• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Procediment de resolució de controvèrsies en matèria de transport de mercaderies i viatgers a través de les juntes arbitrals del transport.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Procediment de resolució de controvèrsies en matèria de transport de mercaderies i viatgers a través de les juntes arbitrals del transport.

  Objecte del tràmit

  Resoldre les controvèrsies mercantils que puguen sorgir entre transportistes, operadors del transport, carregadors i usuaris, en relació amb els contractes de transport terrestre de viatgers i mercaderies, els transports combinats quan una de les modalitats siga terrestre i els contractes propis de les activitats auxiliars i complementàries del transport de viatgers i mercaderies i el transport per cable, mitjançant un procediment simplificat i ràpid, sense intervenció obligatòria ni d'advocat ni de procurador.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els carregadors, transportistes, intermediaris i els usuaris del transport.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones obligades a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics (les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals als quals se'ls requereix la col·legiació obligatòria per a exercir la seua activitat, representants el representat dels quals estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració i els col·lectius de persones físiques que reglamentàriament determine l'Administració) mitjançant el corresponent certificat electrònic i a través de l'enllaç que es troba al final d'aquest apartat.

  Les persones no obligades a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics podran triar en tot moment si es comuniquen amb l'Administració a través d'aquests mitjans o, si escau, podran presentar la seua sol·licitud preferentment en els registres de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, o davant dels registres dels serveis territorials de València, Castelló i Alacant.
  També es podran presentar davant dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VIVENDA, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333708
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RECOJUARTRA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2652

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  · Sol·licitud de reclamació omplida.

  La sol·licitud de reclamació podeu descarregar-la en l'apartat següent relatiu a impresos associats. LA FALTA DE LA SOL·LICITUD IMPEDEIX LA TRAMITACIÓ.

  · Documentació addicional:
  1. Escrit d'ampliació: quan l'espai de la sol·licitud de reclamació destinat a exposar els fets i els fonaments resulte insuficient, podran presentar juntament amb la sol·licitud un escrit de reclamació addicional.
  2. Carta de port, documents de control, CMR, o qualsevol altre document equivalent.
  3. Factures, albarans de lliurament o qualsevol altre document que acredite que el servei s'ha realitzat.
  4. En cas d'acudir acompanyats dels seus representants legals, han d'aportar els poders de representació.
  5. I qualsevol altre document probatori que s'intente fer valdre per a fonamentar la reclamació.

  AQUESTS DOCUMENTS S'HAN DE PRESENTAR-SE DE MANERA LLEGIBLE, DEGUDAMENT INDICATS EN UN ÍNDEX I NUMERATS.

  Conforme regula l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ A LA JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTS

  DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT

  APORTACIÓ D'ESCRITS I DOCUMENTS EN PROCEDIMENTS DE RECLAMACIONS DE LES JUNTES ARBITRALS DE TRANSPORTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. INICIACIÓ
  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ telemàtica o presencialment (vegeu l'apartat "On dirigir-se"?

  1.1. Procediment ordinari.
  - CONVOCATÒRIA VISTA ORAL: La reclamació es traslladarà al reclamat i se'l convocarà, juntament amb el reclamant, a una vista oral davant de la junta arbitral.
  Les parts podran comparéixer acompanyades dels seus representants legals, degudament acreditats; en aquest cas, hauran d'aportar els poders de representació.
  - REALITZACIÓ VISTA ORAL: La vista oral tindrà lloc a la capital de província on la junta arbitral tinga la seua seu. En aquesta vista, tant el reclamant com el reclamat podran al·legar el que consideren convenient, aportar o proposar proves que no hagen adjuntat amb l'escrit de reclamació.

  1.2. Procediment abreujat.
  - ACORD DE TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT ABREUJAT: El president podrà acordar que es prescindisca de la vista oral quan la quantia de la controvèrsia no excedisca 100 euros.
  - NOTIFICACIÓ A LES PARTS: La secretària de la junta comunicarà l'acord al reclamant i el notificarà al reclamat juntament amb la reclamació, i li indicarà que disposa d'un termini de 10 dies per a formular les al·legacions que estime convenients.

  2. RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ:
  La junta arbitral resoldrà la controvèrsia plantejada a través de laude arbitral, que serà notificat a les parts. El laude produeix els mateixos efectes vinculants que una sentència judicial ferma.

  3. EXECUCIÓ DEL LAUDE:
  En el supòsit de no-compliment voluntari del laude arbitral, podrà obtindre's l'execució forçosa d'aquest davant del jutge de primera instància del lloc on s'haja dictat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  El laude podrà ser objecte de recurs d'anul·lació i revisió en els casos i les condicions que s'estableixen en la legislació processal i d'arbitratge.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RECOJUARTRA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2652

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte als documents que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat de sol·licitud que es pot omplir i que, després d'omplir-se, S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.dgtic.gva.es/va/web/faq-tramita
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Notificació per mitjans electrònics.
  La pràctica de la notificació es realitzarà a través de la carpeta ciutadana, d'acord amb el que estableix l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  ELECCIÓ DE JUNTA ARBITRAL.
  Si no s'ha pactat expressament la submissió a una junta arbitral concreta, l'interessat ha de triar la que siga competent per a plantejar la reclamació, que estarà determinada per l'origen o la destinació del transport, pel domicili de l'empresa prestadora del servei o, quan el demandant siga un consumidor o usuari, podrà optar, a més, per la junta competent en el lloc en què tinga la seua residència habitual (article 7 de l'RD 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres).
  Quant a la submissió a la junta, està determinada d'acord amb l'art. 38 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, conforme a la redacció que hi dona l'art. 15 de la Llei 9/2013, de 4 de juliol: "es presumirà que existeix el referit acord de sotmetiment a l'arbitratge de les juntes sempre que la quantia de la controvèrsia no excedisca de 15.000 euros i cap de les parts intervinents en el contracte haguera manifestat expressament a l'altra la seua voluntat en contra abans del moment en què s'inicie o haguera d'haver-se iniciat la realització del transport o activitat contractada"

  Enllaços

  Enllaç a informació: juntes arbitrals de transports

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.