Detall de Procediment

Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2023/2024 (preinscripció).

Codi SIA:: 210959
Codi GVA:: 1617
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(19-06-2023
07-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. L'alumnat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià, haurà de sol·licitar la seua admissió en les mateixes a través del procés general de preinscripció que s'estableix en els acords de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, que per a cada curs lectiu es publiquen en el DOGV. 2. A l'efecte de l'accés a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes elles, amb independència d'aquella en la qual hagen superat la prova d'accés. Les universitats públiques valencianes són: -Universitat de València -Universitat Politècnica de València -Universitat d'Alacant -Universitat Jaume I de Castelló -Universidad Miguel Hernández de Elx

Observacions

Observacions

Dubtes sobre documentació a aportar, tramitació i recepció de les preinscripcions: Universitat de València: Servei d'Informació i Dinamització (SeDi). Av. Menéndez Pelayo, s/n. Aulari 3, 1r pis. 46010 València. Tel. 96 386 40 40, 963 82 85 03, 963 54 40 60, https://www.uv.es/consulta-estudios Universitat Politècnica de València: Servei d'Alumnat, Unitat d'Accés. Edifici E2 (planta baixa). Camí de Vera s/n.46022 València. Tel: 96 387 74 01, 96 3 87 70 07 Poli[Consulta] Comunicación UPV Universitat d'Alacant: Servei d'Alumnat, Negociat d'Accés. Campus de Sant Vicent del Raspeig. 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant). Tel: 96 590 38 51 acces@ua.es Universitat Jaume I de Castelló: INFOCAMPUS (Oficina d'Informació i Registre). Àgora universitària, locals 14-15. Telèfon: 96 472 80 80.: http://bustia.uji.es Universitat Miguel Hernández d'Elx: Servei de Gestió d'Estudis, Edifici Rectorat i Consell Social, Av. De la Universitat, s/n. 03202 Elx. Alacant Tel 96 665 86 51/ 96 522 25 17. acceso@umh.es En cas d'errors i problemes amb la web: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: D.G. Universitats. Av. Campanar, 32, 46015 València. Tel. 961923335 /961923414 /961970849 Correu electrònic: sru@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els sol·licitants que es troben en algun dels supòsits relacionats a continuació. -Estudiantat en possessió del títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol o d'un altre declarat equivalent. -Estudiantat en possessió del títol de Batxillerat Europeu o del diploma de Batxillerat internacional. -Estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis de Batxillerat o Batxiller procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a això, en règim de reciprocitat. -Estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis homologats al títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'Estats que no siguen membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagen subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat. -Estudiantat en possessió dels títols oficials de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior pertanyent al Sistema Educatiu Espanyol, o de títols, diplomes o estudis declarats equivalents o homologats a aquests títols. -Estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis, diferents dels equivalents als títols de Batxiller, Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior del Sistema Educatiu Espanyol, obtinguts o realitzats en un Estat membre de la Unió Europea o en altres Estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a això, en règim de reciprocitat, quan aquests estudiants complisquen els requisits acadèmics exigits en aquest Estat membre per a accedir a les seues Universitats. -Persones majors de vint-i-cinc anys que superen la prova d'accés a la universitat. -Persones majors de quaranta anys amb experiència laboral o professional en relació amb un ensenyament. -Persones majors de quaranta-cinc anys que superen la prova d'accés a la Universitat. -Estudiantat en possessió d'un títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. -Estudiantat en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. -Estudiantat que haja cursat estudis universitaris parcials estrangers o espanyols, o que havent finalitzat els estudis universitaris estrangers no hagen obtingut la seua homologació a Espanya i desitgen continuar estudis en una universitat espanyola. En aquest supòsit, serà requisit indispensable que la universitat corresponent els haja reconegut almenys 30 crèdits ECTS. -Estudiantat que estiguera en condicions d'accedir a la universitat segons ordenacions del Sistema Educatiu Espanyol anteriors a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Convocatòria única: des de 19 de juny de 2023 fins al 7 de juliol de 2023. El dia 7 de juliol el termini finalitza a les 14:00h

Presentació

Presentació

Telemàtica
Tot l'estudiantat ha de fer la presentació telemàtica. Cap estudiant/a pot presentar la sol·licitud de preinscripció en paper en la universitat. El sol·licitant trobarà en accedir a la web les instruccions necessàries i missatges que l'assistent li anirà presentant.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tot l'alumnat presentarà la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica en virtut del que estableix l'Acord adoptat l'12 de maig de 2023 per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, dins dels terminis que s'indica a continuació: Convocatòria única: des de 19 de juny de 2023 fins al 7 de juliol de 2023, Participants: -Estudiantat que s'haja presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o juliol de 2023, -l'estudiantat d'altres comunitats autònomes -l'estudiantat que s'ha examina en la UNED per a les proves d'accés a la Universitat, -estudiantat de cursos anteriors, -estudiantat titulat, -estudiantat de cicles formatius, -estudiantat estranger que accedisca, o no, a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny i que haja obtingut l'acreditació que corresponga per la UNED. El dia 7 de juliol el termini finalitza a les 14.00 hores. NOTA: 1. L'estudiantat que accedisca a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l'esmentat reial decret, i no puga presentar la sol·licitud de preinscripció en el termini anterior, tindrà de termini fins al dia 31 de juliol de 2023 per a presentar sol·licitud de preinscripció en l'adreça www.preinscripcion.gva.es. El dia 31 de juliol el termini finalitza a les 14.00 hores. Les sol·licituds presentades per l'estudiantat que pertany a aquest col·lectiu seran tingudes en compte i es respectaran els drets d'admissió d'aquests estudiants. 2. L'alumnat d'altres comunitats autònomes o l'alumnat que s'examina en la UNED, que es presente a les proves d'accés en la universitat del curs 2022-2023 en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la convocatòria extraordinària del present curs, que no puga participar en el procés ordinari de preinscripció per no conéixer les seues qualificacions dins del termini de preinscripció, es dirigirà directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, el mes de setembre, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que l'alumnat de la Comunitat Valenciana que haguera superat la prova d'accés en la universitat en la convocatòria extraordinària de juliol de 2023.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini màxim

Termini màxim

Els resultats del procés de preinscripció al curs universitari 2023-2024 es faran públics el dia 14 de juliol a partir de les 13.00 hores. L’estudiantat podrà presentar una reclamació sobre el seu resultat del procés de preinscripció durant els dies 17, 18 i 19 de juliol. El dia 19 el termini acaba a les 14.00 hores. Els resultats definitius d’aquestes reclamacions seran públics el dia 21 de juliol de 2023. Aquest procés de reclamació es tramitarà a través del mateix assistent telemàtic en el qual va realitzar la seua preinscripció i esgotarà la via administrativa.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa