Detall de Procediment

Entrega gratuïta de plantes amb motiu del Dia de l'Arbre de la Comunitat Valenciana (31 de gener).

Codi SIA: 210723
Codi GUC: 666
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT fins a 15-11-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Rebre gratuïtament plantes per a fer plantacions en règim de voluntariat amb motiu de la celebració del Dia de l'Arbre el 31 de gener de cada any.

Observacions

VIVERS ON ES PODRAN RETIRAR LES PLANTES: PROVÍNCIA D'ALACANT - VIVER FONT ROJA - ALCOI/ALCOY CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA Tel.: 689008113. Ctra. CV-797, km. 8,5 (PN DE LA FONT ROJA) 03818 Alcoi (Alacant) - VIVER DEL CAMP DE MIRRA Camí de l'Ermita, s/n. CAMÍ DEL CEMENTERI, S/N. MONTE FALDAS DE SAN BARTOLOMÉ. 03469 El Camp de Mirra. Tel.: 965820481 / 628310687 - VIVER GUARDAMAR - GUARDAMAR DEL SEGURA Parc Alfons XIII, VIVER CASA FORESTAL DE GUARDAMAR. DUNAS DE GUARDAMAR. 03140, Guardamar del Segura. Tel.: 965971012. Fax: 966725052 / 628310697 PROVÍNCIA DE CASTELLÓ - VIVERO LOS LLANOS - EL TORO Partida Hoya Santo Domingo, ctra. EL TORO-TORÁS. 12429, El Toro (669819607). - VIVER FORN DEL VIDRE - LA POBLA DE BENIFASSÀ Molí de l'Abad, ctra. LA POBLA DE BENIFASSÀ-LA SÉNIA. 12599, La Pobla de Benifassà. Tel.: 977261989 PROVÍNCIA DE VALÈNCIA - Viver de Quart de Poblet - CIEF Av. Comarques del País Valencià, 114. 46930, Quart de Poblet. Tel.: 96 386 96 00 - VIVER EL CARRASCAL - LA YESA. Ctra. HIGUERUELAS-LA YESA. MUNTANYA EL CARRASCAL 46178, La Yesa. Tel. agent mediambiental de la zona: 669819573 - VIVER LA GARROFERA - ALZIRA Camí de Jornet, s/n. 46600, Alzira. Tel. agent mediambiental de la zona: 669819564 - VIVERO DE LA HUNDE - AYORA Carretera d'Ayora a Carcelén, km. 12,2, ctra. ALPERA-CARCELÉN, KM. 20.5. CASAS DE LA HUNDE. 46620, Ayora. Tel. agent mediambiental de la zona: 669819524 - Castielfabib, carretera de Conca, km. 512, 46141, Castielfabib QUANTITAT MÀXIMA DE PLANTES A SOL·LICITAR - Centres docents i col·lectius: 200 plantes - Ajuntaments: 800 plantes * Materials educatius Fullets i manuals per a ajuntaments, educadors i particulars elaborats pel Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana: https://agroambient.gva.es/va/web/ceacv/manuales

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades.

Normativa del procediment

  • Decret 17/1990, de 15 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es declara oficialment el 31 de gener com a Dia de l'Arbre de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1230, de 25/01/90).
  • Ordre 22/2018, de 13 de juliol, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el lliurament de plantes amb motiu del Dia de l'Arbre (DOGV núm. 8347, de 26/07/2018).

Termini

Termini de consulta als agents mediambientals (primer tràmit imprescindible): A partir del 31 d'agost de cada any. Termini de presentació de sol·licituds: durant el mes d'octubre de cada any. (DOGV núm. 8347, de 26/07/18)

Documentació

- Sol·licitud, en model normalitzat, dirigida a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de medi ambient en la província en què es vulga fer la presentació. S'ha d'acreditar-se la conformitat de l'agent mediambiental amb la plantació proposada amb la seua signatura en el formulari imprés. Si la sol·licitud es presenta telemàticament, cal escanejar el formulari imprés amb la signatura de l'agent mediambiental i adjuntar l'arxiu corresponent. - Si les persones sol·licitants no són propietàries dels terrenys on pretenen fer la plantació o aquests terrenys no són gestionats per la Generalitat Valenciana (els agents mediambientals tenen aquesta informació), hauran de presentar un permís previ dels propietaris per a realitzar la plantació proposada. - Si les persones sol·licitants han rebut plantes per al Dia de l'Arbre de campanyes anteriors, hauran de presentar, a més, una fitxa de seguiment de les plantacions prèvies, en model normalitzat.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc666. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Assessorament de peticionaris per part dels agents mediambientals de la zona a partir del 31 d'agost de cada any. Telèfons o adreces de correu electrònic per a contactar amb els agents mediambientals: - Província d'Alacant: Comarca de l'Alacantí: Luis Fidel Sarmiento, 669819715 Comarca de l'Alcoià: José Luis Cortés Sánchez, 669819688 Comarca de l'Alt Vinalopó: Joaquín Bastida Suárez, 669819637 Comarca de la Marina Alta: José Pablo Crespo, 669819639 Comarca de la Marina Baixa: Carmen Hernando Carro, 669819643 Comarca del Baix Segura: Héctor del Castillo Ruiz, 669819701 Comarca del Baix Vinalopó: Baldomero Miñano Leal, 699819713 Comarca del Comtat: José Manuel Bueno Pla, 669819716 Comarca del Vinalopó Mitjà: José Torregrosa Milla, 699819661 - Província de Castelló: Oficina Comarcal de Sant Mateu: 964158190 Oficina Comarcal de la Vall d'Alba: 964320104 Oficina Comarcal de Segorbe: 964712185 - Província de València: Comarca de Tuéjar: Francisco de Llago Herranz, 669819568 Comarca de Chelva: José Vicente Reyes López, 669819500 Comarca de Chiva: Juan José Valverde García, 669819707 Comarca de Sagunt: Francisco de la Hoz Molinero, 669819579 Comarca de Requena: José García García, 669819517 Comarca d'Ayora: Juan Ramón Sánchez Hernández, 669819521 Comarca de Cullera: Joan Gabriel Maronda Mas, 669819555 Comarca d'Alzira: Francisco Arévalo Martín, 669819534 Comarca d'Ontinyent: Miguel Juan García, 669819547, o Alberto Simón Muelas, 669819537 Comarca d'Enguera: Miguel Fuentes Escribano, 669819560 - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida durant el mes d'octubre de cada any. - Resolució de les direccions territorials de la conselleria competent en la matèria. - Recollida de les plantes i plantació. - Seguiment de la plantació (fins i tot possibles regs de suport durant el primer estiu)

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà fins al 15 de gener de cada any.

Esgota via administrativa