Detall de Procediment

Ajudes per a la INCORPORACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES com a sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2023 (ESEILS). Economia social.

Codi SIA: 223590
Codi GUC: 1057
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud:
31-01-2023
-
30-06-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

La concessió de subvencions dirigides a fomentar la incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats al territori de la Comunitat Valenciana, com a sòcies treballadores o sòcies de treball, en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, de persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a sòcies. En concret, en l'exercici 2023, aquesta incorporació serà subvencionable sempre que s'haja produït efectivament durant l'exercici 2023, fins al dia de la sol·licitud inclusivament, o haja tingut lloc en els sis últims mesos de l'exercici 2022.

Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquesta convocatòria d'ajudes s'atendran mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

A) REQUISITS GENERALS: 1. Amb caràcter general, les cooperatives i societats laborals sol·licitants d'aquestes ajudes han de reunir els requisits següents, amb referència a la data de la seua sol·licitud: a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure-la la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com a autoritzada per a sol·licitar la inscripció registral. b) No estar incursa en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social. d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions. e) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible en el mercat interior. f) Disposar d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria desena segona d'aquesta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte de dones i homes en l'ocupació. 2. Aquestes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites. B) REQUISITS ESPECÍFICS: Les persones que s'incorporen com a sòcies treballadores o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral han de complir, a més, els requisits assenyalats en l'article 15, apartats 1 a 7, de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores. C) Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

1. Podran acollir-se a aquestes ajudes les cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, per a l'actuació d'incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats al territori de la Comunitat Valenciana, com a sòcies treballadores o sòcies de treball, de persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal, en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a sòcies, sempre que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació. 2. No obstant això, aquestes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 31 de GENER de 2023 FINS AL dia 30 de JUNY de 2023, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9520, de 26/01/2023 i la seua Correcció d'errades publicada en el DOGV núm. 9544, de 01/03/2023). No obstant això, cal tindre en compte que en 2023 aquestes subvencions es concedeixen en règim de convocatòria oberta amb DOS PERÍODES de SOL·LICITUDS: el primer fins al dia 30 de març de 2023, inclusivament; i el segon entre el dia 31 de març de 2023 i el dia 30 de juny de 2023, inclusivament; tot això, en els termes i les condicions previstos en l'article 15.9 de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores, i en l'apartat 4 del resolc sisé de la resolució de convocatòria. * NOTA: LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'AQUESTES AJUDES S'HA DE REALITZAR EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

Documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i l'altra documentació requerida, cal ajustar-se al que preveu l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament?". - Informació de tramitació. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que es determine una altra cosa en l'ordre de bases reguladores, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte s'han de presentar utilitzant per a fer-ho els models que es poden obtindre tant en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP com en el tràmit telemàtic. - En el cas que els documents que s'han de presentar amb la sol·licitud d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix sobre aquest tema la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o la dependència al qual s'han de dirigir, la identificació del procediment en què estan i sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la següent documentació general: a) ANNEX a la sol·licitud general de subvenció (segons model normalitzat denominat SOLINTSL - "Annex I. Integració sociolaboral", que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). b) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant. c) Escriptura de constitució de l'entitat, que s'ha d'acompanyar dels seus estatuts vigents. d) Documentació acreditativa de la identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona o les persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'empresa sol·licitant, si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT a que la Conselleria competent en matèria d'economia social obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat d'aquestes persones. e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que imposen a l'entitat sol·licitant la legislació específica aplicable a aquesta, segons es tracte d'una cooperativa, d'una societat laboral o d'una empresa d'inserció. Expressament, s'hi ha de fer constar que l'entitat, en cas que compte amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'aquests o que ha obtingut l'oportuna autorització per l'excés. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció denominat SOLINTSL - "Annex I. Integració sociolaboral", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). f) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se, en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic, les dades del compte bancari en el qual, de resultar beneficiària, la sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. g) Memòria que incloga un formulari de criteris de valoració (segons el model normalitzat MIRELINT, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit) en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les que recullen els articles 5 i 22 a 33 de l'Ordre 11/2019 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. No obstant això, la falta de presentació de la memòria o d'ompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta, així com de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria, es valorarà atorgant zero punts a la sol·licitud o a l'apartat corresponent, segons siga procedent, sense que l'òrgan concedent haja de requerir la presentació o l'ompliment a què es fa referència, ni puga, tampoc, valorar fets al·legats o documents aportats en una data posterior a la de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. h) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'economia social perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a eixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions en els termes previstos en l'article 3.2 de l'Ordre 11/2019, que hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de la seua presentació: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. i) Sense perjudici del que s'ha expressat en la lletra anterior, en el cas en què l'entitat NO compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, siga corresponent, l'empresa sol·licitant ha de presentar, necessàriament, una declaració referida a aquesta circumstància (segons el model normalitzat DRESS, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit), degudament subscrita per la representació legal, amb la qual s'ha de presentar també un document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora. j) Les entitats que demanen que la quantia de la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als impostos indirectes que no puguen recuperar o compensar, ho han de manifestar expressament en l'apartat corresponent de l'annex a la seua sol·licitud, que han de presentar amb la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, aquests impostos. Quan no s'haja formulat la manifestació expressa que s'acaba d'assenyalar, l'Administració no requerirà l'aportació de cap documentació acreditativa relativa als impostos indirectes. k) Declaració en la qual es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si escau, una declaració expressa de no haver-les sol·licitades. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud de subvenció). l) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'aquesta obligació. (Aquesta declaració s'ha de realitzar segons el model normalitzat DECREIJ, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). m) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'ha d'efectuar segons el que disposa l'apartat 7 de l'article esmentat (segons model normalitzat DECREIJ, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). n) De conformitat amb el que estableix per a les subvencions de minimis el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant ha d'aportar una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes d'aquesta naturalesa que hi hagen sol·licitat i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Aquesta declaració s'ha de realitzar segons el model normalitzat denominat "DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis, i aquesta xifra es redueix a 100.000 euros per a les empreses que treballen en el sector del transport per carretera. o) Declaració responsable que la sol·licitant no es troba en cap de les situacions a què es refereixen els paràgrafs d i e de l'apartat 2 de l'article 2 de l'Ordre 11/2019. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció denominat SOLINTSL - "Annex I. Integració sociolaboral", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). p) Declaració responsable relativa al fet que l'entitat sol·licitant no es troba en crisi, ni subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, que s'ha de formular segons el model normalitzat. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció denominat SOLINTSL - "Annex I. Integració sociolaboral", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). q) Les cooperatives de treball associat que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dues persones sòcies treballadores han de presentar una declaració responsable que indique la data des de la qual la cooperativa roman en aquesta situació i, si és el cas, d'haver complit amb l'obligació que a aquestes entitats imposa l'apartat 11, lletra g de l'article 89 del text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció denominat SOLINTSL - "Annex I. Integració sociolaboral", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). r) Les societats laborals que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dues persones sòcies han de presentar una declaració responsable que indique la data des de la qual la societat roman en aquesta situació i, si és el cas, de no sobrepassar els límits temporals de permanència en aquesta situació establits en l'apartat 2, lletra b de l'article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció denominat SOLINTSL - "Annex I. Integració sociolaboral", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). s) Les entitats que, en la data de la sol·licitud, estiguen obligades a disposar d'un pla d'igualtat, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria dotzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, han de presentar una còpia d'aquest i acreditar-ne l'aprovació d'acord amb les disposicions de la llei orgànica esmentada. 2.2. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA Les sol·licituds han d'anar acompanyades, a més, de la següent documentació específica d'aquest tipus d'ajudes: a) Autorització expressa dels treballadors/ores per la incorporació dels quals se sol·licita la subvenció perquè la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les seues respectives dades d'identitat. (Autorització que cal subscriure segons el model normalitzat AUTDATES, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). No obstant això, s'ha d'aportar una còpia del document nacional d'identitat, o document equivalent, de la persona o les persones que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball, si han denegat l'autorització indicada per a obtindre directament i telemàticament l'acreditació de la seua identitat. b) Informe de vida laboral actualitzat de la persona que s'incorpora com a sòcia treballadora o de treball, acompanyat d'una declaració responsable de la persona esmentada (segons el model normalitzat DINFLAB - "Declaració adjunta a l'informe de vida laboral", que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic), en què manifeste que les dades que consten en aquest informe es corresponen fidelment amb la realitat. c) Alta en el règim de la Seguretat Social que siga procedent de la persona incorporada indicada. El corresponent document acreditatiu ha d'estar signat i segellat per la Seguretat Social, o per la persona autoritzada, o disposar d'un codi segur de verificació que permeta comprovar el seu origen i contingut. d) Certificat, o informe, expedit pel Servei Públic d'Ocupació, que acredite els períodes d'inscripció com a demandant d'ocupació de la persona per la incorporació de la qual se sol·licite l'ajuda i el període d'antiguitat d'aquesta inscripció, excepte quan es tracte d'una persona prèviament vinculada a l'empresa per un contracte laboral de caràcter temporal que s'incorpore a aquesta com a sòcia treballadora o de treball. e) Certificat en el qual es faça constar la data d'alta i permanència com a sòcia treballadora o de treball de la persona desocupada incorporada (que s'ha de realitzar segons el model normalitzat CERTISOL - "Annex II. Certificació integració sociolaboral", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). En el cas de les societats laborals, s'ha de presentar la corresponent escriptura pública en què es documente la subscripció d'accions o participacions, de classe laboral, en una quantia suficient per a complir el requisit al qual es refereix l'article 15.7 de l'Ordre 11/2019. f) Certificat en el qual es faça constar que, en la data d'incorporació de la nova persona sòcia, s'ha produït un increment de l'ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a aquesta data. En el cas que la cooperativa o societat laboral no porte un any en funcionament, el certificat ha de fer referència al període comprés entre l'inici de l'activitat d'aquesta i la data de la sol·licitud. (Aquest certificat s'ha d'elaborar segons el model normalitzat CERTISOL - "Annex II. Certificació integració sociolaboral", inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic). g) Certificat en el qual es faça constar que la persona que s'incorpora a l'empresa com a sòcia treballadora o de treball no ha tingut tal condició en la societat en els dos anys anteriors a la seua incorporació (que s'ha d'elaborar segons el model normalitzat CERTISOL - "Annex II. Certificació integració sociolaboral", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). h) En el supòsit previst en la lletra d de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Ordre 11/2019, la resolució de reconeixement de l'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic de la persona que s'incorpora com a sòcia treballadora o de treball, acompanyada, si escau, del document acreditatiu del període que se li haja reconegut de prestació contributiva per desocupació. Les resolucions o els documents presentats han de ser originals o disposar d'un codi segur de verificació per procediments digitals. i) Quan es tracte de dones desocupades que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball en els 24 mesos següents a la data del naixement, adopció o acolliment d'un fill, certificat del Registre Civil, llibre de família o certificat dels serveis socials competents, que acredite aquestes circumstàncies i la seua data. j) En el supòsit previst en la lletra f de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Ordre 11/2019, relatiu a persones amb diversitat funcional, certificació acreditativa d'aquesta condició i del grau reconegut. k) En el supòsit previst en la lletra g de l'apartat 1 de l'article 15 de l'Ordre 11/2019, relatiu a persones desocupades en situació o risc d'exclusió social, certificat que acredite aquesta situació, expedit pels serveis socials de la corresponent administració pública. l) Quan la incorporació de la persona desocupada a una societat laboral es realitze amb jornada a temps parcial, una còpia del contracte de treball. En el cas d'incorporació a una cooperativa, certificat en el qual es faça constar la duració de la jornada que té fixada la persona que s'incorpora i el percentatge que suposa sobre la jornada completa. m) En el supòsit de persones treballadores prèviament vinculades a l'empresa per contracte laboral de caràcter temporal, còpia del contracte de treball i les seues pròrrogues, si n'hi ha. n) Declaració relativa a l'assumpció de l'obligació sobre el termini de manteniment de l'ocupació assenyalada en l'apartat f de l'article 9 de l'Ordre 11/2019 (que cal elaborar segons el model normalitzat de declaració inclòs en l'imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic denominat SOLINTSL - "Annex I. Integració sociolaboral"). o) En els supòsits d'ajudes per manteniment, recollides en l'article 15 de l'Ordre 11/2019, s'ha d'aportar també un informe actualitzat de vida laboral de la persona o les persones per la incorporació de les quals se sol·licite l'ajuda, acompanyat de la declaració responsable esmentada anteriorment en la lletra b d'aquest apartat 2.2 (que cal elaborar segons el model normalitzat que figura en l'imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic denominat DINFLAB - "Declaració adjunta a l'informe de vida laboral"). Els certificats als quals es fa referència en els epígrafs e, f, g, l i n d'aquest apartat 2.2 els ha d'expedir el titular de l'òrgan estatutari al qual corresponga aquesta funció. 2.3. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA També s'ha d'acompanyar la sol·licitud de la documentació justificativa indicada en els articles 10 i 20.1 de l'Ordre 11/2019 i en l'apartat 4 del resolc huité de la resolució de convocatòria.

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica ha de disposar-se d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sfces@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es, 1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica ha de disposar-se d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sfces@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes (INCLOSA LA DE JUSTIFICACIÓ) davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga situat el domicili social o el centre de treball de l'entitat sol·licitant, dins del termini establit en la resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva i, en l'exercici 2020, en convocatòria oberta en els termes de l'article 15.8 de l'Ordre 11/2019 i l'apartat 4 del resolc sisé de la resolució de convocatòria. - S'iniciarà d'ofici mitjançant una convocatòria pública aprovada per mitjà d'una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - L'ordenació i instrucció d'aquesta correspondrà a la direcció territorial de l'esmentada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 11/2019 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'acompanye de la documentació que s'haja de presentar amb la sol·licitud d'acord amb l'Ordre 11/2019, es requerirà l'interessat perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit). 4. ÒRGAN COL·LEGIAT - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, aquestes se sotmetran a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Aquest òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i amb les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració del capítol III d'aquesta Ordre. 5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'aquestes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que aquest prorrateig atenga causes degudament acreditades i justificades i li l'haja proposat el referit òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades. 6. RESOLUCIÓ - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de la conselleria que s'ha indicat la competència per a resoldre els expedients d'aquesta mena d'ajudes de suport a la incorporació de socis, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d'ajudes esmentats anteriorment. Així mateix, se'ls delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades en ús d'aquesta delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent pla de control de les subvencions esmentades. - La resolució de concessió de les ajudes: . Ha de fixar-ne expressament la quantia. . Ha d'incorporar, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari de les ajudes. . I s'hi ha de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que siga procedent en cada un dels períodes de la convocatòria oberta serà de SIS MESOS, comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds corresponent a cada un d'aquests períodes. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada. - Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats i s'ajustaran al que disposa l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 7. LIQUIDACIÓ I JUSTIFICACIÓ - La subvenció s'entregarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir. - Per a realitzar aquesta justificació, cal aportar la documentació exigida en els articles 10 i 20.1 de l'Ordre 11/2019. - LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA S'HA DE REALITZAR EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I IGUALMENT DE MANERA TELEMÀTICA (en els mateixos termes que la sol·licitud d'ajuda). - Per a la justificació de l'ajuda, cal atendre, a més, el que disposa l'article 10 de l'Ordre 11/2019.

Criteris de valoració

1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6. 2. En el capítol III de l'Ordre 11/2019, s'estableixen les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració i la documentació acreditativa dels mèrits corresponents.

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores.

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que siga procedent en cada un dels períodes de la convocatòria oberta serà de SIS MESOS, comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds corresponent a cada un d'aquests períodes. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada. - L'entitat beneficiària ha de comunicar la sol·licitud o concessió d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats que haja sol·licitat o obtingut per al mateix projecte o actuació que se subvenciona mitjançant aquestes ajudes.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, si fora expressa, o, si no ho fora, dins del termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què, d'acord amb la normativa especifica, es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en els titulars de les direccions territorials d'aquesta conselleria.

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
 • C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 42

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
 • AV. DE L'OEST, 36

  46001 - València/Valencia

Quantia i cobrament

1. QUANTIA de la subvenció La quantia d'aquestes ajudes s'ajustarà al que disposen els articles 19.1 i 15.9 de l'Ordre 11/2019 i a l'apartat 5 del resolc segon de la resolució de convocatòria. 2. DESPESES SUBVENCIONABLES Respecte a les despeses subvencionables, s'ajustarà al que disposa l'article 2 (apartats 3, 4 i 5) de l'Ordre 11/2019, així com al seu article 10 en matèria de justificació. 3. LÍMITS Aquestes ajudes s'ajustaran als límits previstos en l'article 11 (especialment en el seu apartat 4) de l'Ordre 11/2019.