Detall de Procediment

Préstec Subordinat del programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027

Codi SIA:: 3055456
Codi GVA:: 96111
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF
Termini de sol·licitud: OBERT
(28-03-2024
31-12-2026)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir préstecs subordinats a petites i mitjanes empreses amb establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana.

Requisits

Requisits

Els beneficiaris hauran de complir, entre altres, els següents requisits: • Disposar d'un establiment o sucursal de producció o desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana. • No estar cotitzada en cap mercat organitzat. • Comptar amb almenys un treballador en la Comunitat Valenciana. • Estar al corrent de les seues obligacions amb Seguretat Social i Hisenda. • Acreditar amb els últims comptes anuals tancades una facturació d'almenys 500.000 euros. S'entendrà per comptes tancats les aprovades i presentades en el Registre Mercantil. • No estar en situació d'empresa en crisi. • No estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions. • Comptar amb totes les llicències i autoritzacions necessàries. • Estar al corrent del compliment de la Llei de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i de la Llei per a la igualtat entre dones i homes. • No estar subjectes a una orde de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú. • Complir amb el principi de «no causar un perjuí significatiu al medi ambient (*DNSH)» en el sentit establit en a l'article 9.4, del Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Petites i mitjanes empreses que desenvolupen projectes: • De caràcter innovador, amb especial atenció sobre les empreses valencianes que hagen rebut ajudes del programa de finançament de l'horitzó Europa *EIC *Accelerator. • Actuacions destinades a l'expansió, creixement i/o consolidació de les activitats generals d'una empresa o a la realització de nous projectes, la penetració en nous mercats o noves activitats. Es considera que una empresa està en fase de creixement i expansió quan preveu un augment d'ocupació i/o volum de negoci, materialitzant-se la inversió o finançament en un augment de la capacitat de producció o en la provisió de capital explotació addicional.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Es podran presentar sol·licituds fins que s'esgoten els recursos disponibles o fins a la data que acorde el Consell Executiu de FEDER en compliment de la vigència del Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027

Formularis documentació

La sol·licitud de finançament anirà acompanyada de la següent documentació: 1. Formulari de sol·licitud 2. Identificació del sol·licitant: a) Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. A més, s'incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l'escriptura de titularitat real i l'escriptura de constitució de la societat, així com el *captable o estructura accionarial de l'empresa actualitzada a la data de la sol·licitud. b) Si la societat mercantil forma part d'un grup, s'identificaran les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa arreplegada en la declaració, es reflectirà el nombre d'empleats, balanç i volum de negoci anual de l'empresa, conforme al model de declaració disponible en la pàgina web de l'IVF. 3. Documentació acreditativa que l'empresa compta amb un establiment, sucursal de producció o sucursal de desenvolupament de *acti *vidad en territori valencià, i almenys un empleat donat d'alta en la Comunitat Valenciana. 4. Els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims dos exercicis tancats. 5. Les declaracions de l'Impost de societats, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. 6. Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya. 7. Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant. 8. Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d'ajuda al qual s'acullen, la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. La relació indicarà expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que els inclosos en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita. 9. Declaració de tipus i categoria d'empresa. 10. Memòria tècnica 11. Documentació justificativa del finançament addicional obtingut, o en tràmit d'obtenció.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant el formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF, amb firma i registre electrònic.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No