• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar.

  Objecte del tràmit

  Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana proposen una adaptació del fenomen competitiu, serveixen com a complement de l'activitat esportiva que fan els joves en edat escolar a través de les diferents entitats i preveuen els valors formatius i constructors de la personalitat que han de considerar-se en aquestes edats. També comprenen trobades esportives que faciliten la pràctica esportiva de persones amb discapacitat, en les quals s'adapta l'activitat quan és convenient i es fomenta la participació inclusiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Participants

  - Entitats: podran sol·licitar la participació en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana els centres d'ensenyament, els clubs esportius, les associacions o altres entitats legalment constituïdes que tinguen la seu social dins del territori de la Comunitat Valenciana. Les entitats podran inscriure esportistes, personal tècnic i personal delegat que complisquen els requisits establits en els apartats següents.

  - Esportistes: podran participar en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana els i les esportistes que hagen nascut entre l'1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2013 i estiguen escolaritzats en centres educatius de la Comunitat Valenciana no universitaris. En jornades d'esport adaptat, podrà ampliar-se l'edat dels participants si estan escolaritzades en centres educatius. Es recomana que l'esportista no participe en més d'una competició el mateix dia.

  - Personal tècnic i personal delegat: entre tot el personal tècnic de les entitats i dels equips participants en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, almenys una persona ha de ser major d'edat, com a responsable dels i les esportistes participants.

  El personal tècnic ha d'acreditar la titulació en activitat física i esport adequada per a garantir la formació dels i les esportistes en funció de l'edat i del nivell esportiu, d'acord amb l'annex II de la resolució de convocatòria.

  A més, el personal tècnic i el personal delegat ha de disposar de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Serà responsabilitat de cada entitat participant exigir a aquest personal la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals en els termes previstos en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

  En el nivell d'iniciació al rendiment es regularà la titulació mínima exigida en les bases de competició específiques de cada esport.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els terminis que s'indiquen a continuació:

  Inscripcions en el nivell de promoció:

  Per a poder participar en el nivell de promoció, l'entitat interessada ha de fer la inscripció en línia en l'aplicació web JOCSE o en la pàgina web jocsesportiuscv.gva.es, en els terminis que s'indiquen a continuació:

  - Esports col·lectius, nivell de promoció, per a totes les categories: la inscripció es farà en línia en l'aplicació web de la Generalitat JOCSE i tindrà com a data límit el 18 d'octubre de 2019.

  - Esports individuals, nivell de promoció, per a totes les categories: la inscripció es farà en línia en l'aplicació web de la Generalitat JOCSE com a mínim amb 20 dies d'antelació a la celebració de la competició.

  - Els ajuntaments que disposen d'inscripció en línia municipal, han de remetre la informació dels equips i participants de cada una de les entitats inscrites en un fitxer de dades normalitzat XML d'exportació d'inscripcions en Jocs Esportius, perquè puga ser traslladada a l'aplicació de la Generalitat JOCSE.

  - En la modalitat de futbol només hi haurà fase municipal/intermunicipal en el nivell de promoció, i la competició acabarà en aquest àmbit.

  - En la modalitat de futbol sala només hi haurà el nivell de promoció. Els equips participants en la modalitat de futbol sala masculí només poden inscriure un màxim de dos jugadors amb llicència federada en la modalitat de futbol o futbol sala. Els equips participants en la modalitat de futbol sala femení poden inscriure esportistes amb llicència federada en la modalitat de futbol o futbol sala.

  - Cada ajuntament ha d'enviar, amb el 15 de novembre de 2019 com a data límit, a la Secció d'Activitat Física i Esport de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport de la província corresponent la documentació següent:
  > Informació sobre els esports per als quals s'organitzarà fase municipal o, si fa falta, intermunicipal.
  > Calendari de la competició i activitats municipals en cas que n'hi haja.
  > Projecte de multiesport.
  > Bases específiques de modalitat esportiva per a la categoria prebenjamí adequada a les seues edats, si escau.
  > Informació dels esports i equips en els quals no es puga organitzar competició municipal i que estiguen interessats a participar en l'àmbit intermunicipal.


  Quan els ajuntaments no remeten la documentació sol·licitada en la data indicada, es considerarà que no participen en aquesta edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa la Generalitat no assumirà cap responsabilitat derivada de l'organització de la fase municipal.

