Ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210842
|
Codi GVA: 1119
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar, per al curs 2022/2023, les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • ORDRE 13/2022, de 29 de setembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableixen les bases...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les sol·licituds seran formalitzades per les entitats a les quals fa referència l'apartat segon, punt 1, de la convocatòria, en la seua qualitat de gestores de les beques Erasmus+, és a dir:

-Universitats públiques de la Comunitat Valenciana

-Universitats privades de la Comunitat Valenciana

-Centres d'ensenyaments artístics superiors adscrits a l'ISEACV.

 

Podrà ser persona beneficiària d'aquesta convocatòria el següent alumnat:

a) Alumnat matriculat en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, a les quals fa referència l'article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del Sistema Universitari Valencià, i dels centres públics adscrits a aquestes.

b) Alumnat matriculat en ensenyaments artístics superiors dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Les persones beneficiàries hauran de reunir els següents requisits:

 

1.Estar matriculades en alguna de les institucions d'educació superior, en qualsevol dels ensenyaments següents:

 

1.1.Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Superior d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau.

 

1.2.Ensenyaments artístics superiors.

2. Haver sigut seleccionades per a realitzar una part dels seus estudis en l'activitat de mobilitat d'estudiants per a estudis per alguna de les institucions indicades en l'apartat 1 de l'article 1 d'aquesta Ordre que haja obtingut la Carta Erasmus d'Educació Superior del Programa Erasmus+ per al període 2021-2027, en institucions europees d'Educació Superior de qualsevol Estat membre de la UE o tercers països integrats en el Programa Erasmus+ i el Regne Unit.

 

3. Ser nacional d'algun dels països participants en el programa Erasmus+. També podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

 

4. No queden incloses en aquesta Resolució les ajudes per als estudis d'especialització, ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

 

5. Únicament podrà ser objecte d'ajuda una mobilitat per sol·licitant, i en aquells casos que la persona beneficiària tinga assignades dues mobilitats, només es finançarà aquella que tinga concedida una major quantia.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Subdirecció General d'Universitats el qual realitzarà d'ofici quantes actuacions considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s'haja de dictar la resolució. 2....
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les entitats sol·licitants podran presentar les sol·licituds en el termini de 15 dies comptats a partir del següent a la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9466, de 09-11-2022).

Documentació
1. Les sol·licituds seran formalitzades per les entitats a les quals fa referència l'article segon, punt 1, de la present resolució, en la seua qualitat de gestores de les beques Erasmus+. 2. Aquestes sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: a) Informe de l'entitat...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través del procediment establit en la corresponent instrucció elaborada per la direcció general competent en matèria d'universitats.

Resolució

Termini màxim
El termini per a dictar resolució no serà superior a sis mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria, sense perjudici de l'ampliació de terminis prevista en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions...
Saber més
Quantia i cobrament
L'import de l'ajuda proposada, per mes d'estada, per a cada estudiant beneficiari/a, es determinarà segons el grup al qual estiga adscrit el país de destinació de la persona sol·licitant, d'acord amb la taula següent: Import mensual en euros per país d'estada GRUP PAÍS IMPORT 1 Dinamarca,...
Saber més
Observacions

S'hi pot interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen...

Saber més
Òrgans resolució