Detall de Procediments

Expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat Valenciana: Educació Secundària, Formació Professional Bàsica, Batxiller, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Ensenyaments Professionals de Música i Dansa, Artístiques i Esportives. I Certificat de Superació dels Ensenyaments d'Idiomes.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat Valenciana: Educació Secundària, Formació Professional Bàsica, Batxiller, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Ensenyaments Professionals de Música i Dansa, Artístiques i Esportives. I Certificat de Superació dels Ensenyaments d'Idiomes.

  Objecte del tràmit

  Regular el procediment de sol·licitud, registre i expedició de títols acadèmics i professionals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnat que haja finalitzat els estudis corresponents a les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, així com les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i les ensenyances esportives regulades pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, en un centre docent de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021

  1- Títol de batxillerat 44,50 euros
  2- Títol tècnic 20,60 euros
  3- Títol de tècnic superior 50,70 euros
  4- Títol superior d'art dramàtic 126,20 euros
  5- Títol de disseny 61,50 euros
  6- Títol professional de música (LOE), títol de tècnic en ensenyaments professionals de música en l'especialitat de ... (LOMQE) 21,40 euros
  7- Títol professional de dansa, títol tècnic en ensenyaments professionals de dansa en l'especialitat de ... (LOMQE)
  21,40 euros
  8- Títol superior de dansa 126,40 euros
  9- Títol superior de música 126,40 euros
  10- Títol de conservació i restauració de béns culturals 61,50 euros
  11- Títol superior de ceràmica 61,50 euros
  12- Títol de tècnic esportiu 20,69 euros
  13- Títol de tècnic esportiu superior 50,70 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'alumne sol·licitarà l'expedició del seu títol en qualsevol moment al llarg de l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'expedició de títols corresponents a ensenyances obligatòries i no obligatòries es presentaran en el centre docent de la Comunitat Valenciana en què haja cursat els estudis.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'expedició del títol.
  - Pagament de taxes, si és el cas.

  * NOTA:
  L'expedició del títol original de graduat en Educació Secundària Obligatòria no està subjecta al pagament de taxes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE TÍTOL A EXPEDIR PER LA GENERALITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Pagament de taxes i presentació de sol·licitud en el centre corresponent.

  - El centre serà el responsable de traslladar tota la documentació a la direcció territorial competent en matèria d'educació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Informació complementària

  * LLIURAMENT DELS TÍTOLS

  El centre haurà d'enviar una comunicació a la persona interessada en què indique que pot retirar el seu títol, bé personalment o bé a través d'una altra persona degudament acreditada i autoritzada amb este fi. La persona que retire el títol firmarà en el llibre de registre d'entrada de títols del centre.

  En el cas que residisca en una localitat diferent de la del centre, la persona interessada podrà sol·licitar, per escrit, la tramesa del títol a la direcció territorial competent en matèria d'educació, dependència de l'Administració educativa de l'Estat o d'altres comunitats autònomes o oficina consular més pròxima al seu lloc de residència. El títol s'enviarà junt amb un rebut de la seua recepció que, una vegada firmat per la persona interessada, haurà de tornar-se al centre que el va remetre.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, de la Presidència del Govern, sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, en matèria d'educació (BOE núm. 212, de 6/8/83).
  - Reial Decret 733/1995, de 5 de maig, del Ministeri d'Educació i Ciència, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm. 131, de 2/6/95).
  - Orde de 30 d'abril de 1996, del Ministeri d'Educació i Ciència, per la qual es despleguen els articles 4.3 i 5 del Reial Decret 733/1995, de 5 de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm. 112, de 8/5/96).
  - Reial Decret 1953/1996, de 23 d'agost, del Ministeri d'Administracions Públiques, sobre ampliació dels servicis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Valenciana (BOE núm. 231, de 24/9/96).
  - Decret 182/1997, de 3 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre de Títols Acadèmics i Professionals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3019, de 23/6/97).
  - Decret 152/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, de modificació del Decret 182/1997, de 3 de juny, pel qual crea el Registre de Títols Acadèmics i Professionals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3591, de 27/09/99).
  - Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE de 22 de desembre).
  - Correcció d'errors del Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE de 23 de desembre).
  - Orde 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió del qual correspon a la Generalitat (DOCV núm. 6405, de 25/11/10).
  - DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.(DOGV num 8672 de 7/11)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 85/2010, de 15 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.