• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Convocar, per al curs 2019/2020, les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les sol·licituds les han de formalitzar les entitats a les quals fa referència l'apartat segon, punt 1, de la convocatòria, en qualitat de gestores de les beques Erasmus+.

  En pot ser beneficiari l'alumnat següent de les entitats esmentades:
  a) Alumnat matriculat en les universitats públiques que integren el sistema universitari valencià, a les quals fa referència l'article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del sistema universitari valencià, i dels centres públics adscrits a aquestes.
  b) Alumnat matriculat en ensenyaments artístics superiors dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Les persones beneficiàries han de reunir els requisits següents:
  1. Tindre la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
  2. Els estudiants estrangers no comunitaris han d'acreditar la condició de residents i quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes els que es troben en situació d'estada o residència per estudis, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  3. Haver sigut seleccionades per a realitzar una part dels seus estudis en l'activitat de mobilitat d'estudiants per a estudis, per alguna de les institucions indicades en el punt 1 de l'apartat 2n de la convocatòria, que haja obtingut la Carta Erasmus d'educació superior del Programa Erasmus+, per al curs 2019/2020, en institucions europees d'educació superior d'altres països del Programa Erasmus+.
  4. Estar matriculades en una de les institucions a les quals fa referència el punt 3 anterior, en qualsevol dels ensenyaments següents:
  4.1. Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau.
  4.2. Ensenyaments artístics superiors.
  5. No s'inclouen en aquesta convocatòria ajudes per als estudis de màster universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import de l'ajuda proposada, per mes d'estada, per a cada alumne/a beneficiari/ària estarà determinat pel grup al qual estiga adscrit el país de destinació del sol·licitant, d'acord amb l'establit en l'apartat seté, punt 6, de la convocatòria.

  PAGAMENT:
  L'import global de les ajudes s'entregarà a cada entitat sol·licitant amb la prèvia justificació davant de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, dins del termini de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió d'aquestes ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de l'acte administratiu de l'entitat sol·licitant pel qual s'acorde l'increment de la quantia de la beca al seu alumnat beneficiari, en concepte de beneficiari de les beques Erasmus+ durant el curs 2019-2020, amb l'expressió de la quantia de complement d'aquesta i del total resultant, així com de la seua notificació a l'alumne/a beneficiari/ària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les entitats sol·licitants poden presentar les sol·licituds fins al 27 de setembre de 2019, i el termini de presentació de sol·licituds comença a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8598 de 24.07.2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través del procediment establit en la corresponent instrucció elaborada per la direcció general competent en matèria d'universitats.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds les han de formalitzar:
  a) Les universitats públiques que integren el sistema universitari valencià, a les quals fa referència l'article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del sistema universitari valencià, i dels centres públics adscrits a aquestes.
  b) Centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

  2. Les sol·licituds s'han de presentar-se acompanyades d'e la documentació següent:
  a) Informe de l'entitat sol·licitant en el qual es faça constar el finançament de les beques Erasmus+, amb la indicació dels fons percebuts per a això procedents de la Unió Europea, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, l'entitat sol·licitant o altres institucions.
  b) Relacions individualitzades i certificades, en suports paper i informàtic, de l'alumnat de l'entitat sol·licitant beneficiari de les beques Erasmus+ per a la mobilitat d'estudiants per estudis, durant el curs acadèmic 2019/2020.
  Aquestes llistes han de contindre l'alumnat que complisca els requisits establits, així com la informació següent:
  b.1) País de destinació i mesos d'estada.
  b.2) Localitat de residència administrativa.
  b.3) Puntuació que resulte d'aplicar els criteris continguts en l'apartat nové d'aquesta resolució. La puntuació parcial obtinguda per l'alumnat, per a cada un dels criteris esmentats, ha d'incloure's també en aquesta llista.
  c) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant per la qual s'acredite que els beneficiaris d'aquesta subvenció compleixen amb les obligacions per reintegrament de subvencions.
  d) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que en aquesta no concorre cap de les circumstàncies per a no ser beneficiària d'una subvenció recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13, i en l'apartat 5 de l'article 34, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Subdirecció General d'Universitat, Investigació i Ciència.
  - Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió composta pels membres següents:
  Presidència: la persona que ocupe la Subdirecció General d'Universitat, Investigació i Ciència, o la persona en qui delegue.
  Vocals: un representant de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i dos funcionaris/àries de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència.
  Secretaria: la persona que ocupe la prefectura del Servei de Gestió Economicopressupostària de les Universitats.
  - La comissió, una vegada valore les sol·licituds, emetrà, en un termini no superior a 10 dies a comptar de la data de la reunió de la comissió, un informe en el qual es concretarà el resultat de la valoració efectuada.
  - L'informe contindrà la distribució entre les entitats sol·licitants del crèdit disponible.
  - Així mateix, ajustant-se als criteris de concessió establits, l'informe contindrà la llista d'alumnat beneficiari, amb la indicació de l'import de l'ajuda obtinguda, així com la llista d'alumnes que, per motiu de la puntuació total obtinguda i del crèdit disponible, no resulten beneficiaris d'aquestes ajudes.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi pot interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar-hi, directament, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 27/2017, de 3 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019,de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per al curs 2019-2020, les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8598, de 24.07.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2017 de 3 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019 (convocatòria).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.