Detall de Procediment

Devolució d'ingressos indeguts.

Codi SIA: 210966
Codi GUC: 1624
Organisme: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Tornar als contribuents les quantitats indegudament ingressades en el Tresor amb ocasió del pagament de deutes tributaris.

Observacions

* ALTRES DADES - El procediment pot iniciar-se a instància de l'interessat o a instància de l'administració, quan comprova l'existència d'un ingrés indegut. - Presentar la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts procedix quan: . s'haja produït una duplicitat en el pagament . la quantitat ingressada siga superior a la quantitat liquidada . quan s'hagen ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després que hagen transcorregut els terminis de prescripció. - Quan l'ingrés indegut s'haja efectuat a través d'un acte que ja haja adquirit fermesa, únicament podrà sol·licitar-se la seua devolució instant una revisió d'acte nul de ple dret, una revocació, una rectificació d'errors o un recurs extraordinari de revisió. - En la devolució d'ingressos indeguts es liquidaran interessos de demora sense necessitat que l'obligat tributari ho sol·licite.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol contribuent que haja realitzat un ingrés indegut i, en cas de defunció, els seus hereus o drethavents.

Normativa del procediment

  • Decret 151/1994, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment de devolució d'ingressos indeguts per tributs propis i la resta d'ingressos de dret públic de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2337, de 2/09/00)
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos
  • Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
  • DECRET 182/2014, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es regula l'ingrés dels drets de naturalesa pública gestionats per la Generalitat i la devolució d'ingressos indeguts relatius a estos drets.

Termini

A partir de la realització de l'ingrés, 4 anys.

Documentació

- Sol·licitud en què conste: - Nom o raó social del sol·licitant, domicili i NIF. - Fet i raons concrets que justifiquen la petició. - Justificació documental de l'ingrés indegut - Declaració del mitjà que elegix perquè se li efectue la devolució: . transferència bancària, indicant el número de compte i les dades identificatives de l'entitat . xec creuat contra el compte corrent de la GVA corresponent

Presentació

Presencial
- Als mateixos òrgans gestors de l'ATV, davant dels quals es va presentar la liquidació o autoliquidació que haja derivat en ingrés indegut. - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. -I, preferentment, a:
Telemàtica
L'usuari registra la seua sol·licitud i si tot és correcte, se li envia el certificat a la carpeta ciutadana. En cas que no siga correcte també se li enviarà un document amb els errors trobats. El termini per a l'enviament del certificat serà de 24 hores.

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació qu es cita al precedent apartat.

òrgans de tramitació

Observacions

A.- Tributs cedits. - Recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte. - Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Economicoadministratiu que corresponga en funció de la quantia. B.- Tributs propis de la Generalitat Valenciana: - Recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte. - Reclamació economicoadministrativa , en única instància, davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda. . Els recursos i les reclamacions es podran presentar en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la notificació de l'acte que reconega o denegue el dret a la devolució sol·licitada, o de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci adminsitratiu. . No podran simultaniejar-se el recurs de reposició i la reclamació economicoadministrativa. C.- Altres ingressos de dret públic - Recurs d'alçada davant del superior jeràrquic de l'òrgan de recaptació que haja dictat la resolució. El recurs es podrà presentar en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la notificació de l'acte que reconega o denegue el dret a la devolució sol·licitada, o de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Termini màxim

El termini màxim per notificar la resolució expressa serà de sis mesos des que es presente la sol·licitud per l'interessat o des que se li notifique l'acord d'iniciació, si s'ha iniciat d'ofici. El trancurs d'este termini sense que s'haja notificat resolució expressa produirà: - la caducitat, si s'ha iniciat d'ofici el procediment. - la desestimació pel silenci administratiu de la sol·licitud, si s'ha iniciat a instància de l'interessat.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa