• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

  Objecte del tràmit

  Obtindre el reconeixement inicial del grau de discapacitat, d'acord amb el barem que figura com a annex I del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i, si escau, el reconeixement de persona amb mobilitat reduïda, d'acord amb el barem que figura com a annex II del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i la necessitat o el concurs de tercera persona.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador de fet.

  Requeriments

  La persona sol·licitant ha d'estar empadronat en un municipi de la Comunitat Valenciana o haver tingut l'últim domicili en aquesta comunitat, en cas de residir en l'estranger.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada, s'ha de presentar:

  a) En el centre de valoració i orientació o la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant.

  b) En qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - ALACANT
  C/ VICENTE CHÁVARRI, 52Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 965938789
  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964376441/32
  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - VALÈNCIA
  C/ SAN JOSÉ DE CALASANZ, 30Ver plano
  46008 València
  Tel: 963989550

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT, DECLARACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT) en el model normalitzat.

  A) Serà necessari aportar l'original i la fotocòpia o la còpia compulsada dels documents següents (si no se n'autoritza la consulta):

  1. Document identificatiu de l'interessat i, si escau, del representant legal o guardador de fet
  2. Certificat d'empadronament de la persona interessada.
  3. En el cas de persones estrangeres, han d'aportar una còpia compulsada del permís legal de residència.
  4. Acreditació de la representació que té la persona sol·licitant, si escau, (tutor, representant legal o guardador de fet) acompanyada de la sentència judicial d'incapacitació i declaració de tutor, l'escriptura de poder o poder apud acta, mitjançant una declaració en compareixença personal de la persona interessada davant d'un funcionari públic, segons el model que a aquest efecte es facilite.

  B) Per a poder valorar la situació, serà preceptiu aportar l'original o la còpia compulsada dels documents que acredite la discapacitat o les deficiències al·legades (física, mental, intel·lectual o sensorial).

  - Informes clínics actualitzats (informes que cal indicar en l'imprés de sol·licitud).
  - Si escau, informe psicopedagògic oficial emés per l'especialista en orientació educativa del servei psicopedagògic escolar o el gabinet psicopedagògic municipal.

  C) Per a la valoració dels factors socials, l'interessat pot presentar:
  - un informe social (amb validesa si està emés fa menys de dos anys);
  - o bé l'annex IV (declaració responsable de factors socials complementaris) omplit.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD PER A LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT RD 1971/1999, de 23 de desembre (BOE de 26/1/00 i BOE de 13/3/00)

  SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT DEL GRAU DE DISCAPACITAT

  INFORME MÈDIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT

  INFORME PSIQUIÀTRIC/PSICOLÒGIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE FACTORS SOCIALS COMPLEMENTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que aquesta és defectuosa o està incompleta, el centre de valoració i orientació de discapacitat notificarà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, i es farà constar que, en cas contrari, es considerarà que ha desistit i es procedirà a arxivar la seua sol·licitud.

  3. Citació per a reconeixement mèdic, psicològic i/o social.
  El centre de valoració i orientació notificarà a l'interessat: el dia, l'hora i l'adreça en què haja de realitzar-se els reconeixements i les proves pertinents, llevat que, per causa justificada, s'eximisca o no es considere necessari el reconeixement de manera presencial.

  En el supòsit d'incompareixença no justificada degudament, es podrà declarar perdut el dret al tràmit corresponent d'acord amb el que estableix l'article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es prosseguirà la tramitació amb la documentació que hi ha en l'expedient.

  4. Reconeixement en el centre de valoració i orientació.
  Quan les especials circumstàncies de les persones afectades així ho aconsellen, els equips de valoració de discapacitat podran formular el seu dictamen en virtut dels informes mèdics, psicològics o, si escau, socials emesos per professionals autoritzats.

  5. Emissió de dictamen tècnic.

  Efectuades les proves, els reconeixements i els informes pertinents per l'equip de valoració de discapacitat, es procedirà a emetre un dictamen tecnicofacultatiu.
  6. Resolució

  El dictamen tècnic serà elevat, pel director/a del centre de valoració i orientació, al titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a emetre la resolució corresponent, que es notificarà a la persona interessada o el seu representant legal, acompanyada de la targeta acreditativa del grau de discapacitat quan aquesta siga igual o superior al 33 %.

  - En els supòsits en els quals es determinen dificultats de mobilitat, i a l'efecte de concessió de la targeta d'estacionament, es farà constar expressament en la resolució, si es troba o no impossibilitat per a la utilització dels transports públics col·lectius conforme al barem establit en l'annex II del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions que recaiguen sobre el reconeixement de grau de discapacitat, els interessats podran interposar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, davant de la Direcció Territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini dels 30 dies següents a la data de la notificació, si és expressa, o des de la data en què, conforme a la normativa reguladora del procediment, haja d'entendre's produït el silenci administratiu.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Web Imserso

  Preguntes freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 22, de 26/01/00).
  - Correcció d'errors del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 62, de 13/03/00).
  - Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4136, de 27/11/01).
  - Reial decret 1169/2003, de 12 de setembre, pel qual es modifica l'annex I del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 238, de 04/10/03).
  - Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre (BOE núm. 311, de 26/12/09).
  - Reial decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 245, d'11/10/12).
  - Ordre 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre.

  Vegeu l'Ordre de 19 de novembre de 2001.

  Vegeu el Reial decret 1169/2003, de 12 de setembre.

  Vegeu el Reial Decret 1856/2009, de 4 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 1364/2012, de 27 de setembre.

  Ordre 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.