Convocatòria dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210813
|
Codi GVA: 1026
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-09-2023

Fins 31-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana proposen una adaptació del fenomen competitiu servint com a complement de l'activitat esportiva que realitzen els joves en edat escolar a través de les diferents entitats, i contemplant els valors formatius i constructors de la personalitat que han de considerar-se en aquestes edats. També comprenen trobades esportives que faciliten la pràctica esportiva de persones amb discapacitat, adaptant l'activitat quan és convenient i fomentant la participació inclusiva.

 

Es faculta al Director General d'Esport perquè dicte les resolucions necessàries per a l'ampliació i interpretació d'aquesta resolució i es delega la facultat d'adoptar les mesures oportunes per al desenvolupament i funcionament adequats dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-09-2023 al 31-08-2024
Observacions

* ESPORTS CONVOCATS:

 

La inscripció estarà oberta a tots els esports amb federació autonòmica legalment constituïda, així com a les activitats físiques reconegudes i qualificades per la Generalitat, sempre que compten amb un mínim de participants per a poder realitzar la competició o l'activitat, d'acord amb el que s'estipula en la present resolució per a cadascun dels esports i fases.

 

En el cas de persones amb discapacitat, els esports, les categories, els nivells, les edats, les fases de competició i els calendaris es determinaran en funció de les inscripcions que es realitzen, així com de les necessitats dels practicants. Es fomentarà la inclusió de les persones amb discapacitat en els equips, les jornades i les trobades dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, i es podran convocar modalitats esportives específiques com el golbol, la boccia, l'eslàlom, etc., en què la participació siga inclusiva.

 

Les modalitats de futbol i futbol sala es regiran exclusivament pel que es disposa en les bases 7.3 i 7.4, així com per les bases de competició específiques de futbol sala.

 

 

* CATEGORIES:

Les categories, per any de naixement, seran les següents:

 

-Nascuts en 2016/2017:

prebenjamí (segons l'estipulat en la base 4.1, sol multiesport).

Equivalència curse escolar:1r i 2n Educació Primària.

 

-Nascuts en 2014/2015:

Benjamí.

Equivalència curse escolar: 3r i 4t Educació Primària.

 

-Nascuts en 2012/2013.

Aleví .

Equivalència curse escolar: 5é i 6é Educació Primària.

 

-Nascuts en 2010/2011

Infantil

Equivalència curse escolar: 1r i 2n ESO

 

-Nascuts en 2008/2009.

Cadet.

Equivalència curse escolar: 3r i 4t ESO.

 

-Nascuts en 2006/2007

Juvenil (només esportistes que no tinguen llicència federada i exclusivament en l'àmbit municipal).

Equivalència curse escolar: 1r I 2n Batxillerat. Cicles formatius

 

 

Excepcionalment, en algunes modalitats esportives podran variar els anys de naixement i el nom de la categoria, d'acord amb criteris tècnics establits entre la corresponent federació esportiva i la Direcció General d'Esport, i detallats en les bases de competició específiques de cada esport.

Excepcionalment, en categoria juvenil podran participar els i les esportistes nascuts en els anys 2004/2005 i que estiguen cursant els estudis de 1r o 2n de Batxiller o Cicles Formatius, degudament matriculats en un centre educatiu oficial no universitari acreditant-lo amb un certificat d'escolaritat.

 

* NIVELL DE PARTICIPACIÓ:

 

Amb caràcter general, les competicions presenten un nivell únic, el nivell de promoció.

En les modalitats esportives establides en la base 4.2, es contemplarà la possibilitat de participació en dos nivells de competició: nivell de promoció i nivell d'iniciació al rendiment.

 

> Nivell de promoció, és el nivell únic, amb caràcter general.

 

- En categoria prebenjamí, només es convocarà la modalitat de multiesport amb activitats mixtes que afavorisquen la igualtat i la coeducació, d'acord amb les especificacions establides en la base 5.1.3.

 

- En categories benjamí i aleví, totes les competicions i activitats seran mixtes, donades les característiques especials el desenvolupament evolutiu dels xiquets i de les xiquetes en aquestes edats escolars. També es considera molt recomanable el multiesport en aquestes categories.

- En Categories infantil, cadet i juvenil, la composició d'equips, les competicions i les activitats podran ser masculina, femenina o mixtes. en el cas que no existisca competició mixta, o que algun esportistes s'integre en un equip del sexe oposat, disputarà la competició que els corresponga segons els següents criteris:

 

* Quan en la composició d'un equip s'inscriga un sol esportista de sexe diferent dels altres components de l'equip, disputaran la competició que els correspondria per la majoria de components.

 

*Quan en la composició d'un equip s'inscriga més d'un esportista de l'altre sexe, es disputaria la competició masculina.

> Nivell d'iniciació al rendiment, es convoca nivell d'iniciació al rendiment en els esports següents: atletisme, bàsquet, handbol, natació, rugbi, triatló i voleibol, així com en qualsevol altra modalitat esportiva que per les seues característiques tècniques, d'organització i funcionament siga aconsellable. El nivell d'iniciació al rendiment presenta un objectiu més competitiu que el de promoció, i constitueix la primera etapa en el camí cap a l'esport d'elit i alt rendiment, més adaptat pel seu nivell i organització a clubs, associacions esportives i centres educatius l'estructura organitzativa i esportiva dels quals així ho aconsellen.

 

L'adscripció al nivell d'iniciació al rendiment, les categories, els equips i la competició estaran condicionats a criteris tècnics establits entre la federació esportiva corresponent i la Direcció General d'Esport, i detallats en les bases de competició específiques de cada esport.

 

 

* ÀMBIT DE COMPETICIÓ:

En el nivell de promoció.

> Municipal i intermunicipal

 

- Competicions i trobades municipals: organitzades pels ajuntaments per a totes les categories. Els ajuntaments aprovaran les modalitats esportives i categories que organitzen segons la demanda esportiva. Així mateix, podran establir quantes normes organitzatives estimen necessàries per al bon desenvolupament de les activitats i competicions, sempre que no contradiguen o contravinguen les bases de la present resolució.

 

Els ajuntaments han d'informar, d'acord amb la base 7.5, de les inscripcions que hagen registrat i de les fases de competició que organitzen en les Seccions d'Activitat Física i Esport de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent.

 

S'entén com a fase municipal/intermunicipal aquella que comporta una celebració de trobades o competició esportiva periòdica i de duració prolongada, amb una participació mínima de quatre equips per esport i categoria i que pertanguen a tres o més entitats.

 

- Competicions i trobades intermunicipals: els ajuntaments, les mancomunitats o qualsevol institució pública supramunicipal podran organitzar competicions que acullen participants de diversos municipis.

 

- De les competicions municipals i intermunicipals es classificaran els equips per a la competició provincial per esport i *categoria d'acord amb la taula següent:

De 4 a 8 equips, la inscripció màxima per a competició provincial serà d'1 equip.

De 9 a 12 equips, la inscripció màxima per a competició provincial serà de 2 equips.

De 13 a 17 equips, la inscripció màxima per a competició provincial serà de 3 equips.

De 18 equips o més, la inscripció màxima per a competició provincial serà de 4 equips.

 

Les institucions públiques organitzadores comunicaran els equips classificats a la secció d'Activitat Física i Esport de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent a la seua província, qui marcarà el termini màxim de presentació d'aquests.

 

> Àmbit provincial: per a la categoria aleví, infantil i cadet. Excepcionalment la comissió tècnica provincial corresponent, previ informe a la comissió autonòmica, podrà autoritzar la categoria benjamí i juvenil en alguns esports quan la participació i l'organització de la modalitat esportiva així ho requerisca. La competició provincial constarà de la fase final provincial i serà organitzada per les comissions tècniques provincials per als esportistes i equips classificats de les diferents competicions municipals i intermunicipals, en funció del barem inclòs en la base 5.1.4.

 

Per a poder celebrar una competició provincial, hauran de classificar-se i disputar-la un mínim de quatre equips per esport i categoria que pertanguen a tres o més entitats.

 

> Àmbit autonòmic: per a la categoria infantil i cadet. Excepcionalment, es podrà autoritzar la categoria aleví en el nivell de promoció en alguns esports quan la participació i l'organització de la modalitat esportiva així ho requerisquen. Serà organitzat per la comissió tècnica autonòmica d'acord amb les bases de competició específiques de cada modalitat esportiva.

 

En les modalitats esportives i categories en les quals s'organitza competició del nivell de promoció, només existirà fase final autonòmica quan així ho acorde la comissió tècnica autonòmica en funció dels equips participants classificats.

 

En les modalitats esportives i categories en les quals s'organitza competició del nivell d'iniciació al rendiment, seran els equips i/o esportistes d'aquestes competicions els únics que podran participar en l'àmbit autonòmic segons segons establisquen les bases de competició específiques de cada modalitat esportiva.

 

Excepcionalment, quan la inscripció en el nivell d'iniciació al rendiment siga considerada insuficient per la comissió tècnica autonòmica, i a l'efecte de designar els equips assistents a la final autonòmica, es podran disputar eliminatòries amb equips finalistes en el nivell de promoció.

 

Haurà d'existir un mínim de cinquanta inscripcions pertanyents almenys a sis entitats esportives de dues províncies diferents. No es considerarà en aquest còmput a les federacions esportives autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

 

Excepcionalment es podran realitzar campionats autonòmics de modalitats esportives que no complisquen els requisits exposats en el paràgraf anterior quan la comissió tècnica autonòmica el considere oportú pel seu interés social i de promoció esportiva.

 

* ORGANITZACIÓ:

 

Els XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana tindran lloc des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost de 2024.

 

Les bases de competició específiques de cadascuna de les modalitats esportives s'establiran de mutu acord amb la federació esportiva corresponent. Aquestes bases estaran a la disposició de les persones interessades en la pàgina web jocsesportiuscv.gva.es, en les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló i València, i en les pàgines web i seus de les corresponents federacions esportives autonòmiques.

 

Per a l'organització i control dels esmentats Jocs Esportius, es constituiran les següents comissions tècniques:

 

- La Comissió Tècnica Autonòmica, que serà l'encarregada del desenvolupament de l'activitat de cada modalitat esportiva en el seu àmbit de competència i estarà integrada per dos representants de la Direcció General d'Esport i un representant de cadascuna de les següents institucions o òrgans: la federació esportiva implicada i les tres direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport actuant com a secretari de la comissió el Cap Titular de la Secció d'Extensió Esportiva de la Direcció General d'Esport. La Comissió Tècnica Autonòmica estarà presidida pel Cap de Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física de la Direcció General d'Esport i tindrà la seu on la tinga aquest òrgan.

 

- Comissions Tècniques Provincials a Alacant, Castelló i València, que seran les encarregades del desenvolupament de l'activitat de cada modalitat esportiva en el seu àmbit de competència i estaran integrades per dos representants de les corresponents direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport i un representant de la federació esportiva implicada actuant com a presidents els Caps de la Secció d'Activitat Física i Esport de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, i com a secretari un funcionari de la direcció territorial corresponent.

 

La Comissió Tècnica Autonòmica i la Comissió Tècnica Provincial corresponent s'ajustaran en el seu funcionament al qual es disposa en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

 

 

* ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I ASSEGURANCES:

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pararà atenció medique-sanitària a través dels seus centres i institucions sanitàries, amb tots els dispositius existents en la seua xarxa, als esportistes, entrenadors, delegats i organitzadors que patisquen qualsevol accident de caràcter esportiu durant la participació en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Aquesta atenció haurà de produir-se abans de transcorregudes 48 hores des del moment l'accident.

 

Per a ser beneficiaris de les prestacions esmentades en el paràgraf anterior, s'haurà d'haver formalitzat la corresponent inscripció en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, convocats per la Generalitat, i s'haurà de disposar de la llicència esportiva dels Jocs Esportius degudament diligenciada, que haurà de ser aportada en el moment de sol·licitar l'oportuna atenció mèdic sanitària.

 

L'entitat asseguradora amb contracte en vigor amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport cobrirà l'assistència mèdica continuada posterior a la prestada en primera instància per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública derivada de l'accident esportiu que els esportistes, entrenadors, organitzadors i delegats participants en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana pogueren tindre en el transcurs de les competicions, entrenaments o desplaçaments, d'acord amb el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, del Ministeri d'Educació i Ciència, així com la responsabilitat civil per accions o omissions en l'exercici de les funcions que els competeixen.

 

Mai es podrà sol·licitar aquesta segona assistència mèdica continuada sense l'informe de l'atenció primària elaborat per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública no més tard de les 48 hores posteriors a l'accident. Se seguirà el protocol establit que figura en la web:

https://ceice.gva.es/va/web/deporte/jocs-esportius

 

 

* JORNADA, CAMPOS DE JOC I MATERIAL DE COMPETICIÓ:

 

En l'àmbit provincial i autonòmic, les jornades per a competicions o activitats seran preferentment els dissabtes de 09.00 a 13.00 hores.

 

En les competicions provincials i autonòmiques, tots els equips d'esports col·lectius que siguen designats per a jugar a casa seran els responsables d'aportar per a cada trobada el material necessari i la instal·lació adequada.

 

En els casos de designació d'un camp de joc neutral i en les finals provincials o autonòmiques, cada equip aportarà una pilota reglamentària, així com el material necessari per al calfament.

 

* RÈGIM DISCIPLINARI:

 

Per a resoldre les qüestions suscitades en matèria de disciplina esportiva, s'aplicarà el reglament federatiu corresponent. Referent a sancions econòmiques només serà aplicable en el nivell d'Iniciació al Rendiment

 

Es crearan els següents nivells i àmbits de comités de competició amb caràcter general:

 

- En primera instància:

 

En competicions municipals/intermunicipals, el comité de competició que estime oportú l'organitzador de la competició.

 

En competicions provincials i d'àmbit autonòmic, el comité de competició de la federació corresponent, assistit per una persona responsable de l'àmbit federatiu dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

 

- En segona instància:

 

El comité d'apel·lació de la federació corresponent, assistit per una persona responsable de l'àmbit federatiu dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

 

- En tercera i última instància:

 

El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, que esgota la via administrativa.

 

 

* ENLLAÇOS:

 

Enllaç Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

jocsesportiuscv.gva.es

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Participants

 

-Entitats: podran sol·licitar la participació en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana els centres d'ensenyament, els clubs esportius, associacions o altres entitats legalment constituïdes que tinguen la seu social dins del territori de la Comunitat Valenciana. Les entitats podran inscriure a esportistes, personal tècnic i personal delegat que complisquen els requisits establits en els apartats següents.

 

-Esportistes: podran participar en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana els i les esportistes que hagen nascut entre l'1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2017 i estiguen escolaritzats en centres educatius de la Comunitat Valenciana no universitaris. En jornades d'esport adaptat, podrà ampliar-se l'edat de les persones participants si estan escolaritzades en centres educatius. Es recomana que l'esportista no participe en més d'una competició el mateix dia.

 

-Personal tècnic i personal delegat: entre tot el personal tècnic, de les entitats i equips participants en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, almenys una persona haurà de ser major d'edat, com a responsable dels i les esportistes participants.

 

El personal tècnic ha d'acreditar, d'acord amb la Llei 2/2022, de 22 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació de l'exercici de les professions de l'esport i l'activitat física en la Comunitat Valenciana, la titulació oficial en activitat física i esport adequada per a garantir la formació dels i de les esportistes en funció de l'edat i el nivell esportiu. Es realitzarà mitjançant l'aplicació de JOCSE i haurà de ser validada per l'entitat organitzadora.

 

A més, el personal tècnic i el personal delegat haurà de disposar de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Serà responsabilitat de cada entitat participant exigir a aquest personal la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals en els termes previstos en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

 

En el nivell d'iniciació al rendiment es regularà la titulació mínima exigida en les bases de competició específiques de cada esport.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-09-2023 a 31-08-2024

Els terminis que s'indiquen a continuació:

 

Inscripcions en el nivell de promoció:

 

Per a poder participar en el nivell de promoció, l'entitat interessada haurà de realitzar la inscripció en línia a través de l'aplicació web JOCSE en la pàgina web https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul (apartat INSCRIPCIONS en jocsesportiuscv.gva.es) en els terminis que s'indiquen a continuació:

 

- Esports col·lectius, nivell de promoció, per a totes les categories: la inscripció es realitzarà en línia en l'aplicació web de la Generalitat JOCSE i tindrà com a data límit el 20 d'octubre de 2023.

Per a aquelles competicions o activitats exclusivament d'àmbit municipal que no classifiquen per a l'àmbit provincial, la inscripció en línia pot realitzar-se a través de l'aplicació web de la Generalitat JOCSE, com a mínim, amb 20 dies d'antelació a la celebració de la competició o activitat

- Esports individuals, nivell de promoció, per a totes les categories: la inscripció es realitzarà en línia en l'aplicació web de la Generalitat JOCSE com a mínim amb 20 dies d'antelació a la celebració de la competició.

 

- Els ajuntaments que disposen d'inscripció en línia municipal, hauran de remetre la informació dels equips i participants de cadascuna de les entitats inscrites en un fitxer de dades normalitzat XML d'exportació d'inscripcions en Jocs Esportius, perquè puga ser traslladada a l'aplicació de la Generalitat JOCSE.

 

- En la modalitat de futbol només hi haurà fase municipal/intermunicipal en el nivell de promoció, i finalitzarà en aquest àmbit la competició.

 

- En la modalitat de futbol sala només hi haurà el nivell de promoció. Excepte en categoria juvenil, en la qual no es permet la participació d'esportistes federats, en la resta de categories els equips participants en la modalitat de futbol i futbol sala masculí només podran inscriure un màxim de dos jugadors federats.

 

Excepte en categoria juvenil, en la qual no es permet la participació d'esportistes federats, en la resta de categories els equips participants en la modalitat de futbol i futbol sala femení podran inscriure a esportistes federades.

 

- Cada ajuntament enviarà, tenint com a data límit el 20 de novembre de 2023, a la Secció d'Activitat Física i Esport de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent a la seua província la documentació següent:

- Informació sobre els esports per als quals s'organitzarà fase municipal o, si fa falta, intermunicipal.

- Calendari de la competició i activitats municipals en cas que s'organitze.

- Projecte de multiesport.

- Bases específiques de modalitat esportiva per a la categoria prebenjamí adequada a les seues edats, en el seu cas.

- Informació dels esports i equips en els quals no es puga organitzar competició municipal i que estiguen interessats a participar en l'àmbit intermunicipal.

 

En cas que una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació per part dels ajuntaments es produïsca alguna modificació o ampliació de la mateixa s'haurà d'enviar a la Secció d'Activitat Física i Esport de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la província, dins del termini de 10 dies naturals des que es produïsca la nova inscripció.

Quan els ajuntaments no remeten la documentació sol·licitada en la data indicada, es considerarà que no participen en la present edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa la Generalitat no assumirà cap responsabilitat derivada de l'organització de la fase municipal.

 

- La inscripció en el nivell de promoció dels Jocs Esportius a través de l'aplicació JOCSE, suposa l'acceptació d'aquesta resolució i la seua normativa d'aplicació.

 

Inscripcions en el nivell d'iniciació al rendiment:

 

Per a poder participar en el nivell d'iniciació al rendiment, l'entitat interessada haurà de formalitzar la inscripció en els llocs i els terminis que s'indiquen a continuació:

 

- Esports col·lectius, (bàsquet, handbol, rugbi i voleibol): la inscripció es realitzarà en la federació esportiva corresponent amb la data límit que s'establisca en les bases de competició específiques de cada esport.

 

- Esports individuals, indicats en la base 4 (atletisme, natació i triatló): la inscripció es realitzarà en la federació esportiva corresponent amb la data límit que s'establisca en les bases de competició específiques de cada esport.

 

- Les federacions esportives amb modalitats d'iniciació al rendiment hauran de remetre a la Direcció General d'Esport la informació dels equips i participants de cadascuna de les entitats inscrites en el nivell d'iniciació al rendiment. La informació es remetrà en un fitxer de dades normalitzat XML d'exportació d'inscripcions en Jocs Esportius, perquè puga ser traslladada a l'aplicació de la Generalitat JOCSE.

 

Quan la federació no remeta la documentació sol·licitada en la data indicada per la Direcció General d'Esport, es considerarà que no participen en la present edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa la Generalitat no assumirà cap responsabilitat derivada de l'organització del nivell d'iniciació al rendiment.

 

- La inscripció en el nivell d'iniciació al rendiment dels Jocs Esportius, suposa l'acceptació d'aquesta resolució i la seua normativa d'aplicació.

Documentació
Per a poder participar, l'entitat interessada ha de formalitzar la inscripció en línia a través de l'aplicació web JOCSE en la pàgina jocsesportiuscv.gva.es. En les trobades i competicions dels Jocs Esportius, segons l'àmbit de competició i la categoria, els esportistes, els tècnics i els...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
jocsesportiuscv.gva.es Tramitació Exclusivament telemàtica. Nivell de promoció: l'entitat interessada ha de fer la inscripció en línia a través de l'aplicació web JOCSE en la pàgina jocsesportiuscv.gva.es, en els terminis indicats. Nivell d'Iniciació al rendiment: La inscripció s'ha de...
Saber més

Resolució