  - La inscripció en el nivell de promoció dels Jocs Esportius en l'aplicació JOCSE suposa l'acceptació d'aquesta resolució i la seua normativa d'aplicació.

  Inscripcions en el nivell d'iniciació al rendiment:

  Per a poder participar en el nivell d'iniciació al rendiment, l'entitat interessada ha de formalitzar la inscripció en els llocs i els terminis que s'indiquen a continuació:

  - Esports col·lectius, nivell d'iniciació al rendiment, (bàsquet, handbol, rugbi i voleibol): la inscripció es farà en la federació esportiva corresponent amb la data límit que s'establisca en les bases de competició específiques de cada esport.

  - Esports individuals, nivell d'iniciació al rendiment, indicats en la base 4 (atletisme, natació i triatló): la inscripció es farà en la federació esportiva corresponent amb la data límit que s'establisca en les bases de competició específiques de cada esport.

  - Les federacions esportives amb modalitats d'iniciació al rendiment han de remetre a la Direcció General d'Esport la informació dels equips i participants de cada una de les entitats inscrites en el nivell d'iniciació al rendiment. La informació es remetrà en un fitxer de dades normalitzat XML d'exportació d'inscripcions en Jocs Esportius, perquè puga ser traslladada a l'aplicació de la Generalitat JOCSE.

  Quan la federació no remeta la documentació sol·licitada en la data indicada per la Direcció General d'Esport, es considerarà que no participen en aquesta edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa la Generalitat no assumirà cap responsabilitat derivada de l'organització del nivell d'iniciació al rendiment.

  - La inscripció en el nivell d'iniciació al rendiment dels Jocs Esportius, suposa l'acceptació d'aquesta resolució i la seua normativa d'aplicació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a poder participar, l'entitat interessada ha de formalitzar la inscripció en línia en l'aplicació web JOCSE o en la pàgina jocsesportiuscv.gva.es.

  En les trobades i competicions dels Jocs Esportius, segons l'àmbit de competició i la categoria, els esportistes, els tècnics i els delegats que participen han de presentar la documentació següent:

  En l'àmbit de competició municipal i intermunicipal:

  > Full d'inscripció dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
  > Llicència dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana validada per l'entitat local corresponent

  En l'àmbit provincial o autonòmic:

  > Full d'inscripció dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
  > Llicència dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana validada per l'entitat local corresponent i per les seccions d'Activitat Física i Esport de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport de la província corresponent. En cas de no estar validada per les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport i només estar validada per l'entitat local, s'ha de presentar el document original o una fotocòpia acarada del DNI o el passaport individual (els estrangers han de presentar el passaport individual o la targeta de resident).

  - En les bases de competició específiques de cada una de les modalitats esportives es determinaran i es regularan, si escau, les especificitats pel que fa a la documentació.  - Aquesta documentació s'ha de facilitar al personal arbitral i als representants federatius i de la Generalitat sempre que siga requerida.

  - Per al nivell d'iniciació al rendiment, les inscripcions, la llicència i la documentació indicades en les bases 8 i 9 de la resolució de convocatòria, podran regular-se i determinar-se de manera diferent, i en aquest cas hauran de figurar en les bases de competició específiques de cada modalitat esportiva.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius

  Tramitació

  jocsesportiuscv.gva.es

  Tramitació

  Exclusivament telemàtica.

  Nivell de promoció: l'entitat interessada ha de fer la inscripció en línia en l'aplicació web JOCSE o en la pàgina jocsesportiuscv.gva.es, en els terminis indicats.

  Nivell d'iniciació al rendiment:

  La inscripció es farà en la federació esportiva corresponent amb la data límit que s'establisca en les bases de competició específiques de cada esport.

  Inici
 • Informació complementària

  * ESPORTS CONVOCATS:

  La inscripció estarà oberta a tots els esports amb federació autonòmica legalment constituïda, així com a les activitats físiques reconegudes i qualificades per la Generalitat, sempre que disposen d'un mínim de participants per a poder dur a terme la competició o l'activitat, d'acord amb el que s'estipula en aquesta resolució per a cada un dels esports i de les fases.

  En el cas de persones amb discapacitat, els esports, les categories, els nivells, les edats, les fases de competició i els calendaris es determinaran en funció de les inscripcions que hi haja, així com de les necessitats dels practicants. Es fomentarà la inclusió de les persones amb discapacitat en els equips, les jornades i les trobades dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, i es podran convocar modalitats esportives específiques com el golbol, la 'boccia', l'eslàlom, etc., en què la participació siga inclusiva.

  Les modalitats de futbol i futbol sala es regiran només pel que disposen les bases 7.3 i 7.4, així com per les bases de competició específiques de futbol sala.


  * CATEGORIES:
  Les categories, per any de naixement, seran les següents:

  - Nascuts en 2012/2013:
  Prebenjamí (segons el que estipula la base 4.1, només multiesport).
  Equivalència curs escolar: 1r i 2n d'Educació Primària.

  - Nascuts en 2010/2011:
  Benjamí.
  Equivalència curs escolar: 3r i 4t d'Educació Primària.

  - Nascuts en 2008/2009.
  Aleví.
  Equivalència curs escolar: 5é i 6é d'Educació Primària.

  - Nascuts en 2006/2007
  Infantil
  Equivalència curs escolar: 1r i 2n d'ESO

  - Nascuts en 2004/2005.
  Cadet.
  Equivalència curs escolar: 3r i 4t d'ESO.

  - Nascuts en 2002/2003
  Juvenil (només esportistes que no tinguen llicència federada i exclusivament en l'àmbit municipal).
  Equivalència curs escolar: 1r i 2n de Batxillerat. Cicles formatius


  Excepcionalment, en algunes modalitats esportives podran variar els anys de naixement i el nom de la categoria, d'acord amb criteris tècnics establits entre la federació esportiva corresponent i la Direcció General d'Esport, i detallats en les bases de competició específiques de cada esport.


  * NIVELL DE COMPETICIÓ:

  Amb caràcter general, les competicions presenten un nivell únic, el nivell de promoció.
  En les modalitats esportives establides en la base 4.2, es preveurà la possibilitat de participació en dos nivells de competició: el nivell de promoció i el nivell d'iniciació al rendiment.

  > Nivell de promoció, és el nivell únic, amb caràcter general.

  - En categoria prebenjamí, només es convocarà la modalitat de multiesport amb activitats mixtes que afavorisquen la igualtat i la coeducació, d'acord amb les especificacions establides en la base 5.1.3.

  - En categories benjamí i aleví, es recomana que la composició dels equips i la competició siga mixta. Si els equips són masculins o femenins, disputaran la competició que els corresponga per sexe segons els criteris següents:
  * Quan en la composició d'un equip s'inscriga un sol esportista de sexe diferent dels altres components de l'equip, disputaran la competició mixta, i si no hi haguera competició mixta, la que els correspondria per la majoria de components.

  * Quan en la composició d'un equip s'inscriga més d'un esportista de l'altre sexe, es disputarà la competició mixta, i si no hi haguera competició mixta, es disputaria la competició masculina. També es considera molt recomanable el multiesport en les categories benjamí i aleví amb activitats mixtes per a afavorir la igualtat i la coeducació, ateses les característiques especials del desenvolupament evolutiu dels xiquets i de les xiquetes en aquestes edats.

  - En categories infantil, cadet i juvenil, la composició d'equips i la competició serà masculina o femenina. En cas que algun esportista s'integre en un equip de l'altre sexe, disputaran la competició que els corresponga segons els criteris següents:

  * Quan en la composició d'un equip s'inscriga un sol esportista de sexe diferent dels altres components de l'equip, disputaran la competició que els correspondria per la majoria de components.

  * Quan en la composició d'un equip s'inscriga més d'un esportista de l'altre sexe, es disputarà la competició masculina.

  > Nivell d'iniciació al rendiment, es convoca nivell d'iniciació al rendiment en els esports següents: atletisme, bàsquet, handbol, natació, rugbi, triatló i voleibol, així com en qualsevol altra modalitat esportiva que per les seues característiques tècniques, d'organització i de funcionament siga aconsellable. El nivell d'iniciació al rendiment presenta un objectiu més competitiu que el de promoció, i constitueix la primera etapa en el camí cap a l'esport d'elit i alt rendiment, més adaptat pel seu nivell i organització a clubs, associacions esportives i centres educatius, l'estructura organitzativa i esportiva dels quals així ho aconsellen.

  L'adscripció al nivell d'iniciació al rendiment, les categories, els equips i la competició estaran condicionats a criteris tècnics establits entre la federació esportiva corresponent i la Direcció General d'Esport, i detallats en les bases de competició específiques de cada esport.


  * ÀMBIT DE COMPETICIÓ:
  En el nivell de promoció.
  > Municipal i intermunicipal

  - Competicions i trobades municipals: organitzades pels corresponents ajuntaments per a totes les categories. Els ajuntaments aprovaran les modalitats esportives i categories que organitzen segons la demanda esportiva. Així mateix, podran establir les normes organitzatives que estimen necessàries per al bon desenvolupament de les activitats i competicions, sempre que no contradiguen o contravinguen les bases d'aquesta resolució.

  S'entén com fase municipal/intermunicipal aquella que comporta una celebració de trobades o competició esportiva periòdica i de durada prolongada, amb una participació mínima de 4 equips per esport i categoria i que pertanguen a tres o més entitats.

  - Competicions i trobades intermunicipals: els ajuntaments, les mancomunitats o qualsevol institució pública supramunicipal podran organitzar competicions que acullen participants de diversos municipis.

  - De les competicions municipals i intermunicipals es classificaran els equips per a la competició provincial d'acord amb la taula següent:

  Nombre d'equips per esport i categoria en competició municipal o intermunicipal/Inscripció màxima per a
  competició provincial
  De 4 a 8/1
  De 9 a 12/2
  De 13 a 17/3
  18 o més/4

  Les institucions públiques organitzadores comunicaran els equips classificats a la secció d'Activitat Física i Esport de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent a la seua província, que marcarà el termini màxim de presentació d'aquests.

  > Àmbit provincial: per a la categoria aleví, infantil i cadet. Excepcionalment la comissió tècnica provincial corresponent, amb informe previ a la comissió autonòmica, podrà autoritzar la categoria benjamí i juvenil en alguns esports, quan la participació i l'organització de la modalitat esportiva ho requerisca. La competició provincial constarà de la fase final provincial i serà organitzada per les comissions tècniques provincials per als esportistes i equips classificats de les diferents competicions municipals i intermunicipals, en funció del barem inclòs en la base 5.1.4.

  Per a poder celebrar una competició provincial, han de classificar-se i disputar-la un mínim de quatre equips per esport i categoria que pertanguen a tres o més entitats.

  > Àmbit autonòmic: per a la categoria infantil i cadet. Excepcionalment, es podrà autoritzar la categoria aleví en el nivell de promoció en alguns esports quan la participació i l'organització de la modalitat esportiva ho requerisquen. Serà organitzat per la comissió tècnica autonòmica d'acord amb les bases de competició específiques de cada modalitat esportiva.

  En les modalitats esportives i categories en les quals s'organitza competició del nivell de promoció, només hi haurà fase final autonòmica quan així ho acorde la comissió tècnica autonòmica en funció dels equips participants classificats.

  En les modalitats esportives i categories en les quals s'organitza competició del nivell d'iniciació al rendiment, seran els equips i/o esportistes d'aquestes competicions els únics que podran participar en l'àmbit autonòmic, segons establisquen les bases de competició específiques de cada modalitat esportiva.

  Excepcionalment, quan la inscripció en el nivell d'iniciació al rendiment siga considerada insuficient per la comissió tècnica autonòmica, i a l'efecte de designar els equips assistents a la final autonòmica, es podran disputar eliminatòries amb equips finalistes en el nivell de promoció.

  Haurà d'haver-hi un mínim de cinquanta inscripcions pertanyents almenys a sis entitats esportives de dues províncies diferents. En aquest còmput no es tindran en compte les federacions esportives autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

  Excepcionalment es podran realitzar campionats autonòmics de modalitats esportives que no complisquen els requisits exposats en el paràgraf anterior quan la comissió tècnica autonòmica ho considere oportú pel seu interés social i de promoció esportiva.

  * ORGANITZACIÓ:

  Els XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana tindran lloc de l'1 de setembre de 2019 al 31 d'agost de 2020.

  Les bases de competició específiques de cada una de les modalitats esportives s'establiran d'acord mutu amb la federació esportiva corresponent. Aquestes bases estaran a disposició de les persones interessades en la pàgina web jocsesportiuscv.gva.es, en les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló i València i en les pàgines web i les seus de les federacions esportives autonòmiques corresponents.

  Per a l'organització i el control dels esmentats Jocs Esportius, es constituiran les comissions tècniques següents:

  - La comissió tècnica autonòmica, que serà l'encarregada del desenvolupament de l'activitat de cada modalitat esportiva en el seu àmbit de competència i estarà integrada per dos representants de la Direcció General d'Esport i un representant de cada una de les institucions o els òrgans següents: la federació esportiva implicada i les tres direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport. Actuant com a secretari de la comissió, el cap de la Secció d'Extensió Esportiva de la Direcció General d'Esport. La Comissió Tècnica Autonòmica estarà presidida pel cap de servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física de la Direcció General d'Esport i tindrà la seu on la tinga aquest òrgan.

  - Comissions tècniques provincials a Alacant, Castelló i València, que seran les encarregades del desenvolupament de l'activitat de cada modalitat esportiva en el seu àmbit de competència i estaran integrades per dos representants de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport corresponents i un representant de la federació esportiva implicada. Actuant com a presidents, els caps de la Secció d'Activitat Física i Esport de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport; i, com a secretari, un funcionari de la direcció territorial corresponent.

  La Comissió Tècnica Autonòmica i la comissió tècnica provincial corresponent s'ajustaran en el seu funcionament al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.


  * ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I ASSEGURANCES:

  La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública donarà atenció medicosanitària a través dels seus centres i institucions sanitàries, amb tots els dispositius de la seua xarxa, als esportistes, entrenadors, delegats i organitzadors que patisquen qualsevol accident de caràcter esportiu durant la participació en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Aquesta atenció haurà de produir-se abans que transcórreguen 48 hores des del moment de l'accident.

  Per a poder ser beneficiaris de les prestacions esmentades en el paràgraf anterior, s'ha d'haver formalitzat la inscripció corresponent en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, convocats per la Generalitat, i s'ha de disposar de la llicència esportiva dels Jocs Esportius degudament diligenciada, que haurà d'aportar-se en el moment de sol·licitar l'oportuna atenció medicosanitària.

  L'entitat asseguradora amb contracte en vigor amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport cobrirà l'assistència mèdica continuada, posterior a la prestada en primera instància per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, derivada de l'accident esportiu que els esportistes, entrenadors, organitzadors i delegats participants en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana puguen tindre en el transcurs de les competicions, els entrenaments o desplaçaments, d'acord amb el Reial decret 849/1993, del Ministeri d'Educació i Ciència, de 4 de juny, així com la responsabilitat civil per accions o omissions en l'exercici de les funcions que els competisquen.

  Mai es podrà sol·licitar aquesta segona assistència mèdica continuada sense l'informe de l'atenció primària elaborat per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública no més tard de les 48 hores posteriors a l'accident. Se seguirà el protocol establit, disponible en el web jocsesportiuscv.gva.es


  * TITULACIONS DEL PERSONAL TÈCNIC DELS JOCS ESPORTIUS:

  1. Les titulacions següents permetran la tramitació de la corresponent llicència d'entrenador/a-monitor/a dels Jocs Esportius per a totes les modalitats esportives, en el nivell de promoció:
  - Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, o equivalent. (Llicenciatura en Educació Física,…).
  - Grau d'Educació Primària, menció en Educació Física. (Diplomatura en Educació Física, Mestre d'Educació Física,…).
  - Tècnic o tècnica superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives, o titulació que la substituïsca.

  2. Les titulacions següents permetran la tramitació de la llicència corresponent de monitor o monitora dels Jocs Esportius per a les activitats lúdiques i recreatives en el nivell de promoció:
  - Tècnic o tècnica de grau mitjà en Conducció d'Activitats Físiques en el Medi Natural (exclusivament per a activitats en la naturalesa i multiesport)
  - Certificat de professionalitat de la família d'activitats físiques i esportives que habiliten per a l'exercici de les funcions de monitora esportiva/monitor esportiu en l'àrea de l'Activitat Física Recreativa:
  - Animació Fisicoesportiva i Recreativa. AFDA0211.
  - Animació Fisicoesportiva i Recreativa per a Persones amb Discapacitat, AFDA0411 (exclusivament per a activitats d'esport adaptat)
  - Guia per a itineraris amb bicicleta, AFDA0109 (exclusivament per a activitats de ciclisme.
  - Guia per a itineraris de baixa i mitja muntanya. AFDA0611 (exclusivament per a activitats en la naturalesa).
  - Guia per barrancs secs o aquàtics, AFDA0112 (exclusivament per a activitats en la naturalesa).

  - Certificats de professionalitat de la família d'activitats físiques i esportives que habiliten per a l'exercici de funcions de monitora esportiva/monitor esportiu en l'àrea de l'activitat física esportiva de caràcter formatiu:
  - Activitats de natació, AFDA0310 (exclusivament per a activitats d'iniciació a la natació)
  - Instrucció de ioga, AFDA0311 (exclusivament per a activitats de ioga).

  Les titulacions següents permetran la tramitació de la corresponent llicència d'entrenador o entrenadora dels Jocs Esportius exclusivament per a la modalitat esportiva específica per a la qual van obtindre la titulació corresponent:

  - Certificat de cicle inicial de grau mitjà en les diferents modalitats esportives dels ensenyaments esportius de règim especial.
  - Tècnic o tècnica esportiu/iva de grau mitjà o de grau superior en les diferents modalitats esportives dels ensenyaments esportius de règim especial.
  - Formacions esportives en període transitori, en els diferents nivells, autoritzades per l'òrgan competent en matèria de formació esportiva de la comunitat autònoma corresponent.

  - Certificat d'entrenador esportiu federatiu expedit amb anterioritat a la data d'entrada en vigor de la corresponent llei de regulació de les professions de l'esport.
  En el nivell d'iniciació al rendiment es regularà la titulació mínima exigida en les bases de competició específiques de cada esport, que en cap cas serà inferior a les establides en el punt 3 d'aquest annex.

  Els entrenadors que acrediten la seua inscripció en els Jocs Esportius en la temporada o curs anterior, 2018-2019, i no disposen de cap de les formacions especificades en aquest annex, podran inscriure's en la present temporada, presentant una declaració responsable en la qual es comprometen a matricular-se en el pròxim curs que es convoque de la seua modalitat esportiva de nivell I o d'oferta particial d'aquest.


  * JORNADA, CAMPS DE JOC I MATERIAL DE COMPETICIÓ:

  En l'àmbit provincial i autonòmic, les jornades per a competicions o activitats seran, preferentment, els dissabtes de 09.00 a 13.00 hores.

  En les competicions provincials i autonòmiques, tots els equips d'esports col·lectius que siguen designats per a jugar a casa seran els responsables d'aportar per a cada trobada el material necessari i la instal·lació adequada.

  En els casos de designació d'un camp de joc neutral i en les finals provincials o autonòmiques, cada equip aportarà una pilota reglamentària, així com el material necessari per al calfament.


  * RÈGIM DISCIPLINARI:

  Per a resoldre les qüestions suscitades en matèria de disciplina esportiva, s'hi aplicarà el reglament federatiu corresponent, a excepció dels punts que facen referència a sancions econòmiques.

  Es crearan els següents nivells i àmbits de comités de competició amb caràcter general:

  - En primera instància:

  En competicions municipals/intermunicipals, el comité de competició que estime oportú l'organitzador de la competició.

  En competicions provincials i d'àmbit autonòmic, el comité de competició de la federació corresponent, assistit per una persona responsable de l'àmbit federatiu dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

  - En segona instància:

  El comité d'apel·lació de la federació corresponent, assistit per una persona responsable de l'àmbit federatiu dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

  - En tercera i última instància:

  El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, que esgota la via administrativa.


  * ENLLAÇOS:

  Enllaç Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
  jocsesportiuscv.gva.es

  Enllaços

  Enllaç jocs esportius

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 17 de juliol de 2019, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s’aproven les bases per les quals es regulen.

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 17 de juliol de 2019, de resolució de convocatòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.