Sol·licitud de subvencions per a l'exercici 2020, destinades a la millora, l'ampliació o la reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a l'exercici 2020, destinades a la millora, l'ampliació o la reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu fonamental és la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives, en general, i espais esportius tradicionals, en particular, en municipis de la Comunitat Valenciana mitjançant les següents actuacions:

  -TIPUS A: millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana fins a 5.000 habitants. En aquestes actuacions, no serà necessària l'aportació econòmica de l'entitat local.

  TIPUS B: reforma, actuacions de millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives tradicionals i dels recintes on es practique qualsevol de les modalitats tradicionals reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana. S'entén com a tals trinquets d'escala i corda, raspall, galotxa, així com frontons valencians per a qualsevol modalitat oficial de pilota valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en les bases de la convocatòria i en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Per a les actuacions tipus A, els municipis de la Comunitat Valenciana de fins a 5.000 habitants, d'acord amb les xifres oficials del padró municipal d'habitants a la data de publicació de la corresponent convocatòria, que ha d'acreditar la persona que exercisca la secretària mitjançant un certificat de l'ajuntament.

  Per a les actuacions tipus B, tots els municipis de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La comissió de valoració establirà un prelació entre les sol·licituds presentades atenent els criteris de valoració fixats, de manera que adjudicarà els municipis que hagen obtingut més valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat en aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquesta convocatòria.

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de subvenció s'ha d'ajustar al model que figura com a annex I de la convocatòria.

  La sol·licitud l'ha de signar la persona que en el moment de presentar-la tinga la representació de l'ajuntament.

  La instància s'ha d'acompanyar de la informació i documentació següent:
  a) Certificat del secretari de l'ajuntament que acredite el nombre d'habitants del municipi segons l'últim padró municipal.
  b) Certificat de l'acord de l'ajuntament, en el qual s'aprova la inversió sol·licitada.
  c) Declaració del representant de la corporació, en la qual conste que l'ajuntament està donat d'alta en l'aplicació OnEsport.
  d) Memòria descriptiva i constructiva de l'actuació proposada.
  e) Documentació gràfica.
  f) Dèficit d'instal·lacions esportives.
  g) Memòria esportiva.
  h) Pla de manteniment preventiu de les instal·lacions associades.
  i) Pla de foment de l'ús de les instal·lacions esportives, es valorarà.
  j) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada (annex II). No serà necessària si s'ha presentat en una altra convocatòria; no obstant això, s'ha d'indicar en quina i el número de compte.
  k) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari indicades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat F de la sol·licitud de subvenció.
  l) Declaració responsable que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 i 24 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.(apartat F de la sol·licitud de subvenció).
  m) Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions de reintegrament de subvencions en el cas que s'hagen exigit (apartat F de la sol·licitud de subvenció).

  NOTA. - Si els documents que s'aporten amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SUBVENCIONS DESTINADES A AJUNTAMENTS PER A LA MILLORA, AMPLIACIÓ O RECUPERACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels que s'exigisquen, es requeriran les entitats interessades perquè ho esmenen en el termini de deu dies, amb la indicació que, si així no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua petició.

  3. Es constituirà una comissió avaluadora formada per 5 membres designats per la persona titular de la direcció general en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

  4. La comissió de valoració establirà una prelació entre les sol·licituds presentades atenent els criteris de valoració fixats, de manera que adjudicarà els municipis o les mancomunitats que hagen obtingut més valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat en aquest.

  5. La comissió de valoració elevarà la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general en matèria d'esport, que resoldrà per delegació del conseller competent en matèria d'esport, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga cap resolució expressa, en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, s'entendran denegades.

  6. La direcció general amb competències en matèria d'esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19030

  Tramitació

  Així mateix, aquest procediment podrà realitzar-se de forma telemàtica fent clic sobre la icona "Tramitar telemàticament".

  Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que el sol·licite haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat. En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.


  Si alguns dels documents que s'han d'aportar juntament amb la sol·licitud no es poden presentar de telemàticament, s'han d'entregar per registre d'entrada, en el termini més breu possible dins del que estableix l'apartat següent.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Memòria descriptiva. Fins a 25 punts. Es valoraran:
  · Justificació de l'actuació.
  · Definició i descripció de l'objecte i fi específic de l'activitat (accessibilitat, millora energètica, etc.).
  · Programa o termini d'actuació.
  · Pressupost del projecte.
  · Tècniques i materials que s'empraran.

  Documentació gràfica. Fins a 5 punts. Es valoraran:
  · Plànols d'emplaçament.
  · Fotografies de l'estat actual.

  Dèficit d'instal·lacions esportives en la localitat i la seua relació amb la zona d'influència d'aquestes. Fins a 25 punts. Es valoraran:
  · El dèficit d'instal·lacions esportives en la localitat.
  · L'existència o manca de teixit associatiu.
  · Acords amb altres entitats públiques per a l'ús de les instal·lacions esportives.
  · La repercussió social de l'ús de les instal·lacions esportives.
  · Beneficis per a l'entorn de la inversió esmentada.

  Memòria esportiva. Fins a 25 punts. Es valoraran:
  · Detall del nivell d'ocupació de les instal·lacions, per edat i per gènere.
  · Disciplines esportives i nivells de les activitats esportives.
  · Horaris de les instal·lacions esportives.
  · Creació d'escoles esportives i clubs.
  · Acords o convenis per a la realització d'activitats esportives conjuntes amb altres municipis o entitats esportives.

  Pla de manteniment preventiu de les instal·lacions associades. Fins a 10 punts. Es valoraran:
  · Pla de foment exhaustiu i integrador del conjunt de les instal·lacions.
  · Mitjans materials i humans que concreten com es realitza el manteniment.
  · Detall de la forma d'actuació.

  Pla de foment de l'ús de les instal·lacions esportives, fins a 10 punts. Es valoraran:
  · L'existència d'un pla de foment.
  · La incorporació efectiva del principi d'igualtat real efectiva entre homes i dones.

  Només es valoraran les circumstàncies que queden acreditades o justificades per la documentació aportada per cada sol·licitant.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2017, de 7 d'agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV 8107, 17.08.2017, modificat pel DOGV 8119, 04.09.2017)
  - Correcció d'errors de l'Ordre 33/2017, de 7 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8199, de 27/12/2017).
  - RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2019/11904] DOGV núm. 8698, de 16/12/2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2017, de 7 d'agost.

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 33/2017, de 7 d'agost.

  Vegeu la Resolució de 5 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.