Detall de Procediment

Autorització de centres formatius privats per a impartir cursos de formació que donen accés a la realització de l'examen per a l'obtenció del carnet professional d'instal·lador tèrmic i/o del carnet professional d'operador de grues. Renovació de l'autorització, modificació, cessament (baixa), comunicació d'inici i de fi de cursos, memòria anual. Indústria

Codi SIA: 210812
Codi GUC: 1020
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Possibilitar: 1. La presentació de la sol·licitud necessària per a l'OBTENCIÓ, PER CENTRES FORMATIUS PRIVATS, DE L'AUTORITZACIÓ per a impartir CURSOS DE FORMACIÓ teoricopràctica que donen accés a la realització de l'examen per a l'obtenció: - Del carnet professional d'INSTAL·LADOR TÈRMIC EN EDIFICIS (TE). - I/O del carnet d'OPERADOR DE GRUES en les seues diferents categories. 2. I posteriorment: a) La presentació de la sol·licitud de RENOVACIÓ de l'AUTORITZACIÓ, atés que les autoritzacions d'aquests centres formatius s'atorguen per un termini màxim de cinc anys. * Nota: la renovació de l'autorització del centre de formació es realitza per al curs o cursos que ja es tinga/n autoritzat/s. En cas de sol·licitar un nou tipus de curs, no es considera una renovació, sinó una nova autorització, que ha de tramitar-se com a tal.. b) En el seu cas, la presentació de la sol·licitud de MODIFICACIÓ* de les dades prèviament presentades, o bé de CESSAMENT (baixa) de l'activitat del centre formatiu. * Nota: si la modificació sol·licitada altera substancialment els requisits i condicions de l'autorització del centre de formació i les seues activitats, no es considera una modificació, sinó una nova autorització, que ha de tramitar-se com a tal. c) La presentació de la COMUNICACIÓ D'INICI I DE FI DE CURSOS DE FORMACIÓ per a l'obtenció del carnet professional d'instal·lador tèrmic o d'operador de grues. d) La presentació de la MEMÒRIA ANUAL de les activitats formatives d'aquests centres formatius realitzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

VALIDESA DE LES AUTORITZACIONS Les autoritzacions als centres s'atorguen PER UN TERMINI MÁXIMO DE CINC ANYS, transcorregut el qual, si ho desitgen, han de realitzar una nova sol·licitud d'autorització.

Requisits

Requisits

- Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones (físiques o jurídiques), o els/les seus/seues representants, titulars de centres privats de formació en els quals desitgen impartir els cursos indicats en l'objecte d'aquest tràmit i complisquen els requisits necessaris per a això.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació: A) Per a l'AUTORITZACIÓ: la sol·licitud ha de presentar-se AMB CARÀCTER PREVI a l'inici de l'activitat del centre formatiu. B) La sol·licitud de RENOVACIÓ de l'autorització: ha de presentar-se abans que finalitze el termini de duració de l'autorització del centre. C) En cas de MODIFICACIÓ o CESSAMENT (baixa): quan es produïsca la modificació no substancial o el cessament de l'activitat. D) La comunicació d'INICI d'un curs: amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 15 DIES al d'inici del curs de formació. E) La comunicació de FI d'un curs, amb la relació d'alumnes que l'han superat: després de la finalització del curs de formació. F) MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana: ANUALMENT.

Formularis i documentació

Haurà de presentar-se (telemàticament) la següent documentació: A) Per a l'AUTORITZACIÓ: 1. SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ (marcant en ella l'opció corresponent), segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOLCFTG. 2. Justificant de l'abonament de la taxa corresponent. 3. Documentació acreditativa de la personalitat de la persona sol·licitant i de la titularitat del centre, així com la tipologia. 4. Justificació documental del poder de representació de la persona o persones actuants davant de l'Administració i identificació dels representants legals (indicació del seu nom, cognoms i DNI/NIE, i aportació de la fotocòpia del DNI/NIE si no ha subscrit l'autorització a l'Administració per a la consulta telemàtica de les seues dades d'identitat, que es facilita en el mateix imprés de sol·licitud). 5. Descripció dels recursos humans, tècnics i materials de què disposa el centre. De manera específica s'identificarà la persona que exercisca la direcció tècnica dels cursos, la seua experiència professional i la seua titulació tècnica, que necessàriament serà de grau mitjà o superior. 6. Especificació de les especialitats o categories a cobrir i cursos a desenrotllar, amb expressió de la seua duració, temari i mode d'avaluació, havent d'ajustar-se els uns i els altres a què dispose la normativa vigent en cada supòsit, que tindrà caràcter de mínim. En tot cas, no s'admetrà cap sol·licitud en què es preveja més de 30 alumnes per curs. 7. Memòria comprensiva de l'experiència del centre en activitats formatives. 8. Compromís formal de compliment de les obligacions derivades de l'autorització i de les altres que impose la normativa vigent, especialment en matèria de consumidors i usuaris. 8. Taula de preus per a la impartició dels diferents cursos, amb els seus índexs d'actualització. * NOTA: les sol·licituds d'autorització es presentaran de forma separada per a cada centre, i la corresponent resolució especificarà les especialitats i categories a què l'autorització s'estén, així com el seu termini de duració, que no podrà ser superior a cinc anys. B) Per a la RENOVACIÓ de l'AUTORITZACIÓ: El període màxim de duració de l'autorització és de cinc anys, per la qual cosa, si el centre desitja prosseguir amb la seua activitat, haurà de renovar l'autorització presentant (telemàtica o presencialment, segons siga procedent): - Una nova SOL·LICITUD (marcant en ella l'opció de "Renovació"), segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOLCFTG. - I TOTA LA DOCUMENTACIÓ indicada anteriorment per a l'AUTORITZACIÓ. C) En cas de MODIFICACIÓ o CESSAMENT (baixa): - SOL·LICITUD (marcant en ella l'opció corresponent), segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOLCFTG. - En el seu cas, qualsevol altra documentació necessària relativa a la modificació o el cessament sol·licitat. D) INICI d'un CURS: - COMUNICACIÓ d'INICI del curs de formació, detallant les dates i horaris del mateix i la relació d'alumnes/as, utilitzant per a això el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic, denominat NOTICTG. E) FINALITZAT un CURS: - COMUNICACIÓ de FI del curs amb la relació d'alumnes/as que l'han superat (indicant el seu nom, cognoms i DNI/NIE), incloent, en el seu cas, comentaris en relació amb els alumnes inscrits que no hagen superat el curs i qualsevol altra incidència ressenyable. Per a això haurà d'utilitzar-se el model normalitzat de comunicació, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat NOTFCTG. F) MEMÒRIA ANUAL Anualment ha de presentar-se (telemàtica o presencialment, segons siga procedent) una MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat MEMCFTG.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 4.6 - Registres especials: 38,31 euros per inscripció (corresponent a l'autorització de centre). 4.3 - Renovacions i pròrrogues: 7,95 euros cadascuna (per cada renovació de l'autorització del centre). * Nota: 1) En l'"Enllaç relacionat amb el pagament de taxes" que figura a continuació: - Ha de dirigir-se a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", polsar sobre "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa que corresponguen en cada cas. - Disposa d'informació sobre la generació de l'autoliquidació (model 046) i el pagament (telemàtic o presencial) de les taxes de la Generalitat Valenciana. Li recomanem que consulte, en concret, la informació relativa als "Passos per a la correcta obtenció dels models 046 FAQs" (veure-la en la part superior dreta de la pàgina web). 2) Pot accedir a eixe mateix enllaç des del pas "Pagar" del tràmit telemàtic, o bé simplement annexar en eixe pas el justificant del pagament de la taxa realitzat prèviament.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Presentar les seues sol·licituds i altra documentació MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona comunicant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C. Valenciana). - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Fent clic en l'enllaç directe que s'indica en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el/els formulari/s web, annexar la documentació que s'haja d'aportar (omplida i signada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el justificant de registre corresponent. 5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els han de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

