Detall de Procediment

Ajudes per a agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA) (Administració central), (lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius)

Codi SIA:: 210707
Codi GVA:: 618
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-05-2023
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Posada a punt de les tècniques de lluita integrada, utilització racional dels productes i mitjans fitosanitaris; formació de personal tècnic especialitzat en la direcció i aplicació d'aquestes tècniques i foment de la lluita col·lectiva.

Requisits

Requisits

- Estar constituïdes lliurement per agricultors els predis dels quals integren una superfície mínima que garantisca la màxima eficàcia de les tècniques de lluita aplicables i perquè resulte econòmic l'ús de la mà d'obra qualificada necessària. Aquesta superfície s'especificarà en els corresponents programes i projectes d'actuació. - El nombre mínim d'agricultors agrupats serà de deu. - Els agricultors subscriuran els compromisos de constituir-se en una ATRIA i d'acatar les condicions que figuren en un reglament de règim intern, en el qual s'expresse l'acceptació dels requisits tècnics que s'establisquen per a cada cultiu o grup de cultius associats. Així mateix, s'hi indicaran les superfícies de cultiu aportades per cada un dels seus membres i la junta que regirà aquesta ATRIA estarà formada per un president, un secretari i un tresorer. - La forma jurídica adoptada per a la constitució de l'ATRIA ha de disposar de capacitat de contractació. - El compromís de subscriure un contracte laboral amb el tècnic que dirigirà la lluita contra les plagues en els cultius agrupats en l'ATRIA. Tindran prioritat les que contracten un tècnic que reunisca alguns d'aquests requisits: · Major de 25 anys i més de 12 mesos en l'atur. · Menor de 25 anys. - Les comunitats autònomes donaran suport amb el seu personal tècnic a les activitats de formació i perfeccionament del personal tècnic de les ATRIA.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Seran beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions per a tractaments integrats en agricultura ATRIAs que reunisquen les condicions especificades en l'article 6 de l'esmentada Ordre de 17 de novembre de 1989 i en l'apartat de requisits. Referent a això, la superfície mínima que constituïsca l'agrupació, segons el cultiu principal i el nombre mínim de membres serà de: – Cítrics 50 ha, fruiters de regadiu 50 ha (5 ha. de secà equivaldran a 1 de regadiu); raïm de vinificació 200 ha, raïm de taula 50 ha; hortalisses ornamentals a l'aire lliure 20 ha; hortalisses i ornamentals hivernacle 5 ha; arròs 100 ha; olivar 200 ha. – El nombre mínim de membres per a constituir una agrupació, serà de deu membres.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de l'any anterior a l'anualitat que se subvenciona. (DOGV núm. 9596, de 16/05/2023)

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud normalitzat. ATRIA que sol·liciten per primera vegada la subvenció: - Acta de constitució de l'ATRIA amb la composició de la junta rectora (president, tresorer i secretari), amb el nomenament d'un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poder bastant per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació (apt. 3, article 11 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions). Aquest representant podrà ser qualsevol dels membres de la junta rectora. - Els estatuts de l'ATRIA, en què constaran els requisits de l'article 6 de l'Ordre de 17 de novembre de 1989. - El compromís de presentar el contracte laboral amb un tècnic que dirigirà la lluita contra els agents nocius dels vegetals en els cultius agrupats en l'ATRIA. S'hi indicarà la categoria laboral, les hores de treball mensuals i el període de contractació anual. Titulació del tècnic, que haurà de complir els requisits que estableix la Llei de sanitat vegetal 43/2002, de 20 de novembre, article 2n, apartat u). - En el cas que l'ATRIA es constituïsca en l'àmbit d'una entitat cooperativa, SAT o entitat similar, serà aquesta la que formalitzarà el contracte laboral indicat en l'apartat anterior, i presentarà un certificat de l'entitat mateixa en què accepte la constitució en el seu si de l'ATRIA i el compromís de complir les obligacions que figuren en l'Ordre del MAPA de 17 de novembre de 1989. - Llista nominal dels socis que s'integraran en l'ATRIA, juntament amb les superfícies per cultius de cada un d'ells, que seran ateses pel tècnic corresponent, amb la identificació de l'espècie cultivada i la identificació de la parcel·la. - Memòria sobre les actuacions que es realitzaran i cost d'aquestes. - Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. - Documentació que acredite les circumstàncies que es vulga que es tinguen en compte en la valoració de les sol·licituds. ATRIA que ja hagen sigut auxiliades l'any anterior: - Compromís de mantindre el contracte laboral amb el tècnic que dirigirà la lluita contra agents nocius. - Llista d'altes i baixes, respecte al que s'ha declarat l'any anterior, dels socis i les parcel·les que integren l'ATRIA, superfícies de cultiu que aporta cada un, amb la identificació del la superfície cultivada i el número de parcel·la. - Memòria sobre les actuacions que es realitzaran i costos d'aquestes. - Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. - Documentació que acredite les circumstàncies que es vulga que es tinguen en compte en la valoració de les sol·licituds.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- La instrucció dels expedients de subvenció correspondrà al director general d'Investigació i Innovació Agrària i Ramaderia, que examinarà el compliment per part dels sol·licitants de les condicions exigides per la present ordre en relació amb l'esmentada Ordre del MAPA de 17 de novembre de 1989, per la qual s'estableix un programa de promoció de la lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius a través de les agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA), que remetrà a l'òrgan col·legiat les sol·licituds. - En cas d'insuficiència de crèdit, les sol·licituds seran avaluades i ordenades segons els criteris següents: · ATRIA que han sigut subvencionades l'any anterior. · Altres ATRIA de nova creació. - Dins de cada un d'aquests grups tindran prioritat les que contracten un tècnic que reunisca els requisits. - Finalment, una vegada aplicats els criteris anteriors, s'atendran per ordre del núm. de registre d'entrada. - L'òrgan col·legiat compost pel subdirector general d'Agricultura i Ramaderia, el cap del Servei de Sanitat Vegetal i els caps de secció de Sanitat i Certificació Vegetal d'Alacant i Castelló, una vegada avaluades les sol·licituds, formularà la proposta de resolució al conseller d'Agricultura Pesca, Alimentació i Aigua, que concedirà o denegarà les ajudes. - El termini màxim de resolució i notificació de les resolucions serà de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. - Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, les peticions s'entendran desestimades.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions o qualsevol document addicional ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Observacions

Observacions

Contra la resolució que s'emeta, la qual posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

- Aquesta subvenció podrà concedir-se amb el límit de cinc anys consecutius. - En el cas que la contractació del tècnic es realitze a temps parcial o per períodes inferiors als que s'han indicat en el quadre anterior, es disminuirà proporcionalment l'import de l'ajuda. - La quantia màxima d'ajuda per adquisició de productes fitosanitaris que poden aportar una innovació i millora en l'aplicació de les tècniques de la lluita integrada és de 751,27 euros.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim de resolució i notificació de les resolucions serà de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. - Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, les peticions s'entendran desestimades.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els beneficiaris de les subvencions quedaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana i la Llei 38 de 2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini justificació:
fins a: 30-11-2023

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL PAGAMENT DE LES AJUDES: - Memòria, redactada pel tècnic, on figure la problemàtica esdevinguda referent a les plagues i malalties del cultiu i a les actuacions realitzades per a previndre-les i combatre-les, incloent-hi un estudi econòmic dels costos de les actuacions en els cultius. - Compte Justificatiu (art. 30 Llei de Subvencions), que incloga declaració de les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i amb altres fons i el seu cost, amb el desglossament de cada un de les despeses incorregudes, juntament amb els justificants de la despesa (factures, contracte laboral del tècnic, TC-1 i TC-2 i nòmines) i el seu pagament. SUPERFÍCIE MÍNIMA: La superfície mínima que constituïsca l'agrupació, segons el cultiu principal serà de: Cítrics 50 ha, fruiters de regadiu 50 ha (5 ha. de secà equivaldran a 1 de regadiu); raïm de vinificació 200 ha, raïm de taula 50 ha; hortalisses ornamentals a l'aire lliure 20 ha; hortalisses i ornamentals hivernacle 5 ha; arròs 100 ha; olivar 200 ha.

Documentació

Documentació

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).