Detall de Procediment

Ajudes per a inversions en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció (ESEMDI). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Codi SIA:: 223586
Codi GVA:: 329
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-05-2024
31-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació / Aportació

  • Resolució

  • Esmena

  • Desistiment

  • Recurs de reposició

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions per a inversions en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.

 

 

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 

Inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat, plena i no condicionada, llevat que en l'Orde de bases reguladores es permeta una altra cosa, de béns específicament afectes a la realització de l'objecte social de l'entitat, de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que esta inversió contribuïsca a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció.

 

 

Únicament seran subvencionables les inversions:

 

- Quan s'acredite que contribuïxen a la creació de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció, o a la seua consolidació o millora de la seua competitivitat empresarial.

 

- I sempre que s'ajusten al que es disposa en l'article 16 de l'Orde 11/2019 i també al que es preveu en el seu article 9.1.h).

 

Respecte a les despeses subvencionables s'estarà al que es disposa en els apartats 3, 4 i 5 de l'article 2 de l'Orde 11/2019, així com en el seu article 10 en matèria de justificació.

En l'apartat "Enllaços" disposa d'un accés directe a esta normativa.

 

Serà requisit imprescindible que la sol·licitud d'ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent.

 

A l'efecte de verificar l'observança d'este requisit, la sol·licitud individualitzarà els béns o objectes en què es concrete la inversió o expressarà, almenys, la naturalesa, classe i número dels béns o elements en què la subvenció haja de concretar-se i l'import previst, com a màxim, per a la seua adquisició. La sol·licitud s'acompanyarà, també, d'una breu descripció dels béns per als quals se sol·licita l'ajuda i d'una fonamentació del seu caràcter subvencionable, de conformitat amb el que es disposa en l'article 16 de l'Orde 11/2019.

 

Així mateix, s'acompanyarà de la manifestació expressa que els béns tenen la condició de béns nous, no usats amb anterioritat, ni prèviament matriculats, o quan siga procedent, que són béns usats o prèviament matriculats. L'incompliment d'estes formalitats donarà lloc a l'arxiu o denegació de la sol·licitud, segons corresponga.

 

Observacions

Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses únicament mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes freqüents als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços" d'este procediment.

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Requisits

1. Amb caràcter general, les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud:

 

a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este seient. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure's per la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com autoritzada per a sol·licitar la seua inscripció registral.

 

b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

 

d) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

 

e) No trobar-se subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

 

f) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'esta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

 

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites.

 

 

IMPORTANT

 

Les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció beneficiàries d'estes ajudes no podran dissoldre's, incórrer en causa de dissolució o transformar-se en una altra empresa diferent de cooperativa, o societat labora, o empresa d'inserció durant els terminis de manteniment de la inversió a què es referix l'article 16 de l'Orde 11/2019, de 2 de desembre (per la qual s'establixen les bases reguladores d'estes ajudes), i mai abans que transcórreguen cinc anys des de la data d'adquisició dels béns o actius pels quals haja rebut ajuda a la inversió. En el cas de les beneficiàries que siguen PIME, l'anterior termini serà de tres anys.

 

3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació:

- En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la *ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats" .

- O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT la informació del qual trobarà en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció.

 

* EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) Nº2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 17/05/2024 fins al dia 31/05/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9850 de 16/05/2024)

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases reguladores, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre's tant en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia PROP, com en el tràmit telemàtic. - En el cas que els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud d'estes ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que s'establix en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la següent documentació general: a) ANNEX I. SUPORT A LA INVERSIÓ a la sol·licitud general de subvenció. b) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant. c) Escriptura de constitució de l'entitat, a la qual s'acompanyaran els estatuts vigents d'esta. d) Documentació acreditativa de la identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'empresa sol·licitant, si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria d'economia social obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat d'estes persones. e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació a esta, segons es tracte d'una cooperativa, d'una societat laboral o d'una empresa d'inserció. Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació dels mateixos o que ha obtingut l'oportuna autorització administrativa per l'excés. (Esta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). f) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se, en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic, les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, la sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - En el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació, haurà de formalitzar-se a través del tràmit telemàtic denominat PROPER "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes en les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat, que trobarà en l'apartat "Procediments relacionats"". g) MEMÒRIA INVERSIÓ, que inclou formulari de criteris de valoració, (disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l'Orde 11/2019 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. IMPORTANT, la falta de presentació de la memòria o la d'emplenament qualsevol dels apartats d'esta, així com de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria, serà valorada atorgant zero punts a la sol·licitud o al corresponent apartat, segons corresponga, sense que l'òrgan concedent haja de requerir la presentació o emplenament referides, ni puga, tampoc, valorar fets al·legats o documents aportats en data posterior a la de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. h) AUTORITZACIONS. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'economia social perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a eixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions en els termes previstos en l'article 3.2 de l'Orde 11/2019, que hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de la seua presentació: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. i) Sense perjuí de l'expressat en la lletra anterior, en el cas en què l'entitat NO compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, corresponga, l'empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida a este extrem (segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit), degudament subscrita per la seua representació legal, a la qual acompanyarà document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora. j) Les entitats que demanen que la quantia de la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als impostos indirectes que no puguen recuperar o compensar, hauran de manifestar-ho expressament en l'apartat corresponent de l'Annex a la seua sol·licitud, al qual hauran d'acompanyar la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, tals impostos. Quan no s'haja formulat la manifestació expressa abans assenyalada, l'Administració no requerirà l'aportació de documentació acreditativa alguna relativa als impostos indirectes. k) Declaració en la qual es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa actuació o finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud de subvenció). l) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'esta obligació. Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ), que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic. m) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que es disposa en l'apartat 7 del citat article segons model normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ), que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic). n) Quan l'import de la despesa subvencionable siga igual o superior a la quantia de 40.000 euros de cost per execució d'obra, o de 15.000 euros en el supòsit d'adquisició d'edificis o terrenys, subministrament de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d'acompanyar un mínim de tres ofertes de diferents empreses proveïdores, sense vinculació entre elles ni amb la sol·licitant de l'ajuda, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o el lliurament del bé. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. Les ofertes hauran de seleccionar-se entre empreses amb paràmetres equiparables i complir els següents requisits: - Requisits materials: les ofertes hauran d'estar prou detallades, especificant els subministraments o servicis que han de realitzar-se i el seu preu, i hauran de ser comparables en el seu contingut. - Requisits formals: les ofertes hauran d'estar datades, estar dirigides a la sol·licitant i contindre les dades que permeten la correcta identificació de la persona o empresa oferent, juntament amb el logo o el segell d'esta empresa. Excepcionalment, en el cas que per les especials característiques del bé o servici no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten, se substituirà la presentació de les tres ofertes d'empreses proveïdores pels següents documents: - Un informe explicatiu, firmat per la representació legal de la sol·licitant, sobre les especials característiques del bé o servici que fan impossible la localització d'un mínim de tres proveïdors d'este. No serà admés com a justificant de la no presentació de tres ofertes, l'informe que es base en les característiques de l'empresa proveïdora o en les característiques genèriques de l'empresa o entitat beneficiària. - Un annex a l'informe, amb la documentació que acredite la cerca d'empreses proveïdores del bé o servici. o) De conformitat amb el que s'establix per a les subvencions de minimis en l'article 3 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hagen sol·licitat en el mateix i que, a la data de la sol·licitud, es troben arracades de resoldre.(Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat denominat "DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit). De conformitat amb el que s'establix en l'article 3, punt 2 del mateix Reglament (UE), l'ajuda minimis final a concedir no podrà suposar que la suma de les ajudes minimis concedides a Espanya a la mateixa beneficiària, calculats de data a data entre la data de concessió de la present subvenció i els tres anys anteriors, siga superior a 300.000 euros, que s'establix com a nou límit d'ajuda de minimis pel citat Reglament. DECLARACIONS RESPONSABLES incloses en l'ANNEX a la sol·licitud - Declaració responsable que la sol·licitant no es troba en cap de les situacions a què es referixen els paràgrafs d) i e) de l'apartat 2 de l'article 2 de l'Orde 11/2019. - Declaració responsable relativa al fet que l'entitat sol·licitant no es troba en crisi, ni subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, que es formularà segons model normalitzat. - Les cooperatives de treball associat que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dos persones sòcies treballadores, presentaran una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la cooperativa roman en esta situació i, si és el cas, d'haver complit amb l'obligació que a estes entitats imposa l'apartat 11, lletra g de l'article 89 del text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. - Les societats laborals que en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dos persones sòcies presentaran una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la societat roman en esta situació i, si és el cas, de no sobrepassar els límits temporals de permanència en esta situació establits en l'apartat 2, lletra b de l'article 1, de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. - Les entitats que, en la data de la sol·licitud, vengen obligada a comptar amb un Pla d'Igualtat, de conformitat amb el que s'establix en la disposició transitòria desena segona de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, acompanyaran una còpia del mateix i acreditaran la seua aprovació conforme a les disposicions de la referida Llei orgànica. 2.2. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades, a més, de la següent documentació específica d'esta mena d'ajudes: a) Una memòria econòmica del projecte d'inversió i el pla de finançament del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda. * Nota: tots dos s'inclouran en els corresponents apartats del model normalitzat de Memòria (de la documentació general), disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit. b) Una relació detallada dels béns o elements en què s'haja de materialitzar el projecte d'inversió, amb els seus corresponents preus màxims. c) El pressupost de la inversió, amb els pressupostos pro-forma o factures en què s'haja basat i una relació de les factures o pressupostos aportats a l'expedient per a cadascun dels diferents conceptes subvencionables, entenent per tals els relacionats en cadascuna de les lletres de l'apartat 4 de l'article 16 de l'Orde 11/2019. Si és el cas, haurà de complir-se amb el que s'establix en la lletra m, de l'apartat 1, de l'article 4 d'esta Orde. * Nota: esta relació es realitzarà segons model normalitzat SUPORT A LA INVERSIÓ RELACIÓ DE FACTURES, FACTURES PROFORMA O PRESSUPOSTOS, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit. d) La documentació justificativa de la necessitat de les inversions per a la posada en funcionament o ampliació de l'activitat de la sol·licitant o per a la incorporació per la mateixa de noves tecnologies de la informació i les comunicacions al seu procés productiu o de gestió. * Nota: la justificació de la necessitat de la inversió s'inclourà en el corresponent apartat del model normalitzat de MEMÒRIA INVERSIÓ (de la documentació general), disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit. e) El balanç (amb l'actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims exercicis, llevat que l'entitat siga de més recent creació, i en este cas presentarà els formulats des de la data de la seua inscripció en el registre corresponent. f) S'aportarà, si és el cas, la documentació acreditativa de l'expedient de regulació d'ocupació en l'empresa originària o de la jubilació de la persona titular de l'empresa individual, quan l'expedient o la resolució haja de dependre d'estes circumstàncies, o haja de considerar-les.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV - El sistema Clau-firma de l'Estat (únicament per a les persones físiques) - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma. Per a més informació disposa d'un accés directe en l'apartat "Enllaços". 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació: - En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV la informació de la qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats". - O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar el formulari web, annexar la documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriguen. - Impresos associats: Existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns dels documents requerits. Si existix model normalitzat, el document HA DE Presentar-se en ell i si no existix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-ho adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. Estos impresos també estan disponibles en la pestanya "Formularis". 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en el formulari de preguntes freqüents accessible des de l'apartat "Enllaços".

