Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 223589
|
Codi GVA: 927
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtenció dels diferents títols per al govern d'embarcacions recreatives.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* HORARI I LLOC D'EXÀMENS Els exàmens es realitzaran durant les dates indicades en la base primera, en horari de demà o vesprada. Els horaris s'establiran en funció dels aspirants matriculats i la disponibilitat d'aules adequades. Els horaris, lloc i instruccions relatives a la realització de...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones físiques que es presenten als exàmens teòrics per a l'obtenció dels diferents títols de govern d'embarcacions de recreació. En tot cas, el número i llista definitiva d'admesos a les proves vindrà condicionada per l'aforament que per a aquesta mena d'activitats puguen haver imposat les...

Saber més
Requisits

- Per a obtindre les atribucions bàsiques dels títols corresponents, les persones que superen els exàmens teòrics hauran d'acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, així com les de radiocomunicacions o cursos de radi-operador curt/llarg abast, que en cada cas...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
RESULTATS DELS EXÀMENS Finalitzats els exàmens es publicaran tots els enunciats dels exàmens realitzats en la convocatòria en curs així com les seues respostes. S'obrirà un termini de 5 dies naturals per a formular al·legacions relacionades amb l'enunciat de les preguntes i les seues respostes....
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà i finalitzarà segons l'indicat per a cada convocatòria en la base primera d'esta resolució. (DOGV Núm. 9753, DE 27-12-2023). No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora del termini establit. * CONVOCATÒRIA D'EXÀMENS PER PROVÍNCIA: - ALACANT...

Saber més
Documentació
Juntament amb les sol·licituds i dins dels terminis establits per a la presentació, els candidats han d'adjuntar en tots els casos: - Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor i, en cas de no ser espanyol, el NIE en vigor, o bé l'autorització expressa a l'Administració per a comprovar...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: Patró d'embarcacions de recreació : 62,97 euros Capità de iot: 104,96 euros Patró de iot: 83,97 euros Patró emb. d'esbarjo complementari: 62,97 euros Patró naveg. bàsica: 62,97 euros BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS: a) Exempció...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més
  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, a través de la web de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, mitjançant la pàgina web: http://www.politicaterritorial.gva.es/web/actividades-nauticas. Per a això es precisarà prèviament disposar del...

  Saber més

  Resolució

  Observacions

  RECURSOS Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes, segons allò que s'ha fixat en l'article 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,...

  Saber més