Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Devolució d'ingressos indeguts.

  Objecte del tràmit

  Tornar als contribuents les quantitats indegudament ingressades en el Tresor amb ocasió del pagament de deutes tributaris.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol contribuent que haja realitzat un ingrés indegut i, en cas de defunció, els seus hereus o drethavents.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A partir de la realització de l'ingrés, 4 anys.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als mateixos òrgans gestors de l'ATV, davant dels quals es va presentar la liquidació o autoliquidació que haja derivat en ingrés indegut.

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - CASTELLÓ (ATV)
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - ALACANT (ATV)
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRES_AUTO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1624

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud en què conste:
  - Nom o raó social del sol·licitant, domicili i NIF.
  - Fet i raons concrets que justifiquen la petició.
  - Justificació documental de l'ingrés indegut
  - Declaració del mitjà que elegix perquè se li efectue la devolució:
  . transferència bancària, indicant el número de compte i les dades identificatives de l'entitat
  . xec creuat contra el compte corrent de la GVA corresponent

  Impresos associats

  Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació qu es cita al precedent apartat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  A.- Tributs cedits.
  - Recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte.
  - Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Economicoadministratiu que corresponga en funció de la quantia.

  B.- Tributs propis de la Generalitat Valenciana:
  - Recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte.
  - Reclamació economicoadministrativa , en única instància, davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
  . Els recursos i les reclamacions es podran presentar en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la notificació de l'acte que reconega o denegue el dret a la devolució sol·licitada, o de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci adminsitratiu.
  . No podran simultaniejar-se el recurs de reposició i la reclamació economicoadministrativa.

  C.- Altres ingressos de dret públic
  - Recurs d'alçada davant del superior jeràrquic de l'òrgan de recaptació que haja dictat la resolució.
  El recurs es podrà presentar en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la notificació de l'acte que reconega o denegue el dret a la devolució sol·licitada, o de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRES_AUTO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1624

  Tramitació

  L'usuari registra la seua sol·licitud i si tot és correcte, se li envia el certificat a la carpeta ciutadana. En cas que no siga correcte també se li enviarà un document amb els errors trobats. El termini per a l'enviament del certificat serà de 24 hores.

  Inici
 • Informació complementària

  * ALTRES DADES
  - El procediment pot iniciar-se a instància de l'interessat o a instància de l'administració, quan comprova l'existència d'un ingrés indegut.

  - Presentar la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts procedix quan:
  . s'haja produït una duplicitat en el pagament
  . la quantitat ingressada siga superior a la quantitat liquidada
  . quan s'hagen ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després que hagen transcorregut els terminis de prescripció.

  - Quan l'ingrés indegut s'haja efectuat a través d'un acte que ja haja adquirit fermesa, únicament podrà sol·licitar-se la seua devolució instant una revisió d'acte nul de ple dret, una revocació, una rectificació d'errors o un recurs extraordinari de revisió.

  - En la devolució d'ingressos indeguts es liquidaran interessos de demora sense necessitat que l'obligat tributari ho sol·licite.

  Enllaços

  Cercador del centre gestor competent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 151/1994, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment de devolució d'ingressos indeguts per tributs propis i la resta d'ingressos de dret públic de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2337, de 2/09/00)
  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
  - null
  - null
  - DECRET 182/2014, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es regula l'ingrés dels drets de naturalesa pública gestionats per la Generalitat i la devolució d'ingressos indeguts relatius a estos drets.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 151/1994, de 29 de juny

  Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

  Veure DECRET 182/2014, de 24 d'octubre, del Consell

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.