Ajudes per a la incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o sòcies de treball, a cooperatives i societats laborals (ESEILS). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223590
|
Codi GVA: 1057
Descarregar informació
Termini obert

Des de 17-05-2024

Fins 01-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions dirigides a fomentar la incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a sòcies treballadores o sòcies de treball, en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, de persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a sòcies.

 

EN L'EXERCICI 2024 eixa incorporació serà subvencionable sempre que s'haja produït efectivament durant en l'exercici 2024 fins al dia de la sol·licitud inclusivament, o haja tingut lloc en els sis últims mesos de l'exercici 2023.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
17-05-2024 al 01-07-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
01-07-2024
EsmenaTermini obert
Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es

 

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes freqüents als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços" d'este procediment.

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, *usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, per a l'actuació d'incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a sòcies treballadores o sòcies de treball, de persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal, en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a sòcies, sempre que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

 

* EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023).

En l'apartat "Enllaços" disposa d'un accés directe a esta normativa"

Requisits

A) REQUISITS GENERALS:

 

1. Amb caràcter general, les cooperatives i societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud:

 

a)Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este seient. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure's per la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com autoritzada per a sol·licitar la seua inscripció registral.

b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social.

d) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

e) No trobar-se subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

f) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'esta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

 

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites.

 

 

B) REQUISITS ESPECÍFICS:

 

Les persones que s'incorporen com a sòcies treballadores o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral hauran de complir, a més, els requisits assenyalats en l'article 15, apartats 1 a 7, de l'Orde 11/2019, de bases reguladores.

 

 

C) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació:

- En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats" .

- O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT la informació del qual trobarà en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de...
Saber més
Criteris de valoració
1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6. 2. En el...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 17-05-2024 a 01-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 17/05/2024 FINS AL dia 1/07/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en l'en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9850 del dia 16/05/2024.

 

 

 

* NOTA: LA PRESENTACIÓ DE LA LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'ESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà...

Saber més
Forma de presentació

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Descripció

Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS a comptar des de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la...
Saber més
Quantia i cobrament
1. QUANTIA de la subvenció La quantia d'aquestes ajudes s'ajustarà al que disposen els articles 19.1 i 15.9 de l'Ordre 11/2019 i a l'apartat 5 del resolc segon de la resolució de convocatòria. 2. DESPESES SUBVENCIONABLES Respecte a les despeses subvencionables, s'ajustarà al que disposa...
Saber més
Obligacions
Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores.
Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més
Òrgans resolució
- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en els titulars de les direccions territorials d'aquesta conselleria.
Sancions
Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores.

Justificació

Termini
Fins 01-07-2024

LA PRESENTACIÓ DE LA LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'ESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

Descripció

- La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir. - Per a realitzar eixa justificació, el beneficiari haurà d'aportar la documentació exigida en els articles 10 i 20.1 de l'Orde 11/2019. - LA PRESENTACIÓ DE LA...

Saber més
Forma de presentació

Desistiment

Descripció

Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu...

Saber més
Forma de presentació

Recurs de reposició

Descripció

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més
Forma de presentació

Renúncia

Descripció

En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten...

Saber més
Forma de presentació