Detall de Procediment

Oferiment per a la realització de: a) Acolliments familiars d'urgència, temporals i/o permanents, b) Delegacions de guarda d'estades, caps de setmana i vacances Tot això respecte de xiquetes, xiquets i adolescents del sistema de protecció de la Generalitat Valenciana, amb els qui no existeix vincle afectiu o de parentiu.

Codi SIA:: 210797
Codi GVA:: 912
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Tramitació del procediment relatiu a la declaració d'aptitud de les persones que s'ofereixen en qualitat de família acollidora educadora als efectes descrits en les lletres a) i b) de l'apartat anterior.

Requisits

Requisits

Generals:

 

· Ser major d'edat.

· Residir en el territori de la Comunitat Valenciana.

· En el cas de persones estrangeres comptar amb Autorització de Residència en vigor.

· Certificació negativa dels següents registres: Registre Central de delinqüents sexuals (tots els membres de la família majors de 14 anys) Registre Central per a la protecció de víctimes de violència domèstica i de gènere i Registre central de Mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes.

 

Acolliment familiar d'urgència, a més dels generals:

· Disponibilitat 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

 

Acolliment familiar especialitzat, a més dels generals:

Grau 1:

· Qualificació amb formació superior: diplomatura, llicenciatura o grau universitari o altres graus formatius no universitaris que guarden relació amb l'àmbit sanitari, sociocomunitario o socioeducatiu.

· Formació específica i complementària relacionada amb les necessitats i circumstàncies especials dels xiquets, xiquetes i/o adolescents a acollir.

· Experiència pràctica mínima de 2 anys de dedicació a xiquetes, xiquets i/o adolescents amb perfil similar a aquelles per a l'acolliment de les quals s'ofereixen. A tals efectes, computarà el temps treballat.

 

Grau 2:

· La mateixa qualificació i formació específica que l'acolliment familiar especialitzat de grau 1.

· Experiència mínima de 2 anys en l'acompliment laboral en l'àmbit sanitari, sociocomunitario o socioeducatiu.

· 2 anys d'experiència en acolliment familiar en qualsevol modalitat o d'1 any si es tracta d'acolliment familiar especialitzat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran oferir-se per a acollir en qualitat de família educadora totes les persones majors d'edat residents en la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Tot l'any.

Formularis documentació

a) Oferiment segons imprés normalitzat, degudament emplenat. Excepte oposició expressa, la presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització de la persona o persones sol·licitants perquè l'òrgan gestor obtinga les dades de verificació de la identitat i de residència, i en aquest cas no haurà d'aportar les corresponents certificacions. Els qui expressament no ho autoritzen hauran de presentar amb la sol·licitud totes les certificacions que corresponguen. b) Qüestionari degudament emplenat i signat per les persones oferents. c) Documentació que acompanya, general: · DNI, passaport o NIE, només en cas de no autoritzar l'accés per a la verificació. · Llibre de família. · Última declaració de la renda /o certificat d'exempció. · Certificat d'antecedents penals de tots els membres de la família majors de 18 anys. · Certificat mèdic oficial actualitzat de les persones que s'ofereixen. · Certificació negativa dels següents registres: Registre Central de delinqüents sexuals (tots els membres de la família majors de 14 anys) Registre Central per a la protecció de víctimes de violència domèstica i de gènere i Registre central de Mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes. · Certificat d'empadronament, només en cas de no autoritzar l'accés per a la verificació. · Certificat d'inscripció en el Registre d'Unions de fet, si escau. · Autorització de residència en vigor (persones estrangeres). · En els oferiments per a la formalització d'acolliments especialitzats, a més documentació acreditativa de la seua qualificació, formació específica i experiència. Podran adjuntar al formulari d'oferiment i al qüestionari, tota o part de la documentació relacionada anteriorment.

Presentació

Presentació

Presencial

En els registres de les Direccions Territorials amb competència en matèria de protecció de persones menors d'edat de cada província, segons els casos:

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secció d'Acolliment familiar. Alacant.

C/Teatre 37, 03001-Alacant

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secció de Família i Adopcions. Castelló.

C/ Hnos Bou 81, 12003 Castelló.

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secció de Menors II. València.

Avda de l'Oest 36. València.

L'atenció presencial i registre de documents en la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València serà únicament mitjançant cita prèvia, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'Internet:https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

 

No obstant això, les sol·licituds també es podran presentar:

-En qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració Autonòmica Valenciana, de l'Estat, o a la d'alguna de les entitats que formen part de l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

-En qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Assistència obligatòria a una sessió informativa impartida per la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La inscripció es pot realitzar a través de l'enllaç inclòs en "Normativa/Seguiment". 2.- Presentació dels impresos normalitzats, emplenats i signats, d'oferiment i qüestionari. Als quals podrà acompanyar tota o part de la documentació indicada. . En cap cas, la presentació d'un oferiment portarà amb si la incoació i tramitació de l'expedient. Transcorreguts dos anys des de la seua presentació sense que s'haja incoat expedient per a la valoració de l'aptitud per a acollir perdrà vigència. 2.- Incoació d'ofici de l'expedient relatiu a la declaració d'aptitud, Prioritzant-se sempre la tramitació d'aquells oferiments que suposen una alternativa familiar per a aquells xiquets, xiquetes i/o adolescents amb menys probabilitats de ser acollides. 3.- Requeriment, en el seu cas, de la documentació preceptiva no aportada inicialment i/o actualització d'aquesta. 4.- Formació avaluativa i valoració de les persones oferents respecte de la/s modalitat/és concretes d'acolliment familiar per a les quals s'ofereixen. 5.- Proposta de resolució i realització del corresponent tràmit d'audiència en cas que la mateixa siga desfavorable. 6.- Acord de la Comissió de Protecció de la Infància i l'Adolescència de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província del lloc de residència de les persones oferents. 7.- Resolució de la persona titular de la Direcció Territorial competent en els termes acordats per la Comissió de Protecció de la Infància i l'Adolescència de la seua província: a) Declara l'aptitud de la persona o persones per a l'acolliment familiar amb indicació de la modalitat d'acolliment, així com l'especialització i/o disponibilitat, quan siga procedent. Acordant la seua inscripció en el Registre de Famílies Acollidores de la Comunitat valenciana i l'expedició del document acreditatiu de tal condició b) Declaració de no aptitud.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Servei amb competència en matèria d'acolliment familiar de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Observacions

Observacions

Contra la resolució administrativa que acorde la declaració d'aptitud o no aptitud, segons els casos, pot formular-se oposició davant els tribunals civils en el termini de dos mesos des de la seua notificació, conforme al que es disposa en l'article 780.1 de la Llei d'enjudiciament civil. Així mateix, transcorregut el termini de sis mesos sense que s'haguera notificat resolució expressa, el sentit del silenci serà desestimatori.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

No té efecte econòmic de per si mateix, sense perjudici del dret a percebre una prestació econòmica per a la sustentació a la criança de la persona o persones menor/és d'edat acollida/s, prèvia sol·licitud i tramitació del corresponent procediment.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar serà de 6 mesos a comptar des de la data incoació d'ofici de l'expedient per a la valoració.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de les direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives de la província competent per raó del territori.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Seran motiu de Baixa Registral en el Registre de Famílies Acollidores: a) Variació de les circumstàncies personals o familiars tingudes en compte per a la declaració d'aptitud de les persones interessades com a família acollidora, prèvia valoració d'aquesta. b) Transcurs de dos anys sense que hagen realitzat un acolliment familiar per causes no imputables a l'Administració. c) Rebuig sense causa justificada d'un acolliment familiar que es corresponga amb les característiques per a les quals han sigut declarades aptes. d) Sol·licitud de cessament d'un acolliment familiar vigent sense causa justificada. e) Falsejament o alteració conscient de la informació que s'ha tingut en compte per a la declaració d'aptitud per a acollir. f) Ocultació de canvis o noves circumstàncies familiars que pogueren tindre conseqüències en l'aptitud de les persones acollidores o en el benestar de la persona acollida.