Procediment per a l’expedició d’un títol o certificat acadèmic o professional obtingut en un centre educatiu de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210836
|
Codi GVA: 1092
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procediment pel qual les persones que han finalitzat una etapa educativa o han superat un prova que dona dret a un títol o certificat en un centre educatiu de la Comunitat Valenciana poden sol·licitar:

 1. El registre i expedició d’un títol o certificat acadèmic o professional no universitari.
 2. L’expedició del duplicat d’un títol o certificat acadèmic o professional registrat anteriorment.
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Les sol·licituds han de referir-se a alguna de les titulacions o certificats acadèmics o professionals següents:

 • Educació Secundària Obligatòria
 • Formació Professional Bàsica
 • Batxillerat
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Cicles Formatiu de Grau Superior
 • Ensenyaments de Règim Especial
  • Arts plàstiques i disseny
  • Esportius
  • Música i Dansa
  • Idiomes
 • Títols o certificats obtinguts a l’empara de Llei orgànica 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa.
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones que complisquen els requisits per a l’obtenció del títol o certificat que sol·liciten, ja siga per la superació de les diferents etapes educatives o per la superació de la prova o de les proves que donen dret a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic o professional.

Com es tramita

Procés de tramitació

La tramitació per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic o professional no universitària és el següent:

1. La persona interessada emplena la sol·licitud d’expedició un títol o certificat acadèmic o professional i la signa.

2. Paga la taxa corresponent, si fora obligatòria.

3. Presenta els dos documents en el centre educatiu corresponent.

4. El centre educatiu remet la proposta de validació, registre i expedició del títol sol·licitat a la Direcció territorial d’educació corresponent.

5. La Direcció Territorial verifica les dades de la documentació presentada i la Inspecció Educativa comprova i valida el compliment dels requisits acadèmics per a l’obtenció del títol o certificat.

6. El títol s’inscriu en el Registre de Títols Acadèmics i Professionals de la Comunitat Valenciana i posteriorment es comunica al Registre Central de Títols del Ministeri d’Educació perquè també els registre.

7. La Direcció Territorial corresponent comunica la centre educatiu la resolució del procediment i la posada a disposició del títol o certificat sol·licitat.

8. El centre educatiu arreplega els títols i certificats de la Direcció territorial corresponent i comunica a la persona interessada la data en la qual pot passar pel centre educatiu a retirar el títol o certificat sol·licitat.

 

La tramitació per a l’obtenció del duplicat d’un títol o certificat acadèmic o professional no universitària és el següent:

1. La persona interessada emplena la sol·licitud d’expedició del duplicat d’un títol o certificat acadèmic o professional i la signa.

2. Paga la taxa corresponent, si fora obligatòria.

3. Presenta els dos documents en el centre educatiu corresponent.

4. El centre educatiu remet la proposta a la Direcció territorial d’educació corresponent.

5. Es deixa constància en el Registre de Títols Acadèmics i Professionals de la Comunitat Valenciana de l’expedició del duplicat i es comunica al Registre Central de Títols del Ministeri d’Educació.

6. La Direcció Territorial corresponent comunica la centre educatiu la resolució del procediment i la posada a disposició del duplicat sol·licitat.

7. El centre educatiu arreplega els títols i certificats de la Direcció territorial corresponent i comunica a la persona interessada la data en la qual pot passar pel centre educatiu a retirar el duplicat del títol o certificat sol·licitat

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Aquest procediment està obert durant tot l’any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud d'expedició del títol. - Pagament de taxes, si és el cas. * NOTA: L'expedició del títol original de graduat en Educació Secundària Obligatòria no està subjecta al pagament de taxes.
Taxa o pagament

L'expedició del títol original de graduat en Educació Secundària Obligatòria no està subjecta al pagament de cap taxa.

L’expedició dels títols o certificats acadèmics o professionals així com els duplicats estan subjectes al pagament de la taxa corresponent.

Podeu abonar la taxa corresponent al tràmit de la sol·licitud a través de la pàgina següent:

Forma de presentació
Telemàtica
Aquesta tramitació només serveix per a la devolució de taxes. L’article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes estableix que: 1. Procedirà la devolució de l'import de la taxa quan esta s'haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del...
Saber més
Presencial

La presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària s’ha de fer en el centre educatiu de la Comunitat Valenciana en el qual es va finalitzar els estudis que donaven dret al títol o certificat sol·licitat o en el centre on es va matricular i va superar la prova per a l’obtenció del títol o certificat.

Resolució

Termini màxim
L’article 10 de l’Ordre 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a l’expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat estableix que: El termini màxim per a expedir els títols i els certificats...
Saber més
Òrgans resolució