Detall de Procediment

Tramitació de pagament voluntari de sancions estrictament pecuniàries i/o reconeixement de responsabilitat de tota mena d'infraccions a la normativa en matèria de MEDI AMBIENT.

Codi SIA:: 3052740
Codi GVA:: 95667
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realitzar el tràmit per al pagament voluntari i/o reconeixement de la responsabilitat de sancions arreplegades en la normativa en matèria de Medi Ambient.

Observacions

Observacions

- En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, qui accedisca al tràmit i complisca tots els requisits recollits en aquest assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions legals que assistisquen a qui realitza el tràmit i a tots els responsables solidaris assenyalats en el procediment sancionador de referència.

 

- El pagament voluntari de la sanció implica l'ingrés íntegre d'aquesta sense possibilitat de fraccionament o ajornament.

 

- La terminació del procediment sancionador pel pagament voluntari de la sanció NO AFECTA el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

 

- El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'iniciació i s'ha d'indicar en les comunicacions amb l'administració.

 

- Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però es presente la documentació de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

 

- Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

 

- Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"->"Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Requisits

Requisits

- Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o, si escau, representant acreditat d'aquesta en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

- Desistir de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció o renunciar-hi.

 

- Per al cas d'optar pel pagament voluntari, serà un requisit necessari que en el si de l'expedient sancionador hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i aquesta última haja resultat improcedent, de manera que queda vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador, hagen sigut assenyalades enaquest com a possibles responsables i estiguen interessades a realitzar el pagament voluntari de la sanció proposada en el si d'aquest, amb la reducció o les reduccions corresponents si es realitza al seu torn el reconeixement de la responsabilitat sobre els fets objecte del procediment sancionador.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En qualsevol moment del procediment anterior a la resolució d'aquest.

Formularis documentació

Únicament en tramitació presencial: 1. Imprés de sol·licitud que va rebre amb l'acord d'Iniciació, omplit i signat. En qualsevol cas, aquest formulari està disponible des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent: http://gvaapli.ha.gva.es:6969/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU085 2. Documents d'acreditació de la representació legal que té, si és el cas, amb qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna de l'existència d'aquesta. Impresos associats: SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT http://gvaapli.ha.gva.es:6969/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU085

Presentació

Presentació

Presencial

S'ha de presentar l'imprés de sol·licitud adjunt a l'Acord d'iniciació i la documentació pertinent, si n'hi ha, per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tramitació presencial (només per a persones físiques que no vulguen fer-la amb certificat digital): 1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud que va rebre amb l'acord d'Iniciació, disponible, al seu torn, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent: 2. Presentar en els registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?" l'imprés de sol·licitud omplit i signat per la persona que és presumpta responsable o pel seu representant legal. En aquest últim cas, haurà d'adjuntar-se la documentació que acredite tal representació. 3. Rebuda la sol·licitud, l'òrgan competent li remetrà el document omplit de pagament de la sanció proposada, amb les reduccions previstes segons la legislació vigent. 4. Realitzar el pagament íntegre a través de les entitats bancàries col·laboradores. 5. Presentar el justificant de pagament dirigit a l'òrgan competent pels registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?". 6. Rebut el justificant, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, excepte en el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció. Tramitació telemàtica: Per a accedir de forma telemàtica, l'interessat ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Si la realitza un representant legal, ha d'estar donat d'alta en el Registre de representants. 1. Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, s'inicia el tràmit de sol·licitud de pagament voluntari i/o reconeixement de responsabilitat, per a la qual cosa cal omplir l'imprés de sol·licitud, que s'ha de signar electrònicament d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 39/2015. 2. Fer el pagament a través de la passarel·la de pagament. 3. Es generarà un justificant de pagament que es podrà imprimir o guardar, i que es remetrà telemàticament a l'òrgan gestor. 3. Rebut el justificant i, una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció. 5. Presentar el justificant de pagament dirigit a l'òrgan competent pels registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?". 6. Rebut el justificant, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, excepte en el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

Observacions

Observacions

No s'hi pot interposar cap recurs perquè és un requisit necessari per al tràmit, el desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, de conformitat amb el que disposa l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 de juliol, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, contra la resolució del procediment es podrà interposar un recurs contenciós administratiu, segons siga corresponent, davant del Jutjat Contenciós Administratiu (sancions de fins a 60.000,00-euros) o davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia (sancions superiors a 60.000,00-euros), i a elecció del demandant, en la seu de l'òrgan que ha dictat l'acte administratiu que es vol impugnar (València), o davant del jutjat en la circumscripció del qual tinga el demandant el seu domicili, en el termini de DOS MESOS comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa