Procediment per a la comunicació i presentació de la documentació de les cessions de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat i les sol·licituds d'assignació de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat procedents de la Reserva Nacional

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 687658
|
Codi GVA: 19102
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicació i presentació de la documentació de les cessions de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat i les sol·licituds d'accés a l'assignació de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat procedents de la Reserva Nacional, regulades en el capítol III del Reial...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1. En el cas de la cessió definitiva (venda) o cessió temporal (arrendament) de drets d'ajuda amb terres no s'aplicarà cap retenció. Les hectàrees subvencionables que acompanyen als drets han de pertànyer a la mateixa regió d'ajuda bàsica a la renda. La venda o arrendament d'aquestes hectàrees estarà liquidada d'impostos.

 

S'inclouen els següents tipus de cessió amb terres o assimilades:

 

a) La cessió definitiva de drets, acompanyada del mateix nombre d'hectàrees subvencionables.

 

b) La cessió definitiva de drets, quan la utilització i administració de l'explotació i la totalitat dels drets activats sobre aqueixes hectàrees subvencionables es transferisca entre un arrendatari de terres que finalitza el contracte d'arrendament i el nou arrendatari d'aquestes terres, el contracte d'arrendament de terres de les quals prove que existeix continuïtat en la gestió de l'explotació entre tots dos arrendataris. Aquest tipus de cessió haurà de comptar amb l'aprovació de les tres parts: propietari (arrendador de les terres), primer arrendatari de terres (i cedent dels drets), i segon arrendatari de terres (i cessionari dels drets).

 

c) La cessió definitiva de drets en les quals el cedent dels drets tinguera una explotació ramadera amb una concessió de pastures comunals en la campanya anterior i que finalitzara en la campanya vigent de cessions, mentre que el cessionari d'aquests drets tinguera, en la campanya vigent de cessions, una nova concessió de pastures comunals per a la seua explotació ramadera per part de la mateixa entitat gestora per, almenys, el mateix nombre d'hectàrees que les que haguera deixat de rebre de l'entitat gestora de la pastura comunal el cedent.

 

d) La finalització d'un arrendament de terres, anticipada o no, amb devolució al propietari de les terres, que s'acompanya per part de l'arrendatari amb la cessió definitiva dels seus drets al citat propietari. El nombre d'hectàrees subvencionables retornat serà, almenys, igual al nombre de drets cedits.

 

No s'aplicarà tampoc cap retenció en els casos de substitució del titular amb motiu d'herències, jubilacions o incapacitat laboral permanent en els quals el cessionari dels drets siga un familiar fins a tercer grau del cedent, programes aprovats de cessament anticipat, canvis de denominació o de l'estatut jurídic de l'explotació, agrupacions de diverses persones físiques o jurídiques en una altra persona jurídica o ens sense personalitat jurídica (fusions) i escissions de persones jurídiques o d'agrupacions de persones físiques. S'inclouran també ací aquells canvis de titularitat derivats de la inscripció d'una explotació en el registre d'explotacions de titularitat compartida, segons queda regulat en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sempre que el titular previ continue formant part d'aquesta explotació.

 

Tampoc s'aplicarà retenció en cas de subrogació a un arrendament vigent per part del nou propietari després d'una compravenda o un canvi de titularitat dels citats en el present apartat.

 

Totes aquestes circumstàncies hauran de ser provades mitjançant els corresponents documents públics o privats liquidats d'impostos, així com els certificats corresponents en els casos que procedisca.

 

2. En el cas de la venda o arrendament de drets d'ajuda sense terres es restituirà́ a la reserva nacional el 30% del valor de cada dret.

 

No obstant això, no s'aplicarà cap retenció en els següents suposats de cessió de drets sense terres:

 

a) En el cas de cessió definitiva per la totalitat dels drets sense terres realitzades per productors l'import total dels quals de drets d'ajuda siga inferior als 300 € de tal manera que es facilite la venda dels seus drets.

 

b) En el cas de cessió definitiva dels drets d'ajuda sense terres a un nou agricultor segons la definició de l'article 3 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.

 

c) En el cas de cessió definitiva o temporal dels drets d'ajuda sense terres a agricultors joves mentre siguen elegibles per a percebre el complement a joves agricultors, segons l'article 3 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.

 

d) En el cas de cessió definitiva o temporal dels drets d'ajuda sense terra en les quals el cedent o el cessionari haguera vist modificada la seua superfície en alguna de les regions a les quals pertanyen els drets d'ajuda, a conseqüència de la intervenció pública vinculada a un procés d'expropiació forçosa o un programa públic de concentració parcel·lària, en relació amb aquells drets que hagueren quedat sense superfície de la mateixa regió sobre la qual activar-los.

 

S'assimilaran al supòsit anterior les cessions de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat en les quals el cedent dels drets tinguera una explotació ramadera amb una concessió de pastures comunals en la campanya anterior que finalitzara en la campanya de la comunicació, sempre que el cessionari d'aquests drets tinguera, en aquesta última campanya, una nova concessió de pastures comunals per part de la mateixa entitat gestora i amb almenys el mateix nombre d'hectàrees que aqueixa entitat gestora de la pastura comunal concedia al cedent.

 

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Agricultors titulars d'una explotació agrària, que figuren en el Registre d'Explotacions Agràries.

Requisits

Els requisits són els indicats en el Reial decret 1045/2022 de 27 de desembre, sobre drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la Política Agrícola Comuna.

 

Comunicació de cessions

 

Podran realitzar-les aquells agricultors que siga titulars o propietaris de drets d'ajuda bàsica a la renda. S'hauran de complir els següents requisits:

 

1.Els drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat només podran ser cedits dins de la mateixa regió on aquests drets hagen sigut assignats. La cessió podrà ser per venda, arrendament o mitjançant qualsevol altra forma admesa en dret. Tant la venda com l'arrendament dels drets d'ajuda podran ser realitzats amb o sense terres. Les finalitzacions d'arrendaments de terres amb venda o donació dels drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat a l'arrendador seran considerades com a vendes de drets amb terres.

 

2.se podran cedir voluntàriament a la Reserva Nacional tots els drets d'ajuda que no es vagen a utilitzar.

 

3.Podran realitzar-se cessions de fraccions de drets, i en aquest cas es realitzarà el càlcul i assignació del valor del dret d'acord amb criteris proporcionals.

 

4.Els drets de pagament només podran transferir-se a un agricultor considerat actiu, segons el que s'estableix el capítol I del títol II del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, excepte en el cas de cessió per successió inter vivos o mortis causa.

 

Sol·licitud d'assignació de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la Reserva Nacional

 

Obtindran drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la reserva nacional, sempre que complisquen les condicions establides, els següents titulars d'explotacions agràries:

 

a) Agricultors legitimats per a rebre drets d'ajuda o per a augmentar el valor dels drets existents en virtut d'una sentència judicial ferma o d'un acte administratiu ferm.

 

b) Joves agricultors, joves agricultores i agricultors nous.

 

c) Agricultors en desavantatge que s'hagen incorporat a l'activitat agrària com a responsables d'una explotació des d'almenys 2015 i que no hagen sigut mai titulars de drets de pagament bàsic.

 

d) Responsables d'explotació que participen en programes de reestructuració, l'objectiu de la qual siga evitar l'abandó de terres, en el marc d'una intervenció pública mitjançant una norma autonòmica amb rang de llei.

 

Requisits generals:

 

a) Ser agricultor actiu de conformitat amb el que s'estableix en el capítol I del títol II del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.

 

b) Estar incorporat i exercir com a responsable de l'explotació, assumint el control efectiu i a llarg termini, la gestió diària i el risc empresarial, segons la definició de l'article 3 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.

 

c) Estar donat d'alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte propi o Autònom (RETA) de la Seguretat Social com a treballador per compte propi o Autònom (RETA) de la Seguretat Social per l'exercici de l'activitat agrària que determine la seua incorporació, tal com establisca la legislació vigent. En el cas de cooperatives d'explotació comunitària de la terra, es permetrà als socis treballadors per compte d'altri en el sistema de la Seguretat Social, ser assimilats a treballadors per compte propi o autònom per l'exercici de l'activitat agrària.

 

d) Declarar i disposar d'hectàrees subvencionables a l'efecte de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat perquè els drets es puguen assignar amb base en aquestes hectàrees. Si el sol·licitant declara en la seua sol·licitud única superfícies de pastures permanents sobre els quals pretén rebre una assignació de drets d'ajuda procedent de la reserva nacional, haurà d'estar inscrit com a titular principal d'una explotació activa en el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA).

 

e) Acreditar que disposa de 150 hores lectives de formació o capacitació adequada en l'àmbit agrari, a data final del termini de modificació de la de Sol·licitud Única. Per a acreditar-la, s'acceptaran els següents documents:

 

1r Cursos o seminaris de capacitació agrària reconeguts per l'autoritat competent, així com titulacions oficials equivalents, reconegudes per l'autoritat competent.

 

2n Resolució favorable de concessió de l'ajuda de primera instal·lació en l'àmbit del desenvolupament rural. En tot cas, la resolució favorable comporta el compromís d'adquirir la formació o capacitació, en un termini que no podrà superar els 36 mesos.

 

3r Realitzar la seua instal·lació en una explotació prioritària en els termes definits en la Llei 19/1995, de 4 de juliol, amb la corresponent certificació dels registres existents o,

 

4t Experiència prèvia acreditada com a responsable d'explotació, en els casos diferents a joves agricultors.

Requisits de joves agricultors/agricultores:

 

En persones físiques

 

1. No tinguen més de 40 anys d'edat l'any de presentació de la sol·licitud de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la Reserva Nacional.

 

2. S'haja incorporat recentment i per primera vegada en una explotació agrària com a responsable de l'explotació, és a dir, que s'haja instal·lat en aquesta explotació en els cinc anys anteriors a la data de finalització del termini de modificació de la Sol·licitud Única de la campanya corresponent a la primera presentació d'una sol·licitud. L'any 2024 això suposarà que aquells joves agricultors que s'hagen instal·lat com a responsables d'una explotació a partir de l'1 de gener de 2019 podran accedir a l'ajuda. La seua incorporació com a responsable de l'explotació vindrà determinada per l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent a l'activitat agrària que determine la mateixa, llevat que l'autoritat competent considere que existeixen proves fefaents d'aquesta incorporació en data diferent, que podran consistir en l'existència de sol·licituds d'ajuda, inscripció en registres agraris com REGEPA, REGA o Registre de vinya, o existència d'ingressos agraris, tant procedents de la venda de productes com de la percepció d'ajudes agràries. Es considerarà primera vegada, si és la seua primera incorporació en tota la seua vida laboral.

 

En persones jurídiques:

 

1. Quan el control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita assignació de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat a la Reserva Nacional corresponga a un jove agricultor que complisca el que es disposa per a les persones físiques. S'entendrà que un jove, o un grup de joves agricultors, exerceixen el control efectiu sobre la persona jurídica quan tinguen potestat de decisió dins d'aquesta persona jurídica, la qual cosa exigeix que la suma de la seua participació en el capital social de la persona jurídica siga almenys igual o superior que la del soci amb major participació i que formen part de la junta rectora o òrgan de govern, disposant d'almenys igual o superior poder de vot que el del soci amb major percentatge de vot dins d'aquesta.

 

2. Quan diverses persones físiques, incloses aquelles que no siguen joves agricultors, participen en el capital o la gestió de la persona jurídica, el jove agricultor estarà en condicions d'exercir aqueix control efectiu a llarg termini de manera individual o en col·laboració amb altres agricultors.

 

3. Quan una persona jurídica siga individual o conjuntament controlada per una altra persona jurídica, les condicions establides en el paràgraf anterior s'aplicaran a qualsevol persona física que exercisca el control d'aqueixa altra persona jurídica.

 

L'accés a la reserva nacional de joves agricultors o nous agricultors, ni el sol·licitant –persona física o persona jurídica o grup de persones físiques o jurídiques– ni l'agricultor o els agricultors que atorguen la condició de jove o el nou al sol·licitant–en el cas de persones jurídiques, estos últims, ni com a persona física ni com a soci o socis d'esta, o una altra persona jurídica–, poden haver rebut drets de la reserva nacional en anteriors assignacions de drets de pagament bàsic de la reserva nacional o drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la reserva nacional, excepte en el cas de sentències judicials fermes o actes administratius ferms.

 

En el cas de joves agricultors/agricultores, tampoc podran haver-los rebut si la seua incorporació a l'activitat agrària s'efectua en el marc de l'ajuda a la primera instal·lació en l'àmbit del desenvolupament rural, executada per fases, reconeguda per l'autoritat competent. En este últim cas, l'assignació total de drets de la reserva no podrà superar el nombre d'hectàrees especificat de l'explotació final indicada en el pla empresarial de la incorporació en fases.

 

Requisits de nou agricultor:

 

Condicions específiques de nous que accedeixen a la Reserva nacional

 

Persones físiques

 

1. Haver complit més de 40 anys l'any natural de la seua primera sol·licitud subvencionable d'ajuda

2. S'ha incorporat com a responsable d'explotació per primera vegada i recentment, com en el cas de joves

 

En cas de persones jurídiques, independentment de la seua forma jurídica:

 

1. El control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita assignació de drets d'ajuda a la reserva nacional corresponga a un nou agricultor que complisca el que es disposa per a persones físiques.

 

2. Quan diverses persones físiques, incloses les persones que no siguen nous agricultors, participen en el capital o la gestió de la persona jurídica, el nou agricultor estarà en condicions d'exercir aqueix control efectiu a llarg termini de manera individual o en col·laboració amb altres nous agricultors. Quan una persona jurídica siga individual o conjuntament controlada per una altra persona jurídica, les condicions establides en el paràgraf anterior s'aplicaran a qualsevol persona física que exercisca el control d'aqueixa altra persona jurídica. S'entendrà que un nou agricultor, o un grup de nous agricultors, exerceixen el control efectiu sobre la persona jurídica quan tinguen potestat de decisió dins d'aquesta persona jurídica, la qual cosa exigeix que la suma de la seua participació en el capital social de la persona jurídica siga almenys igual o superior que la del soci amb major participació i que formen part de la junta rectora o òrgan de govern, disposant d'almenys igual o superior poder de vot que el del soci amb major percentatge de vot dins d'aquesta.

 

3. La referència a la incorporació per primera vegada en l'explotació agrària que es fa per a persones físiques està feta a la incorporació dels nous agricultors que exerceixen el control de la persona jurídica.

 

Requisits d'agricultors en desavantatge:

 

A més de les condicions generals, hauran de complir, a fi de termini de modificació de la sol·licitud única, les següents condicions específiques:

 

1.Que no puga accedir a la reserva nacional per jove o nou.

 

2.Que s'haja incorporat a l'activitat agrària com a responsable d'explotació, des d'almenys 2015. La condició general sobre formació o capacitació quedarà acreditada mitjançant l'exercici de l'activitat agrària, com a titular d'explotació, o cotitular, des de 2015 de manera ininterrompuda.

 

3. Que no haja sigut mai titular de drets de pagament bàsic, segons el sistema d'identificació i registre dels drets d'ajuda, regulat per l'article 5 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre. Ni el sol·licitant –persona física o persona jurídica o grup de persones físiques o jurídiques– ni l'agricultor o els agricultors que atorguen la condició d'agricultor en desavantatge al sol·licitant –en el cas de persones jurídiques, estos últims, ni com a persona física ni com a soci o socis d'esta, o una altra persona jurídica–, poden haver rebut drets de la reserva nacional en anteriors assignacions de drets de pagament bàsic de la reserva nacional o drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la reserva nacional, excepte en el cas de sentències judicials fermes o actes administratius ferms.

 

 

Requisits d'agricultors que participen en programes de reestructuració:

 

A més de les condicions generals, hauran de complir, a fi de termini de modificació de la sol·licitud única, les següents condicions específiques:

 

1.Que no puga accedir a la reserva nacional per jove o nou.

 

2.Que la superfície subvencionable lliure de drets a l'efecte de l'assignació de reserva nacional estiga acolliment a un programa de reestructuració per a evitar l'abandó de terres, en el marc de la intervenció pública regulada per una norma autonòmica amb rang de llei per a aqueix fi. (Llei d'estructures agràries de la C.V.).

 

Ni el sol·licitant –persona física o persona jurídica o grup de persones físiques o jurídiques– ni l'agricultor o els agricultors que atorguen la condició d'agricultor acollit a un programa de reestructuració –en el cas de persones jurídiques–, estos últims ni com a persona física ni com a soci o socis d'esta o una altra persona jurídica, poden haver rebut drets de la reserva nacional en anteriors assignacions drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, excepte en el cas de sentències judicials fermes o actes administratius ferms.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Per a sol·licitar cessions de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat o sol·licituds d'assignació de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la Reserva Nacional, s'ha d'accedir a l'ala tramitació telemàtica a través de l'enllaç: https://sinapa.gva.es/sgacac/inicio/inicioaplicacion.action

 

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19102

 

Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant o el seu representant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

 

Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

 

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

 

Criteris de valoració

Descrits en Reial decret 1045/2022, de 27 de desembre, sobre drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la Política Agrícola Comuna.

Òrgans de tramitació
De conformitat amb l'Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, la competència per a tramitar correspon a...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini de comunicació de les cessions de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat s'iniciarà conforme al que es disposa en el Reial decret 1045/2022 de 27 de desembre, el dia 1 de febrer de 2024 i finalitzarà a data fi de termini de modificació de la sol·licitud única 2024, de conformitat amb l'article 33 del Reial decret 1045/2022 de 27 de desembre.

 

Durant el període de presentació de la sol·licitud única també podrà presentar-se la sol·licitud d'assignació de drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat procedents de la Reserva Nacional, de conformitat amb el que es disposa en l'article 31 i següents del Reial decret 1045/2022, de 27 de desembre.

 

Les sol·licituds de Reserva Nacional seran admeses fins a la data de finalització del termini de modificació de la sol·licitud única, i en este cas, a excepció dels casos de força major i circumstàncies excepcionals, els imports es reduiran un 1% per cada dia hàbil en què se sobrepasse esta data, inclòs quan siga procedent un increment del valor d'eixos drets. Si la sol·licitud es presenta una vegada finalitzat este últim termini, es considerarà inadmissible.

 

Es consideraran així mateix les possibles modificacions de termini que es puguen establir en la normativa estatal.

 

Documentació
La sol·licitud per a la comunicació de cessions de drets d'Ajuda Bàsica a la Renda i sol·licitud d'accés a la Reserva Nacional s'obtenen a través de l'aplicació informàtica SGA-SINAPA disponible en oficines comarcals d'agricultura, direccions territorials d'agricultura, entitats col·laboradores...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a comunicar les cessions de drets d'Ajuda Bàsica a la Renda o sol·licituds d'assignació de drets d'Ajuda Bàsica a la Renda de la Reserva Nacional, s'ha d'accedir a la tramitació telemàtica a través de l'enllaç: https://sinapa.gva.es/SgaCac/inicio/inicioAplicacion.action Per a accedir de...
Saber més
Presencial

Per a fer la sol·licitud única, la comunicació de cessions de drets de Ajuda Bàsica a la Renda, la sol·licitud d'assignació de drets de Ajuda Bàsica a la Renda de la Reserva Nacional o la presentació de documentació o tràmits relatius a aquestes, s'han de dirigir a l'oficina comarcal agrària (https://portalagrari.gva.es/va/web/oca/), a la direcció territorial o entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, sindicats agraris i entitats bancàries conveniades) del seu àmbit.

 

La Direcció Territorial de València tindrà habilitada per a totes les gestions relacionades amb la sol·licitud única el servei de cita prèvia per a les oficines Prop en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15716 o bé el servei d'atenció telefònica a la ciutadania de la Generalitat 012 (per a telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana, 963 866 000).

Resolució

Termini màxim
Cessions 6 mesos, des de la data final de modificació de sol·licitud única en la comunitat autònoma, l'autoritat competent no ha notificat al cedent motivadament la seua oposició, amb la finalitat que presente al·legacions i aportació els documents necessaris. Sol·licituds a Reserva Nacional ...
Saber més
Observacions

Cessions La Resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta podran interposar potestativament recurs de reposició davant el Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la present Resolució de...

Saber més
Òrgans resolució
Per a Cessions de drets d'Ajuda Bàsica a la Renda: - Serà competent el Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Per a sol·licitud de drets a la Reserva Nacional: - Serà competent per a resoldre el Fons Espanyol de Garantia Agrària.