Detall de Procediment

Ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteca a tipus d'interés variable

Codi SIA:: 2987886
Codi GVA:: 24565
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-05-2023
26-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Recurs de reposició

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes directes és fer costat als col·lectius més vulnerables amb hipoteca en règim de tipus d'interés variable, amb residència habitual en la Comunitat Valenciana. La finalitat de la subvenció és reduir la probabilitat de la pèrdua de l'habitatge habitual per part dels col·lectius més vulnerables en risc d'exclusió per no poder afrontar el pagament de les quotes hipotecàries. IMPORTANT. La inscripció es realitza en dues fases: 1. Sol·licitud cita prèvia a nom del sol·licitant (no necessària signatura electrònica). Termini de cita prèvia: des de les 9:00h del 25 de maig de 2023 a les 23:59h del 15 de setembre de 2023. Enllaç a la sol·licitud de cita prèvia: https://eturnos.gva.es/eturnos-front/hipo2023/index.html?idioma=es o https://eturnos.gva.es/eturnos-front/hipo2023/index.html?idioma=ca 2. Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica) dins del període o franja de temps assignada per la cita prèvia. On consultar dubtes sobre el tràmit: Telèfon de suport: 960.990.104 Correu per a dubtes funcionals: ajudes_hipoteques@gva.es Correu per a dubtes tècnics: generalitat_en_red@gva.es Horari d'atenció: de dilluns a divendres, excepte festius nacionals, de 09.00 a 15:00h

Observacions

Observacions

Atés el text de l'article 3 sobre “Simplificació administrativa” del DECRET LLEI 7/2023, de 14 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a persones físiques vulnerables per a pal·liar els efectes de la pujada dels preus de l'alimentació a conseqüència de la guerra a Ucraïna i de la pujada dels tipus d'interés en els préstecs hipotecaris sobre l'habitatge habitual, tant la presentació de la documentació com la resta dels tràmits relacionats amb aquestes ajudes, atés el volum de sol·licituds previst i a les característiques de les persones beneficiàries, es realitzarà a través de mitjans electrònics. Els sol·licitants presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la url: https://sede.gva.es/. L'òrgan gestor de les ajudes recaptarà de la AEAT i de qualsevol altra administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a l'atorgament de les ajudes. Les dades obtingudes només podran ser utilitzats per a la concessió i control d'aquestes ajudes i totes les persones que intervinguen en el procediment estaran subjectes al deure de confidencialitat al qual es refereix l'article 5.1.f del Reglament (UE) 2016/679. La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores, i comportarà l'autorització expressa a la conselleria competent, perquè aquesta, puga verificar amb la AEAT i, en el seu cas, amb altres administracions públiques els requisits necessaris per a poder accedir a l'ajuda i determinar l'import d'aquesta. En el supòsit de la impossibilitat material d'obtindre algun dels documents necessaris per a la concessió o control de l'ajuda, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document. A l'efecte d'aquesta subvenció s'estableixen les següents definicions: - Tindrà la consideració de persona que pertany a un col·lectiu vulnerable quan, sent persona física, els ingressos bruts anuals de la unitat familiar siguen igual o inferior a 33.600 euros. - Unitat familiar: el deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i les persones que pogueren donar dret a aplicar el mínim per descendents regulat en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, així com amb els ascendents fins a segon grau per línia recta que convisquen en el mateix domicili. Per a la determinació d'aquestes circumstàncies de convivència s'atendrà la situació existent a 31 de desembre de 2022. A aquest efecte, en la sol·licitud de les ajudes haurà d'incloure's una declaració responsable comprensiva de les persones que integren la unitat de convivència. Per cada unitat familiar solo es podrà concedir l'ajuda a un dels seus membres. - Ingressos bruts: Es consideren ingressos bruts a aquest efecte, tots els ingressos de qualsevol naturalesa de tots els membres de la mateixa unitat familiar, deduïts totes les despeses necessàries per a l'obtenció dels ingressos i les deduccions generals. En particular, es correspon amb la suma de les caselles de la declaració de la Renda de 2021 (Model 100), la 505 i la 510. No obstant això, en el cas de no haver presentat la declaració de la Renda de 2021 per no estar obligat a això, es consideraran les imputacions de renda equivalents que dispose la AEAT. - Ingressos nets: Es consideraran ingressos nets anuals de la unitat familiar la suma de les caselles 505 i 510 menys les caselles 609 i 670, totes elles de la declaració de Renda de 2021 (Model 100). En el cas de sol·licitants que no hagueren presentat la declaració de Renda de 2021 perquè no estigueren obligats, els ingressos nets es calcularan de manera anàloga a partir de les imputacions de renda facilitades per la AEAT. - Càrrega financera: L'import conjunt d'interessos més l'amortització del capital del préstec en els últims dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

Requisits

Requisits

Les persones interessades han de complir els següents requisits: a) Tindre la seua residència habitual i el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana. b) Ser titular d'un préstec hipotecari per a adquisició d'habitatge habitual en règim de tipus d'interés variable formalitzat abans del 30 de juny de 2022, amb revisió del tipus d'interés posterior a l'1 d'abril de 2022, i l'import nominal concedit del qual no siga superior a 240.000 euros. c) Que la càrrega financera en els últims dotze mesos pel préstec hipotecari resulte superior al següent percentatge dels ingressos nets anuals del beneficiari o la unitat familiar en funció els següents imports: a. El 40%, per a ingressos bruts anuals inferiors o iguals a 25.200 euros. b. El 50%, per a ingressos bruts anuals inferiors o iguals a 33.600 euros i superiors a 25.200 euros. A l'efecte d'aquesta subvenció, s'entén per càrrega financera l'import conjunt d'interessos més l'amortització del capital del préstec en els últims dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda, i per ingressos nets anuals de la unitat familiar a la suma de les caselles 505 i 510 menys les caselles 609 i 670, totes elles de la declaració de Renda de 2021 (Model 100). En el cas de sol·licitants que no hagueren presentat la declaració de Renda de 2021 perquè no estigueren obligats, els ingressos nets es calcularan de manera anàloga a partir de les imputacions de renda facilitades per la AEAT. d) Estar al corrent en els pagaments del préstec hipotecari objecte de l'ajuda. A aquest efecte, s'entendrà haver abonat les quotes corresponents als dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. e) Tindre la condició de “No declarant” respecte a l'Impost sobre el Patrimoni. Els requisits dels apartats b) i d), així com l'import de la càrrega financera sol·licitat en l'apartat c) s'acreditaran mitjançant certificació de l'entitat financera prestadora de l'operació hipotecària, i en el cas que no fora possible obtindre aquesta, podrà ser substituïda per documentació justificativa emesa per aquesta entitat financera. La justificació de la concurrència dels requisits a) i e), així com els ingressos bruts i nets anuals als quals es refereix l'apartat c, es realitzarà mitjançant la consulta telemàtica a la informació de la qual disposen els òrgans competents de les Administracions Públiques i, especialment, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb caràcter previ a la concessió, sense perjudici dels controls que pogueren establir-se per a verificar la seua existència, d'acord amb el que es disposa en l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Mitjançant la seua signatura en la sol·licitud, els sol·licitants autoritzen expressament l'Administració de la Generalitat per a efectuar la consulta telemàtica referida. Addicionalment, cal tindre en compte que: - Per cada unitat familiar solo es podrà concedir l'ajuda a un dels seus membres. - Les persones sol·licitants de l'ajuda que, estant obligades, no hagueren presentat la declaració de Renda en 2021, no tindran cap dret a aquestes ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les subvencions contemplades en aquesta convocatòria les persones físiques que tinguen la consideració d'integrant d'un col·lectiu vulnerable, entenent que aquesta situació ocorre quan, sent persona física, els ingressos bruts anuals de la unitat familiar siguen iguals o inferiors a 33.600 euros. S'estableixen dos trams d'ajuda en funció del nivell d'ingressos bruts anuals acreditat per la unitat familiar i el pes de la càrrega financera hipotecària sobre els ingressos nets anuals. a) Per a ingressos bruts anuals iguals o inferiors 25.200 euros i una càrrega financera sobre ingressos nets anuals igual o superior al 40%: ajuda de 600 euros. b) Per a ingressos bruts anuals iguals o inferiors 33.600 euros i superiors a 25.200 euros i una càrrega financera sobre ingressos nets anuals igual o superior al 50%: ajuda de 300 euros.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de sol·licituds d'ajuda s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 25 de maig de 2023 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 15 de setembre de 2023. Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment «Ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable». IMPORTANT. La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits: a) Tràmit un: Cita prèvia per a l'obtenció de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica). Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud d'ajuda, s'accedirà al procediment telemàtic «Sol·licitud d'ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable». En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació del sol·licitant de les ajudes (no del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà del període de temps assignat per a presentar la sol·licitud. b) Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). Dins del període o franja de temps assignada per la cita prèvia en el tràmit un, s'accedirà al procediment «Presentació de la sol·licitud d'ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable», a través del qual es presentarà la sol·licitud. Si el tràmit dos es realitza en la franja de temps assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un, sempre que aquesta sol·licitud continga tota la informació necessària per a comprovar que es compleixen els requisits per a ser beneficiari o beneficiària i que, per tant, es puga realitzar el càlcul de la subvenció. En cas contrari la data de presentació serà la data en què la informació estiga completa. Si la sol·licitud no es presentara en el període assignat per al tràmit dos, s'entendrà no presentada la sol·licitud. Per a realitzar el tràmit dos s'haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats). La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà l'acreditació d'aquesta representació per qualsevol d'un dels següents mitjans: a) A través del registre de representants de la Generalitat: https://www.accv.es/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/ o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat: https://sede.administracion.gob.es/pag_sede/servicioselectronicos/registroelectronicodeapoderamientos.html b) Adjuntat a la sol·licitud una autorització de representació conforme al model que s'inclou com a Annex I. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit en aquest article serà inadmesa. Només podrà presentar-se una sol·licitud per cada sol·licitant. En el cas que una persona sol·licitant presentara diverses sol·licituds en el termini o franja de temps assignat per a això en el tràmit de cita prèvia, només s'admetrà l'última presentada. Telèfon de suport: 960.990.104 Correu per a dubtes funcionals: *ajudes_hipoteques@gva.es Correu per a dubtes tècnics: *generalitat_en_red@gva.es

Formularis documentació

a) Formulari de sol·licitud de la subvenció. b) Certificació de l'entitat financera prestadora de l'operació hipotecària. Ha de contindre les següents dades referents al préstec hipotecari: import nominal inicial del préstec, data de formalització, tipus d'interés variable actual, data de l'última revisió del tipus d'interés i pagament de les quotes dels últims dotze mesos (amb independència de la seua periodicitat) immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda. En cas que no fora possible obtindre la certificació de l'entitat financera o que aquesta certificació no incloga totes les dades indicades, documentació justificativa obtinguda d'aquesta entitat financera amb les dades necessàries. c) Rebut de l'Impost sobre Béns immobles de l'exercici 2021 sobre l'habitatge habitual en garantia del préstec hipotecari a l'efecte d'acreditar la seua referència cadastral. d) Annex I. Model d'autorització de representació, quan la persona representant no estiga ja inscrita en el registre de representants de la Generalitat o en el registre d'apoderaments estatal. e) Annex II. Declaració responsable comprensiva de les persones que integren la unitat familiar a 31 de desembre de 2022, a excepció de la persona sol·licitant de l'ajuda. En aquest Annex II s'indicarà el nom, cognoms, data de naixement i NIF o NIE de les persones que integren la unitat de convivència, a excepció de la persona sol·licitant. Si alguna de les persones convivents d'edat inferior a 14 anys no disposa de NIF només s'indicarà la seua data de naixement. Així mateix, es prestarà el consentiment per cada integrant de la unitat de convivència major de 14 anys per a l'obtenció de les dades necessàries per a la concessió de les ajudes de les diferents Administracions Públiques. En el cas dels menors de catorze anys, el consentiment es prestarà pel titular de la pàtria potestat o tutela.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

a) Els sol·licitants de l'ajuda hauran d'emplenar la sol·licitud de subvenció, “Ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable”, adjuntant necessàriament la documentació requerida. b) Els serveis encarregats de la tramitació de l'ajuda comprovaran cadascuna de les sol·licituds presentades per a determinar la seua elegibilitat i, si escau, la quantia individual que li corresponga. c) Els sol·licitants que no complisquen els requisits seran notificats per tal causa perquè en el termini improrrogable de 10 dies hàbils puguen esmenar les deficiències de la sol·licitud. d) La Generalitat, a través de l'òrgan competent de la concessió i una vegada finalitzat el termini de sol·licitud, podrà efectuar resolucions parcials conjuntes de beneficiaris de l'ajuda mitjançant llistat que serà objecte de publicació en el DOGV, sent la concessió ordenada de moment en què l'expedient del sol·licitant, a criteri de la Comissió d'Avaluació, complisca amb tots i cadascun dels requisits de la convocatòria. La concessió finalitzarà quan s'esgote el crèdit del programa pressupostari, quedant la resta de les sol·licituds fora de la convocatòria. En el cas que s'amplie el crèdit pressupostari, es reprendrà la concessió en l'ordre de les sol·licituds que van quedar fora de la primera assignació. e) La Generalitat transferirà al compte corrent comunicat per cadascun dels beneficiaris l'import corresponent al total de l'ajuda concedida. On consultar dubtes sobre el tràmit Telèfon de suport: 960.990.104 Correu per a dubtes funcionals: ajudes_hipoteques@gva.es Correu per a dubtes tècnics: generalitat_en_red@gva.es

Observacions

Observacions

En el procediment de concessió de les ajudes, se seguirà el procediment d'urgència i es reduiran tots els terminis a la meitat, excepte el de presentació de sol·licituds, esmena de documentació i recursos. La notificació dels actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per al que haurà de disposar de qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en aquesta seu electrònica https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats. A tal fi es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, on s'informarà de la posada a la disposició d'una notificació en la citada seu electrònica. La no remissió de l'avís no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida. Per a la notificació indicada en el paràgraf anterior podrà aplicar-se el codi segur de verificació com a signatura electrònica.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Es constitueix com a Òrgan Instructor de l'ajuda la unitat administrativa Subdirecció General de Model Econòmic, pertanyent a la Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera.
Termini alegació:
des de: 07-06-2023
fins a: 15-03-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de la subvenció “Ajudes directes de suport als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable”. L'aportació pot ser: - A conseqüència d'un requeriment d'esmena o un altre tipus a petició de l'Administració. - A iniciativa de la persona interessada: al·legacions, desistiments, renúncies, recursos o altres documents. REQUISITS Tindre obert un expedient d'ajudes o subvencions davant la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, corresponent a les ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable. Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient, haurà de realitzar-se en el termini concedit en este. INTERESSATS Les persones titulars o els seus representants legals de les sol·licituds de subvencions o ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable presentades davant la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. On consultar dubtes sobre el tràmit Telèfon de suport: 960.990.104 Correu per a dubtes relacionats amb la tramitació: ajudes_hipoteques@gva.es

Termini

Termini

El termini de presentació d'al·legacions finalitza el 15 de març.

Documentació

Documentació

La documentació requerida per l'òrgan instructor o la documentació necessària a iniciativa de la persona interessada.

Obligacions

Obligacions

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei General de Subvencions, excepte el que s'estableix en el seu apartat 1.e), són obligacions de les persones beneficiàries: - Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siga requerit per l'òrgan instructor d'aquest procediment. - Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control. - Les persones beneficiàries quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació requerida per l'òrgan instructor d'aquest procediment.

Termini màxim

Termini màxim

La Generalitat, a través de l'òrgan competent de la concessió i una vegada finalitzat el termini de sol·licitud, podrà efectuar resolucions parcials conjuntes de beneficiaris de l'ajuda mitjançant llistat que es publicarà en el DOGV, sent la concessió ordenada de moment en què l'expedient del sol·licitant, a criteri de la Comissió d'Avaluació, complisca amb tots els requisits de la convocatòria. La concessió finalitzarà quan s'esgote el crèdit de 6.000.000 d'euros del programa pressupostari, quedant la resta de les sol·licituds fora de la convocatòria. En el cas que s'amplie el crèdit pressupostari, es reprendrà la concessió en l'ordre de les sol·licituds que van quedar fora de la primera assignació. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà fins al 31-12-2023, sense que cap cas, aquest termini puga excedir de 6 de mesos des de l'entrada de la sol·licitud en la seu electrònica de la Generalitat. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud s'entendrà desestimada. Les resolucions es publicaran en el DOGV així com en la web de la Generalitat, en el portal de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (https://hisenda.gva.es/es/web/modelo-economico/ajudes-en-tramit) La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment admtiu. comú de les administracions públiques; o recurs contenciós-admtiu. en el termini de dos mesos davant la Sala contenciosa administrativa del TSJCV, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a la resolució de les ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteca a tipus d'interés variable correspondrà al conseller competent en matèria d'hisenda.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Este tràmit permet la presentació d'un recurs de reposició sobre un expedient resolt de la subvenció “Ajudes directes de suport als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable".

Termini

Termini

Un mes, a comptar des de l'endemà de la seua notificació.