Detall de Procediment

Ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als grups d'acció local de pesca a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 277062
Codi GVA:: 18878
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(18-08-2023
18-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana. Sol·licitud de les ajudes a les despeses de funcionament i animació que podran sol·licitar els GALP per a fer front als costos d'explotació vinculats a la gestió de la posada en pràctica de l'estratègia i la seua animació

Requisits

Requisits

Els beneficiaris i receptors de l'ajuda deuran: 1.- Realitzar les inversions per a les quals sol·licita l'ajuda i exercir l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i terminis establits. 2.- Justificar la subvenció concedida en els termes previstos en la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. 3.- Assumir les responsabilitats que pogueren derivar-se de la realització de l'activitat. 4.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment a efectuar per l'òrgan instructor, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació o control financer a efectuar pels òrgans de control competents, tant autonòmics, com a nacionals o comunitaris. 5.- Comunicar a la Conselleria competent en matèria de pesca marítima l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional. 6.- Comunicar a la Conselleria competent en matèria de pesca marítima la modificació de qualsevol circumstància, tant objectiva com subjectiva, que afecte a algun dels requisits exigits per a la concessió de l'ajuda. 7.- Acreditar la durabilitat de les inversions durant els cinc anys següents a comptar des de la data del pagament final de l'ajuda de conformitat amb el que es preveu en l'article 71 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre. 8.- Adoptar les mesures necessàries per a donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació objecte de subvenció, en els termes previstos en el Reglament d'Execució (UE) núm. 763/2014 de la Comissió d'11 de juliol de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 508/2014 pel que fa a les característiques tècniques de les mesures d'informació i publicitat. 9.- Mantindre, bé un sistema de comptabilitat separat o bé un codi comptable adequat que permeta identificar clarament totes les transaccions de l'operació objecte de la subvenció. 10.- Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió i abans del pagament de l'ajuda, que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social així com en el reintegrament de subvencions, si escau. El sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan gestor per a recaptar a través de certificats telemàtics l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 11.- Disposar i conservar els llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com quants estats comptables i registres específics siguen exigits per la normativa reguladora de les ajudes, en tant puguen ser objecte de comprovació i control, a fi de garantir l'adequat exercici d'aquestes facultats. 12.- Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses subvencionades pel *FEMP durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen inclosos les despeses de l'operació d'acord amb el que s'estableix en l'article 140 del Reglament (UE) Núm. 1303/2013. 13.- Reintegrar les quantitats indegudament percebudes així com si escau l'interés de demora corresponent en els termes previstos en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 14.- En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, haurà de fer-se constar en l'escriptura l'obligació de no efectuar modificacions de les establides en l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, durant el període de cinc anys següents a la data comptable de l'últim pagament de l'ajuda, i indicar l'import de la subvenció concedida, havent de ser objecte aquests extrems d'inscripció en el registre públic corresponent. 15.- Aportar declaració responsable de compliment de la norma sobre integració de persones amb discapacitat, o si escau l'exempció i així mateix declaració de nombre de treballadors discapacitats sobre plantilla total, tancada al 31 de desembre de l'any anterior al de la presentació de la sol·licitud d'ajudes, d'acord amb el que es disposa en el Decret 279/2004, de 17 de desembre del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ús de les persones amb discapacitat. 16.- Emplenament i actualització d'indicadors relatius al projecte. 17.- Els permisos, llicències i autoritzacions exigibles en funció de l'activitat a desenvolupar hauran de presentar-se almenys en la presentació de la sol·licitud de pagament de l'ajuda. 18.- Acreditar la viabilitat tècnica i econòmica de les operacions. 19.- L'acceptació del finançament suposa la seua inclusió en la publicació en la llista dels beneficiaris, els noms de les operacions i l'import del finançament públic assignat, d'acord amb el que es disposa en l'article 119.2 i annex V del Reglament 508/2014 del *FEMP. Així mateix, també suposa la publicació de l'import de la subvenció concedida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 20.- Presentació d'una declaració responsable en la qual manifesten que no han comés infracció greu, no estan inclosos en la llista INDNR, no han comés algun dels delictes establits en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE i que no han comés cap frau en el marc del FEP o el FEMP. 21.- Manteniment de la condició anterior per al beneficiari durant tot el període d'execució de l'operació i durant un període de cinc anys després de l'últim pagament. En cas d'incompliment d'aquesta condició haurà de recuperar-se la totalitat de l'import de l'ajuda. 22.- Qualsevol altra que legalment li corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser-ne beneficiaris les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, i les agrupacions constituïdes com a GALP, que desenvolupen projectes integrats en l'EDLP i que contribuïsquen a aconseguir un o diversos dels objectius previstos en l'article 5.1 d'aquesta ordre, en l'àmbit territorial del GALP, a la Comunitat Valenciana. Els GALP podran ser-ne beneficiaris i portar a la pràctica projectes de conformitat amb l'EDLP, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 34 del capítol II del Reglament 1303/2013. Els GALP podran ser beneficiaris d'ajudes destinades a les despeses de funcionament i d'animació, per a la posada en pràctica de la seua estratègia. 2. Podran tindre la condició de beneficiaris les agrupacions de persones físiques que, tot i que manquen de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes o les activitats que motiven la concessió de la subvenció. En aquest cas, s'ha de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'aquests, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. Així mateix, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2023 per a les ajudes de la present convocatòria, destinades a sufragar als costos de funcionament i animació dels GALP (Línia S8187000, «Ajuda despeses de funcionament GALP»), serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV num. 9663 de 17.08.2023).

Formularis documentació

1.- A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent, juntament amb un annex, en què figure l'índex que indique tota la documentació que es presenta. 2.- En el cas de persones físiques: autorització expressa a l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat mitjançant una consulta al Sistema de Verificació de Dades d'Identitat. 3.- En el cas de persones jurídiques: targeta d'identificació fiscal i document de constitució de la societat o comunitat de béns, estatuts o acte fundacional en el qual consten les normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits en el corresponent registre oficial. 4.- Els que compareguen i signen les sol·licituds d'autorització en nom d'un altre han de presentar l'acreditació d'aquesta representació. 5.- Documentació acreditativa de la titularitat del bé sobre el qual se sol·licita l'ajuda (certificació actualitzada del Registre Mercantil o de la Propietat). 6.- Documentació acreditativa de la titularitat de l'explotació del bé. 7.- Model de domiciliació bancària, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 8.- Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per al mateix objecte, en imprés normalitzat. 9.- Declaracions responsables a què es fa referència en l'article 15. 10.- Acreditació del compliment de les condicions i els requisits fixats en la normativa comunitària, estatal i de la Generalitat, que afecten a la finalitat de l'ajuda, així com les autoritzacions necessàries per a dur a terme l'acció. 11.- Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per al contracte menor, la persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la instal·lació, la prestació del servei o l'entrega del bé, llevat que, per les seues característiques especials, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzen, presten o subministren. En aquells casos en què l'oferta finalment executada no siga la de l'import econòmic menor, el beneficiari haurà de justificar les raons que van motivar aquesta decisió. Si aquestes raons no estan suficientment motivades, l'oferta menor de les presentades en la fase de sol·licitud constituirà a aquests efectes el límit màxim de despesa elegible per al càlcul de l'ajuda. 12.- Declaració sobre la grandària d'empresa i documentació per a acreditar la condició de PIME. Quan la beneficiària siga una confraria de pescadors o administració pública no serà necessari presentar aquesta documentació. 13.- Projecte, pel qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà una memòria i un pressupost, amb una descripció d'aquest i del pla econòmic que s'hi aplique. Els projectes inclouran informació relativa als indicadors establits en el Reglament (UE) núm. 1242/2014, el Reglament (UE) núm. 1243/2014 i el Reglament núm. 1014/2014 conforme a l'FEMP. 14.- En el pla econòmic s'ha d'indicar quina part correspon a recursos propis i quina part correspon a ajudes rebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat de qualsevol administració nacional, local o institucional. També s'especificarà el mètode de finançament de l'activitat fins a la recepció de l'ajuda. En el pressupost detallat de cada acció proposada, l'IVA ha d'anar per separat i s'ha d'acompanyar de la documentació justificativa de les despeses incloses. En el cas d'obres, hi ha d'haver un projecte tècnic, subscrit per tècnic competent i el visat col·legial. 15.- Quan les subvencions prevegen obres, instal·lacions o processos industrials que exigisquen un projecte tècnic, aquest s'haurà de sotmetre a un informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes. a) Una memòria en la qual es descriga l'objecte de l'acció que es realitzarà. b) Plànols de conjunt i de detalls necessaris perquè l'obra quede perfectament definida. c) Plec de prescripcions tècniques particulars. d) Un pressupost amb la indicació dels preus unitaris i dels descompostos. e) Programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra. f) Les referències en què es fonamentarà el replantejament de l'obra. g) L'estudi de seguretat i salut. h) Tota la documentació que estiga prevista en normes de caràcter legal o reglamentari. 16.- Els projectes tècnics referits a actuacions que seran subjectes de subvenció s'han de presentar d'acord amb l'Ordre 9/2016, de 22 d'abril de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics. 17.- Qualsevol altra documentació que siga necessària o apropiada per a la correcta valoració del projecte presentat. 18.- Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Una vegada rebudes les sol·licituds, les seccions de pesca marítima de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de pesca, a la vista de la proposta provisional de concessió d'ajuda dels GALP, realitzaran un control administratiu i, en cas que siga necessari, sobre el terreny de les sol·licituds presentades. Comprovaran l'elegibilitat del projecte segons el que estableix l'article 5 de l'ordre de bases. 2.- Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establits en les presents bases reguladores i no disposa de tota la documentació exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, procedisca a rectificar les deficiències, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit, amb la resolució corresponent dictada en els termes de l'article 21 de la llei esmentada. 3.- En cas que es constaten errors o defectes de legalitat en la proposta d'ajuda provisional del GALP, la Direcció Territorial ho comunicarà a l'entitat col·laboradora perquè en el termini de 10 dies puga readaptar la proposta de concessió d'ajuda provisional a la legislació vigent o corregir els errors o defectes observats. 4.- Les Direccions Territorials emetran la proposta d'aprovació de l'ajuda, després de la verificació administrativa, sobre el terreny (si escau) i de subvencionabilitat de les sol·licituds d'ajuda presentades.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les ajudes es concediran per concurrència competitiva, per a la qual cosa els projectes participants seran avaluats d'acord amb els criteris establits en les EDLP aprovades i conforme al conveni de col·laboració que se subscriga amb l'Administració. El resultat de l'avaluació generarà un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades, dins de cada una de les seues estratègies. 2. La selecció tindrà en compte la contribució del projecte als objectius fixats en l'EDLP. En el cas que s'incloguen en l'EDLP mesures previstes en els capítols I, II i IV del títol V del Reglament FEMP, s'han de respectar els límits i les condicions generals establits per a aquestes. 3. Els criteris de selecció consideraran els principis generals relatius a la igualtat entre homes i dones, la no-discriminació i el desenvolupament sostenible.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 29-06-2021

Documentació

Documentació

Presentació

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions o qualsevol document addicional telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Despeses subvencionables: 1.- Les accions i els projectes previstos en aquesta ordre han de coincidir amb les accions subvencionables establides en l'article 63 del Reglament (UE) núm. 508/2014 i la seua normativa d'aplicació i desenvolupament. 2.- Els costos subvencionables són els costos en què haja incorregut realment el beneficiari, sempre que s'ajusten als requisits generals següents: a) S'han d'haver realitzat mentre va durar l'acció amb l'excepció de les despeses relatives als informes finals i certificats d'auditoria. b) Es van pagar pel beneficiari abans del final del termini de justificació, i es corresponen amb la naturalesa de l'operació subvencionada. c) Estaven consignats en el pressupost estimat total del projecte. d) Són necessaris per a l'execució de les accions objecte de la subvenció. e) Són identificables i controlables, en particular, consten en la comptabilitat del beneficiari i estan inscrits de conformitat amb les normes comptables i d'acord amb les pràctiques comptables habituals del beneficiari en matèria de despesa. f) Compleixen amb el que disposa la legislació fiscal i social aplicable. g) Són raonables i justificats, i compleixen amb el principi de bona gestió financera, especialment pel que fa a l'economia i relació cost/eficàcia. 3.- També són subvencionables les despeses dels projectes tècnics, els estudis tècnics per a la validació de projectes i direcció d'obra, fins a un límit del 12 % del cost de la inversió total que s'indica en el projecte, sempre que les accions a què es refereixen resulten seleccionades. Intensitat de les ajudes: 1. La Intensitat màxima de l'ajuda serà del 50% amb les excepcions que figuren en l'article 95 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014 relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i amb les intensitats específiques d'ajuda previstes en l'annex I del citat Reglament. 2. Es tindran en compte els límits que s'establisquen en la respectiva estratègia en el cas de ser inferiors als establits reglamentàriament". 3. En els projectes no pesquers en els quals s'haja de considerar el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat a les ajudes de minimis (D.O.O.E. L 325, de 24 de desembre), s'aplicaran els percentatges indicats en els punts 1 i 2 del present article i l'ajuda no sobrepassarà els 200.000€ per promotor durant un període de tres exercicis fiscals".

Termini màxim

Termini màxim

El termini per a resoldre les ajudes serà de sis mesos a partir de la data de publicació de l'ordre d'imports globals màxims. Transcorregut aquest període sense rebre cap comunicació en aquest sentit, els sol·licitants podran entendre desestimades les seues peticions, únicament als efectes de la interposició de les reclamacions i els recursos pertinents.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador en la matèria serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini justificació:
des de: 29-06-2021

Presentació

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la documentació justificativa telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).