Detall de Procediment

Ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent als municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023

Codi SIA:: 211672
Codi GVA:: 16188
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(19-01-2023
28-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar l'accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes de renovació dels sistemes d'enllumenat públic exterior amb criteris d'estalvi i eficiència energètica.

Observacions

Observacions

* REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2023. La suma dels costos subvencionables del projecte haurà de ser superior a 20 .000 euros. La relació d'aquests es recull en l'article 5 d'aquesta convocatòria. L'execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual, i hauran de facilitar -o almenys no impedir- l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. Així mateix, haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient. El projecte haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana. Només podrà presentar-se un projecte per sol·licitant. * ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT Seran susceptibles de suport les actuacions d'estalvi i eficiència energètica dirigides a la renovació d'instal·lacions d'enllumenat públic exterior. Les actuacions energètiques considerades seran les que aconseguisquen una reducció del consum d'energia elèctrica en enllumenat exterior i una disminució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte de la situació inicial de partida, sempre que es justifiquen documentalment. No s'acceptaran canvis que comporten estalvis energètics si no s'aconsegueixen mitjançant l'eficiència respecte a la seua situació anterior. Les actuacions energètiques susceptibles de suport són les següents: a) Substitució de llums per altres de menys potència i més eficàcia lluminosa (lm/W). b) Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb més rendiment i llum de menys potència. c) Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells d'il·luminació en les vies públiques quan es redueix l'activitat d'aquestes. d) Instal·lació de sistemes d'encesa/apagada mitjançant un rellotge astronòmic o sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic. e) Instal·lació de lluminàries basades en energia solar fotovoltaica, tant autònomes com híbrides. Les actuacions susceptibles de suport, així mateix, han de complir amb les condicions següents: ? Reduir el consum d'energia elèctrica en, almenys, un 40%. El càlcul de l'estalvi energètic es realitzarà mitjançant la comparació del consum energètic de la instal·lació objecte en la situació actual i en la situació millorada que es pretén aconseguir després de la reforma. En el cas de la instal·lació de lluminàries autònomes alimentades per energia solar, l'estalvi energètic s'entendrà fix amb un valor del 100%. ? Els sectors d'enllumenat renovats hauran de complir les prescripcions del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries (RD 1890/2008). ? La qualificació energètica de la nova instal·lació haurà de ser A o B i haurà de complir els criteris d'il·luminació, qualitat i confort visual reglamentaris. ? L'actualització de lluminàries i llums mitjançant equips "retrofit", és a dir, qualsevol proposta que implique la modificació d'una lluminària ja instal·lada adaptant-la a tecnologia LED, haurà de complir i justificar documentalment els criteris establits en el document «Requisits tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior» elaborat per l'IDAE i el Comité Espanyol d'Il·luminació, disponible en la pàgina web de l'IVACE. En aquest cas, l'empresa que haja modificat el conjunt de llum i lluminària original haurà d'aportar un certificat responsabilitzant-se d'aquestes modificacions i indicant el compliment de tots els requisits que li siguen aplicable a la nova lluminària, d'acord amb l'indicat en aquest document. ? El rendiment mínim de les noves lluminàries serà sempre concorde al tipus de via i hauran de tindre una temperatura de color menor o igual a 3000 oK. D'altra banda, i segons el que s'estableix en el document «Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior», les lluminàries LED hauran de tindre un valor màxim del flux hemisfèric superior (FHSINST) a 0 graus d'inclinació, menor o igual al 3%, per a lluminàries tipus funcional, menor o igual al 5% per a lluminàries tipus ambiental i fanal, i menor o igual a l'1% per a lluminàries tipus projector, complint en tot cas amb el que s'estableix en la ITC-EA-03 del Reglament eficiència energètica instal·lacions d'enllumenat exterior (RD 1890/2008) segons la zona classificada. Així mateix, en qualsevol cas, els canvis realitzats en llums i lluminàries hauran de permetre l'aplicació de, almenys, els sistemes de regulació existents abans de realitzar les renovacions. ? Les lluminàries basades en energia solar podran ser tant autònomes com híbrides, i hauran de comptar amb la corresponent lluminària, els panells solars i un controlador de càrrega i descàrrega que gestione la bateria per a emmagatzemar energia. Els panells solars hauran d'estar integrats en la pròpia lluminària o en defecte d'això en el pal o bàcul de manera individual. No seran subvencionables instal·lacions d'autoconsum solar fotovoltaic, encara que estiguen associats a projectes d'enllumenat si no compleixen el criteri anterior. No es considerarà a l'efecte d'aquesta resolució com a enllumenat exterior l'enllumenat de seguretat nocturna i de vigilància, l'ornamental, el festiu i el nadalenc, els senyals i els anuncis lluminosos. * COSTOS ELEGIBLES Es consideraran subvencionables, i per tant només podran ser objecte de finançament, les inversions que siguen necessàries per a aconseguir una millora de l'eficiència energètica, i que es realitzen en l'adquisició de béns o de serveis per part de l'entitat sol·licitant i beneficiària de l'ajuda que puguen justificar-se mitjançant factura expedida a favor sei, i justificant de pagament corresponent de l'entitat sol·licitant i beneficiària al proveïdor. A aquest efecte es consideraran costos subvencionables aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquesta convocatòria, que podran incloure, entre altres, els conceptes següents: a) Equips i instal·lacions auxiliars, que inclou lluminàries, llums, establitzadors electrònics, rellotges astronòmics, equips de centralització, sistemes de regulació del nivell lluminós, quadres elèctrics, reforma de línies i instal·lacions directament associats al projecte de renovació d'equips objecte de l'ajuda. Així mateix, seran subvencionables els panells solars, bateries i controladors de càrrega associats a les lluminàries alimentades per energia solar, sempre que complisquen amb el que s'estableix en l'article 2.1. b) Enginyeria: elaboració, per personal tècnic competent, dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa d'obra. Es considerarà subvencionable fins a un màxim del 10% del pressupost d'execució. c) Obra civil associada a l'actuació i muntatge de les instal·lacions. d) Podrà ser subvencionable, i per tant finançable, l'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació. La suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no podrà superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat.