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria.

 

 

2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:

 

- Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.

 

- S'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria pública aprovada mitjançant Resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

- La seua ordenació i instrucció correspondrà a la Direcció General competent en matèria de foment de l'economia social de la referida conselleria.

 

 

3. ESMENA

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Orde 11/2019 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'acompanye a la mateixa la documentació que haja d'acompanyar a la sol·licitud d'acord amb l'Orde 11/2019, es requerirà a la interessada perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la precitada legislació en matèria de procediment administratiu.

 

- L'esmena es realitzarà DE FORMA TELEMÉTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació Autenticada" de la pestanya "Esmena".

 

4. ÒRGAN COL·LEGIAT

 

- Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estarà integrat pels membres previstos en l'article 6 b) de l'Orde 11/2019.

 

- Este òrgan col·legiat assignarà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Orde 11/2019 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del Capítol III d'esta Orde.

 

 

5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'estes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que este prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat pel referit òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

 

 

6. RESOLUCIÓ

 

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social.

No obstant això, es delega en la persona titular de la Direcció General competent en matèria de foment de l'economia social de la referida conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'esta mena d'ajudes.

 

- La resolució de concessió de les ajudes:

 

. Fixarà expressament la seua quantia.

. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.

. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, d'existir les mateixes.

 

- Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

7. JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ

 

- La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir.

 

- La presentació de la documentació justificativa es realitzarà FINS AL SEGON DIVENDRES DEL MES DE NOVEMBRE, DE 2024, inclusivament, I DE MANERA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació Autenticada" de la pestanya "Justificació".

 

- En general, per a la justificació de l'ajuda haurà d'atendre's, a més, a tot el que es disposa en l'article 10 de l'Orde 11/2019.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6.

 

2. En el capítol III de l'Ordre 11/2019, s'estableixen les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració i la documentació acreditativa dels mèrits corresponents.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

- La direcció general competent en matèria de foment de l'economia social.
Termini alegació: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

Presentació

Presentació

Obligacions

Obligacions

Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - O bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb la seua normativa especifica, es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. QUANTIA La quantia de la subvenció es determinarà mitjançant l'aplicació d'un percentatge màxim sobre l'import subvencionable de la inversió realitzada, sense que puga superar cap dels límits determinats en l'article 19.2 de l'Ordre 11/2019. 2. LÍMITS Aquestes ajudes s'han d'ajustar als límits previstos en l'article 11 de l'Ordre 11/2019.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS, a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el previst en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Vegeu el que preveu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà pel temps entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment pel destinatari, o, en defecte d'això, pel de el termini concedit. Vosté pot aportar: • Els documents que li ha requerit l'Administració, si se li ha notificat un requeriment de subsanació. • Els documents que estime necessaris, encara que l'Administració no li'ls haja sol·licitats Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Més informació: Articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediments administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu dret. L'Administració acceptarà el desistiment, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten la seua continuació o s'hagen de limitar els seus efectes per interés general. Pot realitzar-ho DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Tot això conforme a l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar: - Potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú - O bé impugnar-la directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a això cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del qual establixen els articles 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas es podrà simultaniejar la interposició dels dos recursos.

Termini

Termini

El termini per a interposar el recurs potestatiu de reposició serà d'un mes si l'acte fora exprés. Si l'acte no fora exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsca l'acte presumpte. Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos des de la notificació de la resolució.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten la seua continuació o s'hagen de limitar els seus efectes per interés general. Pot realitzar este tràmit DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació Autenticada" d'este. Tot això conforme a l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació