Detall de Procediment

TECE Aportació d'escrits i documents en expedients de restauració de legalitat urbanística

Codi SIA:: 210527
Codi GVA:: 110
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Presentar tot tipus d'escrits i documents en els diferents tràmits dels procediments de restauració de legalitat urbanística, com ara: - Escrit d'atorgament de representació en el procediment. - Justificant de la sol·licitud de la llicència de legalització. - Al·legacions al requeriment de restauració de la legalitat urbanística. - Presentació de llicència de legalització. - Al·legacions a la proposta de resolució. - Interposició de recursos administratius.

Observacions

Observacions

Llegiu atentament l'acord d'incoació/requeriment de legalització de l'expedient i les diferents resolucions que se us notifiquen. No cal presentar al·legacions fins que no es reba l'acord d'incoació/requeriment de legalització. El NÚMERO D'EXPEDIENT és el que figura com a tal en l'acord d'incoació/requeriment de legalització. És el que heu d'utilitzar en les vostres comunicacions amb l'Administració.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient de restauració de la legalitat urbanística i que hagen sigut assenyalades en el mateix com a responsables de la comissió de la infracció urbanística, o els seus representants.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7329, de 31.07.2014).
  • Decret 52/2021, de 9 d'abril, del Consell, d'aprovació dels estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (DOGV núm. 9070, de 27-04-2021).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Escrit d'atorgament de representació en el procediment: en qualsevol moment del procediment. - Justificant de la sol·licitud de la llicència de legalització: en el termini de 2 mesos des de la recepció del requeriment de legalització. - Al·legacions al requeriment de restauració de la legalitat urbanística: En qualsevol moment anterior a la proposta de mesures de restauració de la legalitat urbanística. - Presentació de llicència de legalització: De manera immediata a la seua obtenció. - Al·legacions a la proposta de resolució de mesures de restauració de la legalitat urbanística: en el termini de 15 dies des de la recepció de la proposta de mesures. - Acreditació del compliment de l'ordre de restauració de la legalitat urbanística: En el termini d'1 mes des de la recepció de l'ordre de restauració.

Formularis documentació

- Formulari normalitzat, acompanyat dels documents i informes que s'estime convenient.

Presentació

Presentació

Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'Administració. a )En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen b) En els Registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local, en aquest últim cas, si s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger c) En qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en el formulari i en la còpia. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. - I, preferentment, en:

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible: - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ 2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). 3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Enllaços

Enllaços

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució d'ordre de restauració de la legalitat urbanística o contra les resolucions d'imposició de multes coercitives: a) potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta. b) directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

El director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa