Detall de Procediments

Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, en la subcategoria de PORTS de la Comunitat Valenciana (GMPA i GMPB). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, en la subcategoria de PORTS de la Comunitat Valenciana (GMPA i GMPB). Indústria.

  Objecte del tràmit

  Realització d'examen teoricopràctic per a l'obtenció del carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, en qualsevol de les seues dues categories, A i B, de la subcategoria d'específic per a PORTS de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les societats estatals d'estiba i desestiba.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades a obtindre el carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, subcategoria de PORTS de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les societats estatals d'estiba i desestiba.

  Requeriments

  Per a ser admeses en la realització de les proves, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

  a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'una titulació equivalent amb caràcter general.

  b) Tindre almenys 18 anys en el moment de fer la sol·licitud del curs habilitador.

  c) Superar un curs teoricopràctic, de 245 hores en el cas de categoria A i de 330 hores en el cas de categoria B.

  d) Superar un examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a aquest tipus d'activitats, que inclou un examen sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  4.1 - Sol·licitud presentació examen: import corresponent als drets d'examen per a cada una de les proves: 31,40 euros.

  * Disposeu d'informació sobre com realitzar el pagament de les taxes en l'apartat " ¿Quina documentació s'ha de presentar?" d'aquest mateix tràmit.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'admissió als exàmens teoricopràctics de la convocatòria ordinària de 2020 és DEL 7 AL 21 de SETEMBRE de 2020, els dos inclusivament (DOGV núm. 8702, de 20/12/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:


  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2816

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- SOL·LICITUD QUE S'HA DE PRESENTAR

  Per a participar en aquestes proves, es podrà optar:

  a) PREFERENTMENT, omplir l'imprés que apareix disponible en el sistema de "PREREGISTRE DE SOL·LICITUDS" en l'adreça electrònica: http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web, en l'apartat de "Tràmits i consultes web", enllaç "Examen d'instal·ladors: Preregistre de sol·licituds".
  L'ompliment d'aquesta modalitat d'imprés suposarà el preregistre administratiu de la sol·licitud, però no eximeix de l'obligació de presentar-la (bé telemàticament, bé presencialment) davant del corresponent servei territorial competent en matèria d'indústria, juntament amb la resta de la documentació que siga necessària.
  b) O bé per presentar (telemàticament o presencialment) la sol·licitud en l'imprés SOLPROVE disponible tant en aquest mateix tràmit, com en el tràmit telemàtic, i que també serà facilitat gratuïtament en els serveis territorials d'indústria de les tres províncies, en la direcció general competent en matèria d'indústria, així com en qualsevol de les oficines PROP.

  Disposeu d'informació sobre com presentar telemàticament la sol·licitud i la resta de documentació requerida en l'apartat "Com es tramita telemàticament? Informació de tramitació".

  * QÜESTIONS QUE CAL TINDRE EN COMPTE RESPECTE A LES SOL·LICITUDS:

  - Les persones aspirants amb discapacitat han d'indicar mitjançant un escrit annex a la sol·licitud, quan siga procedent, les possibles adaptacions de temps i mitjans que consideren necessàries per a la realització de les proves.
  - Només es podrà sol·licitar realitzar les proves per a l'obtenció d'un mateix carnet o certificació acreditativa de la superació dels exàmens teoricopràctics en una única província dins de la mateixa convocatòria.
  - Les persones interessades a obtindre més d'un carnet o certificació acreditativa de superació dels exàmens teoricopràctics dins de la mateixa convocatòria han de presentar una sol·licitud normalitzada independent per cada un d'aquests, juntament amb la documentació oportuna.
  -Les persones aspirants que vulguen ser avisades per missatge de text de la data de publicació de les llistes provisionals d'aptes i no aptes als exàmens teoricopràctics realitzats per a cada un dels tipus de carnet o certificació, han d'indicar el seu número de telèfon mòbil en la sol·licitud respectiva.


  2.- DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

  Juntament amb la sol·licitud indicada, amb independència de la via utilitzada per a omplir les dues assenyalades anteriorment, s'ha de presentar (bé telemàticament, bé presencialment) la següent documentació corresponent a cada sol·licitant:

  a) Original i còpia o còpia compulsada del document acreditatiu de la identitat (DNI o NIE o passaport) de la persona sol·licitant.
  No serà necessari aportar aquest document si la persona sol·licitant autoritza expressament l'Administració perquè ho consulte de manera telemàtica i directa, mitjançant el Sistema de Verificació i Consulta de Dades d'Identitat, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

  b) Original i còpia o còpia degudament autenticada dels documents que acrediten el compliment dels requisits que estableixen les bases de la convocatòria, segons l'especialitat.

  c) Justificant d'haver abonat la taxa administrativa relativa als drets d'examen, degudament i prèviament validat per l'entitat bancària col·laboradora en la recaptació amb la Generalitat.
  La falta de justificació de l'abonament d'aquests drets d'examen en el termini establit determinarà l'exclusió de la persona aspirant, sense perjudici de la seua possible esmena en el termini establit a aquest efecte.
  La presentació d'aquest justificant només es podrà efectuar quan l'aspirant haja omplit el formulari de la taxa corresponent i haja obtingut el rebut del seu pagament, bé telemàticament a través d'Internet, bé presencialment. A continuació, es descriu com realitzar tot això en aquestes dues modalitats:

  * PAGAMENT DE TAXES TELEMÀTICAMENT A TRAVÉS D'INTERNET

  El pagament de la taxa corresponent a la sol·licitud de presentació a examen es pot efectuar telemàticament de dues maneres:

  1) Pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic (PAS 4 - PAGAR)

  En el pas 4 - PAGAR del tràmit telemàtic es pot efectuar el pagament per Internet de la taxa corresponent a aquesta sol·licitud. Per a això, cal fer clic on posa «Taxa sol·licitud» i atendre les indicacions que hi ha en la nova pantalla que s'obri, a fi d'accedir al servei de pagament telemàtic genèric de la Generalitat Valenciana mitjançant l'enllaç que s'hi proporciona, seguir les instruccions per a la confecció en línia de l'imprés i la realització del pagament telemàtic, i després cal annexar el justificant de pagament generat.

  L'enllaç directe al servei de pagament telemàtic genèric de taxes (model 046) d'aquesta Conselleria de la Generalitat Valenciana és el següent: http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Passos per al correcte ompliment i l'obtenció dels models 046:

  1r. Comprovar els requisits tècnics.

  2n: Seleccionar el concret formulari de taxa que correspon, que en aquest cas és el «9800-Taxa per Activitats Industrials», i fer clic en «Confecció en línia i descàrrega del model».

  3r. A continuació, s'obrirà la finestra «Generació de taxes d'indústria - Model 9800», en la qual, en el menú desplegable, cal seleccionar:
  - Com a «Tipus de taxa»: 4.1.- SOL·LICITUD PRESENTACIÓ EXÀMENS INSTAL
  - I com a «Taxa»: SOL·LICITUD PRESENTACIÓ EXÀMENS INSTAL·LADOR

  Fet això, automàticament apareixeran les dades de la taxa associada al tràmit i, si tot és correcte, cal fer clic en «Enviar» i s'obrirà una finestra nova amb el corresponent formulari associat a la taxa.

  4t: Omplir el formulari amb les dades que se sol·liciten i seguir la resta de passos que l'aplicació indica.

  5é: Una vegada omplit el formulari, cal fer clic en el botó «Acceptar». Si aquest botó «Acceptar» no funciona, cal revisar les instruccions. Si funciona, apareixerà una pantalla amb aquests dos passos successius:
  - Pas 1 (obligatori) - Obtindre l'autoliquidació
  - Pas 2 (opcional) - Pagament telemàtic

  6é: En el pas 1: (obligatori) cal fer clic en "Imprimir" per a obtindre l'autoliquidació. Així es genera el corresponent model 046 omplit en format pdf.
  Cal comprovar que els exemplars del model 046 que el vostre ordinador ha generat porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats bancàries col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  7é: Realitzat aquest pas 1, s'activa el pas 2 - Pagament telemàtic (vegeu a continuació) que permet efectuar directament el pagament telemàtic de les taxes.
  No obstant això, també podeu imprimir el model 046 generat en la forma abans indicada i acudir presencialment a una entitat bancària col·laboradora de la Generalitat Valenciana per a efectuar-ne el pagament de l'import, amb la qual cosa obtindreu el justificant d'aquest pagament. Després d'això, cal escanejar aquest justificant i annexar-lo en el pas 4 - Pagar el tràmit telemàtic.

  En el pas 2 (opcional) - Pagament telemàtic, cal seleccionar en primer lloc un dels següents MÈTODES DE PAGAMENT:
  - Càrrec en compte (accés amb certificat). Si teniu certificat digital, podreu pagar a través del vostre compte bancari si és de les entitats col·laboradores que s'hi indiquen.
  - Pagament amb targeta (accés sense certificat). Podreu pagar mitjançant una targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000, de qualsevol entitat.

  Recordeu: la realització del pagament no implica la presentació de l'autoliquidació. Haureu de presentar (bé presencialment, bé telemàticament) l'autoliquidació i el justificant de pagament davant de l'òrgan corresponent.

  Una vegada realitzat el pagament per un d'aquests mètodes i obtingut el corresponent justificant (document en format pdf), cal annexar-lo en "el pas 4 - Pagar" del tràmit telemàtic i fer clic en «Enviar» per a continuar fins al registre de la sol·licitud.

  2) Pagament telemàtic des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria o des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

  La persona sol·licitant pot omplir, pagar i obtindre el rebut de pagament de la taxa a través d'Internet:

  - Bé des de l'apartat de "Consultes web" de l'apartat "Administració electrònica" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria (l'enllaç directe de la qual és: http://www.indi.gva.es/consultasweb), per a la qual cosa s'ha de seleccionar primer «SARA Taxes», després, al final de la pàgina, «Càlcul de la taxa i generació d'impresos per Internet» i, finalment, en la nova finestra que s'obrirà, «9800-Taxa per activitats industrials», en què cal seguir els mateixos passos per a l'ompliment, l'obtenció i el pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials» descrits en l'anterior modalitat 1 (pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic).

  - Bé des de l'apartat de "Taxes i altres ingressos de dret públic" del "Portal tributari" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda (l'enllaç directe de la qual és: http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos), per a la qual cosa s'ha de seleccionar la conselleria competent en matèria d'indústria, de manera que s'accedirà a la pantalla corresponent a les seues taxes, on cal seguir els mateixos passos per a l'ompliment, l'obtenció i el pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials» descrits en l'anterior modalitat 1 (pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic).

  * PAGAMENT DE TAXES PRESENCIALMENT

  En cas que no s'abonen les taxes telemàticament a través d'Internet, el corresponent servei territorial competent en matèria d'indústria en el qual es presente la sol·licitud i la resta de documentació emetrà el rebut d'abonament per a fer efectiva la taxa en alguna de les entitats financeres col·laboradores, que s'ha de presentar amb posterioritat i sempre dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.
  La presentació del justificant o rebut d'abonament de la taxa obtingut presencialment podrà realitzar-se bé telemàticament a través d'Internet (escanejant el justificant obtingut, annexant-lo en "el Pas 4 - Pagar" del tràmit telemàtic i fent clic en «Enviar» per a continuar fins al registre de la sol·licitud), bé de manera presencial, segons com siga procedent en cada cas.

  Impresos associats

  [SOLPROVE] PROVES SELECTIVES PER A LA OBTENCIÓ DEL CARNET O CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE LA SUPERACIÓ DELS EXÀMENS TEÒRICOPRÀCTICS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 1

  [AUTDATIN] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A CARNETS O CERTIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1) SOL·LICITUD

  Presentació, bé DE FORMA TELEMÀTICA o bé presencialment, de la sol·licitud i de la resta de documentació que ha d'acompanyar-la (inclòs el justificant de pagament de les taxes), davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província que corresponga.

  2) ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

  * LLISTES PROVISIONALS
  - En el termini màxim de deu dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, cada un dels serveis territorials competents en matèria d'Indústria aprovarà i farà públic un acord amb les llistes PROVISIONALS d'admesos i exclosos a la realització dels exàmens corresponents a cada carnet o certificació acreditativa per als quals s'hagen presentat sol·licituds en el seu respectiu àmbit provincial, amb la indicació individualitzada de les causes d'exclusió de es persones interessades que no hagen resultat admeses.
  - Les llistes esmentades estaran disponibles en els serveis territorials competents en matèria d'indústria de cada província per a la seua consulta, on hauran de quedar-se fins que s'esgote el termini d'esmena.
  - Així mateix, es podrà consultar individualment, introduint les dades personals oportunes, l'admissió o exclusió provisional a l'examen en l'adreça electrònica http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web i, una vegada ací, en l'enllaç «Consulta admesos/exclosos i aptes/no aptes».
  - Igualment, es podrà fer aquesta consulta individual telefonant al número de telèfon 012 de la Generalitat i aportant les dades necessàries per a identificar la o les sol·licituds formulades.
  - Les persones aspirants excloses provisionalment, així com les que no figuren expressament en la relació d'admeses i excloses, disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals en els taulers d'anuncis dels respectius serveis territorials, per a poder ESMENAR els defectes o les omissions que hagen motivat la seua exclusió.
  Aquesta ESMENA podrà fer-se TELEMÀTICAMENT utilitzant el tràmit general d'aquesta Conselleria disponible en la Guia PROP en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18492&version=amp (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).

  * LLISTES DEFINITIVES
  - En el termini màxim de cinc dies hàbils a partir de la finalització del període d'esmena, cada un dels serveis territorials competents en matèria d'indústria aprovarà i farà públic un acord amb les llistes DEFINITIVES d'admesos i exclosos per a la realització dels exàmens en el seu respectiu àmbit provincial.
  - Aquestes llistes han d'estar en els serveis territorials esmentats per a la seua consulta fins al dia de finalització de les proves.

  3) REALITZACIÓ DE LA PROVA/EXAMEN

  - En la llista definitiva d'admesos i exclosos de cada especialitat s'indicarà, així mateix, el dia, l'hora d'inici, la durada i el lloc en el qual es farà la prova corresponent, així com, si escau, s'especificarà el material i/o la documentació que podran utilitzar les persones interessades durant la realització de les proves, sempre que l'aporten elles. Com ja s'ha indicat, aquestes lleistes han d'estar en els serveis territorials competents en matèria d'indústria per a la seua consulta fins al dia de finalització de les proves.
  - Dins d'una mateixa convocatòria, tant els exàmens com els criteris de desenvolupament, correcció i avaluació relatius a aquesta activitat seran iguals en les tres províncies i es realitzaran el mateix dia i a la mateixa hora.
  - Els exàmens teoricopràctics s'ajustaran a l'establit per la legislació vigent corresponent a cada un dels carnets o les certificacions acreditatives de la superació dels exàmens teoricopràctics als quals s'aspire.
  - Les persones aspirants que es presenten als exàmens han d'anar proveïdes del seu document nacional d'identitat o del document identificatiu equivalent.
  - Per a confeccionar i qualificar cada un dels exàmens i resoldre totes les incidències que es produïsquen en relació amb el tractament d'al·legacions i reclamacions que puguen presentar-se, la direcció general competent en matèria d'indústria nomenarà un tribunal d'àmbit autonòmic per a cada examen.
  - Els exàmens es qualificaran d'apte i no apte, atenent els criteris establits pel tribunal.

  4) QUALIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA PROVA I LA SEUA CONSULTA

  - En cada convocatòria, els serveis territorials competents en matèria d'indústria aprovaran mitjançant un acord la llista provisional de les persones aspirants del seu àmbit territorial que resulten aptes i no aptes en cada un dels exàmens teoricopràctics realitzats per a cada tipus de carnet o certificació.
  En cada llista s'indicarà el document nacional d'identitat o el document identificatiu equivalent i la qualificació obtinguda de totes i cada una de les persones que s'hi han presentat, d'acord amb el que s'ha indicat en la convocatòria respectiva, amb la indicació de les persones ademeses no presentades a les proves.
  Aquests acords estaran disponibles per a la seua consulta en els serveis territorials corresponents fins que es done publicitat a les llistes definitives.
  - Així mateix, es podrà consultar individualment el resultat provisional obtingut per cada una de les persones que han participat en les proves, per a la qual cosa s'hauran d'introduir les dades oportunes en l'adreça electrònica http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web i, una vegada ací, en l'enllaç «Consulta admesos/exclosos i aptes/no aptes».
  - Igualment, es podrà fer aquesta consulta individual telefonant al número de telèfon 012 de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa s'han d'aportar les dades necessàries per a identificar cada participant.
  -Les persones sol·lictants que vulguen ser avisades per missatge de text de la data de publicació de les llistes provisionals d'aptes i no aptes als exàmens teoricopràctics realitzats per a cada un dels tipus de carnet o certificació, han d'indicar el seu número de telèfon mòbil en la sol·licitud.

  5) REVISIÓ DE L'EXAMEN

  - En la llista provisional de les persones aspirants que resulten aptes i no aptes en els exàmens teoricopràctics realitzats per a cada un dels tipus de carnet s'explicitarà que qui vulga podrà sol·licitar la revisió del seu examen per escrit dirigit a la presidència de el tribunal qualificador corresponent, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l'esmentada llista provisional d'aptes i no aptes.
  La sol·licitud de revisió podrà fer-se TELEMÀTICAMENT utilitzant el tràmit general d'aquesta Conselleria disponible en la Guia PROP en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18492&version=amp (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).
  - La revisió de l'examen tindrà lloc en el servei territorial de la província on haja realitzat aquest, durant els cinc dies següents al de finalització del termini per a sol·licitar-ne la revisió.

  6) QUALIFICACIÓ DEFINITIVA DE LA PROVA I EXPEDICIÓ DEL CARNET O CERTIFICACIÓ

  - Finalitzat el procés de revisió i, en tot cas, en el termini màxim de tres mesos des de la data de finalització de les corresponents proves, cada un dels serveis territorials d'indústria resoldrà, a proposta del tribunal corresponent, tant la llista definitiva d'aptes i no aptes, amb la indicació de les persones admeses no presentades a les proves, com l'expedició individualitzada del corresponent carnet o certificació, per a les que hagen resultat aptes, document que es notificarà a cada una d'aquestes en el termini d'un mes des de la data de la resolució esmentada, en la qual s'indicarà el recurs que siga procedisca contra aquesta. Cada una d'aquestes resolucions tindrà la mateixa publicitat que la indicada anteriorment per a la llista provisional, fins que s'esgote el termini de recurs.
  - Els carnets professionals o les certificacions acreditatives que s'expedisquen per la superació dels exàmens teoricopràctics s'inscriuran d'ofici en el Registre de Professionals Autoritzats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2816

  Tramitació

  1. Per a presentar la sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada (certificat digital reconegut), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació sobre aquest tema en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe que s'ha indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud omplida i signada digitalment, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Pel que fa als documents que cal annexar: (Pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic):
  a) Sol·licitud
  - PREFERENTMENT, cal omplir l'imprés disponible en el sistema de "PREREGISTRE DE SOL·LICITUDS" que hi ha en l'apartat de "Tràmits i consultes web", de l'àrea d'indústria de la pàgina web de la Conselleria (l'enllaç directe és: http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web) i, en concret, en el subapartat denominat "Examen d'instal·ladors: Preregistre de sol·licituds".
  Una vegada omplit el formulari web d'aquest imprés, s'ha de generar com a document pdf, per a la qual cosa cal fer clic en "Imprimir", SIGNAR-LO DIGITALMENT, guardar-lo en l'ordinador i annexar-lo després en el pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic (ja que comporta el preregistre administratiu de la sol·licitud, però requereix presentar-lo a continuació en el Registre Electrònic de la Generalitat Valenciana).
  - Alternativament, en l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat de sol·licitud que es pot omplir (model SOLPROVE) que, després d'omplir-lo, també S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT, guardar en l'ordinador i annexar després en el pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic.
  - Per a SIGNAR DIGITALMENT la sol·licitud (siga quin siga l'imprés escollit), l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  b) Altres documents
  - És recomanable que, en primer lloc els ompliu, els signeu digitalment i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic corresponent. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.
  - Hi ha informació sobre com efectuar el PAGAMENT TELEMÀTIC de les taxes en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?".

  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  - La normativa especifica sobre la qual versaran els exàmens teoricopràctics en matèria de seguretat industrial es pot consultar en l'enllaç corresponent de l'adreça electrònica

  http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/carnes-de-instaladores

  Enllaços

  Enllaç al PREREGISTRE de la sol·licitud

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'actualitza el procediment per a l'obtenció del carnet professional que autoritza la instal·lació, manteniment i altres activitats en matèria de seguretat industrial, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.(DOGV núm. 2985,de 06/05/1997)
  - Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades (BOE núm. 170, de 17/07/2003).
  - Resolució de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'incorpora l'especialitat de professional autoritzat denominada .operador de grua torre (gruista). a les indicades en la disposició addicional segona de l'Ordre de 23 d'abril de 1997 de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç i s'adapten els requisits i condicions generals establits en la mateixa als canvis específics introduïts per la reglamentació tècnica que han de complir aquests professionals.(DOGV núm.4610, de 17/10/03)
  - Resolució de 15 de juny de 2005, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual s'adapta la Resolució de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, relativa a l'especialitat de professional autoritzat denominada 'operador de grua mòbil autopropulsada' a les característiques pròpies dels ports de la Comunitat Valenciana en què desenvolupen la seua activitat les societats estatals d'estiba i desestiba (DOGV núm. 5051, de 18/07/2005).
  - Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  - Resolució de 17 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial, que es realitzaran durant l'any 2020. (DOGV núm. 8702, de 20/12/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre de 23 d'abril de 1997.(DOGV núm. 2985, de 06/05/1997).

  Vegeu el Reial decret 837/2003, de 27 de juny.

  Vegeu Resolució de 7 d'octubre de 2003.(DOGV nº.4610, de 17/10/03)

  Vegeu la Resolució de 15 de juny de 2005.

  Vegeu el Reial decret 560/2010, de 7 de maig.

  Vegeu la Resolució de 17 de desembre de 2019.

  Llistat de seguiment

  Informació convocatòries exàmens en matèria de seguretat industrial en web Conselleria

  Consulta admés/exclós i apte/no apte

  Enllaç al tràmit telemàtic general per a realitzar una esmena o sol·licitar revisió

  Horaris i llocs de celebració d'examen - Convocatòria 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.