Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2021-2022. (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2021-2022.
  (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València).

  Objecte del tràmit

  Procés d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en els ensenyaments concertats dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares/mares/tutors dels menors d'edat que vulguen cursar els estudis anteriorment esmentats o els mateixos interessats en cas de ser majors d'edat.

  Requeriments

  Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i curs a què es pretenga accedir.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  PROCÉS ÚNIC D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2020-2021 (DOGV núm. 9051, de 30/03/2021)

  ALUMNAT ADSCRIT DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA
  L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió podrà avançar la formalització de la matrícula del 16 al 30 de juny.

  PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ
  - Educació Infantil i Educació Primària: des de les 09.00 h. del 25 de maig fins a les 23.59h. del 2 de juny.
  - ESO i Batxillerat: des de les 09.00 h. del 3 de juny fins a les 23.59 h. del 14 de juny.

  TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
  - Educació Infantil i Educació Primària: de l'1 al 16 de juliol.
  - ESO i Batxillerat: del 26 al 29 de juliol.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per al curs 2021-2022, en aplicació de la normativa reguladora del procés d'admissió, el procediment d'admissió en les etapes d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat es tramitarà de manera electrònica. No obstant això, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a garantir l'assistència i l'accés de totes les famílies, habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics. En el moment de formular la sol·licitud d'admissió, el compliment dels requisits i les circumstàncies que s'hagen de tenir en compte per a la baremació s'inclouran en una declaració responsable; no obstant això, hauran de ser acreditats posteriorment, en el moment d'efectuar la matrícula. A més, sempre que expressament se sol·licite, es tindrà en compte la condició d'alumnat nascut de part múltiple, d'acord amb el que estableix la redacció vigent del Decret 40/2016.

  En cas que en el moment de la matrícula no es puga aportar tota la documentació requerida, l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris pot efectuar la matrícula. No obstant això, ha d'aportar la documentació requerida quan dispose d'aquesta per a la correcta escolarització d'aquest.

  L'alumnat d'ensenyaments postobligatoris, que en el moment de la matrícula no puga aportar tota la documentació requerida, pot efectuar la matrícula condicionada al posterior lliurament de l'esmentada documentació; a més, ha de fer efectiu en el moment de la matrícula el pagament de les taxes per serveis administratius derivats de l'activitat
  acadèmica de nivell no universitari.

  La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i l'alumne o alumna s'escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d'admissió.

  NOTES:
  -Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d'estar associada a la «clau d'admissió » que també serà única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en què estiga operativa l'aplicació per a formular sol·licituds d'admissió. En aquest cas s'ha de tindre en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.
  -La consideració com a centre únic dels centres adscrits es tindrà en compte als efectes d'aplicació del criteri d'existència de germans o germanes en el centre.

  EN EL MOMENT DE LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA S'APORTARÀ LA DOCUMENTACIÓ AL·LEGADA EN LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ:

  -Acreditació del criteri domicili:
  El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en els esmentats documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.
  En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
  En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda.
  El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite prou la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors i treballadores per compte propi, ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (Md. 036 o 037).
  Quan l'alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l'alumne o alumna, i això sense perjuí de l'aplicació de les normes específiques per a este supòsit que es dicten en desplegament de l'apartat 2 de la disposició addicional sexta del Decret 40/2016.

  -Acreditació del criteri resultats acadèmics per a l'accés a Batxillerat:
  Quan l'alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en què està matriculat ha d'enviar, a través de la plataforma ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se.
  L'alumnat participant inclòs als col·lectius que s'indiquen a continuació ha d'aportar al centre de primera opció i dins del termini marcat en la resolució del director general de Centres Docents per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió, l'acreditació expedida pel centre d'origen, en què constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat i, si escau, la nota mitjana obtinguda:
  a) Alumnat no matriculat durant el curs 2020-2021 en centres sostinguts
  amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
  b) Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.
  c) Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2020-2021 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l'ESO.
  En el cas de l'alumnat que sol·licite plaça per a Batxillerat, tant per a primer com per a segon curs, la nota de referència ha de ser la utilitzada per a l'accés inicial a primer curs.

  -Identificació de progenitor amb qui no es conviu:
  Quan es marque la casella d'existència de no convivència (en els casos en què es produïsca l'existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si és el cas, la possible limitació de la pàtria potestat d'un d'ells), en el moment de formalització de la matrícula s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Curs 2021-2022

  ANNEX I

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYAMENTS D'EDUCACIÓ INFANTILI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  Aquest procés d'admissió afecta els centres d'Educació Infantil 2n cicle i Educació Primària sostinguts amb fons públics i els centres d'Educació Infantil de 1r cicle de titularitat de la Generalitat i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:
  1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents.
  1.1. Els centres educatius, per a comunicar les dades de l'alumnat que passa al centre d'adscripció, introduiran en l'aplicació informàtica ITACA la informació de l'alumnat que es preveu que promocionarà: del 26 al 27 d'abril.
  1.2. Publicació de les àrees d'influència i limítrofes: fins al 3 de maig.
  1.3. Els centres educatius públics i privats concertats introduiran, a través de l'aplicació informàtica ITACA, les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repeteix, promociona, etc., necessàries per a la determinació de vacants de places escolars: del 28 d'abril al 3 de maig.
  1.4. Remissió de la documentació acadèmica i personal de l'alumnat per part dels centres d'origen als centres d'adscripció: fins al 30 de juny.
  2. Procés d'admissió de l'alumnat.
  2.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: fins al 24 de maig.
  2.2. Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 09.00 h. del 25 de maig fins a les 23.59h. del 2 de juny.
  2.3. Baremació dels diversos apartats de la sol·licitud en les diferents opcions per part dels centres afectats: del 3 al 9 de juny.
  2.4. Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d'Educació: del 3 al 9 de juny.
  2.5. Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 16 de juny.
  2.6. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació del resultat provisional fins a les 23.59 h. del 18 de juny.
  2.7. Revisió de la baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que corresponguen a la vista de les reclamacions efectuades: del 16 al 22 de juny.
  2.8. Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 30 de juny.
  2.9. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu del procediment: un mes des de la publicació del resultat definitiu.
  3. Matrícula.
  3.1. L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en una altre centre en el procés d'admissió podrà avançar la formalització de la matrícula: del 16 al 30 de juny.
  3.2. Termini de formalització de la matrícula: de l'1 al 16 de juliol.
  3.3. Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants produïdes per renúncia o excedents: 19 i 20 de juliol.
  3.4. Comunicació per part dels centres de les vacants resultants a la Inspecció d'Educació de la direcció territorial competent: 1 de setembre.

  ANNEX II

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYAMENTS D'ESO I BATXILLERAT

  Aquest procés d'admissió afecta els centres sostinguts amb fons públics que imparteixen els ensenyaments d'ESO i Batxillerat, i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:
  1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents.
  1.1. Els centres educatius, per a comunicar les dades de l'alumnat que passa al centre d'adscripció, introduiran, en l'aplicació informàtica ITACA, la informació de l'alumnat que es preveu que promocionarà, amb indicació del programa lingüístic que curse: del 13 al 14 d'abril.
  1.2. Publicació de les àrees d'influència i limítrofes: fins al 3 de maig.
  1.3. Els centres educatius públics i privats concertats introduiran, a través de l'aplicació informàtica ITACA, les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repeteix, promociona, etc., necessàries per a la determinació de vacants de places escolars: del 15 al 21 d'abril.
  1.4. Els centres educatius que impartisquen ensenyaments d'Educació Primària i que estiguen adscrits a un centre que impartisca ESO introduiran en l'aplicació informàtica ITACA les dades de l'alumnat que, a la fi del curs escolar, reunisca el requisit acadèmic per a l'accés als ensenyaments d'ESO: del 23 al 28 de juny.
  1.5. Remissió de la documentació acadèmica i personal del alumnat per part dels centres d'origen (Educació Primària) als centres d'adscripció: fins al 30 de juny.
  2. Procés únic d'admissió de l'alumnat en els ensenyaments d'ESO i Batxillerat.
  2.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: fins al 2 de juny.
  2.2. Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h. del 3 de juny fins a les 23.59 h. del 14 de juny.
  2.3. Baremació dels diversos apartats de les sol·licituds en les diferents opcions per part dels centres afectats: del 15 al 21 de juny.
  2.4. Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d'Educació: del 16 al 22 de juny.
  2.5. Acreditació del requisit acadèmic entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2020-2021: els centres han d'haver introduït en l'aplicació informàtica ITACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i han d'enviar aquesta informació al centre al qual
  l'alumnat desitge incorporar-se a través d'aquesta plataforma: fins al 7 de juliol.
  2.6. Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant ha d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda: del 25 de juny al 7 de juliol.
  2.7. Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.
  2.8. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 h. del 16 de juliol.
  2.9. Revisió de la baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que corresponga a la vista de les reclamacions efectuades: del 15 al 20 de juliol.
  2.10. Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.
  2.11. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu del procediment: un mes des de la publicació del resultat definitiu.
  3. Matrícula
  3.1. L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió podrà avançar la formalització de la matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.
  3.2. Termini de formalització de matrícula: del 26 al 29 de juliol.
  3.3. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents per a l'alumnat que ha participat en el procés únic d'admissió: de l'1 al 3 de setembre.
  3.4. Comunicació de les vacants resultants a la direcció territorial competent: fins al 6 de setembre.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

  1. D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, el procediment d'admissió als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022, es tramitarà de manera electrònica.
  Les persones interessades ha d'accedir a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d'admissió, segons l'ensenyament que corresponga.
  Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d'edat.
  2. Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d'admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d'admissió està composta d'un identificador personal i una contrasenya que haurà de
  ser conservada per a presentar reclamació, si fora necessari; i, en el cas d'Educació Infantil i Primària, també per a consultar els resultats de l'adjudicació.
  La persona interessada obtindrà una única clau d'admissió per a totes les sol·licituds que presente als ensenyaments d'Educació Infantil o Primària. En el cas de sol·licituds als ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, s'obtindrà una clau d'admissió per a cada sol·licitud.
  3. La «clau d'admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d'identitat:
  a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:
  - Número de DNI
  - Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)
  - Data de naixement
  b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d'estranger o permís de residència, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:
  - NIE
  - Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)
  - Data de naixement
  c) Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:
  - NIE
  - Número del certificat precedit per la lletra C
  - Data de naixement
  d) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d'identitat previst en la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021.
  e) Les persones sol·licitants de nacionalitat estrangera que únicament disposen de passaport o un altre document diferent del NIE, targeta d'estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea com a document d'identificació, hauran d'acudir al centre en què sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris
  4. Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una clau d'admissió que permetrà, al col·lectiu citat en l'apartat e i a aquelles persones sol·licitants que no tinguen la possibilitat d'accés a mitjans electrònics, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.
  En funció de la normativa vigent, en cada cas, s'adoptaran les mesures sanitàries i de seguretat necessàries contra la Covid-19, tant per al personal treballador com per a les persones sol·licitants.
  5. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport podrà sol·licitar la col·laboració d'altres instàncies administratives per a garantir l'autenticitat de les dades que les persones interessades i els centres aporten en el procés d'admissió de l'alumnat.

  Inici
 • Informació complementària

  * PRIORITATS
  La preferència d'accés als centres s'efectuarà d'acord amb l'ordre de prelació següent:
  1. L'alumnat procedent del mateix centre escolar.
  2. L'alumnat procedent dels centres adscrits.
  3. L'alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o de terrorisme.
  4. L'alumnat que es trobe en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.
  Aquest alumnat tindrà preferència per a accedir, a elecció de la família, al centre on estiguen escolaritzats els fills o filles de les famílies acollidores o altres menors a càrrec seu, o a un centre situat en l'àrea d'influència del seu domicili familiar o laboral.
  5. L'alumnat d'acolliment residencial.
  6. L'alumnat que haja de canviar de residència per desnonament familiar.
  7. L'alumnat esportista d'elit, d'alt nivell i el d'alt rendiment tindrà preferència per a accedir al centre situat en la zona d'influència del lloc on realitze l'entrenament.
  8. La conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria educativa podrà determinar els centres d'Educació Secundària en els quals tindran prioritat en l'admissió els alumnes i les alumnes que cursen simultàniament ensenyaments d'Educació Secundària, ensenyaments reglats de Música i Dansa i l'alumnat esportista d'elit, d'alt nivell i el d'alt rendiment.
  9. L'alumnat del centre tindrà preferència per a accedir a les places vacants oferides en el seu propi centre quan es tracte de les places de primer curs de Batxillerat de les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials i de Ciències.
  En cas que el nombre d'alumnes que opte per accedir al primer curs de Batxillerat de les esmentades modalitats excedisca les seues vacants, es garanteix un lloc escolar en un altre institut d'Educació Secundària o centre de la seua localitat, el més pròxim possible al seu centre d'origen.

  Criteris de valoració

  Criteris per a la valoració de les sol·licituds de lloc escolar
  L'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, quan no existisquen en ells places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés, es regirà pels criteris següents:

  PUNTUACIONS (Resolució de 15 maig de 2020. ANNEX I)

  1. GERMANS O GERMANES*
  Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça: 15 punts.

  2. PARES, MARES O TUTORS TREBALLADOR/A, EN ACTIU, DEL CENTRE: 5 punts

  3. DOMICILI:
  Àrea d'influència: 10 punts.
  Àrea limítrofa: 5 punts.

  4. RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ: 4 punts.

  5. RENDA FAMILIAR (SENSE SER BENEFICIARI/A DE LA RVI) D'ACORD AMB L'IPREM, CORRESPONENT A 14 PAGUES, EN RELACIÓ A L'EXERCICI FISCAL ANTERIOR EN 2 ANYS A L'ANY NATURAL EN QUÈ SE SOL·LICITA LA PLAÇA (2018)
  Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l'IPREM: 3,5 punts.
  Renda anual per càpita superior a la meitat de l'IPREM i inferior o igual a l'IPREM:3 punts.
  Renda anual per càpita superior a l'IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l'IPREM per 1,5: 2,5 punts.
  Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l'IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l' IPREM per 2: 2 punts.


  6.FAMÍLIA NOMBROSA:
  Especial: 5 punts.
  General: 3 punts.

  7. DISCAPACITAT
  Discapacitat de l'alumne o alumna:
  Igual o superior al 65%: 7 punts.
  Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 4 punts.
  Discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes de l'alumne o alumna:
  Igual o superior al 65%: 5 punts.
  Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 3 punts.

  8. FAMÍLIA MONOPARENTAL
  Especial: 5 punts.
  General: 3 punts.

  9. ACCÉS A BATXILLERAT
  S'agrega la nota mitjana obtinguda en l'ESO o en un cicle formatiu de grau mitjà.

  EMPATS

  D'acord amb l'apartat desé de la Resolució de 6 de maig de 2021:
  En aplicació de la normativa vigent, i d'acord amb el que estableix l'article 43 bis de l'Ordre 7/2016, en les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar els criteris de desempats, es realitzarà un sorteig públic seguint el següent procediment: es triaran 2 lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom; també altres 2 lletres, per les quals s'ordenarà el segon cognom, i que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer. En cas de no disposar d'un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb «AA». Les dues lletres determinaran, de manera conjunta, el punt de partida per a ordenar alfabèticament els cognoms de l'alumnat.
  El resultat, que també s'ha publicat en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, ha sigut:
  Per a ordenar el primer cognom: EV (en aquest ordre).
  Per a ordenar el segon cognom, quan hi haja coincidència amb el primer: ÑY (en aquest ordre).

  *D'acord amb les modificacions introduïdes en el Decret 40/2016, l'alumnat nascut de part múltiple es valorarà com una sol·licitud que ocuparà tantes vacants com nascuts del part múltiple que hi haja, sempre que així ho sol·licite el pare, la mare o la persona tutora legal. En el cas que algun dels integrants del part múltiple complisca els requisits per a accedir a una plaça reservada per a alumnat amb necessitats educatives especials, l'administració educativa adoptarà les mesures necessàries, per raons especials, perquè l'admissió es realitze de manera conjunta (Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell i Resolució de 6 de maig de 2021).

  Sancions

  - En els centres públics
  La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres públics donarà lloc a l'obertura del corresponent expedient administratiu, a fi de determinar les possibles responsabilitats en què haguera pogut incórrer-se.

  - En els centres privats concertats
  La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres concertats donarà lloc a les sancions previstes en l'article 62 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, segons la redacció donada a este en la disposició final primera, núm. 10, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  Enllaços

  Enllaç a la normativa i més informació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04.05.2006).
  - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa ( BOE núm. 295 de 10.12.2013).
  - Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021
  - Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7762, de 18.04.2016).
  - DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
  - Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.
  - Orde 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7765, de 21.04.2016).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7796, de 02/06/2016).
  - Ordre 5/2020, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
  Obligatòria i Batxillerat
  - Resolució de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.
  - Resolucióde 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022.

  Llista de normativa

  Veure RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021

  Veure RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.