Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció en el registre d'una federació, confederació o unió d'associacions

Codi SIA:: 210512
Codi GVA:: 84
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La inscripció en el Registre d'Associacions d'una federació, confederació o unió d'associacions, en el marc del que estableixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25 de novembre).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El president de l'òrgan provisional de govern de cada federació, confederació o unió d'associacions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/2002).
  • Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.375, d'11/11/02).
  • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/2008).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Imprés de sol·licitud, subscrit degudament per la persona titular de la presidència de l'òrgan provisional de govern i acompanyat de la documentació següent: - Acta fundacional, en què figure l'acord adoptat per a constituir la federació, confederació o unió d'associacions, així com la data d'adopció de l'acord. - Estatuts aprovats que en regiran el funcionament. - Una relació en què conste la designació dels integrants de l'òrgan provisional de govern de la federació, confederació o unió d'associacions. - Els documents acreditatius de la identitat de les persones membres de l'òrgan provisional de govern esmentat, confrontats degudament, així com de les facultats que els hagen atorgat a aquest efecte les respectives associacions. - Els certificats expedits pels registres d'associacions corresponents acreditatius de l'existència legal de les associacions fundadores. - Els certificats dels acords adoptats per les assemblees generals de les associacions promotores en què conste la voluntat d'aquestes de constituir la federació, confederació o unió d'associacions.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No sotmés a pagament de taxa.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerides . - El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es podrà entendre estimada la sol·licitud d'inscripció. - Quan l'administració competent advertisca defectes formals en la documentació aportada que impedisquen la continuació del procediment, es notificarà a les persones interessades i se'ls concedirà un termini per a l'esmena pertinent. - Quan les entitats sol·licitants o la que es vulga constituir no es trobe inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002 i la Llei 14/2008, l'Administració, amb un audiència prèvia d'aquestes, denegarà la inscripció en el registre d'associacions corresponent i indicarà a la persona sol·licitant quin és el registre o l'òrgan administratiu competent per a inscriure-la. La denegació de la inscripció serà, en qualsevol cas, motivada. - Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en la constitució de la federació, confederació o unió d'associacions, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada, i traslladarà tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent. A més, comunicarà aquesta circumstància a l'entitat interessada i quedarà suspés el procediment administratiu fins que es dicte una resolució judicial ferma. - Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en l'activitat de la federació, confederació o unió d'associacions, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada i traslladarà tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent. Aquesta circumstància es comunicarà a les entitats interessades. Per a consultar dubtes sobre la tramitació del seu expedient pot consultar-les en les següents adreces de correu electrònic: Alacant: entitats_jurídiques_dt_alicante@gva.es Castelló: regaso_cas@gva.es València: registre_asociacionesvcia@gva.es

Termini màxim

Termini màxim

- El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es podrà considerar estimada la sol·licitud d'inscripció.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa