Detall de Procediment

Impost sobre successions i donacions (modalitat donacions).

Codi SIA: 210460
Codi GUC: 11
Organisme: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Autoliquidació i pagament de l'impost el fet imposable del qual consisteix en l'adquisició de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i entre vius.

Interessats

El donatari o afavorit per les donacions. Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentar declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat d'informació complementària).

Normativa del procediment

 • Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 303, de 19/12/1987).
 • Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 275, de 16/11/1991).
 • Ordre de 7 d'abril de 2000, del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'aproven els models declaració liquidació que han d'utilitzar-se per a l'autoliquidació per l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 155, de 29/06/1988).
 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31/12/1997).
 • Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa urbana en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/2003).
 • Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4971, de 22/03/2005).
 • Ordre EHA/3551/2011, de 13 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (BOE núm. 313, de 29/12/2011).
 • Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06/08/13).
 • Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària, juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (DOCV núm. 7543, de 9/6/2015).
 • Resolució 15 de juny de 2015, del director general de Tributs i Joc, per la qual es desplega el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (DOCV núm. 7565, de 7/7/2015).
 • Vegeu la Resolució 15 de juny de 2015
 • Vegeu la Llei 13/1997, de 23 de desembre.
 • Vegeu l'Ordre EHA/2367/2013, d'11 de desembre.
 • Vegeu l'Ordre 10/2015, de 27 de maig.
 • Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre
 • Vegeu Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.

Termini

El termini per a la presentació és d'un mes comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte. Quan es tracte de consolidacions de domini en el nu propietari per defunció de l'usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

Documentació

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 1.- Imprés model 651 "Autoliquidació donacions" (un imprés per cada subjecte passiu), degudament emplenat i ingressat, en el seu cas. Pot obtindre-ho en pdf o generar-ho amb el programa d'ajuda en l'apartat "impresos associats". Vosté pot: A) - Imprimir el model 651. - Emplenar-ho. - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació a través del pagament telemàtic genèric de la Generalitat o en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació. B) - Emplenar el model 651 a través del programa d'ajuda - Generar el model. - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació a través del pagament telemàtic genèric de la Generalitat o en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació. Totes dues modalitats permeten efectuar el pagament del tribut directament a través del pagament telemàtic genèric de la Generalitat, en els caixers automàtics de les Entitats Col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot realitzar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar mitjançant deute en compte en les oficines habilitades. En cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment ja no és necessari aportar el document notarial i còpia simple d'aquest. Si no ha sigut autoritzat notarialment haurà d'aportar-se el document privat i la seua còpia en el qual conste o es relacione l'acte o contracte que origine el tribut, que haurà de contindre els següents extrems: - dades identificatives del donant i del donatari (NIF o NIE, nom i cognoms, domicili i data de naixement). - parentiu entre el donant i donatari, - domicili per a la pràctica de notificacions, - relació detallada dels béns i drets adquirits que integren l'increment del patrimoni gravat, amb expressió del valor real que atribueixen a cadascun - relació detallada de les càrregues, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite. - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE (veure enllaç en l'apartat Impresos associats). - Relació del patrimoni preexistent dels subjectes passius a la data de la meritació. Quan el patrimoni siga inferior a 390.657,87 euros, així com quan siga superior a 3.936.629,28 euros, bastarà amb presentar un escrit en el qual es declare aquesta circumstància. DOCUMENTACIÓ A APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLAREN EN LA DONACIÓ: En el cas d'aplicació de beneficis fiscals associats al parentiu o discapacitat: - Original i còpia del Llibre de família o certificat literal de naixement. - Original i còpia del certificat en què s'indique el grau de minusvalidesa que pateix l'interessat, expedit per l'òrgan competent. En els supòsits de consolidació del domini: - Còpia del document on es va produir el desmembrament del domini. - Autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, en defecte d'això, còpia del NIF o NIE d'aquest. En el cas que l'usdefruit s'haguera extingit per defunció de l'usufructuari, s'adjuntarà original i còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari. Còpia de la documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació) corresponent als vehicles inclosos en la donació. Original i còpia de la justificació documental de les càrregues, gravàmens, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite.

Forma presentació

Presencial
- Per al pagament: · Entitats col·laboradores (Veure enllaç en l'apartat Informació complementària) · Pagament telemàtic genèric (Veure enllaç en l'apartat Informació complementària) - Per a presentar els documents: -Si la donació es refereix a immobles, l'autoliquidació es presentarà en l'Oficina Liquidadora competent de l'Agència Tributària Valenciana, per raó de la localitat on radiquen els immobles. -Si la donació es refereix a béns que no siguen immobles, l'autoliquidació es presentarà en l'Oficina Liquidadora competent de l'Agència Tributària Valenciana, per raó de la localitat on tinga la seua resiedencia habitual l'adquirent. Recorde que aquest model té habilitada la presentació telemàtica, per la qual cosa pot realitzar la presentació de l'impost amb certificat digital sense necessitat de desplaçar-se a la seua oficina liquidadora. Cercador d'oficina competent (veure enllaç en l'apartat Informació complementària).
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1r. Emplenament del model 651. 2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora o a través del pagament telemàtic genèric de la Generalitat. 3r. Presentació i diligenciat de la documentació en l'oficina competent (veure cercador d'oficines en l'apartat "enllaços"). 4t. Una vegada emplenats aquests tràmits, els documents acreditatius de l'adquisició acompanyats de l'autoliquidació i del justificant que acredite la seua presentació davant l'oficina gestora serviran de títol suficient per a accedir als registres públics corresponents. Recorde que aquest model té habilitada la presentació telemàtica, per la qual cosa pot realitzar la presentació de l'impost amb certificat digital sense necessitat de desplaçar-se a la seua oficina liquidadora.

òrgans de tramitació

- Oficines liquidadores del districte hipotecari. - Secció de Successions i Donacions de:

Organismes

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ
 • PL. TETUÁN, 38-39

  12001 - Castelló/Castellón

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 25

  03003 - Alacant/Alicante

 • AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia

Òrgans resolució

La Secció de Successions i Donacions de:

Organismes

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ
 • PL. TETUÁN, 38-39

  12001 - Castelló/Castellón

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 25

  03003 - Alacant/Alicante

 • AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia