Detall de Procediment

Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica.

Codi SIA: 223589
Codi GUC: 927
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-10-2023
05-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtenció dels diferents títols per al govern d'embarcacions recreatives.

Observacions

* HORARI I LLOC D'EXÀMENS Els exàmens es realitzaran durant les dates indicades en la base primera, en horari de matí o vesprada. Els horaris s'establiran en funció dels aspirants matriculats i la disponibilitat d'aules adequades. Els horaris, el lloc i les instruccions relatives a la realització de l'examen seran els anunciats per la Presidència del Tribunal en el tauler d'anuncis de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes a Alacant, situat a l'adreça esmentada en la base 3.2, així com en la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb almenys una setmana d'antelació a la data de realització de l'examen. * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES El desenvolupament de les proves es regeix pel que estableix el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació, publicat en el Boletín Oficial del Estado de data 11 d'octubre de 2014. Amb la finalitat de poder entrar a les aules i fer l'examen, els aspirants s'han de presentar en el lloc de la realització de l'examen amb el següent: · Document original del DNI, NIE o passaport tot això en vigor, i no seran vàlids a aquest efecte els resguards de renovació. En qualsevol moment, el tribunal podrà requerir als aspirants l'acreditació de la seua personalitat mitjançant la presentació dels documents oficials identificatius anteriors. L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir als efectes oportuns l'acreditació dels aspectes necessaris quan crega que hi ha inexactituds o falsedats en les quals haja pogut incórrer l'aspirant, que podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment si no compleix els requisits. - Justificant bancari (model 046) de l'abonament de les taxes corresponents a la inscripció en la prova a la Generalitat Valenciana. - Eines d'escriptura: bolígraf, transportador nàutic, regle, escaire, cartabó i compàs. Així mateix, s'autoritza l'ús de calculadores científiques. S'autoritza l'ús de l'anuari de marees en els exàmens de patró d'embarcacions de recreació i patró de iot. No es permet l'accés a les aules d'examen amb calculadores programables, telèfons mòbils, agendes electròniques, ordinadors personals, rellotges intel·ligents "smartwatches" ni cap altre dispositiu electrònic. - Per als exàmens de Capità de Iot, han d'acudir proveïts de l'almanac nàutic de l'any en curs i, per a l'assignatura d'anglés, no es permetrà l'ús de diccionaris. - A la finalització de cada prova, s'entregaran tots els fulls que indique el personal col·laborador, incloent-hi, entre altres, els enunciats de preguntes, les cartes nàutiques, etc. - El personal col·laborador indicarà als participants on han de seure i pot requerir-los canviar d'ubicació durant la prova. - La contravenció d'aquestes normes o el fet de copiar en les proves podrà donar lloc a l'exclusió de l'examinand de totes les proves de la convocatòria en curs. - En tot cas, si persisteix la pandèmia provocada per la COVID-19, hauran de respectar-se totes les normes dictades en el si d'aquesta situació per qualsevol de les autoritats competents en la matèria. * ESTRUCTURA DELS EXERCICIS I REQUERIMENTS PER A SUPERAR-LOS - Patró per a navegació bàsica. Resolució de 27 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 17 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 5 encerts de les deu preguntes sobre reglament d'abordatges i un mínim de 3 encerts de les cinc preguntes d'abalisament. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 45 minuts. - Patró d'embarcacions de recreació. Resolució de 45 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 32 preguntes en total, per a la qual cosa és necessari, a més, un mínim de 2 encerts de les quatre preguntes de carta de navegació, un mínim de 5 encerts de les deu preguntes sobre reglaments d'abordatge, i un mínim de 3 encerts de les cinc preguntes sobre abalisament. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: una hora i 30 minuts. Als candidats que no aconseguisquen superar la prova de patró d'embarcacions de recreació, però sí que ho facen d'acord amb les exigències que estableix el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del patró per a la navegació bàsica, se'ls reconeixerà la qualificació d'apte en patró per a la navegació bàsica, que és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà aquest aprovat durant un període màxim de dues convocatòries següents a l'efecte de realització de l'examen complementari de patró d'embarcacions de recreació. - Patró d'embarcacions de recreació. Prova complementària. Resolució de 18 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 15 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 2 encerts en les quatre preguntes de carta. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 45 minuts. - Patró de iot. Resolució de 40 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 2 hores. Els exàmens es corregiran mitjançant un doble criteri de valoració: a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat, s'ha de respondre correctament un mínim de 28 preguntes i no es permet superar un màxim d'errors en les matèries següents: Teoria de navegació, màxim 5 errors permesos. Navegació carta, màxim 3 errors permesos. b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que se superen els criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d'acord amb els criteris següents: Mòdul genèric (seguretat/meteorologia). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les 10 preguntes de seguretat en la mar, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les 10 preguntes de meteorologia, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. Mòdul de navegació (teoria navegació / carta navegació). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les 10 preguntes de teoria de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les 10 preguntes de carta de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 3. L'aprovat del mòdul només és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà durant les dues convocatòries següents a la de la realització de l'examen en la qual es va aprovar el mòdul. - Capità de iot. Resolució de 40 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 2 hores i mitja. L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració: a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat, s'ha de respondre correctament un mínim de 28 preguntes i no es permet superar un màxim d'errors en les matèries següents: Teoria de navegació, màxim 5 errors permesos. Càlculs de navegació, màxim 4 errors permesos. b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que se superen els criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d'acord amb els criteris següents: Mòdul genèric (meteorologia/anglés). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les deu preguntes de meteorologia, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les deu preguntes d'anglés, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. Mòdul de navegació (teoria navegació / càlcul navegació). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les deu preguntes de teoria de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les deu preguntes de càlcul de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 4. L'aprovat del mòdul només és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà durant les dues convocatòries següents a la de la realització de l'examen en la qual es va aprovar el mòdul. * TRIBUNAL El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat nomena com a Tribunal per a avaluar els exàmens esmentats els membres següents: Tribunal titular: President/a: Pilar Álvarez Montero Secretari/ària: Nuria García Pastor Vocals: - Teresa Díaz Galindo - Emilio Antonio Lopez Larrubia - Jorge Devís Ayza Tribunal suplent: President/a: Antonio García Benito Secretari/ària: Francisco Orts Tormo Vocals: - Juan Pérez Cots - Agustín Lloret Soler - Ramón Orts Manarel Els membres dels tribunals i el personal auxiliar d'examen tindran dret a l'abonament de les indemnitzacions per assistències, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

Requisits

- Per a obtindre les atribucions bàsiques dels títols corresponents, les persones que superen els exàmens teòrics han d'acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, així com les de radiocomunicacions o cursos de radiooperador curt/llarg abast, que en cada cas corresponga, d'acord amb el que estableixen els annexos II, III i IV del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació, així com la resta de requisits establits en la norma esmentada. Per a obtindre atribucions complementàries dels títols, serà necessari superar les pràctiques a què es refereixen els annexos V o VI del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació. - Els aspirants han de tindre complits 18 anys en el moment en què es realitzen les proves per a l'obtenció dels títols, a excepció de les proves per a l'obtenció del títol de patró per a la navegació bàsica, en la qual podran presentar-se els menors d'edat que hagen complit 16 anys en el moment de realització de la prova i acrediten el consentiment per escrit dels seus pares o tutors, aquest consentiment s'acreditarà en el moment de sol·licitud del títol de patró per a la navegació bàsica. - Els aspirants que no es presenten a les proves en el dia i l'hora assenyalats, excepte en els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos de la prova i perdran els drets d'examen. - Per a l'examen teòric de patró de iot i capità de iot, s'ha d'estar en possessió del títol immediatament anterior. Aquesta acreditació es presentarà en el moment de realitzar la matrícula de l'examen. - Per a l'examen de patró d'embarcacions de recreació complementari, s'ha d'estar en possessió del títol de patró per a la navegació bàsica o haver superat l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica. Aquesta acreditació es produirà en el moment de realitzar la matrícula. En el cas d'aspirants que es troben aptes en l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica, únicament s'admetran a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació, els qualificats aptes en les proves realitzades per l'administració de la Generalitat Valenciana quan no hagen transcorregut més de dues convocatòries des que es va obtindre aquesta qualificació d'apte. Una vegada transcorregudes aquestes dues convocatòries, si l'interessat vol presentar-se novament a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació, ha de sol·licitar el títol de patró per a la navegació bàsica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques que es presenten als exàmens teòrics per a l'obtenció dels diferents títols de govern d'embarcacions de recreació. En tot cas, el número i llista definitiva d'admesos a les proves vindrà condicionada per l'aforament que per a aquesta mena d'activitats puguen haver imposat les autoritats sanitàries durant la confecció d'aquestes, així com l'aforament permés pel titular de les instal·lacions on vagen a celebrar-se les proves. Així mateix la matriculació serà preferentment VIA TELEMÀTICA. En el cas que el sol·licitant requerisca d'un representant per a emplenar la sol·licitud, haurà d'aportar en aquest tràmit el formulari d'Acreditació de la Representació, signat, que apareix com a imprés associat.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà i finalitzarà segons l'indicat per a cada convocatòria en la base primera d'aquesta resolució. (DOGV núm. 9494, de 21/12/2022). No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora del termini establit. * CONVOCATÒRIA D'EXÀMENS PER PROVÍNCIA: - ALACANT 1a Convocatòria: 10 i 11 de febrer de 2023 Matrícula: des del 23 de gener fins al dia 29 de gener 2023 (inclusivament). Capità de iot Patró de iot Patró d'embarcacions de recreació Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana) Patró per a navegació bàsica - A efectes organitzatius, s'informa que el divendres tindran lloc els exàmens de patró i capità de iot. El dissabte tindran lloc els exàmens de patró d'embarcacions de recreació, patró d'embarcacions de recreació complementari i patró de navegació bàsica. 2a Convocatòria: 7 i 8 de juliol de 2023 Matrícula: des del 5 de juny fins al dia 11 de juny 2023 (inclusivament). Capità de iot Patró de iot Patró d'embarcacions de recreació Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana) Patró per a navegació bàsica - A efectes organitzatius, s'informa que el divendres tindran lloc els exàmens de patró i capità de iot. El dissabte tindran lloc els exàmens de patró d'embarcacions d'esbarjo, patró d'embarcacions d'esbarjo complementari i patró de navegació bàsica. - CASTELLON Única convocatòria: 30 de setembre de 2023 Matrícula: des del 4 de setembre fins al dia 10 de setembre 2023 (inclusivament). Patró d'embarcacions de recreació. Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana). Patró per a navegació bàsica. - VALÈNCIA 1a Convocatòria: 31 de març i 1 d'abril de 2023 Matrícula: des del 27 de febrer fins al dia 5 de març 2023 (inclusivament). Capità de iot Patró de iot Patró d'embarcacions de recreació Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana) Patró per a navegació bàsica. - A efectes organitzatius, s'informa que el divendres tindran lloc els exàmens de patró i capità de iot. El dissabte tindran lloc els exàmens de patró d'embarcacions d'esbarjo, patró d'embarcacions d'esbarjo complementari i patró de navegació bàsica. 2a Convocatòria: 24 i 25 de novembre de 2023 Matrícula: Des del 30 d'octubre fins al dia 5 de novembre de 2023 (inclusivament). Capità de iot Patró de iot Patró d'embarcacions de recreació Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana) Patró per a navegació bàsica - A efectes organitzatius, s'informa que el divendres tindran lloc els exàmens de patró i capità de iot. El dissabte tindran lloc els exàmens de patró d'embarcacions d'esbarjo, patró d'embarcacions d'esbarjo complementari i patró de navegació bàsica.

Documentació

Juntament amb les sol·licituds i dins dels terminis establits per a la presentació, els candidats han d'adjuntar en tots els casos: - Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor i, en cas de no ser espanyol, el NIE en vigor, o bé l'autorització expressa a l'Administració per a comprovar les dades identificatives de la identitat dels candidats. - Exemplar per a l'administració de l'imprés de pagament (model 046) d'accés a l'examen teòric per a l'obtenció de la titulació per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació, establides en els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, l'import actualitzat del qual es publicarà en la pàgina web de la Conselleria. - Els beneficiaris d'exempcions o bonificacions de taxa per família nombrosa han de presentar l'acreditació corresponent o bé l'autorització expressa a l'Administració per a comprovar aquesta situació. - En les proves de patró d'embarcacions de recreació complementàries, s'ha de presentar l'acreditació de posseir el títol de patró per a la navegació bàsica. En els supòsits de títols o aptes en patró per a la navegació bàsica atorgats per la Generalitat Valenciana, no serà necessària l'acreditació, ja que ho comprovarà d'ofici el departament corresponent en efectuar la inscripció. El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'Administració dins del termini i en la forma escaient prevista en aquestes bases.

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: Patró d'embarcacions de recreació : 56,68 euros Capità de iot: 94,46 euros Patró de iot: 75,57 euros Patró emb. d'esbarjo complementari: 56,68 euros Patró naveg. bàsica: 56,68 euros BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS: a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial. b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presencial
Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, a través de la web de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, mitjançant la pàgina web: http://www.politicaterritorial.gva.es/web/actividades-nauticas. Per a això es precisarà prèviament disposar del DNI electrònic o del certificat d'usuari de signatura electrònica avançada o signatura digital. Els matriculats mitjançant el sistema telemàtic hauran d'aportar el dia de l'examen, el justificant del registre telemàtic així com la documentació acreditativa dels requisits per a participar en la convocatòria, que és la següent: Original i fotocòpia del DNI o, en cas de no tindre nacionalitat espanyola, el NIE. Els beneficiaris d'exempcions de taxa per família nombrosa, presentaran l'acreditació corresponent. Els matriculats en les proves complementàries de patró d'embarcacions d'esbarjo, presentaran acreditació d'estar en possessió del títol de patró per a la navegació bàsica. Els aspirants matriculats per aquest sistema, que no presenten l'esmentada documentació el dia de l'examen no seran avaluats i perdran tots els drets a la convocatòria. Els candidats podran també formalitzar la seua inscripció de manera presencial segons els documents de sol·licitud d'admissió a examen per a l'obtenció de títols per al govern d'embarcacions d'esbarjo, que estaran disponibles per al públic en les Oficines PROP i en la pàgina web esmentada anteriorment,de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. En el supòsit de presentar la inscripció de manera presencial, es podran presentar: En els corresponents registres de les diferents Conselleries i oficines PROP de la Generalitat Valenciana. En les altres oficines públiques i sistemes a què es refereix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 20 del Decret 191/2014 de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. Les matrícules d'examen de cada convocatòria, es conservaran per un termini de 3 mesos des de la seua realització, transcorregut el qual seran destruïdes
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat, més informació respecte als certificats admesos en la Generalitat es pot veure en l'enllaç “Certificats admesos en la Generalitat”. En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Aquesta inscripció la pot fer a través de Procediments relacionats “Registre de Representants”. 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana, a la qual pot accedir des de la secció d'enllaços. 3. Més informació sobre la tramitació telemàtica es pot trobar en l'enllaç “Preguntes Freqüents”. Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa direcció per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través de l'un dels correus electrònics detallats en la secció: “On consultar dubtes sobre el tràmit”. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es podran recuperar durant un temps o un altre depenent del tràmit sempre que no haja finalitzat el termini de sol·licitud, per a posteriorment acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació".

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

RESULTATS DELS EXÀMENS Finalitzats els exàmens, es publicaran tots els enunciats dels exàmens realitzats en la convocatòria en curs, així com les respostes. S'obrirà un termini de 5 dies naturals per a formular al·legacions relacionades amb l'enunciat de les preguntes i les seues respostes. Una vegada respostes les al·legacions, es publicarà la plantilla de preguntes i respostes definitives, i es procedirà, a continuació, a corregir els exàmens. La publicació de les preguntes i respostes definitives, així com de les qualificacions provisionals, es farà mitjançant una publicació en el tauler d'anuncis de les dependències de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes a Alacant, així com en la pàgina web de la Generalitat www.politicaterritorial.gva.es/web/actividades-nauticas, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Una vegada transcorregut aquest termini, no s'admetran sol·licituds de revisions de preguntes ni respostes relatives al contingut dels exàmens, ni es tindran en compte les al·legacions formulades, sense perjudici dels recursos que els interessats puguen interposar contra els resultats finals de les proves. Les reclamacions s'han de dirigir al president/a del tribunal i es podran presentar en els llocs indicats en la base 3 d'aquesta convocatòria. En la sol·licitud s'ha de fer constar el nom i els cognoms de la persona que ha realitzat l'examen, el seu DNI, adreça i número de telèfon, examen realitzat, i data de la convocatòria. Es desestimaran d'ofici les reclamacions que no complisquen amb aquests requisits. Contra els resultats de la revisió d'exàmens i al·legacions, es podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, segons el que s'ha fixat en l'article 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant de la Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat sostenible. Ateses i resoltes les revisions d'exàmens, el tribunal elaborarà les actes de qualificacions definitives. Els exàmens es conservaran durant el termini de 12 mesos comptats des de l'endemà de la data de la realització, transcorregut aquest termini es destruiran. Aquesta resolució tindrà efecte des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. SOL·LICITUD DE TARGETES D'IDENTITAT MARÍTIMA El termini establit per a les sol·licituds d'expedició de targetes d'identitat marítima és de 24 mesos des de la realització de l'examen teòric o la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o que s'haja realitzat el curs de formació en radiocomunicacions oportú, per al tràmit de les quals s'ha de presentar la documentació següent. - Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas de no ser espanyol, el NIE. Acreditació d'aptituds psicofísiques ajustada als criteris i al model establit en l'annex VIII del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació, publicat en el Boletín Oficial del Estado de data 11 d'octubre de 2014. No serà necessària aquesta acreditació si la persona interessada acredita haver-ho presentat, en l'àmbit de competències de l'Administració de la Generalitat Valenciana, dins del termini dels 2 anys anteriors amb una sol·licitud d'expedició d'alguna titulació nàutica de recreació. - Les persones que opten als títols de Patró de Iot i Capità de Iot han de presentar una fotocòpia acarada o certificat acreditatiudel títol o la targeta d'identitat marítima de la titulació immediatament anterior. Aquesta acreditació no serà necessària si el títol anterior va ser expedit per la Generalitat Valenciana. Així mateix, si disposen de titulacions professionals o acadèmiques que puguen donar lloc a convalidació de pràctiques o cursos de formació, han de presentar fotocòpies acarades amb l'original. - Exemplar per a l'Administració de l'imprés de pagament (model 046. Concepte 9768) per a l'expedició dels títols per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació, que estableixen els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, segons el que estableix la base quarta d'aquesta ordre. - Certificat original de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, complementàries de navegació, pràctiques de vela, així com el certificat de pràctiques de radiocomunicacions o curs de radiooperador curt/llarg abast, expedits per una escola autoritzada segons el que estipula el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació. - Per a la sol·licitud del títol de patró per a la navegació bàsica per menors d'edat que hagen complit 16 anys s'ha d'adjuntar el consentiment per escrit dels seus pares o tutors.

Observacions

RECURSOS Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Esgota via administrativa