Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de devolució del depòsit de fiances per arrendaments de finques urbanes en règim general.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de la devolució de fiances dipositades per arrendament de finques urbanes en règim general

  SUPÒSITS
  A. Si no s'ha produït la pèrdua de cap justificant d'ingrés.
  B. Si s'ha extraviat un o algun dels justificants d'ingrés de la fiança, o s'ha extraviat l'exemplar per a l'arrendador del model 806.
  C. Si s'ha produït la pèrdua del justificant atorgat per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana, pels contractes formalitzats des del dia 1 de gener de 1984 fins al dia 28 de febrer de 1988.
  D. Si s'ha extraviat el paper de fiances obligatori per als contractes formalitzats amb anterioritat a l'1 de gener de 1984.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El propietari del bé immoble arrendat.

  Requeriments

  Que el contracte d'arrendament s'haja extingit:
  - Per mutu acord entre arrendador i arrendatari, abans de la fi del termini de duració pactat en el contracte.
  - Per resolució judicial.
  - Pel transcurs del termini de duració pactat en el contracte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Una vegada haja expirat el contracte d'arrendament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Segons el supòsit en què es trobe, A, B, C o D, s'haurà de dirigir al lloc que s'indica en l'apartat Documentació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SUPÒSIT A:
  (No s'ha produït la pèrdua de cap justificant d'ingrés).

  Una vegada extingit el contracte d'arrendament, la devolució la sol·licita el propietari o el seu representant, en qualsevol sucursal, encara que siga d'una altra província,en la mateixa entitat financera en què es va depositar la fiança i, si és el cas, l'actualització, presentant els documents següents:
  Fotocòpia del NIF/NIE del propietari.
  Fotocòpia del NIF/NIE del representant legal o de l'autoritzat, si és el cas.
  Document justificatiu de la representació legal o de l'autorització, si és el cas.
  Justificants d'ingrés de la fiança*.
  Si durant la vigència de l'arrendament s'ha transmés l'immoble, el títol que acredita la transmissió, que, a més, haurà d'haver-se liquidat per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i/o per l' Impost sobre Successions i Donacions.
  Fotocòpia del contracte d'arrendament.
  Justificació de l'extinció del contracte d'arrendament. (Per mutu acord entre arrendador i arrendatari, abans de la fi del termini de duració pactat en el contracte, per resolució judicial o pel transcurs del termini de duració pactat en el contracte.)

  Tenen la consideració de justificants d'ingrés:
  1. Els dos resguards de l'ingrés de la fiança efectuat en els comptes establits a este efecte a nom de la Generalitat en les entitats BANKIA (per als depòsits efectuats fins al 7 de novembre de 2007) o SABADELL-CAM (per als depòsits efectuats fins al 21 de gener de 2008).
  2. L'exemplar per a l'arrendador del model 806, "Depòsit de fiança en metàl·lic per arrendaments de finques urbanes", i, si és el cas, del model 807, "Actualització de la fiança per arrendament de finques urbanes", que se li van tornar, degudament registrats, a l'efectuar i actualitzar el depòsit, respectivament.
  3. Els atorgats per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana pels contractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984 fins al 28 de febrer de 1988.
  4. El paper de fiances obligatori per als contractes subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1984.

  En els casos previstos en els apartats 3 i 4 anteriors, la documentació s'entregarà en la sucursal de BANKIA més pròxima al domicili del sol·licitant.

  Nota important:
  Quan el justificant del depòsit estiga constituït pels dos resguards originals expedits per BANKIA (per als depòsits efectuats fins al 7 de novembre de 2007) o SABADELL-CAM (per als depòsits efectuats fins al 21 de gener de 2008), la devolució es gestionarà directament en eixa entitat.

  2. SUPÒSIT B:
  (Si s'ha extraviat un o dos justificants d'ingrés de la fiança en BANKIA o SABADELL-CAM, o s'ha extraviat l'exemplar per a l'arrendador del model 806).

  Sol·licitud:
  - Subscrita pel propietari o pel seu representant, en què sol·licita la devolució, per haver extraviat un o dos justificants.
  - Adreçada a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. Direcció General de Tributs. C/ Gregorio Gea, 14. 46009 - València.
  - Indicant el domicili als efectes de notificacions.

  Acompanyant els documents següents:
  Fotocòpia del NIF/NIE del propietari.
  Fotocòpia del NIF/NIE del representant legal o de l'autoritzat, si és el cas.
  Document justificatiu de la representació legal o de l'autorització, si és el cas.
  Fotocòpia del contracte d'arrendament o de manifestació d'absència de contracte escrit.
  Còpia de l'escriptura de propietat de l'immoble arrendat o certificat de propietat expedit pel Registre de la Propietat.
  Si durant la vigència de l'arrendament s'ha transmés l'immoble, el títol que acredita la transmissió, que, a més, haurà d'haver-se liquidat per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i/o per l'Impost sobre Successions i Donacions.
  Si és el cas, original no extraviat del resguard de la fiança.
  Còpia de la cartilla o document acreditatiu en què conste el número de compte en què cal ingressar la fiança; el titular d'esta ha de ser el propietari.
  Justificació de l'extinció del contracte d'arrendament.
  Declaració jurada de l'impositor amb el compromís exprés de la devolució dels rebuts en cas de trobar-lo posteriorment i que, en cas de cobrament duplicat, tornaria l'import indegudament cobrat després d'advertir de la duplicitat a la Direcció General de Tributs.

  3. SUPÒSIT C:
  (Si s'ha produït la pèrdua del justificant atorgat per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana, pels contractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984 fins al dia 28 de febrer de 1988).

  Sol·licitud:
  - Subscrita pel propietari o pel seu representant, en què sol·licita la devolució per haver extraviat el justificant atorgat per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana.
  - Adreçada a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. Direcció General de Tributs. C/ Gregorio Gea, 14. 46009. València
  - Indicant el domicili als efectes de notificacions.

  Acompanyant els documents següents:
  Fotocòpia del NIF/NIE del propietari.
  Fotocòpia del NIF/NIE del representant legal o de l'autoritzat, si és el cas.
  Document justificatiu de la representació legal o de l'autorització, si és el cas.
  Original del contracte d'arrendament en què conste estampada per la Cambra de la Propietat Urbana la diligència acreditativa del depòsit de la fiança.
  Còpia de l'escriptura de propietat de l'immoble arrendat o certificat de propietat expedit pel Registre de la Propietat.
  Si durant la vigència de l'arrendament s'ha transmés l'immoble, el títol que acredita la transmissió, que, a més, haurà d'haver-se liquidat per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i/o per l'Impost sobre Successions i Donacions.
  Còpia de la cartilla o document acreditatiu en què conste el número de compte en què cal ingressar la fiança; el titular d'esta ha de ser el propietari.
  Justificació de l'extinció del contracte d'arrendament.
  Declaració jurada de l'impositor amb el compromís exprés de la devolució dels rebuts en cas de trobar-lo posteriorment i, que en cas de cobrament duplicat, tornaria l'import indegudament cobrat després d'advertir de la duplicitat a la Direcció General de Tributs.

  4. SUPÒSIT D:
  (Si s'ha extraviat el paper de fiances obligatori per als contractes subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1984).

  En cas de furt, pèrdua o destrucció del paper de fiances per depòsits consignats amb anterioritat a l'1 de gener de 1984, s'aplicaran les normes i els procediments establits en els articles 84 a 87 de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, Canviària i del Xec: "En els casos de pèrdua, sostracció o destrucció d'una lletra de canvi, el tenidor desposseït d'esta podrà acudir davant del jutge per a impedir que es pague a tercera persona. Perquè aquella siga amortitzada i el tenidor desposseït, podrà realitzar tots els actes que tendisquen a la conservació del seu dret. Podrà inclús, si la lletra ha vençut, exigir el pagament d'esta si presta la caució que fixe el jutge o la consignació judicial de l'import d'aquella."

  Impresos associats

  SOL·LICITUD O COMUNICACIÓ

  DECLARACIÓ JURADA. FIANCES PER ARRENDAMENTS URBANS

  AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Web IVAT

  Instruccions per a emplenar el model 806.

  Més documentació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 19/1985, de 16 de juliol, Canviària i del Xec (BOE núm. 172, de 19.07.1985).
  - Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (BOE núm. 282, de 25.11.1994).
  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 281, de 22.11.2004).
  - Decret 333/1995, de 3 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de fiances per arrendament de finques urbanes i prestacions de servicis o subministraments complementaris a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2622, de 09.11.1995).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 19/1985, de 16 de juliol.

  Vegeu la Llei 29/1994, de 24 de novembre

  Vegeu el Decret 333/1995, de 3 de novembre.

  Vegeu la Llei 8/2004, de 20 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.