Detall de Procediment

Ajudes per a fomentar una pesca sostenible a la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 223813
Codi GUC: 18624
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-07-2022
01-08-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'ajudes per als fins següents: Mesura 1.1.2. Limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies. - Inversions en equips que augmenten la selectivitat per talles o espècies dels arts de pesca. - Inversions a bord o en equips per a eliminar els descartes o per a tractar les captures no desitjades - Inversions en equips que limiten els efectes físics i biològics de les activitats pesqueres en l'ecosistema o el fons marí. - Inversions en equips per a protegir els arts de pesca i les captures davant dels mamífers i les aus protegits. Mesura 1.1.5. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que faciliten el compliment de l'obligació de desembarcament de totes les captures i per a l'increment del valor dels components infrautilitzats de la captura. Mesura 1.4.1. Servei d'assessorament professional relacionat amb el desenvolupament sostenible de la pesca, la sostenibilitat mediambiental o estratègies empresarials i comercials. - Estudis de viabilitat i serveis d'assessorament de projectes que puguen rebre ajudes per al desenvolupament sostenible de la pesca (prioritat 1 FEMP). - Assessorament professional sobre sostenibilitat mediambiental de l'activitat pesquera. - Assessorament professional sobre estratègies empresarials i comercials. Mesura 1.4.2. Diversificació i noves formes d'ingressos. Inversions que contribuïsquen a diversificar els ingressos dels pescadors mitjançant l'exercici d'activitats complementàries. Mesura 1.4.3. Ajuda inicial a joves pescadors. - Concedir ajuda a joves pescadors per a la primera adquisició d'un vaixell de pesca Mesura 1.4.4. Salut i seguretat - Millorar la higiene, la salut, la seguretat i les condicions de treball dels pescadors, a través d'inversions a bord o en equips individuals. Mesura 1.4.8 Mesura 1.4.8 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades. - Inversions que augmenten el valor afegit o la qualitat dels productes de la pesca, i que permeten que els pescadors duguen a terme la transformació, comercialització i venda directa de les seues captures. - Inversions innovadores a bord que milloren la qualitat dels productes de la pesca. Mesura 1.4.9. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que milloren les infraestructures i inversions que milloren la seguretat dels pescadors: - Millorar la qualitat i incrementar el control i la traçabilitat dels productes desembarcats. - Augmentar l'eficiència energètica - Contribuir a la protecció del medi ambient - Millorar la seguretat i les condicions de treball - Inversions en instal·lacions de recollida de residus i rebutjos marins. - Inversions en construcció o modernització d'ancoratges per a millorar la seguretat dels pescadors. Mesura 1.5.3. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d'eficiència energètica i auditories, estudis. Mesura 1.5.4. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Substitució o modernització de motors. Mesura 1.6.1. Foment del capital humà, creació d'ocupació i del diàleg social. Formació - Ajudes destinades a l'adquisició de noves competències professionals, formació. Mesura 3.2.1. Control i execució - El desenvolupament, la compra i la instal·lació dels components, inclosos equips i programes informàtics, que siguen necessaris per a la transmissió de les dades dels operadors del sector de la pesca i la comercialització de productes de la pesca a les autoritats competents. - Desenvolupament, compra i instal·lació dels components, inclosos equips i programes informàtics, que siguen necessaris per a assegurar la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

Observacions

Els dies d'activitat pesquera es verificaran d'ofici per mitjà dels dispositius de localització de vaixells via satèl·lit (VMS), diaris electrònics a bord (DEA), diari de pesca, o notes de venda, així com per qualsevol altre dispositiu, document o mitjà que permeta verificar fefaentment els dies d'activitat en el mar. Per a la qual cosa el beneficiari ha d'autoritzar expressament la conselleria competent en pesca marítima per a demanar els informes necessaris de forma telemàtica o de qualsevol altra manera reconeguda en dret administratiu.

Requisits

Mesura 1.1.2. Limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies: - L'ajuda no es concedirà més d'una vegada durant el període 2014-2020 per al mateix tipus d'equip en el mateix vaixell pesquer. - Demostrar que l'art de pesca o equip tinga una selectivitat superior per talles o menys impacte en les espècies objectiu o l'ecosistema que els equips o arts estàndard autoritzats. - Disposar de l'autorització per a la realització de les obres amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda. - L'ajuda es concedirà a vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana en actiu, i amb activitat pesquera de, com a mínim, 60 dies en els dos anys civils anteriors a la data de presentació de l'ajuda. - Els dies d'activitat pesquera es verificaran d'ofici mitjançant els dispositius de localització de vaixells via satèl·lit (VMS), diaris electrònics a bord (DEA), diari de pesca, o notes de venda, així com per qualsevol altre dispositiu, document o mitjà que permeta verificar fefaentment els dies d'activitat en el mar. Per a la qual cosa el beneficiari ha d'autoritzar expressament la conselleria competent en pesca marítima per a demanar els informes necessaris de forma telemàtica o de qualsevol altra manera reconeguda en dret administratiu. Mesura 1.1.5. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que faciliten el compliment de l'obligació de desembarcament de totes les captures i per a l'increment del valor dels components infrautilitzats de la captura. - Les inversions han d'efectuar-se en ports de titularitat pública, llocs de desembarcament i llotges preexistents ubicades a la Comunitat Valenciana. - Aquesta ajuda no comprendrà la construcció de nous ports, nous llocs de desembarcament o noves llotges. - En el cas de ports privats o projectes promoguts per privats d'import superior a 250.000 euros cal presentar un pla de negoci. - Els projectes han d'identificar com contribuiran de manera tangible a millorar els serveis diaris dels pescadors i/o aqüicultors que utilitzen el port. Mesura 1.4.1. Servei d'assessorament professional relacionat amb el desenvolupament sostenible de la pesca, la sostenibilitat mediambiental o estratègies empresarials i comercials. - Els estudis, els serveis o l'assessorament han de prestar-los organismes científics, universitaris, professionals o tècnics o entitats que presten assessorament econòmic i que estiguen degudament capacitats. Mesura 1.4.2. Diversificació i noves formes d'ingressos. - Cal presentar un pla empresarial per al desenvolupament de noves activitats. - Cal posseir competències professionals adequades per al desenvolupament de les activitats complementàries. Les activitats complementàries han d'estar vinculades a l'activitat pesquera principal del pescador. - El vaixell ha de tindre una edat superior a 5 anys. Mesura 1.4.3. Ajuda inicial a joves pescadors. - La primera adquisició d'un vaixell de pesca que reunisca els requisits següents: - Eslora total de menys de 24 metres. - Que estiga equipat per a la pesca marina. - D'entre 5 i 30 anys d'antiguitat. - Que pertanga a un segment de flota que es trobe en equilibri d'acord amb l'informe de capacitat pesquera vigent en el moment de la sol·licitud. - A aquests efectes, s'entén per joves pescadors les persones físiques que desitgen adquirir per primera vegada un vaixell pesquer i que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguen menys de 40 anys d'edat i hagen treballat almenys cinc anys com a pescadors o disposen d'una formació professional equivalent (algun dels títols previstos en l'RD 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer). - L'ajuda prevista no excedirà el 25 % del cost d'adquisició del vaixell pesquer i en cap cas serà superior a 75.000 euros per beneficiari. Mesura 1.4.4. Salut i seguretat - Que les dites inversions superen els requisits de la normativa de la Unió o nacional. - En cas d'inversió a bord, no haver rebut cap ajuda durant el període de programació per al mateix tipus d'inversió i per al mateix vaixell pesquer. - Quan l'operació consistisca en una inversió en equip individual, no haver rebut durant el període de programació cap ajuda per al mateix tipus d'equip i per al mateix beneficiari. - Disposar de l'autorització per a la realització de les obres amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda. - Els vaixells objecte d'ajuda han d'estar donats d'alta en el Cens de la Flota Pesquera Operativa. Mesura 1.4.8 Mesura 1.4.8 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades. - Per a les inversions innovadores que milloren la qualitat dels productes de la pesca s'exigeix: - Que el vaixell pesquer utilitze arts selectius que reduïsquen al mínim les captures no desitjades. - Que el vaixell pesquer haja dut a terme una activitat pesquera en el mar de com a mínim 60 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda. - Disposar de l'autorització per a la realització de les obres amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda. - Els vaixells objecte d'ajuda han d'estar donats d'alta en el Cens de la Flota Pesquera Operativa. - Els vaixells objecte de l'ajuda han de tindre una edat mínima de 5 anys. - Les captures no desitjades corresponents a captures de talla inferior a la talla mínima de referència d'espècies subjectes a l'obligació de desembarcament només podran dedicar-se a fins diferents del consum humà directe com ara farines o oli de peix, pinso per a animals de companyia, additius alimentaris, productes farmacèutics i cosmètics. - S'entén per venda directa la venda que no s'efectua mitjançant subhasta, sinó amb pactes, contractes o qualsevol tipus de transacció, que han de quedar prèviament registrats en la llotja o l'establiment autoritzat i ser llocs en coneixement dels òrgans competents de les CA, en aplicació de l'RD 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers. Mesura 1.4.9. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que milloren les infraestructures i inversions que milloren la seguretat dels pescadores. - Les inversions han d'efectuar-se en ports de titularitat pública, llocs de desembarcament i llotges preexistents ubicades a la Comunitat Valenciana i han de limitar-se a actuacions en l'àmbit pesquer. - Aquesta ajuda no comprendrà la construcció de nous ports, nous llocs de desembarcament o noves llotges. - El projecte o la memòria ha d'identificar com contribuirà a millorar els serveis als pescadors o aqüicultors que utilitzen el port. - En el cas de ports privats o projectes promoguts per privats d'imports superiors a 250.000 €, han de presentar un pla de negoci. Mesura 1.5.3. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d'eficiència energètica i auditories, estudis. - No haver rebut cap ajuda d'aquesta mesura per al mateix tipus d'inversió i per al mateix vaixell pesquer durant el període de programació. - Si és el cas, disposar de l'autorització per a la realització de les obres a bord amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda. - Els vaixells objecte de l'ajuda han de tindre una edat mínima de 5 anys. - No són subvencionables els costos del manteniment programat o preventiu de qualsevol part de l'equip que mantinga en funcionament un aparell. - Només poden acollir-se a aquestes ajudes els costos que, a més de ser necessaris per a la instal·lació dels dispositius previstos, estiguen relacionats directament amb aquests. Mesura 1.5.4. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Substitució o modernització de motors. - Vaixells amb menys de 12,00 metres d'eslora total, sempre que la potència en kW del motor nou o modernitzat siga igual o inferior a la del motor existent. - Vaixells de 12 o més metres i de menys de 18 metres d'eslora total, sempre que la potència en kW del motor nou o modernitzat siga almenys un 20 % inferior al del motor existent. - Vaixells d'entre 18 i 24 metres d'eslora total, sempre que la potència en kW del motor nou o modernitzat siga almenys un 30 % menor que la del motor existent. - Que el vaixell pertanga a un segment de flota en equilibri amb les possibilitats de pesca disponibles per al dit segment constatat en l'informe anual vigent sobre l'equilibri entre la capacitat pesquera de la flota espanyola i les seues possibilitats de pesca a què es refereix l'article 22, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1380/2013. - Que el motor que es vol substituir o modernitzar haja sigut certificat oficialment d'acord amb l'article 40, apartat 2, del Reglament (CE) núm. 1224/2009. Quan aquest certificat no siga exigit, es requerirà haver certificat la coherència de la potència del motor conforme a l'article 41 de l'esmentat reglament, i que s'hagen inspeccionat físicament per a garantir que la dita potència no supera l'establida en la llicència de pesca. - No haver rebut cap ajuda d'aquesta mesura per al mateix tipus d'inversió i per al mateix vaixell pesquer durant el període de programació. - Per als vaixells d'eslora compresa entre 12-18 m i 18-24 m, la reducció de la potència del motor exigida es podrà aconseguir per un grup de vaixells per a cada categoria. - Disposar de l'autorització per a la realització de les obres amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda. - Els vaixells objecte de l'ajuda han de tindre una edat mínima de 5 anys. - Només poden ser beneficiaris els vaixells que pertanguen a un segment de flota que es trobe en equilibri, d'acord amb allò que s'ha recollit en l'informe de capacitat pesquera, a què es refereix l'art. 22. 2 del Reglamento (UE) núm. 1380/2013 PPC - Pel que fa als vaixells que no hagen de presentar un certificat de la potència del motor, l'ajuda es concedirà únicament per a substituir o modernitzar els motors principal o auxiliar al respecte dels quals s'haja verificat la coherència de la potència del motor, de conformitat amb l'art. 41 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 i s'hagen inspeccionat físicament per a garantir que la potència del motor no supera l'establida en les llicències de pesca. - El pagament de l'ajuda es realitzarà una vegada que haja sigut suprimida definitivament del registre de la flota pesquera de la Unió la reducció de capacitat en kW exigida. Mesura 1.6.1. Foment del capital humà, creació d'ocupació i del diàleg social. Formació - Mínim de 10 alumnes per curs. - L'acció formativa ha d'estar finalitzada abans del 15 d'octubre de l'any en què s'aprove l'ajuda. - En els cursos de formació obligatòria per a exercir l'activitat professional en el sector pesquer, la durada tinguda en compte, als efectes del càlcul del pressupost objecte de subvenció, serà igual a la durada mínima recollida en la normativa que estableix els dits cursos. - Les despeses computables als efectes de la concessió de la subvenció són únicament les de personal docent, despeses corrents i assegurances d'accidents. Les despeses de gestió i organització han de ser inferiors al 15 % de les despeses computables sense sobrepassar la quantia de 1.200 euros per curs. Mesura 3.2.1. Control i execució - No hi ha requisits específics.

Qui pot sol·licitar-ho?

Mesura 1.1.2. Limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies: - Propietaris i armadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana en actiu, i amb activitat pesquera de com a mínim 60 dies en els dos anys civils anteriors a la data de presentació de l'ajuda. - Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador. - Organitzacions de pescadors reconegudes. - Quan el beneficiari d'aquesta ajuda siga una organització de productors, l'actuació per a la qual se sol·licite la subvenció ha d'estar inclosa en el Pla de producció i comercialització de l'organització, per a la qual cosa aquestes organitzacions han de modificar els seus plans en vigor o incloure-la en els plans següents. Les ajudes concedides anualment a cada organització de productors, en el seu conjunt, no ha de superar el límit establit en l'article 66.3 del Reglament FEMP. Mesura 1.1.5. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que faciliten el compliment de l'obligació de desembarcament de totes les captures i per a l'increment del valor dels components infrautilitzats de la captura. - Els propietaris i els concessionaris. Mesura 1.4.1. Servei d'assessorament professional relacionat amb el desenvolupament sostenible de la pesca, la sostenibilitat mediambiental o estratègies empresarials i comercials. - Operadors, organitzacions de pescadors, inclosos organitzacions de productors o organismes de dret públic. Mesura 1.4.2. Diversificació i noves formes d'ingressos. - Propietaris i armadors de vaixells de pesca i pescadors. - Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador. Mesura 1.4.3. Ajuda inicial a joves pescadors. - Joves pescadors. A aquests efectes, s'entendrà per joves pescadors aquelles persones físiques que desitgen adquirir per primera vegada un vaixell pesquer i que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguen menys de 40 anys d'edat i hagen treballat almenys cinc anys com a pescadors o disposen d'una formació professional equivalent (algun dels títols previstos en l'RD 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer). Mesura 1.4.4. Salut i seguretat - Propietaris o armadors de vaixells pesquers. - Pescadors. - Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador. Mesura 1.4.8 Mesura 1.4.8 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades. - Propietaris i armadors de vaixells pesquers. - Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador. Mesura 1.4.9. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que milloren les infraestructures i inversions que milloren la seguretat dels pescadores. - Els propietaris i els concessionaris. Mesura 1.5.3. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d'eficiència energètica i auditories, estudis. - Propietaris o armadors de vaixells de pesca. - Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador. Mesura 1.5.4. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Substitució o modernització de motors. - Propietaris o armadors de vaixells de pesca. - Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador. Mesura 1.6.1. Foment del capital humà, creació d'ocupació i del diàleg social. Formació - Organitzacions de pescadors. Mesura 3.2.1. Control i execució - Propietaris o armadors de vaixells o altres agents que hi puguen intervindre. - Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador.
Sol·licitud
Justificació

Termini

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745 "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.1.2 - Reducció de l'impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022). El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes d'aquesta convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.1.5 - Ports pesquers, llocs de desembarcaments, llotges i ancoratges) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022). El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.4.1 - Serveis d'assessorament per a fomentar la competitivitat i la pesca sostenible) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022). El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.4.3 - Ajuda inicial a joves pescadors) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022). El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.4.4 - Salut i Seguretat) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022). El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.4.8 - Valor Afegit, qualitat dels productes i utilització de captures no desitjades) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022). El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.5.3 - Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d'eficiència energètica, auditories i estudis) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022). El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.5.4 - Substitució o modernització de motors) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022). El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 3.2.1 - Control i execució) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

Documentació

Documentació general: - Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas i NIF de l'entitat. - Acreditació de la representació. - En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació acreditativa del nomenament d'un representant amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari corresponen a l'entitat. - En cas d'entitats sense personalitat jurídica: compromisos d'execució assumits per cada membre de l'entitat i la quota de participació en l'entitat de cada un d'ells (annex). - Si el sol·licitant és armador: acord entre l'armador i el propietari que haja transferit el dret a l'armador. - Si el sol·licitant és una organització de productors: justificació que l'actuació està inclosa en el pla de producció i comercialització de l'organització. - Documentació acreditativa de la titularitat del bé. - Documentació acreditativa de la concessió per a l'explotació del bé, si és el cas. - Factures proforma. - Tres ofertes de diferents proveïdors, si és el cas. - Llicències o autoritzacions exigibles en funció de l'activitat de l'empresa. - Declaració sobre la grandària d'empresa i documentació justificativa. - Memòria tècnica valorada o projecte tècnic de les operacions subscrit per un tècnic competent. - Documentació que acredite les dades requerides per al càlcul dels criteris generals i els criteris específics. - Quan es tracte de projectes amb fins productius, estudi econòmic financer subscrit per un tècnic competent acreditatiu de la viabilitat econòmica. - Certificat de penals en què conste la inexistència d'antecedents penals o, si és el cas, que els antecedents no estiguen referits als delictes mencionats en l'article 10 del Reglament FEMP. Les persones físiques poden prestar el seu consentiment per a consultar les dades que es troben en el Registre Central de Penats. Documentació específica: La documentació específica serà la indicada en l'annex I de l'Ordre 10/2017, de 14 de març de 2017.

Impresos associats

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment, tant per al procediment de concessió com per al del pagament de les ajudes, correspon a la Secció de Pesca Marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima en l'àmbit territorial de la qual es realitze l'acció, que podrà realitzar d'ofici les actuacions que estime necessàries amb vista a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular la proposta de resolució. 2. La Secció de Pesca Marítima realitzarà les verificacions necessàries per a comprovar que és correcta la documentació presentada i que el beneficiari compleix amb els requisits establits en les presents bases reguladores per a la concessió de l'ajuda econòmica que li puga correspondre. 3. Si no és acceptada la sol·licitud de la persona interessada, o s'incompleix algun requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a la persona interessada, i es concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que estableix l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. 4. Quan les subvencions financen obres o instal·lacions que exigisquen un projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre's a informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes. 5. El director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, vist l'informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà l'expedient complet juntament amb la proposta corresponent, l'informe d'idoneïtat i la valoració obtinguda en els indicadors específics a la direcció general competent en pesca marítima, als efectes d'emetre la resolució que siga procedent. 6. 6. La proposta d'aprovació no crea cap dret a favor del beneficiari proposat davant de l'Administració. 7. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits en aquesta ordre i en les corresponents convocatòries, que siguen tècnicament i econòmicament viables i que superen la valoració de l'adequació al programa operatiu de l'FEMP seran avaluades per una comissió d'avaluació, creada a aquest efecte, composta pel subdirector general de Pesca que la presidirà, i el cap del Servei d'Ordenació del Sector Pesquer i el cap de la Secció d'Ordenació Pesquera en qualitat de vocals, i actuarà, a més, un d'ells com a secretari. 8. En cas d'absència, se substituiran aquests membres pels tècnics adscrits a la conselleria competent en pesca marítima que seran designats pel director general competent en matèria de pesca marítima i aqüicultura. 9. Aquesta comissió d'avaluació ajustarà el seu funcionament a les previsions establides per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 10. La comissió d'avaluació podrà demanar els informes, les dades i els documents que estime convenients per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris. 11. Finalitzada la valoració de totes les sol·licituds presentades, d'acord amb el crèdit disponible establit en la corresponent convocatòria, la comissió elevarà una proposta al director general competent en pesca marítima, amb la llista de sol·licituds estimades per a la concessió d'ajudes i les desestimades.

Criteris de valoració

Consulteu els criteris de valoració en l'annex 1 de l'Ordre 10/2017, de 14 de març de 2017, de la Conselleria, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles a la Comunitat Valenciana.

òrgans de tramitació

Secció de pesca marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima
Termini alegació:
des de: 01-08-2022

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions o qualsevol document addicional telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

- Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. - Assumir les responsabilitats que puguen derivar-se de la realització de l'activitat. - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació o control financer que efectuen els òrgans de control competents, tant autonòmics, com nacionals o comunitaris. - Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional. - Comunicar a l'òrgan concedent -i, si és el cas, sol·licitar i obtindre una autorització prèvia- qualsevol modificació de circumstàncies tant objectives com subjectives que afecten algun dels requisits o les condicions de l'ajuda. - Disposar d'un sistema de comptabilitat específic per a les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, o si és el cas, assignar un codi comptable adequat per a aquestes. - Disposar i conservar els llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per la normativa reguladora de les ajudes, mentre puguen ser objecte de comprovació i control, a fi de garantir l'adequat exercici de les dites facultats. - Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses subvencionades per l'FEMP durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguen incloses les despeses de l'operació, d'acord amb el que estableix l'article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. - Reintegrar les quantitats percebudes, així com, si és el cas, l'interés de demora corresponent, en els termes que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o, si escau, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de dos mesos quan es tracte de resolució expressa o de sis mesos quan es tracte de desestimació per silenci administratiu.

Quantia i cobrament

La intensitat de l'ajuda serà del 50 % amb les excepcions que figuren en l'article 95 del Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i amb les intensitats específiques d'ajuda previstes en l'annex I del reglament esmentat. 1. Els beneficiaris estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la sol·licitud de cobrament de l'ajuda segons el model que s'indique en la convocatòria, acompanyada de la documentació corresponent, en la direcció territorial de la conselleria amb competències en matèria de pesca marítima i aqüicultura, o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. 2. El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l'ajuda serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data límit de finalització de l'acció que figura en la resolució de concessió. 3. La secció de pesca marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima analitzarà i verificarà la documentació presentada amb la sol·licitud de cobrament. 4. Si la documentació està incompleta o té errors esmenables, es requerirà els sol·licitants perquè, en el termini de 10 dies hàbils, i d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertència que si no ho fan es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud de cobrament, d'acord amb el mencionat article i els efectes previstos en l'article 21 d'aquesta. 5. En el cas que no s'accepte la sol·licitud de cobrament de la persona interessada o hi haja incompliment de requisits o en el cas que el cost acceptat per al pagament siga inferior a l'aprovat, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a la persona interessada, i se li concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que estableix l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. 6. El director territorial de la conselleria competent en pesca marítima, una vegada vist l'informe de la secció de pesca marítima, remetrà la sol·licitud de cobrament i la documentació corresponent, juntament amb la proposta de resolució a la direcció general competent en pesca marítima, als efectes d'emetre la resolució que siga procedent. 7. Les propostes de pagament no creen cap dret a favor del beneficiari proposat davant de l'Administració. 8. El director general competent en pesca marítima resoldrà sobre el pagament de l'ajuda. Documentació per al pagament: Els documents comuns que cal presentar juntament amb la sol·licitud de cobrament són: a) Factures, que han de contindre, com a mínim, les dades següents: 1r Número i sèrie, si és procedent. 2n Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor i dels destinataris. 3r Descripció de l'operació i contraprestació total. 4t Base imposable. Tipus tributari i quota que s'hi pot repercutir. 5é Lloc i data d'emissió. 6é Quan siga procedent, número de sèrie de l'aparell adquirit. b) Quan les subvencions financen obres o instal·lacions que exigisquen un projecte tècnic, els pagaments parcials o el total de la subvenció concedida, s'efectuarà contra certificat de l'obra expedit per un tècnic competent i les justificacions de pagament corresponents. Els certificats de la inversió s'han d'ajustar a cada un dels conceptes del projecte aprovat. c) Certificat registral de l'obligació de l'article 7.2.n. d) Justificacions del pagament: document de pagament, carta de pagament de la proveïdora i certificat bancari del pagament efectuat pel beneficiari, d'acord amb l'annex II. e) Relació de justificants de pagaments efectuats, en imprés normalitzat que figura com a annex III. f) En el cas de canvis estructurals que impliquen modificacions d'arqueig: 1r Certificat actualitzat sobre els GT. 2n Full d'assentament actualitzat del vaixell.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la dita resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El transcurs del dit termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució legitima les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la seua sol·licitud.

Esgota via administrativa

Sancions

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana.
Termini justificació:
des de: 01-08-2022

Documentació

Impresos associats

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la documentació justificativa telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit