Detall de Procediment

Ajudes destinades a l'aplicació d'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

Codi SIA:: 2870765
Codi GVA:: 22428
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(03-07-2023
21-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Auxiliar els projectes que preveuen l'adquisició d'una o diverses llicències de programari, maquinària i/o equips agraris inclosos en l'annex de la convocatòria.

Requisits

Requisits

Les explotacions agrícoles o ramaderes han d'estar inscrites en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA), regulat pel Reial decret 9/2015, o en el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA), regulat pel Reial decret 479/2004.

 

La maquinària i equips subvencionables han de reunir els requisits següents:

a) Han de ser màquines i equips de primera adquisició.

b) Hauran de ser compatibles amb les màquines auxiliars presents en l'explotació o amb les que hagen de funcionar conjuntament, siguen adquirides dins de l'objecte d'aquest programa d'ajudes o bé estiguen disponibles en l'explotació.

c) La seua adquisició ha d'estar orientada a algun dels objectius següents (article 23, lletra c, del Reial decret 948/2021) i cal justificar en la memòria descriptiva del projecte d'inversió:

1r. Millora de la gestió ramadera.

2n. Reducció de l'ús de productes químics, en particular productes fitosanitaris i fertilitzants.

3r. Control de traçabilitat i qualitat en els cultius en la fase de sembra o plantació i en el conreu. Reducció de l'erosió.

4t. Control de traçabilitat i qualitat en la recol·lecció.

5é. Reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la disminució del combustible necessari.

d) En cas que siga un dispositiu o programari que actualitze una màquina existent, ha de ser compatible amb aquesta.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguen titulars d'explotacions agrícoles i/o ramaderes registrades en la Comunitat Valenciana, sempre que tinguen la consideració de PIMES.

 

b) Persones físiques o jurídiques que presten serveis agraris, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, entenent per tals els que desenvolupen activitats econòmiques inscrites en l'epígraf 911, en el 912 o en el 851 en l'Impost d'Activitats Econòmiques, sempre que tinguen la consideració de PIMES.

 

c) Quan es tracte d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídica, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes que preveu l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, que integren un mínim de cinc titulars d'explotació registrada a la Comunitat Valenciana, sempre que tinguen la consideració de PIMES i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual siguen titulars d'una explotació agrícola i/o ramadera registrada a la Comunitat Valenciana.

 

d) Consorcis o una altra forma de col·laboració publicoprivada, sempre que els projectes d'inversió es destinen a un ús en comú i redunden en benefici d'explotacions concretes registrades a la Comunitat Valenciana que tinguen la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·liciten l'ajuda.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria (DOGV Núm. 9629 / 30.06.2023).

Formularis documentació

a) Sol·licitud degudament omplida i signada. b) Documentació que acredite el pressupost de l'execució de la inversió. c) Una declaració del sol·licitant relativa a totes les ajudes de minimis sol·licitades o rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs que estiguen subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, o a altres reglaments de minimis, o altres ajudes sol·licitades o percebudes per al mateix objecte i finalitat. d) Memòria descriptiva del projecte d'inversió en què s'indique, com a mínim: 1r. Si es tracta d'una inversió individual o col·lectiva. 2n. Identificació del programa de suport i actuació o actuacions sol·licitades. 3r. El nombre i la tipologia d'inversions que s'hi volen realitzar. 4t. Quantia del projecte d'inversió, cost subvencionable i ajuda sol·licitada. 5é. Avaluació per un tècnic qualificat de la compatibilitat de la maquinària amb les tecnologies presents en l'explotació. 6é.a. Nombre d'usuaris potencials i hectàrees o caps de bestiar. 6é.b. Objectiu o objectius dels esmentats en l'article 23, lletra c, del Reial decret 948/2021, que es pretenen aconseguir amb les inversions realitzades. 6é.c. Un pla de difusió en què es reculla la planificació d'almenys una jornada durant l'any posterior a l'adquisició i el compromís de participació en almenys una jornada de demostració que organitzen les autoritats competents. S'exclouen d'aquest requisit els sol·licitants descrits en l'apartat a de l'article 22.1 del Reial decret 948/2021. 6é.d. Un pla de formació amb una duració mínima de 25 hores que garantisca el correcte ús i l'aplicació pràctica de les tecnologies objecte d'aquest programa de suport, que podrà organitzar el comercialitzador, les organitzacions professionals agràries o altres agents del medi rural. La duració exigida per al pla de formació pot resultar de la suma de diferents cursos o programes de formació sobre agricultura de precisió en general i sobre l'ús de la inversió realitzada en particular, incloent-hi el curs de posada en marxa, realitzats pel sol·licitant sempre que els objectius siguen els definits en aquest programa de suport. Si es tracta d'un pla d'inversió conjunt, la informació que s'especifica en la lletra c s'indicarà per a cada una de les sol·licituds de projectes que integren el pla d'inversió. e) Marca, model i preu net, sense IVA, de les noves màquines o equips que es volen adquirir. En tot cas, s'acompanyarà una factura proforma. f) Llista de la maquinària existent en l'explotació. g) Certificat del fabricador o comercialitzador de la màquina en què es reculla que ha comprovat la compatibilitat de les màquines que cal adaptar existents en l'explotació, o la compatibilitat amb altres equips si es tracta d'equips auxiliars. h) Model de domiciliació bancària, si és el cas. i) Acreditació de la identitat del sol·licitant o del seu representant, en cas d'oposar-se a la consulta interactiva. j) Targeta del NIF de l'entitat sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta interactiva. k) Certificat d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària estatal, en cas de no autoritzar la consulta interactiva de la documentació. l) Certificat d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària autonòmica, en cas de no autoritzar la consulta interactiva de la documentació. m) Certificat d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social, en cas d'oposar-se a la consulta interactiva de la documentació. n) En el cas d'inversions col·lectives, acord de l'agrupació que incloga, almenys, els aspectes estipulats en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. o) Tres ofertes de diferents proveïdors en el cas que la despesa subvencionable supere els 15.000 euros. p) Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). q) Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR.

Presentació

Presentació

Telemàtica
D'acord amb el que es disposa en l'article 26.3 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, així com amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (*ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la *ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Criteris generals de priorització a) Per tipus de projecte: - Pla d'inversió conjunt: 5 punts. Aquesta puntuació se sumarà a la puntuació corresponent atorgada en virtut de l'apartat b següent a cada un dels partícips beneficiaris últims dels projectes d'inversió que integren el pla. - Inversions col·lectives: 5 punts. b) Per tipus de sol·licitant: - Els sol·licitants tenen la condició d'explotacions de titularitat compartida, d'acord amb la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries: 2 punts. - Els sol·licitants tenen la condició de joves agricultors/ores: 2 punts. - Els sol·licitants pertanyen a una entitat associativa prioritària: 1 punt. Criteris específics de priorització - Sol·licituds de projectes d'inversió realitzats per: persones físiques o jurídiques que presten serveis agraris, entenent per tals els que desenvolupen activitats econòmiques inscrites en l'epígraf 911, en el 912 o en el 851 de l'Impost d'Activitats Econòmiques, sempre que tinga la consideració de PIMES: 2 punts. - Sol·licituds de projectes d'inversió realitzats per consorcis o una altra forma de col·laboració publicoprivada, sempre que els projectes d'inversió es destinen a un ús en comú i redunden en benefici d'explotacions concretes que tinguen la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·liciten l'ajuda: 2 punts. - Per cada equip d'agricultura de precisió complet o per cada equip existent adaptat a les tecnologies d'agricultura de precisió: 2 punts, fins a un màxim de 6 punts. - Per trobar-se en la llista de reserva de la resolució de concessió d'ajudes de la convocatòria 2022, i que no hagen sigut definitivament aprovades i es ratifiquen en la seua sol·licitud d'ajuda per a la present convocatòria en les mateixes condicions que en la convocatòria anterior. 3 punts

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 03-07-2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
D'acord amb el que es disposa en l'article 26.3 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, així com amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació d'al·legacions o qualsevol document addicional ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Obligacions

Obligacions

Els beneficiaris han de complir, almenys, les obligacions següents: a) Remetre a l'òrgan concedent la informació que li permeta mesurar la contribució de l'activitat subvencionada al corresponent indicador, en funció del que preveu el capítol IV del Reial decret 948/2021. b) Declarar l'obtenció d'altres ajudes per al finançament de la mateixa activitat subvencionada. c) Informar en relació amb el finançament per la Unió Europea de l'activitat subvencionada. d) Portar una comptabilitat específica de les actuacions objecte de subvenció per a garantir l'adequada justificació de la subvenció concedida i pagada. e) Contribuir als objectius de sobirania digital i autonomia estratègica de la Unió Europea, així com garantir la seguretat de la cadena de subministrament tenint en compte el context internacional i la disponibilitat de qualsevol component o subsistema tecnològic sensible que puga formar part de la solució, mitjançant l'adquisició d'equips, components, integracions de sistemes i programari associat a proveïdors situats en la Unió Europea. f) Les entitats beneficiàries han de complir amb les següents obligacions en matèria d'ocupació, sense perjudici de les eventuals limitacions sobre aquest tema relacionades amb el règim de normativa d'ajudes d'estat que siga aplicable: 1r. Tindre el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantindre'ls, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció. 2n. Prestar les activitats objecte de la subvenció des de centres de treball situats a Espanya. 3r. Contribuir a la creació i el manteniment a Espanya de tota l'ocupació necessària per a la prestació de l'activitat objecte de la subvenció, que es realitzarà amb personal contractat i afiliat a la Seguretat Social en el territori nacional. El compliment d'aquest requisit s'ha de justificar documentalment. g) Garantir el compliment del principi de "no causar mal significatiu al medi ambient", d'acord amb el que preveu el Pla de recuperació, transformació i resiliència, aprovat pel Consell de Ministres del 27 d'abril de 2021, i pel Reglament (UE) núm. 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la resta de normativa de desplegament, així com la Decisió d'execució del Consell Europeu, de 13 de juliol de 2021, per la qual s'aprova el pla esmentat, i amb la Comunicació de la Comissió Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de recuperació i resiliència 2021/C 58/01 (DOUE, 18.02.2021), durant totes les fases del disseny i l'execució del projecte de què es tracte i, de manera individual, per a cada activitat dins d'aquest. En particular, els beneficiaris han de mostrar garanties que les seues actuacions no incideixen negativament sobre l'objectiu mediambiental de la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. h) De conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s'estableix que el període mínim, a comptar des de la data d'adquisició del bé o l'execució de les inversions, durant el qual els beneficiaris últims hauran de destinar els béns subvencionats a la finalitat concreta per a la qual es concedeixen les subvencions d'aquesta convocatòria serà de cinc anys. i) Participar en almenys una jornada de demostració que organitzen les autoritats competents. S'exclouen d'aquest requisit els sol·licitants descrits en l'apartat a de l'article 22.1 del Reial decret 948/2021. j) Participar en un pla de formació amb una duració mínima de 25 hores que garantisca el correcte ús i l'aplicació pràctica de les tecnologies objecte d'aquest programa de suport, que podrà organitzar el comercialitzador, les organitzacions professionals agràries o altres agents del medi rural, d'acord amb l'article 22.3.d del Reial decret 948/2021. k) Assistir a un curs de posada en marxa d'almenys 3 hores de la utilització de la màquina, l'equip o el component, o de l'agricultura de precisió i optimització d'equips, que podrà organitzar el comercialitzador, les organitzacions professionals agràries o altres agents del medi rural. l) Remetre certificat de tècnic competent en el que es verifique la compatibilitat de la maquinària i equips adquirits amb les màquines auxiliars presents en l'explotació o amb les quals hagen de funcionar conjuntament, ja siguen adquirides dins de l'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes, o ja estiguen disponibles en l'explotació. m) Justificar marcatge CE dels equips i la maquinària adquirida.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de publicar-se, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la seua publicació. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La intensitat màxima de l'ajuda serà del 40 % dels costos elegibles. No obstant això, aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris que siguen consorcis o una altra forma de col·laboració publicoprivada, sempre que els projectes d'inversió es destinen a un ús en comú i redunden en benefici d'explotacions concretes que tinguen la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·liciten l'ajuda, o de beneficiaris que tinguen la condició de joves agricultors. No es concediran ajudes als projectes sol·licitats quan la quantia d'aquests no supere un import mínim de 5.000 euros. La quantia màxima de l'ajuda serà de 300.000 euros. Aquestes ajudes estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el capítol I i l'article 14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. La justificació de l'ajuda s'ha de fer amb la presentació pel beneficiari de la corresponent documentació en qualsevol de les modalitats aplicables d'acord amb l'article 69 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la comprovació per l'Administració d'aquesta, així com de l'execució de la inversió per part del beneficiari, per a la qual cosa tindrà un màxim de díhuit mesos per a executar-la des de la concessió de l'ajuda. En tot cas, els pagaments s'han de fer, a tot tardar, el 30 d'abril de 2026. La documentació justificativa de l'execució completa del projecte d'inversió es presentarà com a màxim 3 mesos després de la finalització d'aquesta. Una vegada presentada la documentació justificativa pel beneficiari, la comunitat autònoma procedirà en el termini màxim de sis mesos a la comprovació de la inversió, i en un altre de sis mesos al pagament de l'ajuda, sempre que no s'excedisquen els terminis establits en el paràgraf anterior. No obstant això, podran efectuar-se pagaments parcials en funció de comprovacions i recepcions parcials de la inversió, o pagaments anticipats fins a un màxim del 30 %, prèvia presentació de la garantia corresponent.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de concessió serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si no s'ha dictat i publicat cap resolució expressa en aquest termini de sis mesos, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud, segons l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En el cas dels plans d'inversió conjunts, es podrà resoldre la concessió de l'ajuda de manera individual sobre cada un dels projectes d'inversió, o conjuntament, en una única resolució que comprendrà la puntuació corresponent a cada projecte.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 03-07-2023

Documentació

Documentació

Presentació

Presentació

Telemàtica
D'acord amb el que es disposa en l'article 26.3 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, així com amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).