Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajuda a persones físiques amb baix nivell d'ingressos del programa “Bo cistella de la compra”

Codi SIA:: 2986251
Codi GVA:: 24045
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(25-04-2023
21-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Recurs de reposició

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Pal·liar els efectes negatius de la pujada dels preus dels productes d'alimentació, ocasionada principalment per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna.

L'ajuda denominada “Bo Cistella de la Compra” s'entregarà a les persones beneficiàries mitjançant una targeta prepagament la quantia del qual ascendeix a un import de 90 euros per persona beneficiària, que es destinaran a l'adquisició de productes en establiments comercials del sector de l'alimentació que accepten el bo com a mitjà de pagament. La targeta podrà ser física o virtual. La targeta virtual s'utilitzarà mitjançant un dispositiu mòbil compatible.

...................................................................................................................................

 

IMPORTANT. La inscripció es realitza en dues fases:

1. Sol·licitud cita prèvia a nom del sol·licitant (no necessària signatura electrònica). Termini de cita prèvia: des del 20-04-2023 al 14-07-2023 a les 23:59 hores.

 

2. Realització de la sol·licitud de manera presencial en la franja de dies/hores de la cita prèvia en qualsevol oficina de Correus i Telègrafs (NO requereix certificat electrònic i signatura electrònica). Ha de presentar:

Justificant de la cita prèvia

Document d'identitat DNI/NIE

Document d'autoritzacions de la unitat de convivència emplenat i signat pels integrants de la unitat de convivència

Document de representació emplenat i signat pel sol·licitant

 

O realització de la sol·licitud de manera telemàtica a través d'Internet (requereix certificat electrònic i signatura electrònica).

Si no disposa de certificat digital de signatura electrònica, pot realitzar la sol·licitud telemàticament amb ajuda d'un representant. El representant ha de complir una de les 3 següents condicions:

-Estar inscrit en el registre de representants de la Generalitat

-Estar inscrit en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

-Ser una persona física o jurídica que actue com a representant expressament per a aquesta ajuda. En aquest cas ha d'aportar el document de representació emplenat i signat

 

L'ordre de persones inscrites en el Programa ve determinat per la data de sol·licitud de cita prèvia.

 

..................................................................................................................................

 

Consultes generals del PROGRAMA BO CISTELLA

com:

Requisits d'accés al programa

Funcionaments de la plataforma per a la cita prèvia o la realització de la sol·licitud

Consultes sobre la tramitació de la sol·licitud

 

Contacta'ns en:

Telèfon: +34 96 099 01 07

Correu electrònic: bo_cistella@gva.es

Horari d'atenció: de dilluns a divendres no festius nacionals de 09:00 a 15:00h

 

 

Observacions

Observacions

En el formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, es faran constar, els següents extrems:

 

a) Nom i cognoms i NIF/NIE de la persona que sol·licita de l'ajuda.

 

b) Declaració responsable comprensiva de les persones que integraven la unitat de convivència a 31 de desembre de 2022, inclosa la persona sol·licitant. S'indicarà el nom, cognoms, data de naixement i NIF o NIE de les persones que integren la unitat de convivència. Si alguna de les persones convivents d'edat inferior a 14 anys no disposa de NIF només s'indicarà la seua data de naixement. Així mateix, es prestarà el consentiment per cada integrant de la unitat de convivència major d'edat per a l'obtenció de les dades necessàries per a la concessió de les ajudes de les diferents Administracions Públiques.

 

c) Declaració responsable del compliment dels requisits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a excepció dels epígrafs e) i g).

 

d) S'indicarà un número de telèfon mòbil i/o una adreça de correu electrònic a l'efecte de rebre l'avís de concessió del bo.

 

e) S'indicarà si se sol·licita una targeta física o virtual.

 

Requisits

Requisits

Podran sol·licitar les ajudes contemplades en aquesta convocatòria aquelles persones que complisquen els següents requisits:

a) Que siguen persones físiques que s'hagen trobat en alguna de les següents situacions

durant l'any 2022:

 

• haver realitzat una activitat per compte propi o alié per la qual hagen estat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social

• haver sigut beneficiàries de la prestació o subsidi per desocupació

• haver percebut com a titulars la prestació econòmica de l'Ingrés Mínim Vital

• haver percebut com a titulars la prestació econòmica de la Renda Valenciana d'Inclusió

 

b) Que els seus ingressos íntegres en l'exercici 2021 hagen sigut inferiors a 21.000 euros anuals

 

c) Que tinguen el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

 

El còmput dels ingressos s'efectuarà de manera conjunta amb el seu cònjuge o parella de fet inscrita en un registre d'unions de fet, amb aquelles persones que pogueren donar dret a aplicar el mínim per descendents regulat en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, així com amb els ascendents fins a segon grau per línia recta que convisquen en el mateix domicili. Per a la determinació d'aquestes circumstàncies de convivència s'atendrà la situació existent a 31 de desembre de 2022.

 

No obstant això tot l'anterior, no tindran dret a l'ajuda els qui perceben pensions públiques abonades pel Règim General o els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat.

 

Tindran la consideració de pensions públiques les següents:

 

a) pensió d'incapacitat permanent, en els seus graus de total, absoluta i gran invalidesa

b) pensió de jubilació

c) pensió de viduïtat

d) pensió d'orfandat

e) pensió en favor de familiars

f) les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa

g) les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat

h) les pensions no contributives d'invalidesa i jubilació

i) qualsevol altra pensió de naturalesa anàloga a les anteriors abonada per organismes, entitats i empreses inclosos en el Registre de Prestacions Socials Públiques.

