SOL·LICITUD GENERAL ÚNICA d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Generalitat Valenciana. (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT QUAN NO EXISTISCA un específic en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana)

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 3109913
|
Codi GVA: 95565
Descarregar informació
Termini obert

Des de 02-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En la relació entre la ciutadania i l'administració, este tràmit telemàtic de sol·licitud general s'utilitza EXCLUSIVAMENT QUAN NO EXISTISCA UN ESPECÍFIC en un procediment concret en la Guia Prop o en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la iniciació d'un procediment, esmena...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
02-06-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques i/o jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant les Administracions Públiques, conformement al que s'estableix per la llei.

Requisits

- Que no existisca un tràmit telemàtic específic en Guia Prop o Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana

- I per a les persones jurídiques estar inscrits en el Registre de Representants que possibilita la representació en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 02-06-2024

Durant tot l'any

Documentació
Juntament amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que s'estableix en la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per...
Saber més
Taxa o pagament

Este tràmit està exempt del pagament de taxes, llevat que la normativa que regule el procediment concret que està utilitzant esta plantilla de sol·licitud general ho requerisca.

Forma de presentació
Presencial

Pots descarregar el formulari de sol·licitud general en format PDF i, al costat de la resta de documents, presentar-lo emplenat més tard de manera presencial en els llocs habilitats per a això, llevat que estigues obligat a relacionar-te electrònicament amb l'Administració.

 

La presentació podrà realitzar-se en:

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Resolució

Òrgans resolució
Depenent de la matèria, la seua sol·licitud serà resolta per algun dels següents òrgans de tramitació: