Detall de Procediment

Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana. BEST

Codi SIA: 211014
Codi GUC: 2018
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions per a promoure les estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals, o altres activitats significatives que contribuïsquen a la seua labor, i la seua regulació específica s'estableix en els articles 72 a 76 de l'Ordre de bases.

Observacions

Observacions

L'estada haurà de realitzar-se en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana i tindrà una duració ininterrompuda mínima d'un mes i màxima de sis mesos. La seua duració només podrà ser d'un mes complet quan l'objecte de l'estada siga la consulta bibliogràfica o documental. El període de realització de l'estada estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024. L'estada haurà de realitzar-se en els termes indicats en la sol·licitud. No es podrà modificar el centre de destí, excepte quan es justifique i acredite un canvi de centre del grup d'investigació en el qual tenia previst integrar-se la persona sol·licitant per a realitzar l'estada. Incompatibilitats: Estes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra obtinguda per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos conceptes de despeses.

Requisits

Requisits

Les persones que sol·liciten aquesta subvenció hauran de reunir la totalitat dels requisits següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls durant el període de vigència de la subvenció: a) Tindre una categoria professional de personal investigador que requerisca el títol de doctor en la seua relació estatutària, funcionarial o contractual amb un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana. b) No haver-li sigut concedida aquesta ajuda en cap dels tres anys anteriors a la present convocatòria llevat que no hagen pogut gaudir-la per causa de força major degudament acreditada.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els beneficiaris hauran de: Ostentar una categoria professional de personal investigador que requerisca el títol de doctor en la seua relació estatutària, funcionarial o contractual amb un centre d'investigació de la CV i no haver sigut beneficiari d'esta ajuda en les tres anualitats anteriors.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023. (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Formularis i documentació

A la sol·licitud caldrà adjuntar aquests documents: a) El document d'acceptació del centre on tinga lloc l'estada. b) Una memòria del treball d'investigació que es desenvoluparà. c) El currículum del sol·licitant. d) L'historial cientificotècnic dels últims tres anys del grup d'investigació o de la institució en què desenvoluparà l'estada. Llevat que la documentació ja estiga en poder de l'administració actuant, si l'investigador du a terme les seues funcions en una entitat privada, caldrà adjuntar la documentació que preveu l'article 14.5 de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores. A efectes del que disposa l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la memòria del treball d'investigació que cal desenvolupar i el currículum de la persona sol·licitant, es consideren part integrant de la sol·licitud, per la qual cosa la no presentació o la falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, amb una resolució prèvia que s'haurà de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) El currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant (30 %). b) L'interés cientificotècnic i les possibles repercussions del treball d'investigació proposat, així com la viabilitat de l'execució d'aquest en el temps sol·licitat (40 %). 1. Fins a 15 punts: qualitat del treball d'investigació proposat. 2. Fins a 10 punts: possibles repercussions del treball d'investigació (publicacions, congressos, patents, etc.). 3. Fins a 15 punts: viabilitat de l'execució en el temps sol·licitat. c) La qualitat i l'interés de l'historial científic del grup investigador en què s'integrarà la persona sol·licitant o, si és el cas, de la institució en què es desenvoluparà l'activitat (30 %). 1. Fins a 15 punts: excel·lència científica del grup investigador en què s'integrarà. 2. Fins a 15 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

Obligacions

1. Els beneficiaris estan obligats a: a) Remetre, en el termini de 20 dies hàbils, mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp , una còpia escanejada del document que acredite la seua incorporació a la universitat o el centre d'investigació de destinació. b) Ajustar la seua actuació a les normes del centre d'investigació al qual s'incorpore i exercir l'activitat en règim de dedicació exclusiva. c) Fer l'estada en els termes de la resolució. d) Contractar una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil, i quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola o quan les cobertures d'aquest concert siguen insuficients, una assegurança d'assistència mèdica amb àmbit de cobertura que incloga el país de destinació. Aquestes assegurances hauran de cobrir el període total de gaudi efectiu de la subvenció. e) Aportar, en el termini de 20 dies hàbils des que finalitze l'estada,mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp, un informe del treball efectuat que continga els resultats obtinguts i en què es faça constar la conformitat del responsable de l'equip o el grup investigador receptor, així com un certificat de l'estada emés pel representant legal del centre de destinació en què consten la data d'inici i la data de finalització de l'estada, amb el vistiplau del responsable de l'equip o el grup científic receptor. 2. En cas de no aportar la documentació requerida en els terminis que fixa aquest apartat, es considerarà que es renuncia a la subvenció concedida.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La subvenció consistirà en una dotació mensual de 900 euros per a despeses d'allotjament i manutenció si l'estada té lloc a Espanya, i de 1.500 euros si és en un país estranger, i una ajuda addicional per al viatge d'anada i tornada al centre de destinació, de 300 euros si la destinació és nacional, i de 600 euros si la destinació és internacional.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació per la qual es requerisc l'esmena de les sol·licituds per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024 (CIBEST 2023), presentades a l'empara de la Resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (DOGV num 9710 de 24.10.2023).

Termini

Termini

Disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).