Requisits

Requisits

Seran aplicables les condicions i requisits previstos en l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Totes les entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana, amb menys de 30.000 habitants, que tinguen entre les seues competències la gestió de l'enllumenat públic exterior (xifres padró municipal referides a l'1 de gener de 2021, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV, i finalitzarà el 28 de febrer de 2023 a les 23.59.59 hores. (DOGV 9515 de 19/01/2023)

Formularis documentació

Cada sol·licitant ha de presentar la documentació indicada a continuació: - Sol·licitud normalitzada. La sol·licitud d'ajudes s'ha d'adequar al model normalitzat disponible en la pàgina web . - Memòria tècnica del projecte segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE . - Resta de documentació que s'especifica en l'article 6 de la convocatòria d'ajudes.

Presentació

Presentació

Telemàtica
- La sol·licitud s'ha de presentar davant del registre telemàtic de la Generalitat. La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/). La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. - Una vegada omplit el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'ha d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si és el cas, la resta de documentació.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar davant del registre electrònic de la Generalitat. La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/). La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació. L'aportació de documents en contestació als requeriments que s'han indicat s'ha de realitzar a través de registre electrònic, per a la qual cosa cal accedir a l'adreça web i són aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de signatura electrònica avançada que els que recull aquest article. Així mateix, es podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat d'Energia de l'IVACE. L'ajuda préstec bonificat-subvenció es concedirà sota el règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que estableix l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions, mitjançant una comparació de les sol·licituds presentades a les quals s'aplicaran els criteris de valoració fixats en aquest article i s'establirà una prelació segons la puntuació obtinguda respectant els límits pressupostaris disponibles. L'òrgan instructor verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria i, en cas de resultar conforme a aquesta, analitzarà els projectes i aplicarà els criteris del programa. Com a resultat de la seua actuació, l'òrgan instructor emetrà una preavaluació que s'elevarà a la comissió a la qual es refereix l'article 9 de la convocatòria. Prèviament a l'aplicació dels criteris de valoració, i amb la finalitat de potenciar l'assoliment dels objectius d'aquesta convocatòria, l'IVACE podrà traslladar les sol·licituds a altres actuacions o convocatòries d'ajudes perquè hi resulten més idònies, amb la prèvia comunicació i acceptació de l'entitat sol·licitant. Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració, els projectes s'elevaran una comissió composta per les persones de l'IVACE designades per la persona titular de la Presidència de l'IVACE i previstes en l'Ordre 9/2017, de 5 de maig. De les reunions de la Comissió s'elevarà l'acta, amb la proposta d'adjudicació que aquesta conté, a la Presidència de l'IVACE. Vista la proposta de la Comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de l'instrument financer combinat préstec bonificat-subvenció, fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions les quals s'haja de subjectar l'entitat beneficiària.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Els criteris de valoració seran els següents: a) Energia estalviada en el projecte (màxim 57 punts): Es concedirà més puntuació com més gran siga el percentatge d'estalvi energètic que es done respecte a la situació inicial. b) Abast del projecte (màxim 15 punts): Es valoraran amb més puntuació projectes que suposen la renovació completa de l'enllumenat del municipi davant de renovacions parcials. c) Tipus d'actuació (5 punts): es valoraran amb més puntuació les actuacions integrals (canvi de lluminària, regulació i control) davant de la substitució de llums o equips. d) Realització d'auditoria energètica (20 punts). Es valoraran amb 20 punts els municipis que presenten una auditoria energètica integral de tot l'enllumenat públic del municipi que complisca amb la metodologia i els continguts indicats en el document "Auditoria energètica d'enllumenat exterior" disponible en la pàgina web . e) Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per damunt del 2% sobre el total de la plantilla (3 punts). Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació total mínima de 40 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Sense perjudici del que s'estableix en l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig, seran obligacions dels beneficiaris: Realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada, juntament amb la sol·licitud normalitzada, de manera que es complisca la finalitat de l'instrument financer, respectant les inversions elegibles indicades en la notificació de concessió i pels imports que s'hi especifiquen. Qualsevol modificació del projecte ha de comptar amb l'aprovació prèvia de l'IVACE, sol·licitada i justificada per escrit abans de la finalització del termini de justificació de les despeses del projecte, i no podrà suposar en cap cas una alteració del contingut essencial del projecte o d'algun dels aspectes que es van tindre en compte per a la valoració. Resta d'obligacions recollides en l'article 12 de la resolució de convocatòria Les entitats beneficiàries han d'acreditar la realització de l'actuació objecte de la subvenció en la forma fixada en la notificació de concessió de l'ajuda i en el Manual d'instruccions de justificació d'ajudes aprovat a aquest efecte per la Resolució de la Direcció General de l'IVACE, que es publicarà en la pàgina web , amb data límit 20 de juliol de 2023, llevat que per circumstàncies concurrents es determine un termini superior en la resolució de concessió de l'ajuda. En la justificació de la despesa, podran acceptar-se, a criteri del personal tècnic de l'IVACE, desviacions entre les diferents partides que formen part del cost subvencionable, de manera que la disminució d'unes es compense amb l'excés en unes altres, sense alterar en cap cas la naturalesa del projecte i respectant que la suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no puguen superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat. Qualsevol altre plantejament en la justificació dels costos aprovats del projecte requerirà l'autorització prèvia i expressa de l'IVACE. L'entitat beneficiària ha d'aportar, com a mínim, un 60 % de justificants de despesa del projecte pagats. La presentació d'un percentatge inferior donarà lloc a la revocació del préstec bonificat i de la subvenció, i al reintegrament de les quantitats percebudes i els interessos de demora des de la percepció, llevat que tècnicament puga considerar-se que encara així el projecte ha sigut efectivament desenvolupat i no es declare la revocació sinó la minoració.

Observacions

Observacions

La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'ajuda consisteix en la concessió d'un préstec bonificat en el seu tipus d'interés que suposa una ajuda implícita equivalent a la diferència entre els interessos que es reportarien aplicant el tipus d'interés de referència i els interessos realment pagats, la qual cosa es denomina subvenció bruta equivalent; així mateix, comprén una subvenció sobre el cost considerat com a subvencionable del projecte. L'import total de l'ajuda de l'IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats supere el cost de l'activitat subvencionada. Característiques del préstec bonificat: a) Import del préstec: 100% dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim del préstec es calcularà d'acord amb la fórmula següent: Import màxim del préstec (€) = 600 x PL + 1.500 x PLS. PL= punt de llum substituït. A l'efecte d'aquesta fórmula, s'entén per punt de llum substituït, punt de llum sobre el qual es realitza alguna actuació, no sols de canvi, sinó de regulació i control. PLS = Punt de llum alimentat per energia solar. L'import màxim del préstec serà de 200.000 €. b) Tipus d'interés: 0 %. c) Garanties: exempt. No obstant això, l'IVACE serà considerat creditor preferent de l'entitat beneficiària per raó del préstec formalitzat, per la qual cosa els pagaments corresponents a amortització del principal, interessos de demora, o eventuals penalitzacions d'aquest gaudiran de lloc preferent en l'ordre de prelació de pagaments, després de les despeses de personal, en el pla de disposició de fons de tresoreria de l'entitat beneficiària durant el període de vigència del contracte. d) Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació. e) Amortització: el termini d'amortització serà de 72 mesos i les quotes d'amortització seran semestrals, la qual cosa donarà lloc a un total de 12 quotes d'amortització. Les sis últimes quotes no es giraran a l'entitat beneficiària per coincidir amb l'import de la subvenció prevista en l'apartat següent, sempre que s'haja verificat l'execució del projecte i les obligacions inherents a aquest. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 30 de setembre de 2024 i les posteriors successivament cada semestre fins al 30 de març de 2027, excepte modificació posterior d'aquests terminis per resolució de la Direcció General de l'IVACE. Característiques de la subvenció: el percentatge de subvenció serà del 50 % de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 100.000 euros per projecte. L'import de la subvenció coincidirà amb el de les sis últimes quotes d'amortització del préstec. Intensitat màxima de l'ajuda (préstec bonificat i subvenció) calculada en funció dels costos subvencionables: s'obtindrà mitjançant la suma del percentatge de la subvenció bruta equivalent corresponent al préstec concedit i del percentatge de l'ajuda concedida en forma de subvenció. El càlcul de la subvenció bruta equivalent s'ha d'efectuar aplicant la metodologia prevista en la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i d'actualització (2008/C14/02) i al tipus d'interés de referència vigent en el moment de la concessió.

Termini màxim

Termini màxim

La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades. La resolució motivada de la Presidència de l'IVACE serà notificada de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada de manera telemàtica. Les subvencions concedides seran publicades en la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS) amb expressió del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, entitat beneficiària, subvenció concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, i podrà consultar-se en en compliment del que s'estableix en Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa