Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Oferiment per a l'acolliment familiar i/o delegació de guarda de caps de setmana i vacances de persones menors d'edat.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del procediment és l'oferiment per a la formalització d'acolliments familiars en qualsevol de les modalitats legalment previstes i/o delegacions de guarda de caps de setmana i vacances i, si escau, inscripció en el corresponent registre administratiu.
  El Registre de Famílies Educadores té com a objecte gestionar la borsa de persones que, amb una formació prèvia i una valoració de la seua aptitud, s'ofereixen voluntàriament per a la formalització d'acolliments familiars i delegacions de guarda de persones menors d'edat sense fins adoptius.
  L'oferiment per a la formalització d'acolliments familiars i delegacions de guarda i inscripció en el Registre de Famílies Educadores únicament genera el dret al fet que es tinga en consideració la seua disponibilitat per a acollir persones menors d'edat en els termes manifestats pels interessats. A la vista dels oferiments presentats i les necessitats i característiques dels xiquets, xiquetes i adolescents susceptibles de ser acollits, l'òrgan competent de la direcció territorial amb competències en matèria d'infància i adolescència incoarà, sense ordre de prelació, els expedients que procedisquen, quan siga necessari, entre els oferiments presentats.

  La inscripció, si escau, permet optar a la formalització d'un acolliment familiar si les circumstàncies i l'interés de la persona menor d'edat ho aconsellen. En conseqüència, la inscripció en el Registre de Famílies Educadores no suposa l'obligatorietat de la corresponent direcció territorial de proposar cap acolliment a totes les famílies o persones inscrites. En reciprocitat, les famílies educadores no estan obligades, pel fet d'estar inscrites en aquest registre, a acceptar totes les propostes d'acolliment que se li formulen, per a la qual cosa podrà al·legar les circumstàncies que considere oportunes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran oferir-se per a acollir, les persones majors d'edat residents a la Comunitat Valenciana que estiguen interessades a formalitzar l'acolliment familiar d'una persona menor d'edat, en la seua modalitat d'urgència, temporal, permanent i/o especialitzat, així com delegacions de guarda de caps de setmana o vacances de persones menors d'edat que es troben en acolliment familiar o residencial, segons els casos.

  Requeriments

  Ser major d'edat i residir a la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  No té cap efecte econòmic per si mateix, sense perjudici del dret a percebre una prestació econòmica per les despeses derivades de l'acolliment de les persones acollides en els termes previstos en la normativa vigent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

  C/ TEATRE, 37 - 39

  03001- Alacant/Alacant

  Tel.: 012

  Fax: 965938068

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

  Av. GERMANS BOU, 81

  12003- Castelló de la Plana

  Tel.: 012

  - REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE

  46018 - València

  Tel.: 012

  Fax: 961247981

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  Av. DE L´OEST, 36

  46004- València

  Tel.: 012

  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés oficial d'oferiment signat per la persona o les persones interessades.
  -Qüestionari relatiu a l'oferiment per a l'acolliment familiar.
  - DNI o NIE
  - Llibre de família
  - Última declaració de la renda.
  - Certificat d'antecedents penals de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
  - Certificació negativa dels registres següents:
  a) Registre Central de Delinqüents Sexuals, tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
  b) Registre Central per a la Protecció de Víctimes de Violència Domèstica.
  c) Registre Central de Mesures Cautelars, Requisitòries i Sentències No Fermes.
  - Certificat mèdic actualitzat
  - Certificat d'empadronament
  - Certificat d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet, si escau.
  - Autorització de residència vigent a Espanya, en el cas de persones estrangeres

  Impresos associats

  OFERIMENT PER A l'ACOLLIMENT FAMILIAR O/I DELEGACIÓ DE GUARDA DE CAPS DE SETMANA I VACANCES DE PERSONES MENORS D'EDAT

  QÜESTIONARI RELATIU A L'OFERIMENT PER A L'ACOLLIMENT FAMILIAR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Presentació de l'oferiment i la documentació requerida.

  2.- Incoació d'ofici i instrucció de l'expedient, quan siga procedent: realització d'ofici de les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  Quan l'oferiment no reunisca els requisits exigits, o no s'adjunte la documentació que s'exigeix, es requerirà a l'interessat que esmene la falta o que acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix del seu oferiment, amb la prèvia resolució.

  Entrevista de les persones que s'hi ofereixen per tècnics de l'entitat pública, assistència obligatòria a un curs de formació, valoració de l'aptitud per als acolliments que s'ofereixen, inclosa una visita domiciliària.
  3.- Acord d'inscripció de l'òrgan de la direcció territorial competent en matèria de protecció de la infància i l'adolescència a la vista de l'informe de formació-valoració de la persones sol·licitants.

  4.- Resolució de la persona titular de la direcció territorial d'inscripció i declaració d'aptitud per a la formalització d'acolliments familiars del tipus que procedisca o desestimació de l'oferiment d'inscripció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el termini d'UN MES a comptar de l'endemà de la notificació, sense perjudici que se'n puga interposar qualsevol altre que estime pertinent.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  L'incompliment de les obligacions legalment establides com a família acollidora, entre altres, podrà ser causa de baixa en el registre.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.
  - Decret 93/2001, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de protecció jurídica del menor.
  - Llei 26/2018, de la Generalitat, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

  Llista de normativa

  Llei orgànica 1/1996

  Decret 93/2001

  Llei 26/2018, de la Generalitat, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.