Sol·licitud d'obertura i funcionament de centres docents privats de formació bàsica de persones adultes

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211080
|
Codi GVA: 2484
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Per a obtindre l'autorització d'obertura  i funcionament de centres docents privats, inclòs els d'iniciativa social de formació bàsica de persones adultes, se sotmetran al principi d'autorització administrativa sempre que reunisquen els requisits mínims legalment establits en el Decret 207/2003, de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyaments bàsics.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* DENOMINACIÓ

- Als centres específics de formació de persones adultes creats o autoritzats per a impartir la formació bàsica, se'ls assignarà la denominació genèrica de 'Centre docent públic o privat (segons el cas) de formació bàsica de persones adultes', a què s'afegirà, entre parèntesi, els cicles i, si és el cas, nivells autoritzats.

- En aquells centres d'estes característiques el titular dels quals siga una fundació o una associació sense ànim de lucre, la denominació genèrica serà la següent: 'Centre docent privat d'iniciativa social de formació bàsica de persones adultes', a la qual, així mateix, s'afegirà l'expressió, entre parèntesi, dels cicles i, si és el cas, nivells autoritzats.

* REQUISITS MÍNIMS DELS CENTRES (DECRET 207/2003, DE 10 D'OCTUBRE)

1. Tots els centres específics de formació de persones adultes que impartixen la formació bàsica fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria hauran de reunir en un únic recinte educatiu els requisits i condicions mínimes següents:

- Un edifici específic o, si no n'hi ha, local amb accés independent i directe des del carrer.

- Tindran, almenys, dos aules per a les ensenyances del cicle I i dos aules per a les del cicle II. Cada aula haurà de tindre, com a mínim, una superfície d'un metre i mig quadrat per lloc escolar i, en cap cas, tindrà menys de 40 metres quadrats.

- Un aula de tecnologia i laboratori, degudament dotada i amb les condicions de seguretat exigides per les normes vigents, amb un mínim de 40 metres quadrats, que s'incrementarà en 2 metres quadrats per cada alumne que excedisca dels 20 usuaris de l'esmentada aula.

- Un aula d'ús polivalent de 40 metres quadrats.

- Un aula d'informàtica de 40 metres quadrats.

- Una biblioteca de 40 metres quadrats.

- Neteges i servicis higienicosanitaris en número adequat a la capacitat del centre, tant per a les persones adultes com per al personal del centre.

- Espais suficients per a despatxos de direcció, activitats de coordinació, orientació i acció tutorial, reunió i secretaria.

2. Tots els centres específics de formació de persones adultes que impartisquen exclusivament el cicle I de la formació bàsica hauran de reunir en un únic recinte educatiu els requisits i condicions mínimes següents:

- Un edifici específic o, si no n'hi ha, local amb accés independent i directe des del carrer.

- Tindran, almenys, dos aules. Cada aula de les citades haurà de tindre com a mínim una superfície d'un metre i mig quadrat per lloc escolar i, en cap cas, tindrà menys de 40 metres quadrats.

- Un aula d'ús polivalent de 50 metres quadrats.

- Una biblioteca de 30 metres quadrats.

- Neteges i servicis higienicosanitaris en número adequat a la capacitat del centre, tant per a les persones adultes com per al personal del centre.

- Espais suficients per a despatxos de direcció, activitats de coordinació, orientació, reunió i secretaria.

3. Els centres hauran de comptar amb l'equipament i material necessari per al desenvolupament de les activitats que els són pròpies.

* CONDICIONS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS

Els centres docents de formació de persones adultes objecte d'este decret hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'assenyalen en la legislació vigent, a més dels requisits que s'establixen en el Decret 207/2003.

* CONDICIONS ARQUITECTÒNIQUES D'ACCÉS

Els centres docents de formació de persones adultes a què es referix este decret hauran de disposar d'unes condicions arquitectòniques que possibiliten l'accés i circulació a les persones adultes amb problemes físics, d'acord amb el que disposa la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, i la seua normativa de desenvolupament.

* PROFESSORAT

El professorat que impartisca la formació bàsica de persones adultes haurà de complir els requisits mínims de titulació establits, per a cada tipus de centre, ensenyances i camps de coneixement o àmbits d'experiència, en l'Orde de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació.

* CREACIÓ O AUTORITZACIÓ DE CENTRES ESPECÍFICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EN INSTAL·LACIONS D'ENSENYANCES REGLADES NO UNIVERSITÀRIES

- Es podran crear o autoritzar centres de formació de persones adultes en les instal·lacions de centres docents que impartisquen Educació Secundària Obligatòria, sempre que complisquen els requisits mínims establits en el Decret 207/2003, de 10 d'octubre. En este cas, no podran coincidir els horaris de les ensenyances d'ambdós centres, llevat que les ensenyances s'impartisquen en espais absolutament diferenciats.

- De la mateixa manera, es podran crear o autoritzar centres de formació de persones adultes en les instal·lacions de centres docents que impartisquen Educació Primària, sempre que complisquen els requisits mínims establits en este decret, i el funcionament d'ambdós centres amb totes les seues ensenyances es produïsca en horaris no coincidents en absolut.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran sol·licitar l'obertura i funcionament d'un centre docent:

- Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre Estat membre de la Comunitat Europea podrà obtindre autorització per a l'obertura i funcionament de centres docents privats, si reunix els requisits establits per la legislació vigent.

- Podran, igualment, obtindre la dita autorització les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de nacionalitat estrangera, ajustant-se al que resulte de la legislació vigent, dels acords internacionals, o, si és el cas, del principi de reciprocitat.

No podran ser titulars de centres docents privats:

a) Les persones que presten servicis en l'Administració educativa estatal, autonòmica o local.

b) Que tinguen antecedents penals per delictes dolosos.

c) Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l'exercici d'este dret per sentència judicial ferma.

d) Les persones jurídiques en què les persones incloses en els apartats anteriors exercisquen càrrecs rectors o siguen titulars del 20 per 100 o més del capital social.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Primera fase:

 

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

- Després de la valoració de la documentació aportada el Servici d'Infraestructures Educatives emetrà un informe que posteriorment elevarà a la Direcció General de Centres Docents.

- Esta direcció general tancarà la primera fase del procediment mitjançant la resolució per la qual s'aprova el projecte de les futures instal·lacions del centre a autoritzar.

 

2. Segona fase:

 

- Una vegada el promotor del centre dispose de les instal·lacions en les mateixes condicions que els plans que van servir per a l'aprovació del projecte, haurà de presentar davant la Direcció Territorial d'Educació  la documentació relativa a esta segona fase.

- Esta documentació la valorarà la Inspecció d'Educació, que emetrà un informe respecte a l'ajust de les titulacions del personal docent.

- Posteriorment la Unitat Tècnica de Construcció girarà visita a les instal·lacions per a comprovar que tot això s'ajusta a la resolució citada per la DGC.

- La Direcció General de Centres emetrà informe i proposta d'autorització davant el conseller d'Educació,  Universitats i Ocupació, previ l'informe del Servici Jurídic de la Conselleria.

- Resolució definitiva del conseller d'Educació,  Universitats i Ocupació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar i firmar el formulari de dades generals. b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut emplenada i firmada. c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). d)...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per...
Saber més
Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en aquest cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet.

 

Podran dirigir-se de manera presencial:

 

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
La resolució es dictarà en el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir del moment en què l'interessat presente la documentació relativa a la sol·licitud d'obertura i funcionament del centre (2a fase). Desestimatori: no-autorització.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Contenciós-administratiu
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Òrgans resolució
Sancions
L'incompliment de les obligacions i condicions contretes portarà a la revocació de l'autorització.