• Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a habitatges d'ús turístic, el titular dels quals ho siga de FINS A QUATRE habitatges d'ús turístic.

  Objecte del tràmit

  El procediment té per objecte posar en coneixement de l'Administració turística l'inici d'activitat d'habitatges d'ús turístic, així com el cessament de la seua activitat, els canvis de titularitat i denominació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques, siguen propietàries d'immobles complets o no, siga quina siga la seua tipologia, que disposen de l'informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta aquest ús i cedisquen aquests immobles mitjançant preu, amb habitualitat, en condicions d'immediata disponibilitat, i amb finalitats turístics, vacacionals o d'oci.

  Requeriments

  * Aquest tràmit és només per a efectuar el tràmit del canvi de titular d'habitatges turístics ja inscrits o per a la inscripció d'habitatges utilitzant la figura del representant.

  També haurà d'utilitzar aquest tràmit en el cas que es complisca algun dels següents requisits:

  I, a més, complisquen almenys un dels requisits següents:

  a) La capacitat dels habitatges és superior a 16 places.
  b) Els habitatges d'ús turístic es troben en sòl no urbanitzable.

  Els habitatges d'ús turístic se cedeixen complets i no se'n permet la cessió per habitacions.

  Es presumirà que hi ha habitualitat quan es produïsca alguna d'aquestes circumstàncies respecte de l'immoble:

  a) Siga cedit per a ús turístic per empreses gestores d'habitatges turístics.
  b) Siga posat a la disposició dels usuaris turístics pels propietaris o titulars, amb independència de quin siga el període de temps contractat i sempre que es presten serveis propis de la indústria hostalera.
  c) Quan s'utilitzen canals de comercialització turística. Es considera que hi ha comercialització turística quan es du a terme a través d'operadors turístics o de qualsevol altre canal de venda turística, incloent-hi Internet o altres sistemes de noves tecnologies.

  NO HAN D'UTILITZAR AQUEST TRÀMIT les següents persones físiques o jurídiques:

  1. Els titulars de fins a quatre habitatges d'ús turístic, que complisquen els requisits següents:
  Habitatge d'ús turístic amb capacitat igual a 16 places o inferior.
  Habitatge d'ús turístic NO SITUAT en sòl no urbanitzable.
  Podran gestionar el seu habitatge d'ús turístic mitjançant els tràmits d'alta, modificació o baixa d'habitatges turístics en ACTE REGISTRE d'habitatges d'ús turístic, enllaços als tràmits d'ACTE REGISTRE disponibles en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit.
  2. Les persones titulars de cinc o més habitatges s'han d'inscriure en el registre com a empresa gestora d'habitatges d'ús turístic utilitzant el tràmit habilitat a aquest efecte, l'enllaç del qual està disponible en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any:
  Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.
  Cessament: quan es produïsca.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  IMPORTANT: recordeu signar electrònicament la vostra declaració responsable.

  Per a qualsevol mena de comunicació a l'Administració turística, s'ha de presentar telemàticament degudament omplit i signat electrònicament el formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit o a través dels tràmits d'acte registre, en el cas de persones físiques.

  A) PER A COMUNICAR L'INICI D'ACTIVITAT
  Qui vulga desenvolupar l'activitat d'allotjament turístic, en qualsevol de les seues modalitats, ha de presentar telemàticament, degudament omplit i signat electrònicament, el formulari de declaració responsable dirigida al servei territorial de turisme de la província en què se situen els habitatges, en la qual manifeste el compliment dels requisits que els siguen aplicables per a la tipologia pretesa, i, si és el cas, la classificació, i el compromís de mantindre'ls durant el temps de vigència de l'activitat.
  El servei territorial de turisme de la província corresponent serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment.
  La presentació de la declaració responsable comunicant la posada en funcionament i classificació turística és obligatòria per a l'exercici de l'activitat.
  Documentació preceptiva
  a) Formulari de declaració responsable degudament omplit i signat electrònicament a què es refereix l'article 23 del Decret 10/2021, regulador de l'allotjament turístic, en la qual manifeste:
  - Que té la disponibilitat de l'habitatge o els habitatges per a la seua dedicació a l'ús turístic i la documentació que ho acredita (escriptura de propietat de l'immoble, contracte d'arrendament, autorització per a la gestió entre propietari i empresa o un altre títol vàlid a l'efecte).

  - Que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la classificació en la categoria i capacitat comunicada, i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.

  - Que l'habitatge o els habitatges disposen de l'informe favorable municipal de compatibilitat urbanística que permet l'ús turístic.

  - Que l'habitatge o els habitatges disposen de llicència d'ocupació.

  - Que l'establiment disposa d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjudicis que puguen provocar en el desenvolupament de la seua activitat. La quantia mínima del capital assegurat s'ajusta a les places màximes declarades.

  b) Juntament amb el formulari de declaració responsable degudament omplida i signada electrònicament, s'ha d'aportar la llista d'habitatges d'ús turístic, amb l'informe favorable de compatibilitat urbanística.

  B) PER A COMUNICAR CANVIS O MODIFICACIONS de classificació, període de funcionament, denominació, capacitat, titular, o altres.
  Totes les modificacions o canvis referents a un habitatge d'ús turístic s'han de posar en coneixement del servei territorial de turisme de la província en què se situe l'habitatge d'ús turístic, mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de la declaració responsable, degudament omplit i signat electrònicament, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit, acompanyat dels documents que, si és el cas, justifiquen la modificació o el canvi.
  Les modificacions que afecten el canvi de titularitat de l'habitatge d'ús turístic s'han de posar en coneixement del servei territorial de turisme de la província en què se situe l'habitatge d'ús turístic, mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de la declaració responsable degudament omplit i signat electrònicament, acompanyat dels documents que, si és el cas, la justifiquen.

  Per a això, s'ha d'acomplir:

  - Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i amb la capacitat comunicada, i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.

  La modificació d'aquelles altres dades que no suposen modificacions substancials només requeriran la seua comunicació prèvia al servei territorial de turisme competent, mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de la declaració responsable, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit.

  C) PER A COMUNICAR CESSAMENTS DE L'ACTIVITAT
  Les persones titulars d'habitatges d'ús turístic han de posar en coneixement del servei territorial de turisme competent els cessaments d'activitat mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de la declaració responsable degudament omplida i signada electrònicament, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'EMPRESES GESTORES DE VIVENDES D'ÙS TURÍSTIC

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El servei territorial de turisme de la província corresponent, com a òrgan competent, atenent la declaració responsable efectuada per la persona interessada, classificarà turísticament l'habitatge d'ús turístic i l'inscriurà d'ofici en el Registre, en el grup, la modalitat, la categoria i l'especialitat indicades en la declaració responsable, llevat que s'hagen omés dades o no s'hagen aportat documents de caràcter essencial.
  Practicada la inscripció, es comunicarà al titular el número d'inscripció assignat.
  2. Feta la declaració responsable d'inici d'activitat, aquesta haurà de començar de manera efectiva en el termini màxim de dos mesos. En cas contrari, aquella quedarà sense efecte i es procedirà, prèvia instrucció de l'oportú expedient en el qual es donarà audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre.
  3. Posteriorment, aquest òrgan podrà revisar:
  a) Si, segons el que ha declarat per la persona interessada, es disposa de la totalitat de la documentació a què es fa referència en el formulari de declaració responsable.
  b) Si en l'habitatge d'ús turístic es compleixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a tindre la classificació amb la qual ha quedat inscrita.
  4. La resolució d'aquesta mena de procediments administratius s'ha de notificar en el termini màxim de sis mesos des de l'inici.
  5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una comunicació o declaració responsable, o la no-presentació de la documentació que, si és el cas, es requerisca per a acreditar el compliment del que s'ha declarat o comunicat determinarà la impossibilitat de continuar l'exercici de l'activitat i la prestació del servei des del moment en què es tinga constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.
  Així mateix, la resolució administrativa que declare aquestes circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ a l'exercici de l'activitat o del servei corresponent. Igualment, podrà determinar la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període màxim de quatre anys.
  La resolució d'aquesta mena de procediments administratius haurà de notificar-se en el termini màxim de sis mesos des de l'inici.
  6. Fins que no transcórreguen tres mesos des de la notificació de la denegació o la cancel·lació i la baixa de la inscripció en el Registre, no podrà presentar-se una nova declaració d'inici d'activitat que, en tot cas, haurà d'anar acompanyada de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent, i podrà ser objecte d'inspecció prèvia a la inscripció en el Registre.
  7. La inscripció i, si és el cas, la classificació de l'habitatge d'ús turístic no suposaran l'autorització d'altres instal·lacions i serveis existents en el seu recinte per als quals hi haja normativa específica pròpia.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14752

  Tramitació

  La llista amb les persones o entitats interessades es farà, tant per a les persones físiques com jurídiques, per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 21.2 del Decret d'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. Així mateix, la notificació es farà amb mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu el penúltim paràgraf de l'article 41.1 de la llei esmentada.

  Per a fer la presentació telemàtica de la declaració responsable:

  - A través de l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit.
  - Fent una cerca d'aquest tràmit en la seu electrònica de la Generalitat, en l'enllaç:

  https://sede.gva.es/va/inicio?colectivo=empresas

  Inici
 • Informació complementària

  * SOL·LICITUD DE DUPLICAT DE LLICÈNCIA D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

  Mitjançant el tràmit electrònic disponible en la llista de seguiment amb la Denominació de TRÀMIT Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de Presidència de la Generalitat. (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

  - Podrà sol·licitar-la la persona titular de l'habitatge d'ús turístic o el seu representant legal.
  - Si la persona sol·licitant és la persona representant legal, haurà d'aportar, a més, la còpia dels poders que l'autoritzen o l'autorització signada per la persona titular de l'habitatge d'ús turístic.
  - La sol·licitud de duplicat s'ha de dirigir al servei territorial de turisme de la província on se situe l'habitatge d'ús turístic.
  MOLT IMPORTANT: en la sol·licitud de duplicat de llicència que es formule s'han d'indicar dades referents a l'habitatge d'ús turístic que permeten la seua identificació:
  - Número de registre (signatura).
  - NIF, NIE o CIF del titular.
  - Referència cadastral.
  - Adreça postal de l'habitatge d'ús turístic.  * MODALITAT RURAL
  - Els habitatges d'ús turístic podran tindre l'especialitat "rural" quan complisquen els requisits que preveu el Reglament regulador de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana.
  Podran tindre l'especialitat rural quan complisquen els requisits següents:
  1. Que tinguen una capacitat d'allotjament que no siga superior a 16 places per apartament en el cas d'habitatges d'ús turístic.
  2. Que l'edifici on se situen tinga valor arquitectònic tradicional, històric, cultural o etnogràfic, o responga a les característiques arquitectòniques de la zona. Aquest aspecte s'ha d'acreditar mitjançant un certificat emés per un tècnic competent.
  3. Que la localitat on se situe siga de menys de 5.000 habitants. Únicament podran estar situats en localitats amb més d'habitants quan l'establiment estiga situat en una aldea, en sòl no urbanitzable o en algun lloc dependent del municipi, i haja obtingut la declaració d'interés comunitari que atribueix el corresponent ús i aprofitament turístic o, si escau, dispose d'exempció conforme a la legislació urbanística vigent.
  4. Que el mobiliari, l'equipament i l'ornamentació responguen a la singularitat autòctona de la zona on es troben.
  * PUBLICITAT
  1. La publicitat, l'oferta i la gestió dels habitatges turístics s'ha d'ajustar a les exigències de veracitat, objectivitat i bona fe, i proporcionar a les persones usuàries prou informació sobre les característiques d'aquestes, les condicions d'accessibilitat i ús i les prestacions que comprenen els serveis contractats; tot això, sense perjudici del que disposen les normes vigents sobre publicitat i defensa de les persones consumidores i de les usuàries.
  2. La publicitat que s'efectue dels habitatges d'ús turístic inscrits haurà d'incloure obligatòriament el número de registre. Quan es tracte d'empreses gestores que publiciten conjuntament diferents unitats d'habitatges d'ús turístic situades en el mateix edifici, sense que aquest tinga la consideració de bloc i així figure inscrit en el registre corresponent, aquesta obligació s'entendrà complida amb la inclusió del número de registre de l'empresa gestora, que serà responsable davant de l'Administració que tots els habitatges publicitats de l'edifici tinguen el corresponent número d'inscripció en el registre i de disposar d'una relació degudament actualitzada en què s'identifique cada habitatge publicitat amb el seu número d'inscripció.
  3. El compliment del que es disposa en els apartats anteriors serà objecte d'especial vigilància en el cas que la publicitat s'efectue a través dels serveis de la societat de la informació, i seran responsables solidaris de la inclusió del número de registre els titulars dels canals de publicitat o comercialització.

  *ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
  Els titulars d'habitatges d'ús turístic han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjudicis que puguen provocar-se en el desenvolupament de l'activitat, atenent el nombre de places que gestionen.
  Així mateix,
  1. La persona titular de l'habitatge d'ús turístic està obligada a contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys i perjudicis a la salut o a la integritat física de les persones usuàries de l'allotjament o de terceres persones que puguen ocasionar-se a conseqüència de l'activitat d'allotjament, així com els relatius a la seguretat financera.
  2. La quantia mínima del capital assegurat es determinarà en funció de les places màximes admissibles en l'allotjament previst en la declaració responsable, i serà:
  a) Fins a 25 places: 150.000 euros.
  b) Fins a 50 places: 300.000 euros.
  c) Fins a 100 places: 400.000 euros.
  d) Fins a 200 places: 500.000 euros.
  e) Fins a 300 places: 600.000 euros.
  f) Fins a 500 places: 750.000 euros.
  g) Fins a 700 places: 900.000 euros.
  h) Fins a 1.000 places: 1.000.000 euros.
  i) Fins a 1.500 places: 1.200.000 euros.
  j) Fins a 5.000 places: 1.800.000 euros.
  k) A partir de 5.000 places: 2.000.000 euros.
  3.3. La suma màxima d'indemnització per anualitat i sinistre, així com les franquícies, si és el cas, i qualsevol altra condició, les fixaran de comú acord el titular de l'activitat i la companyia asseguradora.
  4. La persona titular de l'allotjament turístic haurà de conservar en el seu poder, durant tot el desenvolupament de l'activitat, la justificació documental de la seua subscripció, a fi de posar-la a la disposició de l'administració turística competent, quan aquesta li la requerisca.

  Sancions

  Serà aplicable el que disposa la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 02.10.2015)
  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236, de 2/10/2015)
  - Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8737, de 06.02.2020).
  - Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d'aprovació del Reglament regulador de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9015 / 08.02.2021).

  Llista de normativa

  Vegeu el text consolidat de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell.

  Vegeu el Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell.

  Llistat de seguiment

  Accés a la informació sobre habitatges d'ús turístic en la web institucional de Turisme

  Preguntes freqüents (FAQ) accés a notificacions

  PREGUNTES FREQÜENTS (FAQ) PLATAFORMA AUTOREGISTRE d'habitatges d'ús turístic

  Preguntes freqüents (FAQ) pel que fa als habitatges d'ús turístic.

  AUTO REGISTRE: Declaració responsable referent a l'alta/inici d'activitat d'habitatges d'ús turístic.

  AUTO REGISTRE: Declaració responsable referent la modificació de la informació d'habitatges d'ús turístic ja inscrits.

  AUTO REGISTRE: Declaració responsable referent a la baixa d'habitatges d'ús turístic ja inscrits.

  Sol·licitud de credencials d'usuari de l'aplicació informàtica EEAT-i per a empreses gestores de vivendes d'ús turístic.

  Correus electrònics de contacte per a qualsevol qüestió respecte a aquest tràmit.

  Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de Presidència de la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.