Subvencions a grups d'investigació emergents. (GE)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210581
|
Codi GVA: 268
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquestes subvencions és secundar i fomentar l'activitat de grups d'I+D+I emergents que no han tingut encara accés a finançament en convocatòries de projectes del Pla Estatal d'I+D+I o de la Unió Europea.

La subvenció tindrà una duració màxima de dos anys.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.

Requisits

1. Les entitats beneficiàries d'estes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

2. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.

3. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores doctores (incloent a la persona investigadora principal). Totes les persones del grup hauran de ser doctores, tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu.

4. La persona que tinga la condició d'investigadora principal haurà de tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària que haurà de comprendre i mantindre durant tot el període de duració de l'ajuda i haver obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2015. En el cas que estiga en possessió de més d'un doctorat, este requisit es referirà al primer d'ells.

 

5. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, haurà sigut prèviament, investigador principal en projectes finançats per plans estatals de R+D+i o per programes marc de la Unió Europea.

6. Cap membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la Conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables, consolidats o del Programa Prometeu o Júniors, ni estar contractat com a personal investigador a l'empara de les subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent *PlanGent-T.

7. Cap membre del grup d'investigació, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part de més d'un grup d'investigació emergent que sol·licite esta ajuda.

8. Els membres del grup que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. Esta documentació quedarà en poder de l'entitat beneficiària, que serà la responsable que compten amb aquesta autorització.

9. Els requisits, el règim de compatibilitat i dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació haurà de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la data final del termini d'execució de l'actuació.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2....
Saber més
Criteris de valoració
1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: Qualitat del grup d'investigació: a) Rellevància de la persona investigadora principal (50 %) 1. Fins a 30 punts: producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos...
Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Documentació
La sol·licitud haurà d'incloure la documentació següent: a) Una memòria científica tècnica que haurà d'incloure les activitats que es desenvoluparan, amb el pressupost detallat per conceptes de despesa que es preveja fer en cada un dels anys. b) El currículum de cada un dels membres del grup,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  Deu dies hàbils a partir del següent al de la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

  Descripció

  Acord de la direcció general de Ciència i Investigació pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions per a grups d'investigació emergents per a l'exercici 2024 (CIGE 2023) presentades a l'empara de la Resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats...

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les subvencions tindran un import màxim de 10.000 euros anuals.
  Observacions

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.