A) En cas d'AUTORITZACIÓ o de RENOVACIÓ de l'AUTORITZACIÓ 1.- Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de la documentació requerida, davant el Servei Territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació. 2.- A continuació: a) Si la sol·licitud i la restant documentació estan completes i són correctes i es compleixen els requisits per a l'autorització, el Servei Territorial competent emet Resolució d'autorització o de renovació de l'autorització (segons siga procedent), inscriu el centre de formació en el Registre d'Entitats Acreditades i notifica a la persona sol·licitant la Resolució i, en cas d'autorització inicial, també el número d'inscripció del centre. Tant l'autorització, com la seua renovació, s'atorguen PER UN TERMINI MÀXIM DE CINC ANYS, per la qual cosa, si el centre desitja prosseguir amb la seua activitat, ha de sol·licitar la renovació. b) En cas contrari: b.1.- Si manca documentació o no és correcta, el Servei Territorial requereix la seua esmena a la persona sol·licitant. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena o l'aportació d'algun document addicional, ha de realitzar-se utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - Si s'esmena correctament, s'actua segons l'indicat en el punt 2.a). - Si NO s'esmena, s'arxiva la sol·licitud per desistiment. b.2.- Si NO es compleixen els requisits per a l'autorització o per a la renovació de l'autorització (segons siga procedent), el Servei Territorial competent emet Resolució denegatòria i la notifica a la persona sol·licitant. B) En cas de MODIFICACIÓ*, de CESSAMENT (baixa), de COMUNICACIÓ d'INICI I de FI DE CURSOS DE FORMACIÓ, o de presentació de la MEMÒRIA ANUAL * Nota: si la modificació sol·licitada altera substancialment els requisits i condicions de l'autorització del centre de formació i les seues activitats, no es considera una modificació, sinó una nova autorització, que ha de tramitar-se com a tal. 1.- Presentació DE MANERA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions), o bé presencialment (modalitat vàlida només per a persones físiques), de la sol·licitud, o comunicació d'inici/fi de curs, o memòria anual (segons siga procedent) i de la documentació que, en el seu cas, corresponga, davant el Servei Territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació. 2.- A continuació: a) Si la sol·licitud, o comunicació, o memòria (segons siga procedent), i, en el seu cas, la restant documentació, estan completes i són correctes, el Servei Territorial competent actualitza amb l'indicat en ells el registre especial de centres. b) Si no està completa o no és correcta, el Servei Territorial requereix la seua esmena a la persona sol·licitant. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena o l' aportació d'algun document addicional, ha de realitzar-se utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - Si s'esmena correctament, s'actua segons l'indicat en el punt 2.a). - Si NO s'esmena, s'arxiva la sol·licitud per desistiment.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS DELS CENTRES DE FORMACIÓ QUE S'AUTORITZEN PER A IMPARTIR ELS CURSOS INDICATS EN L'OBJECTE D'ESTE TRÀMIT: 1 - Subjectar les seues activitats a les instruccions i superior coordinació del servici territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació. 2 - Impartir efectivament la formació en les especialitats i categories per a les quals haja sigut autoritzat. 3 - PRESENTAR ANUALMENT en el servici territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació, una MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 4 - Subjectar-se a la facultat d'inspecció del referit servici territorial competent en matèria d'indústria. 5 - COMUNICAR, al servici territorial competent en matèria d'indústria de la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació, L'INICI DE CADA CURS DE FORMACIÓ, amb 15 dies d'antelació. 6 - FINALITZAT EL CURS, COMUNICAR a l'esmentat servici territorial la dita finalització i la relació dels alumnes que han superat el curs (indicant el seu nom, cognoms i DNI/NIE), incloent-hi, si és el cas, comentaris en relació amb els alumnes inscrits que no hagen superat el curs i qualsevol altra incidència ressenyable.

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, si l'acte no fóra exprés.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre la sol·licitud serà de tres mesos, comptadors de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment de les obligacions que se citen en l'apartat Observacions d'este tràmit o de les altres imposades per la normativa vigent, serà causa de pèrdua de l'autorització, amb audiència prèvia del titular del centre.