Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre Successions i Donacions (modalitat successions).

  Objecte del tràmit

  Autoliquidació i pagament de l'impost el fet imposable del qual consisteix en les adquisicions de béns o drets obtinguts per persones físiques derivats d'herències, llegats o qualsevol altre títol successori.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els drethavents, és a dir, les persones físiques que adquirisquen béns i drets per herència (els hereus), llegat (els legataris) o qualsevol altre títol successori, incloent-hi els beneficiaris de contractes d'assegurances sobre vida.

  Els subjectes passius podran actuar per mitjà d'un representant sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentar declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat d'informació complementària).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A conseqüència de l'entrada en vigor del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l'impacte de la COVID-19, [DOGV núm. 8774/ 30.03.2020], s'amplia el termini per a la presentació i el pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que hagen finalitzat dins del període d'alarma, fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de la vigència d'aquest estat d'alarma.

  Si l'últim dia del termini és inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediatament següent. En cas de declaracions periòdiques, s'han de presentar tantes declaracions com trimestres naturals resulten afectats (article 9).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  El termini de presentació és de sis mesos, comptats des del dia de la defunció del causant o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de la seua defunció. Aquest termini es podrà prorrogar per un període igual, amb la sol·licitud prèvia efectuada dins dels cinc primers mesos comptats des de la defunció del causant.
  Quan es tracte de l'extinció d'un usdefruit per causa diferent de la defunció de l'usufructuari, el termini de presentació és d'1 mes a comptar del dia en què es produïsca l'extinció de l'usdefruit, tenint en compte que en l'extinció de l'usdefruit s'exigirà l'impost segons el títol de constitució.

  Quan, amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiga condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haja produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Per al pagament:

  Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat d'informació complementària).

  - Per a presentar els documents:

  Quan la competència per a la gestió del tribut corresponga a la Comunitat Valenciana, l'autoliquidació es presentarà a l'Oficina d'Assistència al Contribuent de l´ATV o de les seues delegacions o a l'Oficina Liquidadora de Districte Hipotecari competent de la Generalitat , per raó de la localitat on el causant haja tingut la seua residència habitual.

  Buscador d'oficina competent (vegeu l'enllaç en l'apartat d'informació complementària).

  http://www.gva.es/c_economia/web/html/Tributos_InfoGeneral_DondeAtenderme_v.htm

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN TOTS ELS CASOS:

  - Imprés model 650 "Autoliquidació successions" (un imprès per cada subjecte passiu), degudament omplit i ingressat, si escau. Aquest imprés el podeu obtindre per mitjà de les utilitats del sistema Sar@ (vegeu l'enllaç del Portal Tributari en l'apartat d'informació complementària.) Feu clic en "Impostos en línia", de manera que pugueu:

  A)
  - Imprimir el model 650, sense cost ni desplaçaments (seleccioneu l'enllaç "Descarregar document per a l'ingrés i autoliquidació individual" i "Descarregar document per a la relació de béns i adquirents").
  - Omplir-lo.
  - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  B)
  - Descarregar i instal·lar el programa d'ajuda Sar@2-650, que us proporciona assistència per a omplir el model (seleccioneu l'enllaç "Programa d'ajuda Sar@2 - -650").
  - Imprimir el model.
  - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  Les dues modalitats permeten efectuar el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot permeten efectuar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar mitjançant un dèbit en el compte en les oficines habilitades.  - En cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment, ja no caldrà aportar el document notarial i la còpia simple d'aquest. Si no ha sigut autoritzat notarialment, s'ha d'aportar el document privat i la còpia en què conste l'acte o contracte que origine el tribut, que ha d'incloure els aspectes següents:
  - Dades identificatives del difunt/s i hereu/s (NIF o NIE, nom i cognoms, domicili on tenia la residència habitual el difunt i data de naixement).
  - Parentiu entre el difunt/s i hereu/s.
  - Domicili per a dur a terme notificacions.
  - Llista detallada dels béns i drets adquirits que integren l'increment del patrimoni gravat, amb expressió del valor real que s'atribueix a cada un i del seu caràcter ganancial o privatiu.
  - Llista detallada de les càrregues, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite.
  - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja efectuat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, una autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, a falta d'això, l'original del NIF o NIE (vegeu l'apartat "Impresos associats").
  - Certificat de defunció del causant i la còpia.
  - Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat i la seua còpia.
  - Còpia autoritzada del testament o, a falta d'això, testimoni de declaració d'hereus o acta de notorietat o llista dels presumptes hereus amb expressió del parentiu amb el difunt i la còpia.
  - Llista del patrimoni preexistent dels subjectes passius en la data de la meritació.
  Quan el patrimoni siga inferior a 390.657,87 euros, així com quan siga superior a 3.936.629,28 euros, serà suficient amb la presentació d'un escrit en què es declare aquesta circumstància.

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLARE EN L'HERÈNCIA
  - En el cas d'aplicació de beneficis fiscals associats al parentiu o discapacitat:
  - Original i còpia del llibre de família o el certificat literal de naixement.
  - Original i còpia del certificat en què s'indique el grau de minusvalidesa que pateix l'interessat, expedit per l'òrgan competent.
  - Original i còpia del títol d'adquisició pel causant dels béns immobles inclosos en la successió.
  - En els supòsits de consolidació del domini:
  - Còpia del document en què es va produir el desmembrament del domini.
  - Autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, a falta d'això, còpia del NIF o NIE d'aquest.
  En el cas que l'usdefruit s'haja extingit per defunció de l'usufructuari, s'ha d'adjuntar l'original i la còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.
  - Exemplar dels contractes d'assegurança concertats pel causant o la certificació expedida per l'entitat asseguradora en el cas de l'assegurança col·lectiva, encara que hagen sigut objecte, amb anterioritat, de liquidació parcial a compte per pòlisses d'assegurança.
  - Còpia de la documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació) corresponent als vehicles inclosos en la successió.
  - Original i còpia de la justificació documental de les càrregues, gravàmens, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite.
  - Justificació documental del valor teòric de les participacions en el capital d'entitats jurídiques els títols de les quals no cotitzen en borsa.
  - Justificació documental dels saldos de comptes d'entitats financeres.
  - Documentació acreditativa en la qual consten els moviments efectuats fins un any abans de la defunció pel que fa a cada un dels béns que s'indiquen a continuació dels quals el titular fóra el causant l'any natural anterior a la seua defunció:
  a) Depòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
  b) Deute públic, obligacions, bons i altres valors equivalents, negociats en mercats organitzats.
  c) Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons d'inversió), negociades en mercats organitzats.
  d) Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualsevol altra entitat jurídica, negociades en mercats organitzats.
  S'exceptuen d'aquesta obligació els subjectes passius inclosos en els grups I i II de parentiu quan la seua base imposable siga igual o inferior a 100.000 euros

  Impresos associats

  Impreso número 650

  [739] MODEL 739. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

  [740] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ A LES ENTITATS FINANCERES, ALS EFECTES D'ALLÒ QUE S'HA DISPOSAT EN L'ARTICLE 8 DE LA LLEI 29/1987, DE 18 DE DESEMBRE, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

  [741] SOL·LICITUD DE LIQUIDACIÓ PARCIAL DE PÒLISSES DE SEGURS SOBRE LA VIDA

  [742] RELACIÓ DESCRIPTIVA DE PÒLISSES DE SEGURS

  [743] SOL·LICITUD DE LIQUIDACIÓ PARCIAL DE CRÈDITS, HAVERS MERITATS, BÉNS, VALORS, EFECTES O DINERS

  [744] RELACIÓ DESCRIPTIVA DE CRÈDITS, HAVERS MERITATS, BÉNS, VALORS, EFECTES O DINERS

  [745] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ RELATIVA A PENSIONS, PRESTACIONS PÚBLIQUES PER DEPENDÈNCIA, HAVERS PASSIUS MERITATS I NO PERCEBUTS

  [752] DECLARACIÓ DE LA CONSOLIDACIÓ DEL DOMINI EN EL NUC PROPIETARI

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r. Ompliment del model 650.

  2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.

  3r. Presentació i diligència de la documentació en l'oficina del contribuent o l'oficina liquidadora de districte hipotecari que corresponga.

  4t. Una vegada omplits aquests tràmits, els documents acreditatius de l'adquisició acompanyats de l'autoliquidació i del justificant que n'acredite la presentació davant de l'oficina gestora serviran de títol suficient per a accedir als registres públics corresponents.

  Inici
 • Informació complementària

  * BASE IMPOSABLE
  En les transmissions per causa de mort (herència, llegat o un altre títol successori), la base imposable estarà constituïda pel valor net de l'adquisició individual de cada contribuent, d'acord amb l'article 9 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre.

  * BASE LIQUIDABLE
  La base liquidable s'obtindrà aplicant sobre la base imposable les reduccions aprovades per la Comunitat Valenciana (vegeu l'enllaç "Beneficis fiscals", en l'apartat d'informació complementària).

  * QUOTA ÍNTEGRA
  La quota íntegra de l'impost s'obtindrà aplicant a la base liquidable la tarifa regulada en l'article 11 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31 de desembre).
  (Vegeu l'enllaç "Tarifa" aplicable en l'apartat d'informació complementària).

  * QUOTA TRIBUTÀRIA
  La quota tributària per aquest impost s'obtindrà aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador assenyalat en l'article 12 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits, establits en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu assenyalat en l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. (Vegeu l'enllaç "Coeficients multiplicadors" en l'apartat d'informació complementària).

  * QUOTA QUE CAL PAGAR
  La quota que cal pagar es determina aplicant sobre la quota tributària la deducció per doble imposició internacional quan es tinga dret a aquesta, regulada en l'article 23.1 de Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.
  Així mateix, quan es tinga dret a aquestes, s'aplicaran sobre la quota tributària les bonificacions aprovades per la Comunitat Valenciana (vegeu l'enllaç "Beneficis fiscals", en l'apartat d'informació complementària).

  * RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI
  Aplicació de l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:
  - Fins als tres mesos següents al terme del termini voluntari: 5 %
  - Fins als sis mesos següents al terme del període voluntari: 10 %
  - Fins als dotze mesos següents al terme del període voluntari: 15 %
  - Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20 % i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà del terme dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació s'haja presentat.

  * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC
  L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que es complisquen les dues condicions establides en l'article 27 de la Llei General Tributària:
  1a. Que es realitze l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.
  2a. Que es realitze l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània al temps de la seua presentació o en el període voluntari d'ingrés o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o el terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'aquest deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haja sol·licitat al temps de presentar l'autoliquidació extemporània.

  * PRESCRIPCIÓ
  - El termini de prescripció del dret de l'Administració per a determinar el deute tributari per mitjà de la corresponent liquidació és de 4 anys que començaran a comptar-se a partir de l'endemà de la finalització del termini reglamentari de 6 mesos per a presentar la corresponent declaració davant de l'Administració tributària, segons l'article 25 de la Llei de l'Impost de Successions i Donacions i el 66 i 67 de la Llei General Tributària.
  El termini de prescripció de l'acció per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats també és de 4 anys a comptar des de l'endemà del dia en què finalitze el termini del període voluntari per a pagar la liquidació. Això segons els articles 66 i 67 de la Llei general tributària i el 36 de la Llei 29/1987, de l'Impost de Successions i Donacions.

  Enllaços

  Beneficis fiscals

  Valor de referència dels béns immobles de naturalesa urbana

  Valor de referència dels béns immobles de naturalesa rústica

  Web ATV

  Autorització de representació

  Buscador d'oficina competent

  Tarifa aplicable

  Coeficients multiplicadors

  Instruccions ompliment model 650

  Entitats col·laboradores

  Programa d'ajuda Sar@2 - 650

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 303, de 19.12.1987).
  - Ordre 7 d'abril de 2000, del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'aproven els models de declaració i liquidació que s'han d'utilitzar per a l'autoliquidació per l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 155, de 29.061988).
  - Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 275, de 16.11.1991).
  - Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31.12.1997).
  - Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa urbana en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
  - Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre (BOE núm. 302, de 18.12.2003).

  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4971, de 22.03.2005).
  - Ordre EHA/3551/2011, de 13 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (BOE núm. 313, de 29.12.2011).
  - Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06.08.2013).
  - Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions. (DOCV núm. 7543, de 09.06.2015).
  - Resolució 15 de juny de 2015, del director general de Tributs i Joc, per la qual es desplega el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (DOCV núm. 7565 de 07.07.2015).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre HAP/2367/2013, d'11 de desembre

  Vegeu Llei 13/1997, de 23 de desembre

  Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre

  Vegeu el Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre

  Vegeu l'Ordre 10/2015, de 27 de maig

  Vegeu la Resolució 15 de juny de 2015

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.