Detall de Procediment

TECE - Tràmit complementari als expedients de les juntes arbitrals de transports.

Codi SIA:: 1977808
Codi GVA:: 19834
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

En aquest tràmit, els interessats d'un expedient obert de qualsevol junta arbitral de transports podran presentar tot tipus de sol·licituds relacionades amb aquest. Així, es podran tramitar contestacions a la demanda, reconvencions, peticions de suspensió de vista, canvis de domicili o representació, presentació de nous documents, contestació als requeriments, com exemples habituals.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Només poden utilitzar aquest tràmit les persones, físiques o jurídiques, interessades en un expedient ja obert de les juntes arbitrals de transports.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, d'Ordenació del Transport Terrestre (BOE núm. 182, de 31/7/87).
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.(BOE núm. 241, de 08/10/1990)
 • Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge (BOE núm. 309, de 26/12/2003)
 • Ordre FOM/1882/2012, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les condicions generals de contractació dels transports de mercaderies per carretera. (BOE núm. 214, de 5/9/2012)
 • Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/07/87)
 • Decret 46/1991, de 20 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix el número, composició i normes de funcionament de les juntes arbitrals del transport a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1527 de 23/04/1991)
 • Ordre FOM/3386/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen normes per a la realització per les Juntes Arbitrals del Transport de funcions de depòsit i alienació de mercaderies (BOE núm. 318, 31/12/2010)
 • Ordre de 12 de juny de 1991, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'estableix el procediment a seguir en l'actuació de les juntes arbitrals del transport (DOGV núm. 1573 de 26/06/1991)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques (BOE núm. 236,de 2/10/2015)
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. (BOE núm. 236,de 2/10/2015)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, en el període de tramitació del procediment concret.

Formularis documentació

S'ha d'omplir el formulari normalitzat que podeu trobar en l'apartat "Impresos associats". Heu d'explicar de forma senzilla i breu el motiu del vostre escrit. Si l'escrit va acompanyat de documentació, s'ha d'indicar i enumerar en el formulari que cal omplir. Es pot acompanyar el model d'un escrit complementari si l'assumpte o la petició el requereix.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible en: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/ 2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. 3. Respecte als documents que cal annexar: - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas. 4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Únicament es pot tramitar de forma telemàtica.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa