Detall de Procediment

Convocatòria d'avaluació per al seguiment d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en la Comunitat Valenciana, corresponent a l'any 2020.

Codi SIA:: 687727
Codi GVA:: 19172
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA AVAP
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-11-2023
20-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comprovar si la implantació del títol és adequada, es correspon amb els compromisos adquirits per la universitat i verificats per l'òrgan d'avaluació corresponent, i permet garantir l'adequada continuïtat del mateix fins a la renovació de l'acreditació. Així com revisar la incorporació de les recomanacions incloses en els posteriors informes de renovació de l'acreditació.

Observacions

Observacions

* PROPÒSITS El procés de seguiment dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat té com a propòsits: 1. Assegurar la qualitat de les titulacions universitàries oficials oferides d'acord amb els nivells de qualificació establits i els criteris expressats en la normativa legal vigent. 2. Garantir que la qualitat dels resultats obtinguts es correspon amb els compromisos adquirits i verificats per l'òrgan d'avaluació corresponent. 3. Comprovar que la titulació universitària ha tingut un procés de seguiment apropiat i que s'ha utilitzat la informació quantitativa i qualitativa disponible per a analitzar el seu desenvolupament i generar les propostes de millora pertinents. 4. Assegurar la disponibilitat i accessibilitat de la informació pública, vàlida, fiable, pertinent i rellevant que ajude en la presa de decisions dels estudiants i altres agents d'interés del sistema universitari d'àmbit nacional i internacional. 5. Revisar la incorporació de les modificacions que les universitats han realitzat en la memòria amb posterioritat a la verificació del títol. 6. Revisar la incorporació de les recomanacions incloses en els informes de verificació dels títols. 7. Aportar recomanacions i/o suggeriments de millora per a la titulació. 8. Proporcionar informació i evidències necessàries per a la posterior renovació de l'acreditació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Universitats públiques i privades que hagen finalitzat el seu segon o tercer any d'implantació, respectivament, incloses les titulacions universitàries oficials en què participen diverses universitats, sempre que la responsable administrativa de les mateixes siga una universitat pertanyent al sistema universitari valencià. També si han obtingut informes finals de renovació de l'acreditació amb recomanacions d'obligat compliment.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8973, de 11/12/2020) i fins al 15 de gener de 2021.

Formularis documentació

La universitat sol·licitant haurà d'accedir a la plataforma SIAVAL, a través de la pàgina web de la AVAP http://www.avap.es, i incloure a través de la mateixa el autoinforme juntament amb totes les evidències previstes en el protocol d'avaluació per al seguiment de títols de grau i màster i en el protocol d'avaluació per al seguiment de programes de doctorat de AVAP. Així mateix, la universitat haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la AVAP per cada títol de grau, màster o doctorat que sol·licite la seua avaluació per al seguiment, mitjançant el tramite Z.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

El pagament de la taxa haurà d'efectuar-se al llarg del mes de gener 2021 mitjançant transferència al compte bancari de la AVAP: ES17 2038 6159 9060 0007 2276. En el justificant de pagament s'ha d'indicar els títols amb els quals es correspon el pagament i haurà de remetre's al correu electrònic avap@gva.es.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'avaluació per al seguiment dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat comprén les següents fases: a) El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de l'oportuna sol·licitud dirigida a l'AVAP per les universitats interessades en la forma i terminis que s'estableixen en la present resolució. Les sol·licituds es presentaran per via electrònica. Així mateix, la universitat sol·licitant remetrà, a través de l'aplicació informàtica prevista a aquest efecte, l'informe anual de seguiment de cada títol de grau, màster o doctorat seguint el model establit pel protocol d'avaluació per al seguiment de títols de l'AVAP, juntament amb les evidències documentals necessàries que acrediten la informació continguda. La universitat remetrà l'adreça de la pàgina o pàgines web de la universitat on es trobe la informació pública disponible. b) L'AVAP elaborarà, d'acord amb el Protocol d'avaluació per al seguiment de títols de l'AVAP, una proposta d'informe d'avaluació que s'expressarà, en forma motivada, en termes favorables o desfavorables. La proposta d'informe serà remesa a la universitat sol·licitant perquè puga presentar al·legacions en el termini de quinze dies hàbils. c) Una vegada conclòs el citat termini i valorades, si escau, les al·legacions, l'AVAP elaborarà l'informe d'avaluació motivat que podrà ser favorable o desfavorable i ho farà públic, comunicant-li-ho a la universitat sol·licitant. En cas que en el procés de seguiment es detectaren deficiències que suposen un greu risc per a la qualitat mínima exigible, l'AVAP les traslladarà a la conselleria competent en matèria d'educació superior i al Consell d'Universitats a fi que es procedisca conforme al que s'estableix en el marc normatiu vigent.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a emetre l'informe d'avaluació per l'AVAP serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa