Detall de Procediment

Autorització per a la participació de menors en els Camps de Voluntariat Juvenil.

Codi SIA:: 2986535
Codi GVA:: 23312
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
(13-03-2024
31-01-2025)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Els camps de voluntariat juvenil a l'estiu són per a joves de 15 a 17 anys i de 18 a 30 anys. Les persones participants en els camps de 15 a 17 anys hauran de presentar autorització emplenada i signada per pare, mare o tutor/a per a poder participar.

Requisits

Requisits

Residir en la Comunitat Valenciana, tindre Carnet Jove vigent i haver obtingut plaça en algun camp de voluntariat de l'IVAJ o dels quals organitze la resta de comunitats autònomes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Joves de 15 a 17 anys, que hagen fet la inscripció en algun camp de voluntariat juvenil.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La persona sol·licitant disposarà de 3 dies, una vegada realitzat el pagament, per a presentar la documentació requerida en cada camp.

Presentació

Presentació

Presencial

- REGISTRE DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A CASTELLÓ.

- REGISTRE GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ).

- REGISTRE DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A ALACANT.

 

Quan la persona interessada opte per fer la inscripció de manera presencial podrà fer-ho en les seus de l'IVAJ, a València, C/ de l'Hospital 11,

Alacant, Avinguda d'Orihuela, 59,

i Castelló de la Plana, C/ Orfebres Santalínea 2, on se'ls assistirà per una persona empleada pública.

 

Telemàtica
El procediment haurà de realitzar-se preferentment de manera telemàtica, requerix certificat electrònic. La persona interessada s'identificarà amb un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La persona de 15 a 17 anys que haja obtingut plaça en un camp de voluntariat, haurà de presentar l'Annex II d'autorització degudament emplenat i signat per pare, mare o tutor/a.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seua publicació en el DOGV, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació en el DOGV. Tot això d'acord amb els que preveuen els articles 123 i 124 de la llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 14 i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Presentació

Presentació