• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de plaça a la residència de temps lliure del Puig de Santa Maria. Treball

  Objecte del tràmit

  Establir el règim de funcionament i les estades de les residències de temps lliure dependents de la Generalitat Valenciana i les relacions que s'establisquen entre aquestes i els usuaris d'aquestes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Els treballadors afiliats a qualsevol règim de la Seguretat Social, siga quina siga la situació laboral que tenen, i els parents d'aquests fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
  - Els funcionaris públics, siga quina siga la situació administrativa que tenen, i els parents d'aquests fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
  - Els pensionistes dels diversos règims de la Seguretat Social i del de classes passives dels funcionaris, i els parents d'aquests fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
  - Els emigrants espanyols en l'estranger i els parents d'aquests fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
  - Les persones nacionals o residents legalment en qualsevol dels països restants de la Unió Europea, sempre que en el seu país d'origen es trobe en una situació anàloga a les descrites anteriorment.
  - Les associacions sindicals i les entitats no lucratives, espanyoles o de la resta de la Unió Europea, en favor dels socis, els associats o els membres que tenen.
  - Les organitzacions no governamentals sempre que el motiu de la sol·licitud siga de caràcter humanitari o aquesta es faça en el marc de la cooperació internacional.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Preus VIGENTS autoritzats que podrà percebre el concessionari de la residència de temps lliure del Puig de Santa Maria:

  Preus per serveis d'estades en règim de pensió completa:
  1) Preus que regiran en la temporada mitjana/baixa:
  36,07 euros per persona i dia en habitació de dues o més places ocupades.
  50,35 euros per persona i dia en habitació que s'ocupe individualment.

  2) Preus que regiran en les temporades altes i especials establides:
  46,74 euros per persona i dia en habitació de dues o més places ocupades.
  63,56 euros per persona i dia en habitació que s'ocupe individualment.

  3) Preus pels altres serveis
  -Serveis de restauració a no residents
  Abonament setmanal: 149,40 euros.
  Abonament diari: 23,30 euros.
  Desdejuni: 2,47 euros.
  Dinar: 12,35 euros.
  Sopar: 10,85 euros.
  - Servei de bugaderia: 6,71 euros.
  - Garatge: 5,0 euros.
  Els preus de la llista anterior no inclouen les consumicions de cafeteria, els serveis discrecionals d'animació, ni altres activitats d'oci en què participen voluntàriament els residents, organitzades per aquests, o concertades per ells mateixos amb el concessionari de la residència, o amb empreses turístiques.
  A tots els preus se'ls ha de repercutir l'IVA vigent en el moment de la meritació.

  Descomptes aplicables als preus anteriors:
  - En totes les temporades:
  Xiquets menors de 2 anys complits en habitació amb els seus responsables: exempts.
  Xiquets de 2 fins a 12 anys en habitació amb els seus responsables: 50 %.

  - En temporada mitjana/baixa:
  Grups de 25 o més persones, adultes o majors de 12 anys: 10 %.
  Persones majors de 60 anys, o disminuïts físics i psíquics: 15 %.

  Recàrrecs:
  Serveis de restauració a no residents en diumenges i festius: 10 %.
  Estades de durada inferior a tres dies: 20 %.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - EN SETMANA SANTA:
  Amb una antelació mínima d'un mes a l'inici del període que se sol·licita.

  - EN TEMPORADA ALTA (estiuenca):
  Abans del dia 30 d'abril de cada any.

  - EN ELS CASOS RESTANTS
  Amb una antelació mínima de quinze dies a l'inici del període que se sol·licita.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Personalment, per telèfon, fax o per correu en l'adreça següent:

  RESIDÈNCIA PUIG
  Camí de la Mar, s/n
  Fax: 96 1461670
  Tel. 96 1461150
  46540 EL PUIG (València)

  O de qualsevol de les maneres que estableix l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud de la residència (SOLRESID, formulari existent en el tràmit) degudament omplit amb les dades requerides i dirigit al director de la residència, en què només pot sol·licitar-se un torn
  - Fotocòpia del DNI (en el supòsit de no autoritzar la consulta interactiva de les dades).

  Impresos associats

  [SOLRESID] SOL·LICITUD DE PLAÇA EN LA RESIDÈNCIA DE TEMPS LLIURE D'EL PUIG

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  EN TEMPORADA ALTA ESTIUENCA:
  - En temporada alta d'estiu tenen preferència per a ocupar les places disponibles en una residència els grups familiars de tres membres o més que no hagen gaudit d'estades en aquesta mateixa residència durant el període dels dos anys anteriors a la data de l'inici del període sol·licitat. En cas que el nombre de sol·licituds d'aquest tipus exedisca el total de places disponibles, l'adjudicació d'aquestes entre aquests grups es farà per sorteig. Les places que després de l'adjudicació pel sistema de preferència descrit queden lliures, s'adjudicaran per sorteig entre les sol·licituds restants.
  - Com a norma general, es notifica a cada sol·licitant, tant si s'ha adjudicat la plaça, com si no.

  EN LES TEMPORADES RESTANTS:
  - S'adjudiquen les places per ordre rigorós de registre d'entrada, sempre que hi haja capacitat disponible.
  - Si la sol·licitud s'ha fet per mitjà d'instància, es notificarà a l'interessat per escrit.
  - Les places que una vegada adjudicades siguen objecte de cancel·lació de la reserva corresponent, es tornaran a adjudicar, per ordre rigorós de sol·licitud, entre les sol·licituds que no hagen resultat encara adjudicatàries de cap plaça.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es farà MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC CORRESPONENT, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.
  El sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ....).
  Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits telemàticament davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), ha d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3. Feu clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), per a accedir al tràmit telemàtic que us permetrà omplir el formulari web, aleshores annexeu la sol·licitud i altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar i realitzeu la presentació telemàtica de tot això per a obtindre el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre
  ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han de ser enviats
  en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que cal presentar.
  * I en l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (a més del tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat han de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la mida màxima permesa dels documents a annexar i els seus formats o
  extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * ESTADES
  - En la temporada alta d'estiu, la durada de les estades ha d'ajustar-se a les dates que comprén cada torn, que no podran en cap cas ser inferiors o superiors a aquests.
  - En els altres casos, l'estada tindrà una durada mínima de tres dies i màxima de quinze. Finalitzat el període màxim de quinze dies, l'estada podrà prorrogar-se, en funció de les disponibilitats del moment, per un segon i únic període la durada màxima del qual serà també de quinze dies.
  - Discrecionalment, els directors de les residències podran adjudicar estades per períodes inferiors a la durada mínima assenyalada.
  - Les estades ocasionades per motius humanitaris, així com les que tinguen lloc en el marc de la cooperació internacional o per raons de protecció civil de reconeguda urgència, no estaran subjectes a cap límit, i la seua durada serà la que, en funció de les circumstàncies concurrents en cada cas, resulte necessària.
  - L'estada s'inicia amb el dinar del dia d'arribada i finalitza amb el desdejuni de l'endemà de l'últim dia abonat. Les habitacions han de desocupar-se abans de les 10 del matí del dia de partida.


  * ANUL·LACIÓ DE RESERVES
  - En funció de l'antelació amb què s'haja produït l'anul·lació respecte de la data de començament de l'estada, els percentatges de devolució seran els següents:
  · Superior a trenta dies: 100 %.
  · Superior a quinze dies i inferior o igual a trenta: 75 %.
  · Superior a tres dies i inferior o igual a quinze: 50 %.
  - Inferior a 3 dies: 25 %
  - Les anul·lacions que es realitzen una vegada començada l'estada comportaran la devolució d'un 25 % de l'import de les estades no gaudides. No obstant això, si l'anul·lació es deu a causes degudament justificades de força major i l'estada ha tingut una durada mínima de 3 dies, es retornarà l'import total corresponent als dies d'estada no gaudits.
  - Exceptuant el que disposa l'apartat anterior, perquè les anul·lacions facen efecte, han d'efectuar-se per escrit, mitjançant una carta certificada dirigida al director o concessionari de la residència corresponent, i es prendrà la data de certificació de la carta com a referència per a aplicar els percentatges de devolució abans indicats.
  - Els concessionaris de les residències, una vegada rebuda la notificació de l'anul·lació de les estades, procediran a la devolució dels percentatges procedents en el termini d'un mes.

  Enllaços

  Residència de temps lliure El Puig.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 8 d'abril de 1998, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'estableix el règim de funcionament i les estades en residències de temps lliure de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3223, de 16/04/98).
  - Resolució d'11 de febrer de 2015, del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es fixen els preus màxims per a l'any 2014 dels serveis de la residència de temps lliure de la Generalitat, es determinen les dates de les temporades especials i es fixen els torns de la temporada alta d'estiu (DOCV núm. 7471, de 23/02/15).
  - Resolució de 2 de maig de 2018 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es fixen els preus màxims per a l'any 2018 dels serveis de la residència de temps lliure de la Generalitat.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 41/1998, de 31 de març.

  Vegeu l'Ordre de 8 d'abril de 1998.

  Resolució de 2 de maig de 2018 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Turisme.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.