 

No tindran la consideració de pensions públiques:

 

a) la prestació econòmica de l'Ingrés Mínim Vital

b) la prestació econòmica de la Renda Valenciana d'Inclusió

 

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

a) TRÀMIT UN: Sol·licitud de cita prèvia per a presentar la sol·licitud. No requereix signatura electrònica.

 

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà al procediment telemàtic «Sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de la sol·licitud del Bo Cistella de la Compra». En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació del sol·licitant de les ajudes (no del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà de la franja de temps i dia assignat per a presentar la sol·licitud.

 

 

Aquest tràmit es podrà realitzar des del 20 d'abril fins al 14 de juliol de 2023 en el següent enllaç:

 

https://eturnos.gva.es/eturnos-front/bocescom23/index.html?idioma=es

 

 

b) TRÀMIT DOS: Presentació de la sol·licitud. Requereix signatura electrònica.

 

Dins de la franja assignada de torn, s'accedirà al procediment «Presentació de la sol·licitud del Bo Cistella de la Compra», a través del qual es presentarà la sol·licitud.

 

Període de sol·licitud telemàtica des del 25 d'abril a les 09.00 hores, fins al 21 de juliol de 2023 a les 23.59 hores.

Veure informació de tramitació.

Presentació

Presentació

Presencial

A través de les oficines de Correus

Telemàtica
A través d'aquest enllaç:

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La presentació de les sol·licituds d'ajuda, es tramitaran i resoldran per estricte ordre d'entrada fins al límit del crèdit, s'efectuarà realitzant dos tràmits: a) TRÀMIT UN: Sol·licitud de cita prèvia per a presentar la sol·licitud. No requereix signatura electrònica. Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà al procediment telemàtic «Sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de la sol·licitud del Bo Cistella de la Compra». En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació del sol·licitant de les ajudes (no del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà de la franja de temps i dia assignat per a presentar la sol·licitud. Ser realitzarà la sol·licitud en aquest enllaç: https://eturnos.gva.es/eturnos-front/bocescom23/index.html?idioma=ca b) TRÀMIT DOS: Presentació de la sol·licitud. Requereix signatura electrònica. Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment «Presentació de la sol·licitud del Bo Cistella de la Compra», a través del qual es presentarà la sol·licitud. Si el TRÀMIT DOS es realitza en la franja de temps assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un. Si la sol·licitud no es presentara en el període assignat per al tràmit dos, s'entendrà no presentada la sol·licitud. Per a realitzar el tràmit dos s'haurà de disposar d'un certificat de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signaturaacceptats). La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà l'acreditació d'aquesta representació per qualsevol dels següents mitjans: a) a través del registre de representants de la Generalitat (https://www.accv.es/servicios/registrode-representantes/) o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat: (https://sede.administracion.gob.es/pag_sede/servicioselectronicos/ *RegistroElectronicoDeApoderamientos.HTML). b) Adjuntat a la sol·licitud una autorització de representació conforme al model que s'inclou com a Annex I. No obstant això, quan la representació l'ostente una persona física o jurídica que haja sigut expressament habilitada per a presentar les sol·licituds d'aquestes ajudes en representació de tercers es presumirà la validesa de la representació. En aquest cas, la persona o entitat habilitada presentarà juntament amb la sol·licitud una còpia escanejada de l'autorització de representació. La representació se circumscriurà a la presentació per via telemàtica de la sol·licitud d'ajudes sense que es conferisca a la persona presentadora la condició de representant per a intervindre en altres actes o per a rebre comunicacions de l'Administració, encara quan aquestes siguen conseqüència de la sol·licitud presentada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 28-04-2023
fins a: 30-09-2023

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'esmena de sol·licituds de l'ajuda a persones físiques amb baix nivell d'ingressos del programa “Bo Cistella Compra”. Tan sols podran esmenar-se elements de la sol·licitud no relacionats amb el compliment dels requisits de les persones sol·licitants. Per tant, només podrà esmenar-se el telèfon, correu electrònic o el domicili. L'esmena haurà d'indicar-se en el camp de “Observacions”

Termini

Termini

Les al·legacions es podran realitzar des del dia 28 d'abril del 2023 fins al 30 de setembre de 2023.

Presentació

Presentació

Presencial
A través de les oficines de Correus

Obligacions

Obligacions

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei General de Subvencions, excepte el que s'estableix en el seu apartat 1 e), són obligacions de les persones beneficiàries: a) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siga requerit per l'Agència Tributària Valenciana o per les entitats col·laboradores. b) Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control. c) Les persones beneficiàries, quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació requerida per l'Agència Tributària Valenciana o per les entitats col·laboradores.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Normativa

Normativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica d'un recurs potestatiu de reposició a la resolució parcial denegatòria de la convocatòria d'ajudes per concessió directa a persones físiques amb baix nivell d'ingressos del programa «Bono *Cesta de la Compra». Aquelles persones interessades que no estiguen obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica, poden optar per presentar el recurs de reposició telemàticament o de manera presencial en els registres regulats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El recurs haurà d'anar dirigit a l'Agència Tributària Valenciana. Ser persona interessada i tindre certificat digital o DNI electrònic. A més, s'ha de manifestar el motiu i fonament de la seua disconformitat amb la resolució objecte de recurs, així com l'assenyalat en el *art.115 Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Podrà adjuntar la documentació que la persona recurrent estime oportuna. -Qui pot sol·licitar-ho? Les persones interessades en un expedient d'ajudes de per concessió directa a persones físiques amb baix nivell d'ingressos del programa «Bono *Cesta de la Compra».

Documentació

Documentació