú de referència per a les Llengües, idiomes oficials de la Comunitat Valenciana per a persones sol·licitants estrangeres, igualment amb un nivell mínim B2, o llengua de signes, si és el cas, este haurà d'aportar-se amb anterioritat a la publicació de la llista definitiva de persones aptes en les proves. 2. En el cas que es pretenga la convalidació de coneixements del temari, sense perjuí del que s'establix en el paràgraf següent, és necessari presentar memòria explicativa detallada de la coincidència de coneixements i expedient acadèmic on consten les assignatures a les quals es referix esta memòria. En cas de no presentar la memòria explicativa detallada o l'expedient acadèmic no es convalidarà la matèria sol·licitada. 3. Les persones aspirants que disposen del Màster en Guia Turístic i Interpretació del Patrimoni, els Especialistes en Interpretació del Patrimoni i Guia Turístic, els Experts en Informació, Interpretació i Guia Turístic i els Tècnics Superiors de Guia, Informació i Assistència Turística o en Informació i Comercialització Turística, podran sol·licitar la convalidació de les proves de la fase de coneixements específics (prova tipus test i prova oral) sense necessitat de presentar la memòria explicativa a què es referix el paràgraf anterior. 4. En el cas que la documentació presentada no estiga escrita en valencià o castellà, s'acompanyarà una traducció jurada d'esta.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

- La taxa d'inscripció en la convocatòria serà de 15 euros i s'abonarà en el mateix tràmit telemàtic de sol·licitud d'inscripció en les proves, a través de pagament amb targeta de crèdit o dèbit, o a través de càrrec en compte d'entitat col·laboradora.

 

- L'esmentada taxa afecta a totes les persones que sol·liciten l'admissió a les proves. La falta de l'abonament de la taxa d'inscripció en la convocatòria determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

Estaran exempts del pagament de la taxa d'inscripció en la convocatòria:

 

a) Les persones contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

 

b) Les persones contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

 

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

d) Les persones contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i esta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Tindran una bonificació del 50% els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

 

Les persones participants que, en formalitzar la inscripció, s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes hauran d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica còpia del títol de família nombrosa o del corresponent certificat.

 

Procedirà la devolució de l'import pagat únicament en els supòsits i procediments contemplats en l'article 1.2.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació s'efectuarà per via telemàtica des de la Seu Electrònica de la Generalitat, en l'enllaç SOL·LICITUD-Presentació autenticada d'este mateix tràmit. Per a procedir amb la tramitació telemàtica, les persones sol·licitants hauran de disposar de firma electrònica avançada. En cas de dubtes respecte a la configuració de l'ordinador, sistemes operatius i navegadors, certificat digital o altres temes poden fer ús dels Servicis En línia de GVA disponibles en l'enllaç: https://sede.gva.es/es/ajuda/suport

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Acabat el termini de vint dies hàbils per a la presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió en les proves, revisades estes, la Direcció General de Turisme elaborarà una llista provisional de persones admeses i excloses que es publicarà en l'apartat de la llista de seguiment d'este mateix tràmit. 2. Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils per a l'esmena de defectes i la presentació d'al·legacions contra esta llista provisional, únicament, a través d'este mateix tràmit electrònic, en l'apartat ESMENA-Presentació autenticada. No s'admetrà cap esmena o al·legació que no siga presentada a través d'este tràmit. 3. Transcorreguts els deu dies a què es referix el paràgraf anterior, s'elaborarà la llista definitiva en la qual es resoldran les al·legacions si és el cas presentades. Si no s'hagueren produït al·legacions, la llista provisional es considerarà automàticament definitiva, publicant-se en l'apartat de la llista de seguiment d'este mateix tràmit. En les mateixes llistes figuraran les convalidacions de coneixements admeses. 4.- Posteriorment es convocarà als aspirants admesos i que no hagen convalidat la totalitat dels coneixements específics, per a la realització de la prova tipus test. 5. Valorada la prova tipus test, es publicarà la relació provisional de persones aspirants declarades aptes o no aptes pel Tribunal que es publicarà en l'apartat de la llista de seguiment d'este mateix tràmit. 6. En el termini de 10 dies hàbils, les persones participants en la prova tipus test podran sol·licitar aclariment sobre la qualificació obtinguda en l'esmentada prova, mitjançant escrit dirigit telemàticament al Tribunal de la convocatòria, especificant les raons que motiven la seua sol·licitud, únicament a través del tràmit electrònic: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g18492 7. Transcorregut el termini i resoltes les sol·licituds d'aclariment, el Tribunal elaborarà la llista definitiva de persones candidates declarades aptes en la prova tipus test i les convocarà per a la realització de la prova oral. 8. Realitzada i valorada la prova oral, es publicarà la relació provisional de persones aspirants declarades aptes o no aptes pel Tribunal. 9. En el termini de 10 dies, les persones participants en la prova oral podran sol·licitar aclariment sobre la qualificació obtinguda, mitjançant escrit dirigit telemàticament al Tribunal de la convocatòria, especificant les raons que motiven la seua sol·licitud, únicament a través del tràmit electrònic: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g18492 10. Així mateix disposaran del mateix termini de 10 dies per a aportar el document que, amb un nivell mínim B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües, acredite el domini d'una llengua estrangera, idiomes oficials de la Comunitat Valenciana per a les persones estrangeres o, si és el cas, llengua de signes, per haver-se obtingut després de la realització de la sol·licitud de participació en les proves i no haver-lo aportat amb anterioritat, presentació que haurà de realitzar-se a través de l'apartat d'esmena del tràmit electrònic: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g748 11. Transcorregut el termini a què es referix el paràgraf anterior, el Tribunal elaborarà i publicarà la llista definitiva de persones candidates declarades aptes i que posseïsquen la totalitat dels requisits exigits en la present convocatòria, i proposarà a la persona titular de la Direcció General de Turisme la seua habilitació com a guies de turisme de la Comunitat Valenciana i la seua inscripció en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. 12. Resoltes les habilitacions, es procedirà a l'expedició de les acreditacions de Guia de Turisme de la Comunitat Valenciana o document que, si és el cas, procedisca. Per a això, les persones candidates declarades aptes hauran de remetre una fotografia grandària carnet en format jpg a l'adreça de correu electrònic: guiadeturisme@gva.es indicant les seues dades personals.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La valoració de totes les proves serà d'apte/a o no apte/a, havent de ser apte/a en totes les proves per a obtindre l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana. La prova tipus test es considerarà superada (apte/a) si s'obté un mínim de 50 respostes correctes netes. La valoració de la prova oral serà de 0 a 4 punts, superant-la (apte/a) els qui obtinguen una puntuació mínima de 2 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

1. Serà inadmesa tota sol·licitud que no haja sigut presentada telemàticament a través del procediment establit, encara que s'hagen abonat les taxes corresponents. 2.la sol·licitud haurà de ser, no sols emplenada, sinó tramitada fins a l'obtenció del justificant de Registre d'Entrada.

Observacions

Observacions

Contra les resolucions i actes de tràmit del Tribunal als quals es referix l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Turisme, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, conforme al que es disposa en els articles 121 i 122, en relació amb l'article 30.4, de la citada Llei. Contra la resolució de convocatòria de guies, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que s'establix en els articles 121 i 122, en relació amb l'article 30.4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

L'esmena/aportació de documentació de les persones participants en les proves haurà de realitzar-se a través d'este mateix tràmit, en l'enllaç "ESMENA-Presentació autenticada".

Termini

Termini

L'aportació de documentació es podrà realitzar sempre dins dels terminis establits en la convocatòria de les proves.

Presentació

Presentació