Detall de Procediment

Lliurament de projectes d'obra en format digital (C. Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori)

Codi SIA:: 211560
Codi GVA:: 15618
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Definir el procediment d'elaboració, l'estructura de la informació, els suports i la manera d'elaborar els fitxers a entregar, la signatura electrònica a utilitzar i qualsevol altra referència per a la substitució dels documents actualment entregats en paper pel seu format digital, formant part d'un PDF signat consecutivament pels diferents responsables de l'elaboració d'un projecte d'obra de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori. És aplicable per a tots els estudis informatius, avantprojectes, projectes bàsics, projectes d'execució, estudis de planificació tècnica d'infraestructures i qualsevol estudi de caràcter tècnic redactat, contractat o licitat per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori i les empreses i entitats de dret públic d'ella dependents.

Observacions

Observacions

A l'efecte del que es disposa en la legislació de contractes i en la de subvencions, es considerarà que el projecte de l'actuació serà l'arxiu en format digital amb els requisits establits en aquesta ordre, de manera que aquest arxiu serà el document vàlid a tots els efectes. Les signatures contingudes en el document PDF amb el contingut total del projecte, hauran d'estar emparades per un certificat digital dels definits en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics que, com els emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, puga ser validat sense cap cost per a la Generalitat. La informació relativa a especificacione tècniques, codificació del nom del projecte i formats de presentació d'arxius es pot consultar en els annexos de l'Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

Requisits

Requisits

El projecte en format digital haurà de complir les especificacions i formats que es defineixen en l'Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les empreses adjudicatàries de qualsevol contracte que exigisca l'elaboració i lliurament d'un projecte. És aplicable per a tots els estudis informatius, avantprojectes, projectes bàsics, projecte d'execució i qualsevol tipus de projecte de construcció d'obres que aprove o licite la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE núm. 304, de 20.12.2003). Vigent fins el 02.10.2016.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics (BOE núm. 150, de 23.06.2007). Vigent fins el 02.10.2016.
  • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16.11.2011).
  • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425, de 17.12.2014).
  • Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics (DOCV núm. 7709, de 01.02.2016).
  • Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. El projecte tècnic es presentarà en un únic fitxer en format PDF, de conformitat amb les especificacions que es recullen en els annexos de l'Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, amb les signatures digitals de les persones autores d'aquest i de les responsables del contracte, si escau. En el cas que així es requerisca, es presentarà també un exemplar imprés. 2. En finalitzar, si escau, la supervisió tècnica del projecte, amb les modificacions que s'hagueren sol·licitat, i a l'efecte d'assegurar un adequat arxiu i la major accessibilitat a la informació del projecte tècnic, les persones autores presentaran: a) El projecte en format PDF, amb les signatures del punt anterior, al que s'afegirà la signatura de la persona responsable de la seua supervisió. b) Una còpia impresa d'aquest. c) En el cas de projectes tècnics contractats per aquesta conselleria i les empreses i entitats de dret públic que en depenen, els corresponents fitxers oberts amb la informació del projecte en els formats originals o propis dels programes amb els quals s'hagen generat aquests documents, d'acord amb els formats que es defineixen en l'annex III. Entre aquests s'inclouran, si escau, dos arxius de full de càlcul amb la relació de preus unitaris (quadre de preus número 1), i els pressupostos parcials i el general. En el cas de projectes referits a actuacions que seran objecte de subvenció, s'atendrà a les indicacions dels serveis gestors de la Conselleria quant a l'exigència de presentació de fitxers oberts, i els seus formats. d) Un arxiu en què s'haja georeferenciat el contorn de l'actuació, i en el cas que així ho sol·liciten els serveis tècnics de la Conselleria, un arxiu resum amb la informació més rellevant d'aquest. 3. La impressió definitiva en paper haurà de ser reproducció fidel del projecte PDF signat digitalment. A aquests efectes les persones autores del projecte tècnic seguiran les indicacions dels serveis tècnics de la Conselleria per a assegurar la igualtat entre el document imprés, que tindrà la consideració de còpia de treball, i el fitxer PDF. .

Presentació

Presentació

Presencial

- Preferentment en: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica cal llegir atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que calga per a la tramitació, ja que s'accedirà a una sol·licitud general, en què un mateix ha d'especificar l'objecte de la seua sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Cal que anoteu el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Cal que descarregueu els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualsevol altre document que considereu necessari, omplir-los, signar-los, si és el cas, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en l'ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTA" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haureu de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic fent clic sobre la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'Assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haureu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detall amb la concreció més alta possible la matèria objecte del tràmit. * Ompliu el nom del tràmit que heu anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu també l'àmbit geogràfic (Serveis Centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament heu descarregat i omplit, incloent-hi el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu click sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La presentació telemàtica haurà finalitzat.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa