Detall de Procediment

TECE - Procediment de resolució de controvèrsies en matèria de transport de mercaderies i viatgers a través de les juntes arbitrals del transport.

Codi SIA:: 211119
Codi GVA:: 2652
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Resoldre les controvèrsies mercantils que puguen sorgir entre transportistes, operadors del transport, carregadors i usuaris, en relació amb els contractes de transport terrestre de viatgers i mercaderies, els transports combinats quan una de les modalitats siga terrestre i els contractes propis de les activitats auxiliars i complementàries del transport de viatgers i mercaderies i el transport per cable, mitjançant un procediment simplificat i ràpid, sense intervenció obligatòria ni d'advocat ni de procurador.

Observacions

Observacions

ELECCIÓ DE JUNTA ARBITRAL. Si no s'ha pactat expressament la submissió a una junta arbitral concreta, l'interessat ha de triar la que siga competent per a plantejar la reclamació, que estarà determinada per l'origen o la destinació del transport, pel domicili de l'empresa prestadora del servei o, quan el demandant siga un consumidor o usuari, podrà optar, a més, per la junta competent en el lloc en què tinga la seua residència habitual (article 7 de l'RD 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres). Quant a la submissió a la junta, està determinada d'acord amb l'art. 38 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, conforme a la redacció que hi dona l'art. 15 de la Llei 9/2013, de 4 de juliol: "es presumirà que existeix el referit acord de sotmetiment a l'arbitratge de les juntes sempre que la quantia de la controvèrsia no excedisca de 15.000 euros i cap de les parts intervinents en el contracte haguera manifestat expressament a l'altra la seua voluntat en contra abans del moment en què s'inicie o haguera d'haver-se iniciat la realització del transport o activitat contractada"

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els carregadors, transportistes, intermediaris i els usuaris del transport.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

· Sol·licitud de reclamació omplida. La sol·licitud de reclamació podeu descarregar-la en l'apartat següent relatiu a impresos associats. LA FALTA DE LA SOL·LICITUD IMPEDEIX LA TRAMITACIÓ. · Documentació addicional: 1. Escrit d'ampliació: quan l'espai de la sol·licitud de reclamació destinat a exposar els fets i els fonaments resulte insuficient, podran presentar juntament amb la sol·licitud un escrit de reclamació addicional. 2. Carta de port, documents de control, CMR, o qualsevol altre document equivalent. 3. Factures, albarans de lliurament o qualsevol altre document que acredite que el servei s'ha realitzat. 4. En cas d'acudir acompanyats dels seus representants legals, han d'aportar els poders de representació. 5. I qualsevol altre document probatori que s'intente fer valdre per a fonamentar la reclamació. AQUESTS DOCUMENTS S'HAN DE PRESENTAR-SE DE MANERA LLEGIBLE, DEGUDAMENT INDICATS EN UN ÍNDEX I NUMERATS. Conforme regula l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

Presentació

Presentació

Presencial

Les persones obligades a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics (Les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals als quals se'ls requereix col·legiació obligatòria per a exercir la seua activitat, representants que el seu representat estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració i aquells col·lectius de persones físiques que reglamentàriament determine l'Administració) mitjançant el corresponent certificat electrònic i a través de l'enllaç que es troba al final d'aquest apartat. Les persones no obligades a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, podran triar en tot moment si es comuniquen amb l'Administració a través d'aquests mitjans o, en el seu cas, podran presentar la seua sol·licitud preferentment en els registres de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, o davant els registres dels Serveis Territorials de València, Castelló i Alacant. També podran presentar-se davant els òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. 3. Respecte als documents que cal annexar: - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat de sol·licitud que es pot omplir i que, després d'omplir-se, S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas. 4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://dgtic.gva.es/va/web/faq-tramita Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). Notificació per mitjans electrònics. La pràctica de la notificació es realitzarà a través de la carpeta ciutadana, d'acord amb el que estableix l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. INICIACIÓ PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ telemàtica o presencialment (vegeu l'apartat "On dirigir-se"? 1.1. Procediment ordinari. - CONVOCATÒRIA VISTA ORAL: La reclamació es traslladarà al reclamat i se'l convocarà, juntament amb el reclamant, a una vista oral davant de la junta arbitral. Les parts podran comparéixer acompanyades dels seus representants legals, degudament acreditats; en aquest cas, hauran d'aportar els poders de representació. - REALITZACIÓ VISTA ORAL: La vista oral tindrà lloc a la capital de província on la junta arbitral tinga la seua seu. En aquesta vista, tant el reclamant com el reclamat podran al·legar el que consideren convenient, aportar o proposar proves que no hagen adjuntat amb l'escrit de reclamació. 1.2. Procediment abreujat. - ACORD DE TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT ABREUJAT: El president podrà acordar que es prescindisca de la vista oral quan la quantia de la controvèrsia no excedisca 100 euros. - NOTIFICACIÓ A LES PARTS: La secretària de la junta comunicarà l'acord al reclamant i el notificarà al reclamat juntament amb la reclamació, i li indicarà que disposa d'un termini de 10 dies per a formular les al·legacions que estime convenients. 2. RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ: La junta arbitral resoldrà la controvèrsia plantejada a través de laude arbitral, que serà notificat a les parts. El laude produeix els mateixos efectes vinculants que una sentència judicial ferma. 3. EXECUCIÓ DEL LAUDE: En el supòsit de no-compliment voluntari del laude arbitral, podrà obtindre's l'execució forçosa d'aquest davant del jutge de primera instància del lloc on s'haja dictat.

Observacions

Observacions

El laude podrà ser objecte de recurs d'anul·lació i revisió en els casos i les condicions que s'estableixen en la legislació processal i d'arbitratge.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa