• Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa 1 - Foment de la competitivitat empresarial..

  Objecte del tràmit

  Fomentar la realització de projectes tendents a incrementar la competitivitat en el mercat nacional i internacional, així com a combatre l'estacionalitat del producte turístic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Empreses turístiques, sempre que estiguen degudament inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana a la data de presentació de la sol·licitud.
  b) Federacions, fundacions, associacions i empreses organitzadores d'activitats esportives i culturals d'interés turístic que tinguen lloc a la Comunitat Valenciana.
  c) Associacions i empreses, siga quina siga la naturalesa jurídica que tinguen (incloses les comunitats de béns), que desenvolupen actuacions de promoció i comercialització de productes turístics de la Comunitat Valenciana.
  d) Empreses organitzadores d'activitats de caràcter musical d'impacte turístic que se celebren a la Comunitat Valenciana.

  Es consideraran empreses turístiques les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, campaments de turisme, blocs o conjunts d'apartaments turístics, allotjaments rurals, de restauració, de turisme actiu, agències de viatge i d'oferta turística complementària inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana a la data de presentació de la sol·licitud.

  Així mateix, poden ser beneficiàries les empreses gestores d'habitatges turístics, sempre que aquestes siguen propietat de l'empresa explotadora o, si no ho són, si hi ha entre titular i empresa explotadora un acord sobre l'obligació de destinar el bé al trànsit turístic durant un període que no podrà ser inferior a cinc anys, sempre que aquestes circumstàncies s'acrediten adequadament.

  Requeriments

  Els projectes subvencionables estar subjectes a les condicions següents:

  a) Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció.
  b) No poden accedir a la condició de beneficiari de les ajudes regulades en la resolució de 10 de desembre de 2019 els que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  c) Aquestes ajudes no són compatibles amb la col·laboració que articule Turisme Comunitat Valenciana via línies nominatives de subvenció per al mateix objecte i beneficiari.
  d) No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior al que determine l'annex I de la Resolució de 10 de desembre per a aquest programa.
  e) Les actuacions que se subvencionen en el marc d'aquesta convocatòria no podran haver-se iniciat amb anterioritat al dia 1 de gener de 2020.
  f) En cap cas, l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.
  g) La presentació de les sol·licituds fora del termini establit, la no-utilització del model d'imprés normalitzat d'ús obligatori o la no-presentació per via telemàtica seran causes d'inadmissió de les sol·licituds d'ajuda.
  h) Les ajudes estan destinades als beneficiaris que complisquen el que estableix l'article 2.1.a i b del Decret 4/2017, de 31 de març, que desenvolupen projectes d'interés turístic.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  INTENSITAT DE LES AJUDES

  L'import màxim d'ajuda global per beneficiari dels programes de la resolució de 10 de desembre de 2019 serà de 100.000 euros.

  Amb caràcter extraordinari i únicament per a aquest programa, es podrà preveure la plurianualitat de l'ajuda el cost subvencionable de la qual siga superior a 70.000 euros, i quedarà condicionat l'import corresponent a la segona anualitat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que l'ens públic Turisme Comunitat Valenciana tinga consignats en 2021.

  L'import de la subvenció per a aquest programa 1 no superarà els 40.000 euros per establiment.

  PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES

  1. Turisme Comunitat Valenciana ha de procedir al pagament de l'ajuda quan el beneficiari haja executat el projecte o l'actuació i sempre que haja complit totes les obligacions exigibles.

  2. En cas que l'import de cost subvencionable justificat de manera procedent siga inferior al cost subvencionable establit en la resolució de concessió, l'import de l'ajuda que s'ha de lliurar disminuirà proporcionalment i provocarà la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció.

  3. En cas que el cost subvencionable justificat de manera conforme siga inferior a l'import mínim establit en cada programa dels previstos en l'annex I de la resolució de 10 de desembre de 2019, perquè l'actuació siga subvencionable es produirà la pèrdua total del dret al cobrament de la subvenció concedida.

  4. L'alteració d'algunes de les característiques del projecte o l'activitat aprovats, l'incompliment de condicions i terminis establits en la resolució de concessió, la no-execució o l'execució parcial de la inversió, la falta de justificació o la justificació incompleta de despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques o privades que, en conjunt, excedisquen l'import del cost subvencionable de l'actuació, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en cas de no haver-se efectuat encara el pagament de l'ajuda, provocarà la pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda.

  5. L'incompliment del beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que donen lloc a l'atorgament de l'ajuda, la variació de la finalitat de la inversió o actuació, o la falta de justificació de l'execució del projecte, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, originaran el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins al dia que s'acorde la procedència del reintegrament.

  6. El procediment per a declarar la procedència del reintegrament (o, si escau, de la pèrdua del dret al cobrament) es regeix pel que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el reglament d'aquesta aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 15 de gener de 2020 i finalitzarà el dia 14 de febrer de 2020 a les 23.59.59 hores (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Amb caràcter general, s'ha d'aportar per via electrònica i s'ha de presentar tota la documentació que s'indica en l'article 7. Documentació que cal aportar de la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  2. Documentació específica que s'ha d'aportar per a aquest programa 1

  2.1. Si la inversió implica la realització d'obres, s'ha d'aportar algun dels documents següents:
  - Llicència municipal d'obres corresponent a l'activitat i el pressupost per als quals se sol·licita incentiu.
  - Justificant d'haver sol·licitat la llicència (sol·licitud i justificant de pagament de taxes). En aquest cas, la llicència s'haurà d'aportar, necessàriament, en el moment de la justificació.

  2.2. En el cas d'actuacions compreses en els supòsits indicats en l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014):

  Declaració responsable que l'obra prevista està compresa en els supòsits indicats en l'article 214 de la referida llei i que compleix amb tots els requisits exigibles per a executar les obres corresponents.
  Còpia de la declaració responsable prevista en l'article 222 de la llei esmentada. (Aquesta s'ha d'aportar, en tot cas, en el moment de la justificació).

  2.3. Si es tracta d'obres majors:
  2.3.1. Projecte tècnic visat, així com qualssevol altres autoritzacions o llicències administratives que siguen preceptives.

  2.3.2 Memòria descriptiva i econòmica de l'actuació que es realitzarà, que ha d'incloure els punts següents:

  - Descripció detallada de l'actuació per a la qual se sol·licita l'ajuda.
  - Calendari d'actuació en el qual conste l'execució del projecte.
  - Quan siga procedent, croquis d'ubicació i pla general de conjunt.
  - Fotografies de l'objecte de la inversió sobre la qual s'actua.
  - Quan siga procedent, estudi d'impacte mediambiental.
  - Pressupost desglossat per partides de despesa de les actuacions que es realitzaran.

  Cada una de les sol·licituds ha d'anar acompanyada de les respectives declaracions responsables sobre no-destrucció d'ocupació, així com d'autofinançament en almenys un 50 %.

  2.4. Quan les inversions plantejades tinguen un termini d'execució superior a l'exercici pressupostari, les sol·licituds d'ajuda han d'anar acompanyades d'un projecte tècnic comprensiu de les partides i els pressupostos que es desenvoluparan en cada una de les anualitats en què es pretenga executar el projecte esmentat.

  3. Documentació que cal presentar relativa als criteris de valoració:
  3.1. Justificació gràfica del material de difusió relatiu a l'àmbit d'actuació de l'activitat subvencionable.
  En de disposar:
  3.2. Còpia dels certificats de qualitat, gestió mediambiental, accessibilitat universal o intel·ligència turística vigents, en el cas de disposar-ne d'algun.
  3.3. Còpia dels distintius SICTED, en el cas de disposar-ne d'algun.
  3.4. Pla de responsabilitat social corporativa

  4. En cap cas es considera despesa subvencionable l'IVA, llevat que el sol·licitant aporte amb la sol·licitud l'acord corresponent de reconeixement de l'exempció dictat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, juntament amb una declaració responsable de vigència de les circumstàncies que van permetre l'exempció.

  FASE DE JUSTIFICACIÓ
  1. La justificació de l'actuació objecte d'ajuda s'ha de fer d'acord amb el projecte subvencionat i en els termes fixats en el respectiu programa i en la corresponent resolució de concessió de l'ajuda, i s'ha d'efectuar per via telemàtica en el tràmit específic disponible en l'enllaç
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20432
  mitjançant la presentació de la documentació que s'indica en l'article 14. Justificació de despeses de la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  2. La justificació de l'ajuda s'ha d'efectuar en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, que en cap cas pot ser posterior al 30 de novembre de 2020.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDES A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS, DESTINADES A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DELS SERVEIS I PRODUCTES TURÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX III] IMPRÉS DE DECLARACIONS RESPONSABLES DEL SECTOR EMPRESARIAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] QÜESTIONARI

  [ANNEX VI] COMPTE JUSTIFICATIU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El sol·licitant trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud d'ajudes en l'enllaç d'Internet següent:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html.

  2. Una vegada dins del tràmit corresponent a cada programa d'ajudes de la resolució de 10 de desembre de 2019, el sol·licitant accedeix a la plataforma de tramitació electrònica i inicia la tramitació de la seua sol·licitud d'ajuda, que consisteix en l'ompliment de les diferents pantalles i l'aportació dels documents requerits en la resolució de la convocatòria d'ajudes, per a la qual cosa hi ha diferents tipus de documents, que són:

  2.1. Formularis que es generen des de l'aplicació de formularis de turisme:
  - Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda
  - Formulari normalitzat de declaració responsable

  2.2. Formulari en format pdf accessible des del tràmit, que cal descarregar, omplir i signar mitjançant mitjans electrònics:
  - Model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana, segons imprés normalitzat disponible en https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/25558_VA.pdf
  - Qüestionari, segons imprés normalitzat disponible en https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/25163_BI.pdf

  2.3. Documents en format lliure

  3. L'accés a la tramitació telemàtica es pot fer bé des de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, apartat «Serveis en línia», o bé directament a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" que hi ha en cada un dels tràmits de la Guia Prop corresponent a cada programa d'ajudes de la resolució de 10 de desembre de 2019.

  La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, i es podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  4. La tramitació d'aquestes ajudes és en règim de concurrència competitiva.

  4.1. L'òrgan instructor de les ajudes que s'acullen a la present resolució serà el Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística.

  4.2. Una vegada l'òrgan instructor ha avaluat i informat les sol·licituds d'acord amb els criteris establits, se'n donarà trasllat a la Comissió d'Avaluació d'Ajudes que, després de l'anàlisi del procediment seguit, determinarà l'import de les subvencions d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca per a cada programa.

  4.3. Les sol·licituds s'ordenen de més a menys puntuació. I, una vegada establit aquest ordre, s'aplicarà el percentatge d'ajuda que corresponga segons cada programa.

  4.4. En el cas que, una vegada efectuades les operacions descrites, el crèdit pressupostari siga insuficient per a atendre totes les sol·licituds que figuren en l'ordre de prelació i es dona la circumstància que l'últim sol·licitant que obtinga subvenció haja obtingut la mateixa puntuació que els immediatament següents en aquest ordre, tindran preferència en l'adjudicació els sol·licitants que acrediten que, amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria, han ocupat un percentatge superior de persones treballadores amb discapacitat en relació amb les seues respectives plantilles o bé es comprometen a contractar un percentatge superior de persones treballadores amb discapacitat durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció.

  4.5. La Comissió d'Avaluació d'Ajudes, a través de la persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana, elevarà la proposta de concessió o denegació d'ajudes al seu president, que les resoldrà.

  5. Requeriment d'esmena de la documentació.

  5.1. De conformitat amb l'establit en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, una vegada examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà electrònicament l'interessat perquè en un termini improrrogable de 10 dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució que s'haurà de dictar en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  5.2. Així mateix, es poden requerir al sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  6. Concessió o denegació d'ajudes.

  6.1. La resolució del procediment de concessió d'ajudes competeix al president de Turisme Comunitat Valenciana.

  6.2. Les resolucions de concessió fixaran expressament la quantia i incorporaran, si escau, les condicions i obligacions que afecten el desenvolupament del projecte o l'activitat.

  6.3. En cas que la resolució procedent siga denegatòria, s'ha de detallar el motiu o els motius que la determinen.

  6.4. Tant les propostes de resolució com les resolucions es notificaran als interessats en els termes previstos en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació i, potestativament, s'hi podrà interposar un recurs de reposició davant del president de Turisme Comunitat Valenciana, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVTSUB_AYUDAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2507

  Tramitació

  Per a accedir a les notificacions telemàtiques:

  1. Accediu a La meua àrea personal en l'enllaç https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

  2. Llegiu la notificació enviada.

  3. En cas d'haver d'esmenar, accediu al tràmit genèric d'aportació de documentació esmena disponible en l'enllaç: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html

  Informació adicional

  1. La presentació de la sol·licitud es realitzarà obligatòriament de forma electrònica, conforme estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a tots els programes, les activitats subvencionables seran les que es realitzen entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

  - Només es consideraran subvencionables inversions en actius fixos que suposen una millora o innovació sobre els requeriments mínims als quals les empreses estan subjectes per llei.

  ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (vegeu-ne el detall en l'annex I de la Resolució de 10 de desembre de 2019 per al Programa 1, apartat 4).

  Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per establiment i apartat (1, 2 o 3) i dins del que s'ha triat, una o més actuacions de les que es detallen en l'ANNEX I, Programa 1, apartat 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  - COSTOS SUBVENCIONABLES: Formen part del cost subvencionable les despeses que corresponguen de manera indubtable al desenvolupament i l'execució de les actuacions proposades a partir de la data assenyalada en l'article 4.2.e de la Resolució de 10 de desembre de 2019. El cost subvencionable resultarà de la suma dels imports de les partides del projecte que, d'acord amb el que disposa la Resolució de 10 de desembre de 2019, puguen ser objecte d'ajuda.

  PUBLICITAT DE LES AJUDES
  1. Turisme Comunitat Valenciana remet a la Base de dades nacional de subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, la informació sobre les subvencions concedides amb la indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció, amb l'expressió dels diferents programes o projectes subvencionats.

  2. En l'enllaç: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/transparencia/subven_ayudas_concedidas de la web de Turisme Comunitat Valenciana, accessible des del Portal de Transparència de la Generalitat, es publicarà la informació de les subvencions concedides amb la indicació de l'import, l'objectiu o la finalitat i les persones o entitats beneficiàries.

  3. El beneficiari ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada, per la qual cosa en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes convocades, mitjançant la present resolució, haurà de figurar el distintiu en què es faça constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, disponible en l'adreça d'Internet:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/distintivos.html

  CONTROL I INSPECCIÓ

  1. Turisme Comunitat Valenciana pot, en qualsevol moment, efectuar totes les actuacions de comprovació administrativa, material, de verificació de la inversió o realització de l'actuació objecte d'ajuda que considere necessàries.

  2. El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la justificació d'aquesta estan, així mateix, obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer dels òrgans de fiscalització de la Generalitat en relació amb les subvencions o ajudes concedides.

  3. La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada o del compliment de la finalitat es realitzarà mitjançant el corresponent pla de control que desplegue l'ens públic Turisme Comunitat Valenciana, en el qual s'indicarà si l'obligació de comprovació abasta la totalitat de les ajudes o bé una mostra de les concedides i, en aquest últim cas, la seua forma de selecció.

  Criteris de valoració

  Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració, i sempre que hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient. La puntuació màxima que es pot aconseguir per projecte és de 20 punts.

  - Criteris generals de valoració de sol·licituds: es podrà obtindre una puntuació màxima de 10 punts. (Vegeu l'article 9.1 Criteris de valoració de sol·licituds de la Resolució de 10 de desembre de 2019).

  - Criteris relacionats amb l'interés turístic i el grau de desenvolupament del projecte presentat: Es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts. Es valoraran en funció dels criteris específics que es recullen en l'annex I per al programa 1, punt 7, de la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  - Criteris socials: la puntuació serà com a màxim de 2 punts i s'assignaran, sempre que s'aporte documentació acreditativa, segons l'article 9.3 Criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de 10 de desembre de 2019.

  El sol·licitant ha de reunir les condicions que donen dret a obtindre la puntuació corresponent als tres tipus de criteris en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris de les ajudes a què es refereix la Resolució de 10 de desembre de 2019 estan obligats a complir amb totes les obligacions que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, entre aquestes, les assenyalades en els articles 13 i 14, en el Decret 4/2017, de 31 de març, així com en qualsevol altra disposició en vigor aplicable a aquestes ajudes.

  2. Així mateix, han de respectar la normativa mediambiental vigent, de manera que s'assegure el desenvolupament dels objectius del projecte subvencionat dins d'un marc de desenvolupament sostenible i del foment de la protecció i millora del medi ambient, tal com recull l'article 11 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Especialment, el projecte objecte d'ajuda s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental (AIA) en els supòsits recollits en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296, d'11.12.2013) i en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 1412, de 30 d'octubre de 1990). Així mateix, ha de complir, si és el cas, les obligacions establides en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014).

  3. En el cas que l'actuació subvencionada consistisca en una inversió que implique la realització d'obres, haurà d'aportar còpia de la llicència municipal d'obres corresponent o de la declaració responsable que la substituïsca, si escau.

  4. Han de notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació produïda en l'actuació que es desenvolupe durant la tramitació de l'expedient de subvenció.

  5. Han de conservar els documents originals justificatius relacionats amb els projectes subvencionats o les còpies certificades conformes als originals mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

  6. L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions pot donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament i, si escau, al reintegrament de les ajudes percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).

  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8014, de 04.04.2017).
  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Resolució de 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2020 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8700, de 18.12.2019).
  - Extracte de la Resolució 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2020, dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora i la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8700, de 18.12.2019).
  - Resolució de 25 de maig de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, sobre continuació de determinats procediments indispensables per al funcionament bàsic dels serveis i la protecció de l'interés general, en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (DOGV nº881 de 27.05.2020)

  - Resolució de 28 de juliol de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d'ajudes 2020, programa 1 'Foment de la competitivitat empresarial', programa 2 'Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional' i programa 3 'Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana' destinats a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8871 de 31.07.2020)
  - Resolució de 14 de setembre de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de denegació d'ajudes 2020, programa 1, Foment de la competitivitat empresarial; programa 2, Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional, i programa 3, Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana, destinats a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8908 de 18.09.2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Vegeu el Reial decret 887/2006.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 8 d'octubre.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Decret 4/2017, de 31 de març.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat.

  Vegeu la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  Vegeu l'extracte de la Resolució 10 de desembre de 2019.

  Vegeu Resolució de 25 de maig de 2020,

  Vegeu Resolució de 28 de juliol de 2020,

  Vegeu Resolució de 14 de setembre de 2020,

  Llistat de seguiment

  Guia per a tramitar les sol·licituds d'ajudes de Turisme 2020

  Preguntes freqüents (FAQ) referents a la TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA de les sol·licituds d'ajudes 2020 de Turisme Comunitat Valenciana.

  Enllaç a l'aplicació formulariosturisme

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.