Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre successions i donacions (modalitat donacions).

  Objecte del tràmit

  Autoliquidació i pagament de l'impost el fet imposable del qual consisteix en l'adquisició de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i entre vius.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El donatari o afavorit per les donacions.

  Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentar declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat d'informació complementària).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació és d'un mes comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.
  Quan es tracte de consolidacions de domini en el nu propietari per defunció de l'usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Per al pagament:

  · Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat d'informació complementària)

  - Per a presentar els documents:

  - Si la donació es refereix a immobles, l'autoliquidació s'ha de presentar a l'Oficina d'Assistència al Contribuent de l'ATV o de les seues delegacions o a l'oficina liquidadora de districte hipotecari competent de la Generalitat on radiquen els immobles.
  - Si la donació es refereix a béns que no són immobles, l'autoliquidació s'ha de presentar a l'oficina d'assistència al contribuent de l'ATV o de les seues delegacions o a l'oficina liquidadora de districte hipotecari competent de la Generalitat on l'adquirent tinga la seua residència habitual.


  Buscador d'oficina competent (vegeu l'enllaç en l'apartat d'informació complementària).

  http://www.gva.es/c_economia/web/html/Tributos_InfoGeneral_DondeAtenderme_v.htm

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN TOTS ELS CASOS:

  - Imprés model 651 "Autoliquidació donacions" (un imprés per cada subjecte passiu), degudament omplit i ingressat, si escau. Aquest imprés per mitjà de les utilitats del sistema Sar@ (vegeu l'enllaç del portal tributari en l'apartat d'informació complementària, seleccioneu l'enllaç "Impostos en línia") de manera que pugueu:


  A) - Imprimir el model 651, sense cost ni desplaçaments (seleccioneu l'enllaç "Descarregar model oficial del document per a l'ingrés i l'autoliquidació").
  - Efectueu el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  B) - Descarregueu i instal·leu el programa d'ajuda Sar@2-651, que us proporciona assistència per a omplir el model (seleccioneu l'enllaç "Programa d'ajuda Sar@2 - 651").
  - Imprimiru el model.
  - Efectueu el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  Les dues modalitats permeten efectuar el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot permeten efectuar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar mitjançant un dèbit en el compte en les oficines habilitades.


  En cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment, ja no caldrà aportar el document notarial i la còpia simple d'aquest. Si no ha sigut autoritzat notarialment, s'ha d'aportar el document privat i la còpia en què conste l'acte o contracte que origine el tribut, que ha d'incloure els aspectes següents:
  - Dades identificatives del donant i del donatari (NIF o NIE, nom i cognoms, domicili i data de naixement).
  - Parentiu entre el donant i donatari.
  - Domicili per a dur a terme notificacions.
  - Llista detallada dels béns i drets adquirits que integren l'increment del patrimoni gravat, amb expressió del valor real que s'atribueix a cada un.
  - Llista detallada de les càrregues, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite.
  - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja efectuat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, una autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, a falta d'això, l'original del NIF o NIE (vegeu l'enllaç en l'apartat "Impresos associats").
  - Llista del patrimoni preexistent dels subjectes passius en la data de la meritació. Quan el patrimoni siga inferior a 390.657,87 euros, així com quan siga superior a 3.936.629,28 euros, serà suficient amb la presentació d'un escrit en què es declare aquesta circumstància.

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLARE EN LA DONACIÓ:

  En el cas d'aplicació de beneficis fiscals associats al parentiu o discapacitat:
  - Original i còpia del llibre de família o el certificat literal de naixement.
  - Original i còpia del certificat en què s'indique el grau de minusvalidesa que pateix l'interessat, expedit per l'òrgan competent.

  En els supòsits de consolidació del domini:
  - Còpia del document en què es va produir el desmembrament del domini.
  - Autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, a falta d'això, còpia del NIF o NIE d'aquest.
  En el cas que l'usdefruit s'haja extingit per defunció de l'usufructuari, s'ha d'adjuntar l'original i la còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.

  Còpia de la documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació) corresponent als vehicles inclosos en la donació.

  Original i còpia de la justificació documental de les càrregues, gravàmens, deutes i despeses la deducció de les quals se sol·licite.

  Impresos associats

  Enllaç als impresos número 650 i 651 de l'Agència Tributària Valenciana

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r. Ompliment del model 651.

  2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.

  3r. Presentació i diligència de la documentació a l'oficina del contribuent o a l'oficina liquidadora de districte hipotecari que corresponga.

  4t. Una vegada omplits aquests tràmits, els documents acreditatius de l'adquisició acompanyats de l'autoliquidació i del justificant que acredite que s'han presentat davant de l'oficina gestora serviran de títol suficient per a accedir als registres públics corresponents.

  Inici
 • Informació complementària

  * BASE IMPOSABLE
  En les donacions i la resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, la base imposable estarà constituïda pel valor net dels béns i drets adquirits, i es considerarà com a tal el valor real dels béns i drets minorat per les càrregues i els deutes que siguen deduïbles.  * BASE LIQUIDABLE
  La base liquidable s'obtindrà en aplicar sobre la base imposable les reduccions aprovades per la Comunitat Valenciana (vegeu l'enllaç de Beneficis fiscals en l'apartat d'Informació complementària.)


  * QUOTA ÍNTEGRA
  La quota íntegra de l'impost s'obtindrà en aplicar a la base liquidable la tarifa regulada en l'article 11 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits [DOGV núm. 3153, de 31 de desembre].
  (Vegeu l'enllaç de tarifa aplicable en l'apartat d'informació complementària.)


  * QUOTA TRIBUTÀRIA
  La quota tributària per aquest impost s'obtindrà en aplicar a la quota íntegra el coeficient multiplicador indicat en l'article 12 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits establits en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu, assenyalat en l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.
  (Vegeu l'enllaç de coeficients multiplicadors en l'apartat d'informació complementària.)


  * QUOTA QUE S'HA DE PAGAR
  La quota que s'ha de pagar es determina aplicant sobre la quota tributària la deducció per doble imposició internacional, quan s'hi tinga dret, regulada en l'article 23.1 de Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.
  Així mateix, quan s'hi tinga dret, s'aplicaran sobre la quota tributària les bonificacions aprovades per la Comunitat Valenciana (vegeu l'enllaç de Beneficis fiscals en l'apartat d'Informació complementària).


  * RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI
  Aplicació de l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:

  - Fins als tres mesos següents al terme del termini voluntari: 5 %

  - Fins als sis mesos següents al terme del període voluntari: 10 %

  -Fins als dotze mesos següents al terme del període voluntari: 15 %

  - Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20 % i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà del terme dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació s'haja presentat.


  * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC
  L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que es complisquen les dues condicions establides en l'article 27 de la Llei general tributària:
  1a. Que s'efectue l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.
  2a. Que s'efectue l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània quan es presente o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o els terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament del dit deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haja sol·licitat en el moment de presentar l'autoliquidació extemporània.

  * PRESCRIPCIÓ
  El termini de PRESCRIPCIÓ del dret de l'Administració per a determinar el deute tributari per mitjà de la liquidació corresponent és de 4 anys, i comença a comptar-se a partir de l'endemà del dia en què finalitze el termini reglamentari de 6 mesos per a presentar la corresponent declaració davant de l'Administració tributària, segons els articles 25 de la Llei de l'Impost de Successions i Donacions, i els articles 66 i 67 de la Llei general tributària.
  El termini de prescripció de l'acció per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats també és de 4 anys, comptats des de l'endemà del dia en què finalitze el termini de període voluntari per a pagar la liquidació, d'acord amb els articles 66 i 67 de la Llei general tributària i el 36 de la Llei 29/87, de l'Impost de Successions i Donacions.

  Enllaços

  Web ATV.

  Beneficis fiscals.

  Valor de referència dels béns immobles de naturalesa urbana.

  Valor de referència dels béns immobles de naturalesa rústica.

  Autorització de representació.

  Buscador de l'oficina competent.

  Tarifa aplicable

  Coeficients multiplicadors

  Instruccions ompliment model 651.

  Entitats col·laboradores.

  Programa d'Ajuda Sar@2 - 651.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 303, de 19/12/1987).
  - Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 275, de 16/11/1991).
  - Ordre de 7 d'abril de 2000, del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'aproven els models declaració liquidació que han d'utilitzar-se per a l'autoliquidació per l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 155, de 29/06/1988).
  - Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31/12/1997).
  - Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa urbana en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/2003).
  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4971, de 22/03/2005).
  - Ordre EHA/3551/2011, de 13 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (BOE núm. 313, de 29/12/2011).
  - Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06/08/13).
  - Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària, juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (DOCV núm. 7543, de 9/6/2015).
  - Resolució 15 de juny de 2015, del director general de Tributs i Joc, per la qual es desplega el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (DOCV núm. 7565, de 7/7/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre EHA/2367/2013, d'11 de desembre.

  Vegeu la Llei 13/1997, de 23 de desembre.

  Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre

  Vegeu Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.

  Vegeu l'Ordre 10/2015, de 27 de maig.

  Vegeu la Resolució 15 de juny de 2015

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.