Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció d'una unió de fet en el Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana (alta en el Registre d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana)

Codi SIA:: 210798
Codi GVA:: 917
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La inscripció és la que té com a efecte la constitució d'una unió de fet formalitzada, amb les conseqüències que preveu la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana.

Són unions de fet formalitzades les unions de les quals hi ha constància de l'existència, bé per declaració de voluntat dels seus integrants davant del funcionari encarregat del Registre d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana, que es plasma en la inscripció corresponent, o bé en un altre document públic (per exemple, document notarial) inscrit en el registre esmentat, sempre que es complisquen els requisits que determina la llei esmentada perquè se les considere com a tals.

 

Aquesta inscripció té caràcter constitutiu i es produeix per mitjà d'una resolució de l'òrgan competent per a la gestió del registre esmentat.

No es podrà pactar la constitució d’una unió de fet amb caràcter temporal o condicional.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El procediment s'inicia a instàncies de les persones que pretenguen la inscripció de la unió de fet formalitzada, que haurà de ser suscrita pels dos membres de la parella, acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a constituir-se com a unió de fet.

 

Per a constituir-se com a unió de fet, és necessari complir i acreditar els requisits següents:

1. Ser majors d'edat o menors emancipats.

2. Conviure en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal en el territori de la Comunitat Valenciana.

3. Manifestar la voluntat de formalitzar la seua relació de convivència afectiva a través de la seua inscripció en el Registre d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana.

4. No tindre relació de parentiu en línia recta per consanguinitat o adopció ni col·lateral per consanguinitat o adopció fins al segon grau.

5. No estar lligats per matrimoni o estar separats legalment, mitjançant sentència judicial ferma o per escriptura pública atorgada davant de notari.

6. No tindre constituïda una parella o unió de fet, inscrita en qualsevol registre d'anàlogues característiques.

7. No estar incapacitats judicialment per a regir la seua persona.

 

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Sol·licitud escrita (imprés normalitzat), dirigida al Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, a través del tràmit específic habilitat per a això, que s'explica en l'apartat de presentació. A la sol·licitud normalitzada s'acompanyarà la següent documentació: a) Els documents d'identificació dels sol·licitants en vigor: Els espanyols s'identificaran amb el DNI. Els estrangers comunitaris amb el passaport o el DNI del seu país al costat del NIE. Els estrangers extracomunitaris amb el passaport. Si té doble nacionalitat, haurà d'identificar-se amb la documentació de la nacionalitat amb la qual acredite el seu estat civil. b) La condició de menor emancipat s'acreditarà mitjançant resolució judicial o certificació del Registre Civil. c) La convivència en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal en el territori de la Comunitat Valenciana, s'acreditarà mitjançant la certificació de l'empadronament de tots dos integrants de la parella en un mateix domicili de la Comunitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud. No són vàlids els volants d'empadronament. Si es donaren circumstàncies laborals, familiars o legals que impediren empadronar-se en el mateix domicili de manera temporal, es farà constar esta situació mitjançant declaració responsable i s'aportarà qualsevol documentació justificativa per a la seua valoració per l'òrgan competent per a resoldre. d) El no estar inclòs per vincle matrimonial s'acreditarà mitjançant la corresponent certificació negativa del Registre Civil especificant l'estat civil actual de les persones interessades si és diferent al de solteria (divorciat/a o vidu/a), o mitjançant documentació equivalent en el cas de persones estrangeres. En el cas d'estar separat legalment s'haurà d'aportar la corresponent sentència judicial ferma acompanyada del full d'inscripció matrimonial del Registre Civil amb la nota marginal de la sentència ja inscrita o acreditar-se mitjançant escriptura pública atorgada davant Notario. e) Si és el cas, document públic (per exemple, document notarial) que reculla la declaració de voluntat dels integrants de la unió que acredite que consta l'existència d'una unió de fet formalitzada, sempre que reunisca els requisits que estableix la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat. Este document notarial substitueix la compareixença personal en el Registre d'Unions de fet, havent d'aportar-se pels interessats la resta de documents requerits, llevat que estos s'aporten integrats en el propi protocol notarial. Els documents acreditatius indicats hauran de ser originals i hauran d'haver sigut expedits amb data no superior a tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'inscripció. La declaració responsable de l'absència de parentiu, el no estar constituït en parella de fet amb una altra persona en qualsevol registre i el no trobar-se incapacitat judicialment, està inclosa en la sol·licitud formalitzada d'inscripció de parella de fet. Estes circumstàncies es declaren en signar la sol·licitud d'inici. NOTES: Tot document públic emés per un país estranger haurà de ser prèviament postil·lat per l'autoritat competent del país emissor, o legalitzat per l'oficina consular d'Espanya amb jurisdicció al país en el qual s'ha expedit i pel Ministeri competent en matèria d'afers exteriors, conforme al que es disposa en els convenis internacionals vigents. Traducció de documents: - Ciutadans de la Unió Europea: la documentació haurà d'haver sigut traduïda per un traductor intèrpret jurat del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació. - Ciutadans extracomunitaris: la documentació haurà d'haver sigut traduïda per un traductor intèrpret jurat del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació i, si és el cas, si el document està traduït al país d'origen haurà d'estar postil·lat segons les normes internacionals per a documents oficials.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No subjecte a pagament de taxa.

Presentació

Presentació

Presencial

Presencial, quan no es dispose de signatura digital:

 

Per a presentar la sol·licitud sense certificat digital, haurà d'emplenar la sol·licitud a través de l'enllaç "SOL·LICITUD Presentació no autenticada", imprimir-la, signar-la i presentar-la per registre d'entrada de la Generalitat.

 

LA SOL·LICITUD NO QUEDARÀ REGISTRADA FINS QUE S'HAJA PRESENTAT PRESENCIALMENT PER REGISTRE D'ENTRADA.

 

La sol·licitud haurà d'estar signada per tots dos membres de la unió de fet i, si és el cas, pel representant. Si actuen a través de representant les relacions de l'administració amb este es realitzaran per mitjans electrònics.

 

La documentació requerida en el procediment, acreditativa del compliment dels requisits d'inscripció, pot adjuntar-se preferiblement en el tràmit electrònic que emplenarà a través de l'enllaç "SOL·LICITUD Presentació no autenticada", o bé presentar-la en paper en el registre d'entrada al costat de la sol·licitud d'inici. Si s'ha adjuntat al tràmit electrònic no és necessari tornar a presentar-la en paper en el registre d'entrada.

 

LA SOL·LICITUD NO QUEDARÀ REGISTRADA FINS QUE S'HAJA PRESENTAT PRESENCIALMENT PER REGISTRE D'ENTRADA.

 

La instància (i si és el cas la resta de la documentació requerida) es presentarà:

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

 

Preferentment en:

• REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I INTERIOR

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI A

46018 València/València

• REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA I INTERIOR - CASTELLÓ

C/ MAJOR, 78

12001Castelló/Castelló

• REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA I INTERIOR - ALACANT

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41

03002-Alacant/Alacant

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

Telemàtica
Telemàtica, quan es dispose de signatura digital: La tramitació telemàtica es realitza a través de l'enllaç "SOL·LICITUD Presentació autenticada" Per a presentar la sol·licitud de manera telemàtica, almenys un dels dos interessats, o el seu representant, si és el cas, ha de disposar de certificat amb signatura digital admesa en seu electrònica de la Generalitat. Quan un dels membres de la unió present la sol·licitud en nom de tots dos utilitzant la seua signatura electrònica, haurà d'adjuntar-se al tràmit el model d'autorització de l'altre membre de la parella emplenat i signat. Este model el trobarà en la tramitació que realitzarà a través de l'enllaç indicat més a baix. Si els interessats presenten la sol·licitud d'inici a través de representant, la sol·licitud anirà signada per este amb la seua signatura electrònica i haurà d'adjuntar-se al tràmit el model de designació de representant emplenat i signat. Este model el trobarà en la tramitació que realitzarà a través de l'enllaç indicat més a baix. Si un dels interessats presenta la sol·licitud d'inici amb la seua signatura electrònica, però desitgen actuar a partir d'eixe moment per mitjà de representant, hauran d'aportar els dos documents: l'autorització d'un membre de la unió a l'altre (per a la presentació de la sol·licitud d'inici) i la designació de representant (per a actuar en el seu nom a partir d'eixe moment, durant la resta de la tramitació). CONSULTA DE DUBTES SOBRE LA TRAMITACIÓ En cas de dubtes sobre la tramitació del procediment pot posar-se en contacte a través dels següents comptes de correu: Província de València: registreunionsfetcv@gva.es Província d'Alacant: entitats_juridicas_dt_alicante@gva.es Província de Castelló: uhfcastellon@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

INSCRIPCIONS CONFORME A LA NOVA LLEI 5/2012, DE 15 D'OCTUBRE 1) Presentació de la sol·licitud i documentació addicional. El termini d'inscripció serà de tres mesos a partir de la data de recepció de la sol·licitud en el registre corresponent, sense perjudici que aquest termini puga quedar suspés, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, podrà entendre's desestimada la sol·licitud d'inscripció (silenci negatiu), sense perjudici de la resolució administrativa posterior, que en tot cas haurà d'emetre's, i podrà ser estimatòria o desestimatòria de la sol·licitud presentada. 2) Rebuda la sol·licitud d'inscripció acompanyada de la documentació anteriorment citada, el funcionari encarregat del registre procedirà al seu examen i valoració. Quan l'administració competent advertisca defectes formals en la documentació aportada que impedisquen la continuació del procediment, es notificarà als interessats i se'ls concedirà termini per a la pertinent esmena. Si aprecia qualsevol manca o defecte en la sol·licitud o en la documentació presentada, requerirà als interessats perquè en el termini màxim de deu dies hàbils esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, i els advertirà que si no ho fan així, es procedirà a declarar el desistiment de la seua sol·licitud. Si existeixen defectes en la declaració responsable efectuada, o no s'acudeix a la compareixença personal davant el funcionari encarregat del registre, es declararà el desistiment de la sol·licitud presentada. 3) COMPAREIXENÇA PERSONAL Una vegada emplenats els tràmits exigits en els termes anteriors, se citarà als interessats perquè compareguen personal i conjuntament davant el Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana. En aquest acte hauran d'aportar els documents d'identificació en vigor: els espanyols s'identificaran amb el DNI, els estrangers comunitaris amb el passaport o el DNI del seu país al costat del NIE, i els estrangers extracomunitaris amb el passaport. A aquest efecte, el Registre els emplaçarà per a sol·licitar cita prèvia a través de la seu electrònica. NOTA: Amb l'entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, que es va produir en data 18 de novembre de 2012, no és necessària la presència de testimonis de la unió de fet en aquesta compareixença, per la qual cosa els membres de la unió de fet compareixeran solos. La citada compareixença davant el funcionari encarregat d'aquest registre podrà ser substituïda per la compareixença dels membres de la unió, personal i conjuntament, davant notari, qui podrà expedir un document públic en el qual es deixe constància de l'existència de la unió formalitzada, sempre que complisca els requisits que determina la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, per a ser tinguda com a tal. La presentació d'este document públic, correctament formalitzat, juntament amb la sol·licitud d'inscripció de la unió de fet, exonerarà de la realització de la compareixença personal i conjunta davant l'encarregat del Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana. Llocs per a la compareixença personal davant el funcionari encarregat del Registre, segons on s'haja presentat la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana: REGISTRE D'UNIONS DE FET FORMALITZADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 4. 46018 VALÈNCIA. Tel: 963866000 i 012. DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA I INTERIOR D'ALACANT. RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41 (TORRE DE LA GENERALITAT), 03001, ALACANT. Tel: 963866000 i 012. DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA I INTERIOR DE CASTELLÓ. C/ MAJOR, 78 (CASA DELS CARAGOLS), 12001. CASTELLÓ DE LA PLANA. Tel: 963866000 i 012. 4) Una vegada realitzada, si és el cas, la compareixença personal davant l'encarregat del registre, el centre directiu amb competències en la matèria dictarà una resolució motivada sobre la concessió o denegació de la sol·licitud d'inscripció. Els efectes del silenci administratiu seran desestimatoris des del transcurs de tres mesos des que la sol·licitud d'inscripció haja tingut entrada en l'òrgan competent per a la seua resolució. 5) En el cas que la sol·licitud d'inscripció siga estimada, l'encarregat del registre procedirà a estendre el corresponent seient en el Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana. En cas de problemes informàtics a l'hora de realitzar este tràmit pot emplenar el formulari de contacte en INFORMACIÓ BÀSICA - dubtes sobre la tramitació telemàtica - problemes informàtics En cas de dubtes sobre la tramitació del procediment posar-se en contacte a través dels següents comptes de correu (estos comptes no han d'utilitzar-se per a la presentació oficial de documents): Província de València: registreunionsfetcv@gva.es Província d'Alacant: entitats_juridicas_dt_alicante@gva.es Província de Castelló: uhfcastellon@gva.es
Termini alegació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de Sol·licitud d'Inscripció en el Registre de Parelles de fet L'aportació pot ser: - A conseqüència d'un requeriment d'esmena o un altre tipus a petició de l'Administració. - A iniciativa de la persona interessada: al·legacions, desistiments, renúncies, recursos o altres documents. REQUISITS Tindre obert un expedient de sol·licitud d'inscripció de parelles de fet davant la Conselleria de Justícia i Interior, Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient, haurà de realitzar-se en el termini concedit en este. INTERESSATS Les persones titulars o els seus representants legals de la sol·licitud d'inscripció de parelles de fet presentades davant la Conselleria de Justícia i Interior. CONSULTA DE DUBTES SOBRE LA TRAMITACIÓ En cas de dubtes sobre la tramitació del procediment pot posar-se en contacte a través dels següents comptes de correu: Província de València: registreunionsfetcv@gva.es Província d'Alacant: entitats_juridicas_dt_alicante@gva.es Província de Castelló: uhfcastellon@gva.es

Documentació

Documentació

La documentació requerida per l'òrgan instructor o la documentació necessària a iniciativa de la persona interessada.

Presentació

Presentació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de Justícia, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació de l'acte. El recurs pot interposar-se davant l'òrgan que dicte l'acte o davant el competent per a resoldre'l (articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE Núm. 236).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No