Ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent als municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent als municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021

  Objecte del tràmit

  Facilitar l'accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes de renovació dels sistemes d'enllumenat públic exterior amb criteris d'estalvi i eficiència energètica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Totes les entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana, amb menys de 20.000 habitants, que tinguen entre les seues competències la gestió de l'enllumenat públic exterior (xifres padró municipal referides a l'1 de gener de 2020, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística).

  Requeriments

  Seran aplicables les condicions i requisits previstos en l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'ajuda consisteix en la concessió d'un préstec bonificat en el seu tipus d'interés que suposa una ajuda implícita equivalent a la diferència entre els interessos que es reportarien aplicant el tipus d'interés de referència i els interessos realment pagats, la qual cosa es denomina subvenció bruta equivalent; així mateix, comprén una subvenció sobre el cost considerat com a subvencionable del projecte.

  L'import total de l'ajuda de l'IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats supere el cost de l'activitat subvencionada.

  Característiques del préstec bonificat:

  a) Import del préstec: 100 % dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim del préstec es calcularà d'acord amb la fórmula següent:
  Import màxim del préstec (€) = 500 x PL
  PL= punt de llum substituït. A l'efecte d'aquesta fórmula, s'entén per punt de llum substituït el punt de llum sobre el qual es realitza alguna actuació, no només de canvi, sinó de regulació i control.
  L'import màxim del préstec serà de 150.000 €.

  b) Tipus d'interés: 0 %.

  c) Garanties: exempt. No obstant això, l'IVACE serà considerat creditor preferent de l'entitat beneficiària per raó del préstec formalitzat, per la qual cosa els pagaments corresponents a amortització del principal, interessos de demora, o eventuals penalitzacions d'aquest gaudiran de lloc preferent en l'ordre de prelació de pagaments, després de les despeses de personal, en el pla de disposició de fons de tresoreria de l'entitat beneficiària durant el període de vigència del contracte.

  d) Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.

  e) Amortització: el termini d'amortització serà de 72 mesos i les quotes d'amortització seran semestrals, la qual cosa donarà lloc a un total de 12 quotes d'amortització. Les sis últimes quotes no es giraran a l'entitat beneficiària per coincidir amb l'import de la subvenció prevista en l'apartat següent, sempre que s'haja verificat l'execució del projecte i les obligacions inherents a aquest. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 30 de setembre de 2022 i les posteriors successivament cada semestre fins al 30 de març de 2025, excepte modificació posterior d'aquests terminis per resolució de la Direcció General de l'IVACE.

  Característiques de la subvenció: el percentatge de subvenció serà del 50 % de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 75.000 euros per projecte. L'import de la subvenció coincidirà amb el de les sis últimes quotes d'amortització del préstec.

  Intensitat màxima de l'ajuda (préstec bonificat i subvenció) calculada en funció dels costos subvencionables: s'obtindrà mitjançant la suma del percentatge de la subvenció bruta equivalent corresponent al préstec concedit i del percentatge de l'ajuda concedida en forma de subvenció.

  El càlcul de la subvenció bruta equivalent s'ha d'efectuar aplicant la metodologia prevista en la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i d'actualització (2008/C14/02) i al tipus d'interés de referència vigent en el moment de la concessió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV, i finalitzarà el 23 de febrer de 2021 a les 23.59.59 hores. (DOGV núm. 9007, de 28/01/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cada sol·licitant ha de presentar la documentació indicada a continuació:

  - Sol·licitud normalitzada. La sol·licitud d'ajudes s'ha d'adequar al model normalitzat disponible en la pàgina web .

  - Memòria tècnica del projecte segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE .

  - Resta de documentació que s'especifica en l'article 6 de la convocatòria d'ajudes.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar davant del registre electrònic de la Generalitat. La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).
  La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

  L'aportació de documents en contestació als requeriments que s'han indicat s'ha de realitzar a través de registre electrònic, per a la qual cosa cal accedir a l'adreça web i són aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de signatura electrònica avançada que els que recull aquest article.

  Així mateix, es podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat d'Energia de l'IVACE.

  L'ajuda préstec bonificat-subvenció es concedirà sota el règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que estableix l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions, mitjançant una comparació de les sol·licituds presentades a les quals s'aplicaran els criteris de valoració fixats en aquest article i s'establirà una prelació segons la puntuació obtinguda respectant els límits pressupostaris disponibles.

  L'òrgan instructor verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria i, en cas de resultar conforme a aquesta, analitzarà els projectes i aplicarà els criteris del programa.

  Com a resultat de la seua actuació, l'òrgan instructor emetrà una preavaluació que s'elevarà a la comissió a la qual es refereix l'article 9 de la convocatòria.

  Prèviament a l'aplicació dels criteris de valoració, i amb la finalitat de potenciar l'assoliment dels objectius d'aquesta convocatòria, l'IVACE podrà traslladar les sol·licituds a altres actuacions o convocatòries d'ajudes perquè hi resulten més idònies, amb la prèvia comunicació i acceptació de l'entitat sol·licitant.

  Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració, els projectes s'elevaran una comissió composta per les persones de l'IVACE designades per la persona titular de la Presidència de l'IVACE i previstes en l'Ordre 9/2017, de 5 de maig.

  De les reunions de la Comissió s'elevarà l'acta, amb la proposta d'adjudicació que aquesta conté, a la Presidència de l'IVACE. Vista la proposta de la Comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de l'instrument financer combinat préstec bonificat-subvenció, fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions les quals s'haja de subjectar l'entitat beneficiària.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16188

  Tramitació

  - La sol·licitud s'ha de presentar davant del registre telemàtic de la Generalitat.

  La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).
  La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

  - Una vegada omplit el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'ha d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si és el cas, la resta de documentació.

  Inici
 • Informació complementària

  * REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES
  Els projectes s'han d'iniciar després de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda. Les entitats sol·licitants podran executar els projectes una vegada presentada la sol·licitud, sense esperar que la concessió de l'ajuda es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte.

  La suma dels costos subvencionables del projecte haurà de ser superior a 20.000 euros. La llista d'aquests es recull en l'article 5 d'aquesta convocatòria.

  L'execució dels projectes no ha de vulnerar, en cap cas, el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual, i ha de facilitar -o almenys no impedir- l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. Així mateix, s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient.

  El projecte s'ha de trobar dins del territori de la Comunitat Valenciana.

  Només es podrà presentar un projecte per sol·licitant.

  * ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT
  Seran susceptibles de suport les actuacions d'estalvi i eficiència energètica dirigides a la renovació d'instal·lacions d'enllumenat públic exterior. Les actuacions energètiques considerades seran les que aconseguisquen una reducció del consum d'energia elèctrica en enllumenat exterior i una disminució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte de la situació inicial de partida, sempre que es justifiquen documentalment. No s'acceptaran canvis que comporten estalvis energètics si no s'aconsegueixen mitjançant l'eficiència respecte a la seua situació anterior.

  Les actuacions energètiques susceptibles de suport són les següents:
  a) Substitució de llums per altres de menys potència i més eficàcia lluminosa (lm/W).
  b) Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb més rendiment i llum de menys potència.
  c) Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells d'il·luminació en les vies públiques quan es redueix l'activitat d'aquestes.
  d) Instal·lació de sistemes d'encesa/apagada mitjançant un rellotge astronòmic o sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic.

  Les actuacions susceptibles de suport, així mateix, han de complir amb les condicions següents:
  ? Reduir el consum d'energia elèctrica en, com a mínim, un 30 %. El càlcul de l'estalvi energètic es realitzarà mitjançant la comparació del consum energètic de la instal·lació objecte en la situació actual i en la situació millorada que es pretén aconseguir després de la reforma.
  ? Els sectors d'enllumenat renovats han de complir amb les prescripcions del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries (RD 1890/2008).
  ? La qualificació energètica de la nova instal·lació ha de ser A o B, i ha de complir amb els criteris d'il·luminació, qualitat i confort visual reglamentaris.
  ? Qualsevol proposta que implique la modificació d'una lluminària ja instal·lada adaptant-la a tecnologia LED ha de complir i justificar documentalment els criteris establits en el document Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior, elaborat per l'IDAE i el Comité Espanyol d'Il·luminació.
  ? El rendiment mínim de les noves lluminàries serà sempre concorde al tipus de via i en cap cas inferior al 55 %. Així mateix, els canvis realitzats en llums i lluminàries han de permetre l'aplicació de, com a mínim, els sistemes de regulació existents abans de realitzar les renovacions.

  No es considerarà, a l'efecte d'aquesta resolució, com a enllumenat exterior l'enllumenat de seguretat nocturna i de vigilància, l'ornamental, el festiu i el nadalenc, els senyals i els anuncis lluminosos.

  * COSTOS ELEGIBLES
  Es consideraran subvencionables i, per tant, només podran ser objecte de finançament les inversions que siguen necessàries per a aconseguir una millora de l'eficiència energètica, i que es realitzen en l'adquisició de béns o de serveis per part de l'entitat sol·licitant i beneficiària de l'ajuda que puguen justificar-se mitjançant una factura expedida al seu favor, i el justificant de pagament corresponent d'aquesta entitat sol·licitant i beneficiària al proveïdor. A aquest efecte, es consideraran costos subvencionables els que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquesta convocatòria, que podran incloure, entre altres, els conceptes següents:

  a) Equips i instal·lacions auxiliars, incloent-hi lluminàries, llums, balastos electrònics, rellotges astronòmics, equips de centralització, sistemes de regulació del nivell lluminós, quadres elèctrics, reforma d'esteses i instal·lacions directament associades al projecte de renovació d'equips objecte de l'ajuda.
  b) Enginyeria: elaboració, per personal tècnic competent, dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa d'obra. Es considerarà subvencionable fins a un màxim del 10 % del pressupost d'execució.
  c) Obra civil associada a l'actuació i el muntatge de les instal·lacions.
  d) Podrà ser subvencionable i, per tant, finançable l'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació.

  La suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no podrà superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat.

  Criteris de valoració

  Els criteris de valoració seran els següents:
  a) Energia estalviada en el projecte (màxim 57 punts): Es concedirà més puntuació com més gran siga el percentatge d'estalvi energètic que es done respecte a la situació inicial.
  b) Abast del projecte (màxim 10 punts): Es valoraran amb més puntuació projectes que suposen la renovació completa de l'enllumenat del municipi davant de renovacions parcials.
  c) Tipus d'actuació (5 punts): es valoraran amb més puntuació les actuacions integrals (canvi de lluminària, regulació i control) davant de la substitució de llums o equips.
  d) Realització d'auditoria energètica (25 punts).
  Es valoraran amb 25 punts els municipis que presenten una auditoria energètica integral de tot l'enllumenat públic del municipi que complisca amb la metodologia i els continguts indicats en el document "Auditoria energètica d'enllumenat exterior" disponible en la pàgina web .
  e) Percentatge de treballadors/ores amb diversitat funcional per damunt del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013. (3 punts)
  Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació total mínima de 40 punts.

  Obligacions

  Sense perjudici del que s'estableix en l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig, seran obligacions dels beneficiaris:

  Realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada, juntament amb la sol·licitud normalitzada, de manera que es complisca la finalitat de l'instrument financer, respectant les inversions elegibles indicades en la notificació de concessió i pels imports que s'hi especifiquen.

  Qualsevol modificació del projecte ha de comptar amb l'aprovació prèvia de l'IVACE, sol·licitada i justificada per escrit abans de la finalització del termini de justificació de les despeses del projecte, i no podrà suposar en cap cas una alteració del contingut essencial del projecte o d'algun dels aspectes que es van tindre en compte per a la valoració.

  Resta d'obligacions recollides en l'article 12 de la resolució de convocatòria

  Les entitats beneficiàries han d'acreditar la realització de l'actuació objecte de la subvenció en la forma fixada en la notificació de concessió de l'ajuda i en el Manual d'instruccions de justificació d'ajudes aprovat a aquest efecte per la Resolució de la Direcció General de l'IVACE, que es publicarà en la pàgina web , amb data límit 22 de juliol de 2021, llevat que per circumstàncies concurrents es determine un termini superior en la resolució de concessió de l'ajuda.

  En la justificació de la despesa, podran acceptar-se, a criteri del personal tècnic de l'IVACE, desviacions entre les diferents partides que formen part del cost subvencionable, de manera que la disminució d'unes es compense amb l'excés en unes altres, sense alterar en cap cas la naturalesa del projecte i respectant que la suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no puguen superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat.
  Qualsevol altre plantejament en la justificació dels costos aprovats del projecte requerirà l'autorització prèvia i expressa de l'IVACE.

  L'entitat beneficiària ha d'aportar, com a mínim, un 60 % de justificants de despesa del projecte pagats. La presentació d'un percentatge inferior donarà lloc a la revocació del préstec bonificat i de la subvenció, i al reintegrament de les quantitats percebudes i els interessos de demora des de la percepció, llevat que tècnicament puga considerar-se que encara així el projecte ha sigut efectivament desenvolupat i no es declare la revocació sinó la minoració.

  Enllaços

  Web de l'IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'estalvi i eficiència energètica (DOGV núm. 8035, de 09/05/2017).
  - Resolució de 25 de gener de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana a càrrec del pressupost de l'exercici 2021. (DOGV núm. 9007, de 28/01/2021).
  - Resolució de 10 de juny de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplia el pressupost de la convocatòria d'ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9107 de 15/06/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 9/2017, de 5 de maig (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 25 de gener.

  Vegeu la resolució de 10 de juny de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.