Detall de Procediment

Sol·licitud d'obertura i funcionament de centres docents privats de formació bàsica de persones adultes.

Codi SIA:: 211080
Codi GVA:: 2484
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'obertura i funcionament de centres docents privats, d'iniciativa social de formació bàsica de persones adultes, se sotmetran al principi d'autorització administrativa sempre que reunisquen els requisits mínims legalment establits en el Decret 207/2003.

Observacions

Observacions

* DENOMINACIÓ - Als centres específics de formació de persones adultes creats o autoritzats per a impartir la formació bàsica, se'ls assignarà la denominació genèrica de 'Centre docent públic o privat (segons el cas) de formació bàsica de persones adultes', a què s'afegirà, entre parèntesi, els cicles i, si és el cas, nivells autoritzats. - En aquells centres d'estes característiques el titular dels quals siga una fundació o una associació sense ànim de lucre, la denominació genèrica serà la següent: 'Centre docent privat d'iniciativa social de formació bàsica de persones adultes', a la qual, així mateix, s'afegirà l'expressió, entre parèntesi, dels cicles i, si és el cas, nivells autoritzats. * REQUISITS MÍNIMS DELS CENTRES (DECRET 207/2003, DE 10 D'OCTUBRE) 1. Tots els centres específics de formació de persones adultes que impartixen la formació bàsica fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria hauran de reunir en un únic recinte educatiu els requisits i condicions mínimes següents: - Un edifici específic o, si no n'hi ha, local amb accés independent i directe des del carrer. - Tindran, almenys, dos aules per a les ensenyances del cicle I i dos aules per a les del cicle II. Cada aula haurà de tindre, com a mínim, una superfície d'un metre i mig quadrat per lloc escolar i, en cap cas, tindrà menys de 40 metres quadrats. - Un aula de tecnologia i laboratori, degudament dotada i amb les condicions de seguretat exigides per les normes vigents, amb un mínim de 40 metres quadrats, que s'incrementarà en 2 metres quadrats per cada alumne que excedisca dels 20 usuaris de l'esmentada aula. - Un aula d'ús polivalent de 40 metres quadrats. - Un aula d'informàtica de 40 metres quadrats. - Una biblioteca de 40 metres quadrats. - Neteges i servicis higienicosanitaris en número adequat a la capacitat del centre, tant per a les persones adultes com per al personal del centre. - Espais suficients per a despatxos de direcció, activitats de coordinació, orientació i acció tutorial, reunió i secretaria. 2. Tots els centres específics de formació de persones adultes que impartisquen exclusivament el cicle I de la formació bàsica hauran de reunir en un únic recinte educatiu els requisits i condicions mínimes següents: - Un edifici específic o, si no n'hi ha, local amb accés independent i directe des del carrer. - Tindran, almenys, dos aules. Cada aula de les citades haurà de tindre com a mínim una superfície d'un metre i mig quadrat per lloc escolar i, en cap cas, tindrà menys de 40 metres quadrats. - Un aula d'ús polivalent de 50 metres quadrats. - Una biblioteca de 30 metres quadrats. - Neteges i servicis higienicosanitaris en número adequat a la capacitat del centre, tant per a les persones adultes com per al personal del centre. - Espais suficients per a despatxos de direcció, activitats de coordinació, orientació, reunió i secretaria. 3. Els centres hauran de comptar amb l'equipament i material necessari per al desenvolupament de les activitats que els són pròpies. * CONDICIONS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS Els centres docents de formació de persones adultes objecte d'este decret hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'assenyalen en la legislació vigent, a més dels requisits que s'establixen en el Decret 207/2003. * CONDICIONS ARQUITECTÒNIQUES D'ACCÉS Els centres docents de formació de persones adultes a què es referix este decret hauran de disposar d'unes condicions arquitectòniques que possibiliten l'accés i circulació a les persones adultes amb problemes físics, d'acord amb el que disposa la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, i la seua normativa de desenvolupament. * PROFESSORAT El professorat que impartisca la formació bàsica de persones adultes haurà de complir els requisits mínims de titulació establits, per a cada tipus de centre, ensenyances i camps de coneixement o àmbits d'experiència, en l'Orde de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació. * CREACIÓ O AUTORITZACIÓ DE CENTRES ESPECÍFICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EN INSTAL·LACIONS D'ENSENYANCES REGLADES NO UNIVERSITÀRIES - Es podran crear o autoritzar centres de formació de persones adultes en les instal·lacions de centres docents que impartisquen Educació Secundària Obligatòria, sempre que complisquen els requisits mínims establits en el Decret 207/2003, de 10 d'octubre. En este cas, no podran coincidir els horaris de les ensenyances d'ambdós centres, llevat que les ensenyances s'impartisquen en espais absolutament diferenciats. - De la mateixa manera, es podran crear o autoritzar centres de formació de persones adultes en les instal·lacions de centres docents que impartisquen Educació Primària, sempre que complisquen els requisits mínims establits en este decret, i el funcionament d'ambdós centres amb totes les seues ensenyances es produïsca en horaris no coincidents en absolut.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar l'obertura i funcionament d'un centre docent: - Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre Estat membre de la Comunitat Europea podrà obtindre autorització per a l'obertura i funcionament de centres docents privats, si reunix els requisits establits per la legislació vigent. - Podran, igualment, obtindre la dita autorització les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de nacionalitat estrangera, ajustant-se al que resulte de la legislació vigent, dels acords internacionals, o, si és el cas, del principi de reciprocitat. No podran ser titulars de centres docents privats: a) Les persones que presten servicis en l'Administració educativa estatal, autonòmica o local. b) Que tinguen antecedents penals per delictes dolosos. c) Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l'exercici d'este dret per sentència judicial ferma. d) Les persones jurídiques en què les persones incloses en els apartats anteriors exercisquen càrrecs rectors o siguen titulars del 20 per 100 o més del capital social.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, del Ministeri d'Educació i Ciència, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyaments de règim general no universitaris(BOE núm.86, de 9/04/92).
 • Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes (DOGV núm. 2439, de 31/01/95).
 • Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones adultes, i s'establix el currículum dels programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3638, de 2/12/99).
 • Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació (BOE núm. 307, de 24/12/02).
 • Decret 207/2003, de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyaments bàsics (DOGV núm. 4607, de 14/10/03).
 • Decret 256/2004, de 12 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 207/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyaments bàsics (DOGV núm. 4884, de 16/11/04).
 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 4/5/06).
 • - Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit. Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp “SOL·LICITUD”. Especifique la matèria objecte de la sol·licitud. Indique igualment l'àmbit geogràfic (servicis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut emplenada i signada. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRIMERA FASE: 1. Sol·licitud dirigida a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació a través de la Direcció Territorial corresponent. Esta sol·licitud haurà de contindre les següents dades: · Persona física o jurídica que promou el centre. · Denominació específica que es proposa. · Localització geogràfica del centre. · Ensenyaments per a les quals se sol·licita autorització. · Nombre d'unitats i llocs escolars que pretenen. 2. Declaració disponible en l'apartat "Formularis", que la persona promotora del centre NO es troba incursa en cap dels supòsits següents: · Prestar servicis en l'Administració educativa estatal, autonòmica o local. · Tindre antecedents penals per delictes dolosos. · Persona física o jurídica expressament privada de l'exercici del dret a ser titular d'un centre docent privat per sentència judicial ferma. · En el cas que el promotor siga una persona jurídica, declaració que cap càrrec rector, ni accionista posseïdor del 20%, o més, del capital social, està incurs en algun dels supòsits anteriors. 3. Acreditació de la possibilitat d'ús de l'immoble. S'haurà de presentar còpia compulsada del document que acredita la possibilitat d'ús de l'immoble afectat (arrendament, usdefruit, cessió, propietat), o compromís d'aportar-la quan sol·licite l'autorització definitiva. 4. Plans de les instal·lacions del futur centre signats cadascun pel titular o el seu representant en els quals s'haurà de tindre en compte els següents aspectes: · Menció de la norma o normes, amb especificació dels articles, disposicions transitòries i disposicions addicionals a les quals s'acull per a accedir al nivell o nivells educatius sol·licitats. · Relació dels espais proposats per a complir amb el programa educatiu que es regula en les normes citades en l'apartat anterior, superfície mínima requerida i superfície mínima disponible de cadascun d'ells. · Plànols d'emplaçament de l'edifici respecte al solar a escala 1/200-500, amb definició dels espais exteriors. · Plantes de l'edifici que integre la totalitat del centre educatiu a escala 1/100-200. Mitjançant la presentació d'esta documentació tècnica es demostrarà que es complixen els requisits mínims establits en el Decret 207/2003, de 10 d'octubre. 5. SOL·LICITUD D'ALTA USUARI D'ITACA, disponible en l'apartat "Formularis" DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SEGONA FASE: - Sol·licitud d'obertura i funcionament del centre. - Relació del personal que disposarà el centre en el moment de l'inici de la seua activitat, amb indicació de les seues titulacions respectives i justificació documental (o compromís d'aportar esta relació abans de l'inici de les activitats educatives). - Certificat emés per tècnic competent que el centre reunix les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'assenyalen en les normes vigents. - Només en el cas que s'hagen efectuat obres majors: · Fotocòpia compulsada de la llicència d'obres atorgada per l'administració local. · Certificat final d'obres emés pel director facultatiu, visat pel col·legi professional corresponent.

Presentació

Presentació

Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en aquest cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet. Podran dirigir-se de manera presencial: - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Primera fase: - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Després de la valoració de la documentació aportada el Servici de Projectes i Construccions Educatives emetrà un informe que posteriorment elevarà a la Direcció General d'Ensenyament. - Esta direcció general tancarà la primera fase del procediment per mitjà de la resolució per la qual s'aprova el projecte de les futures instal·lacions del centre a autoritzar. 2. Segona fase: - Una vegada el promotor del centre dispose de les instal·lacions en les mateixes condicions que els plans que van servir per a l'aprovació del projecte, haurà de presentar davant de la Direcció Territorial de Cultura i Educació la documentació relativa a esta segona fase. - Esta documentació la valorarà la Inspecció Educativa, que emetrà un informe respecte a l'ajust de les titulacions del personal docent. - Posteriorment la Unitat Tècnica de Construcció visitarà les instal·lacions per a comprovar que tot això s'ajusta a la resolució citada per la DGE. - La Direcció General d'Ensenyament emetrà informe i proposta d'autorització davant del conseller de Cultura, Educació i Esport, previ l'informe del Servici Jurídic de la Conselleria. - Resolució definitiva del conseller de Cultura, Educació i Esport.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Termini màxim

Termini màxim

La resolució es dictarà en el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir del moment en què l'interessat presente la documentació relativa a la sol·licitud d'obertura i funcionament del centre (2a fase). Desestimatori: no-autorització.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment de les obligacions i condicions contretes portarà a la revocació de l'autorització.