Detall de Procediment

Expedició dels títols acadèmics no universitaris la gestió dels quals correspon a la Generalitat Valenciana: Educació Secundària, Formació Professional Bàsica, Batxiller, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Ensenyaments Professionals de Música i Dansa, Artístiques i Esportives i Ensenyaments Artístics Superiors així com certificats de Superació dels Ensenyaments d'Idiomes

Codi SIA:: 210836
Codi GVA:: 1092
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Regular el procediment de sol·licitud, registre i expedició de títols acadèmics no universitaris i certificats de nivell d'idiomes.

Observacions

Observacions

* LLIURAMENT DELS TÍTOLS El centre haurà d'enviar una comunicació a la persona interessada en què indique que pot retirar el seu títol, bé personalment o bé a través d'una altra persona degudament acreditada i autoritzada amb este fi. La persona que retire el títol firmarà en el llibre de registre d'entrada de títols del centre. En el cas que residisca en una localitat diferent de la del centre, la persona interessada podrà sol·licitar, per escrit, la tramesa del títol a la direcció territorial competent en matèria d'educació, dependència de l'Administració educativa de l'Estat o d'altres comunitats autònomes o oficina consular més pròxima al seu lloc de residència. El títol s'enviarà junt amb un rebut de la seua recepció que, una vegada firmat per la persona interessada, haurà de tornar-se al centre que el va remetre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnat que haja finalitzat els estudis corresponents a les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, així com les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i les ensenyances esportives regulades pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, en un centre docent de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

L'alumne sol·licitarà l'expedició del seu títol en qualsevol moment al llarg de l'any

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud d'expedició del títol. - Pagament de taxes, si és el cas. * NOTA: L'expedició del títol original de graduat en Educació Secundària Obligatòria no està subjecta al pagament de taxes.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Bonificació temporal de les taxes fins a la finalització del curs escolar 2022/2023. Decret Llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. Decret Llei 7/2022, de 5 d'agost, del Consell. Decret Llei 10/2023, de 10 d'agost, del Consell. 1- Títol de batxillerat 40,81 euros 2- Títol tècnic 18,89 euros 3- Títol de tècnic superior 46,50 euros 4- Títol superior d'art dramàtic (LOGSE) 115,71 euros 5- Títol de disseny (LOGSE) 56,40 euros 6- Títol professional de música (LOE), títol de tècnic en ensenyaments professionals de música en l'especialitat de ... (LOMQE) 19,63 euros 7- Títol professional de dansa, títol tècnic en ensenyaments professionals de dansa en l'especialitat de ... (LOMQE) 19,63 euros 8- Títol superior de dansa (LOGSE) 115,92 euros 9- Títol superior de música (LOGSE) 115,92 euros 10- Títol de conservació i restauració de béns culturals 56,40 euros 11- Títol superior de ceràmica (LOGSE) 56,40 euros 12- Títol de tècnic esportiu 18,97 euros 13- Títol de tècnic esportiu superior 46,50 euros 14- Titol de grau en ensenyaments artístics superiors (LOMLOE) 159,07

Presentació

Presentació

Presencial

Les sol·licituds d'expedició de títols corresponents a ensenyances obligatòries i no obligatòries es presentaran en el centre docent de la Comunitat Valenciana en què haja cursat els estudis.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Pagament de taxes i presentació de sol·licitud en el centre corresponent. - El centre serà el responsable de traslladar tota la documentació a la direcció territorial competent en matèria d'educació.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa