• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació localitzats fora de la Comunitat Valenciana. BEST

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és promoure les estades del personal investigador doctor en centres d'investigació localitzats fora de la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals, o altres activitats significatives que contribuïsquen a la seua tasca.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten aquesta subvenció hauran de tindre una categoria professional d'investigador que requerisca el títol de doctor en la seua relació estatutària, funcionarial o contractual amb algun centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Les persones que sol·liciten aquesta subvenció hauran de reunir la totalitat dels requisits següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls durant el període de vigència de la subvenció:
  a) Tindre una categoria professional d'investigador que requerisca el títol de doctor en la seua relació estatutària, funcionarial o contractual amb algun centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  b) Residir a la Comunitat Valenciana.
  c) No haver-li sigut concedida aquesta ajuda en cap de les tres anualitats anteriors a aquesta convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció consistirà en una dotació mensual de 900 euros per a despeses d'allotjament i manutenció si l'estada es fa a Espanya, i de 1.500 euros si es fa en un país estranger, i una ajuda addicional per al viatge d'anada i tornada al centre de destinació que d'una quantia de 300 euros si la destinació és nacional i 600 euros si la destinació és internacional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de setembre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada han de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida.
  La sol·licitud s'imprimirà i es presentarà amb totes les firmes originals en el lloc i termini que establisca la convocatòria.
  Las sol·licituds es presentaran preferentment en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas de presentació en una oficina de correus, es portarà en sobre obert per a ser segellat i datat l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32. 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEST-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2018

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEST&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2018

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud ha d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Document d'acceptació del centre on es faça l'estada.
  b) Memòria del treball d'investigació que es desenvoluparà.
  c) Currículum de la persona sol·licitant.
  d) Historial cientificotècnic dels últims tres anys del grup d'investigació o de la institució on desenvoluparà l'estada.
  e) Llevat que la documentació ja es trobe en poder de l'administració actuant, si l'investigador exerceix les seues funcions en una entitat privada, s'acompanyarà amb la documentació prevista en l'article 14.6 de les bases reguladores.

  Impresos associats

  Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEST-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2018

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEST&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2018

  Tramitació

  Sol·licitud de beques per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació localitzats fora de la Comunitat Valenciana. Per mitjà d'aquest formulari, es realitza la sol·licitud de beques per a estades en centres d'investigació. (BEST/2018). AMB CERTIFICAT DE FIRMA DIGITAL. (Si no disposeu de certificat digital podeu accedir a la versió sense certificat). INSTRUCCIONS: vegeu Demo Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que cal annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Tramitació telemàtica. Pas 2: empleneu la sol·licitud telemàtica. Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu telemàticament.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  L'estada haurà de realitzar-se en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana i tindrà una duració ininterrompuda mínima d'un mes i màxima de sis mesos. Quan l'objecte de l'estada siga la consulta bibliogràfica o documental, la seua duració màxima serà d'un mes.
  3. El període de realització de l'estada estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
  La subvenció consistirà en una dotació mensual de 900 euros per a despeses d'allotjament i manutenció, si l'estada es realitza a Espanya i 1.500 euros si es realitza en un país estranger, i una ajuda addicional per al viatge d'anada i tornada al centre de destinació que tindrà una quantia de 300 euros si la destinació és nacional i 600 euros si la destinació és internacional.
  L'estada haurà de realitzar-se en els termes indicats en la sol·licitud. No es podrà modificar el centre de destinació, excepte quan es justifique i acredite un canvi de centre del grup d'investigació on havia d'integrar-se la persona sol·licitant per a realitzar l'estada. En cas de reduir l'extensió del període concedit per a l'estada, s'haurà de sol·licitar autorització expressa de l'òrgan concedent.

  Incompatibilitats:
  Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra obtinguda per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos conceptes de despesa establits a l'article 69.3.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant (30 %).
  b) Interés cientificotècnic i possibles repercussions del treball d'investigació proposat, així com la viabilitat de la seua execució en el temps sol·licitat (40 %).
  1. Fins a 15 punts: qualitat del treball d'investigació proposat.
  2. Fins a 10 punts: possibles repercussions del treball d'investigació (publicacions, congressos, patents…).
  3. Fins a 15 punts: viabilitat de la seua execució en el temps sol·licitat.
  c) Qualitat i interés de l'historial científic del grup investigador on s'integrarà la persona sol·licitant o si escau, de la institució on es desenvoluparà l'activitat (30 %).
  1. Fins a 15 punts: excel·lència científica del grup investigador on s'integrarà.
  2. Fins a 15 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte.

  Obligacions

  1. A més del que puguen preveure les convocatòries respectives, les persones beneficiàries estaran obligades a:

  a) Aportar, des de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció i en el termini que establisca la corresponent convocatòria, la fitxa amb les dades de domiciliació bancària.
  b) Remetre, per mitjà de correu electrònic, una còpia escanejada del document que acredite la seua incorporació a la universitat o centre d'investigació de destinació dins del termini que establisca la convocatòria.
  c) Ajustar la seua actuació a les normes del centre d'investigació a què s'incorpore i exercir la seua activitat en règim de dedicació exclusiva.
  d) Realitzar l'estada en els termes de la resolució.
  e) Contractar una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil, i quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola o quan les cobertures d'aquest concert siguen insuficients, una assegurança d'assistència mèdica l'àmbit de cobertura de la qual incloga el país de destinació. Aquestes assegurances hauran de cobrir el període total de gaudi efectiu de la subvenció.
  f) Aportar, en el termini de 20 dies hàbils des de la finalització de l'estada o en el termini que establisca la convocatòria corresponent, un informe del treball realitzat que continga els resultats obtinguts i on es faça constar la conformitat del responsable de l'equip o del grup investigador receptor. Així com un certificat de l'estada emés per la persona representant legal del centre de destinació en què consten la data d'inici i la data de finalització de l'estada, amb el vistiplau de la persona responsable de l'equip o el grup científic receptor.
  La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de la subvenció haurà d'estar justificada i suposarà l'obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda proporcional al període no gaudit de l'estada.
  2. En cas de no comunicar o aportar la documentació requerida en el termini fixat en la convocatòria, es considerarà que es renuncia a la subvenció concedida.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.