Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud d'informació dels preus màxims de venda i renda d'habitatges protegits i del termini de protecció.

Codi SIA: 210528
Codi GUC: 113
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'informació de preus màxims de venda o de renda en segones o posteriors transmissions d'habitatges protegits de nova construcció o d'habitatges de protecció oficial.

Observacions

CONSIDERACIONES A TINDRE EN COMPTE: - Si es tracta d'un habitatge amb expedient de VPO posterior a 1978, el preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil en segona i posteriors transmissions estarà en funció del que disposa el Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell. - Si es tracta d'habitatges amb expedient de VPO anterior a 1978, el preu de venda en segona i posteriors transmissions serà el que lliurement acorden les parts, segons l'article 1 del Reial Decret 727/1993, de 14 de maig. - Si es tracta de locals comercials ubicats en edificis d'habitatge protegit, no hi ha limitació en el preu de venda. -Taula informativa sobre preus màxims de venda i renda (vegeu la informació en l'apartat Enllaços) - Informació sobre terminis de protecció: Habitatges de protecció oficial, grups I, II i subvencionades, promogudes a l'empara del Reglament de 24 de juliol de 1968, amb període de protecció de 50 anys. Habitatges bonificables (Orde ministerial de 23 de maig de 1970, amb període de protecció de 20 anys. Habitatges de renda limitada, grups I, II, protegits i subvencionats, amb període de protecció de 20 anys. Habitatges de protecció oficial promoguts a l'empara del Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre i del Reial Decret 3148/1978, de novembre, amb període de protecció de 30 anys.

Normativa del procediment

 • Decret 2114/1968, de 24 de juliol, del Ministeri de la Vivenda, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei sobre habitatges de Protecció Oficial, Text refós aprovat per decrets 2131/1963, de 24 de juliol (DG 9-A, Disp. 1085) i 3964/1964, de 3 de desembre (DG 12-8, Disp. 1728) (BOE núm. 216, de 7/9/1968).
 • Correcció d'errades del Decret 2114/1968, de 24 de juliol, del Ministeri de la Vivenda, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei sobre habitatges de Protecció Oficial, Text refós aprovat per decrets 2131/1963, de 24 de juliol (DG 9-A, Disp. 1085) i 3964/1964, de 3 de desembre (DG 12-8, Disp. 1728) (BOE núm. 227, de 20/9/1968).
 • Correcció d'errades del Decret 2114/1968, de 24 de juliol, del Ministeri de la Vivenda, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei sobre habitatges de Protecció Oficial, Text refós aprovat per decrets 2131/1963, de 24 de juliol (DG 9-A, Disp. 1085) i 3964/1964, de 3 de desembre (DG 12-8, Disp. 1728) (BOE núm. 288, de 30/11/1968).
 • Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre, de la Direcció de l'Estat, sobre política de habitatges de Protecció Oficial (BOE núm. 267, de 8/11/1978).
 • Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, pel qual es desenrotlla el Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatge (BOE núm. 14, de 16/1/1979).
 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans (BOE núm. 282, de 25/11/1994).
 • Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de habitatges de Protecció Pública (DOGV, núm. 7178, de 23/12/2013).
 • Ordre 21/2014, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual es prorroga el règim excepcional establit en la Disposició transitòria primera del Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consel (DOGV núm. 7371, de 30/09/2014).
 • Ordre 2/2017, de 24 de gener, de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la que es prorroga el règim excepcional establit en la Disposició transitòria primera del Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, relatiu als preus, rendes i superfícies màxims de les habitatges protegides de nova construcció (DOGV núm. 7972, 03/02/2017).
 • Ordre 10/2017, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es prorroga el règim excepcional establit en la disposició transitòria primera del Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, relatiu als preus, les rendes i les superfícies màxims dels habitatges protegits de nova construcció (DOGV núm. 8166, de 09.11.2017)

Termini

Durant tot l'any

Documentació

- Imprés normalitzat 20000. - Còpia de l'escriptura pública de compravenda o nota simple del Registre de la Propietat en què aparega el número d'expedient i identificació de la vivenda. - Pagament de taxa en model 046. - Altres que considere convenient qui sol·licita la informació.

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: La taxa ascendeix a 2,30 euros, d'acord amb el capítol V, del títol XXXIII, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30/12/2017). Si vosté està realitzant el tràmit electrònic, la pròpia plataforma li indicarà i mostrarà la taxa que podrà pagar de forma electrònica (si el pagament es realitzara en una sucursal bancària podrà continuar després amb el tràmit electrònic). Si vosté vol realitzar aquest tràmit de forma presencial haurà de portar amb la resta de documentació, el justificant del pagament de la taxa, per a generar l'imprés de la taxa haurà d'accedir a aquest enllaç: https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas Seguidament triar l'opció de la Conselleria i dins d'ella la taxa 9833.- Taxa per serveis administratius

Presentació

Presencial
a) En els registres dels ajuntaments. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu establit en la llei 39/2015. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. PREFERENTMENT, a través dels següents llocs, en els quals ES NECESSITA CITA PRÈVIA: Cita prèvia Direcció Territorial d'Alacant: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21202 Cita prèvia Direcció Territorial de València: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be Cita prèvia Direcció Territorial de Castelló: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.mar/#!/es/home?uuid=28ed-b7810-16a2-9415a Cita prèvia per telèfon: 012 i 963866000
Telemàtica
Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Amb caràcter previ a l'expedició del certificat, hauran de pagar la corresponent taxa en les entitats bancàries col·laboradores assenyalades en l'imprés Taxa per Servicis Administratius, model normalitzat 046.

Quantia i cobrament

Vosté pot abonar la taxa administrativa des del seu ordinador a través del sistema de Pagament Telemàtic Genèric. I ho pot fer tant si ha omplit i generat l'imprés de la taxa utilitzant el Sistema Sar@, Sistema d'Ajuda per a la Recepció d'Autoliquidacions, com si ha omplit el model després d'obtindre'l en paper en les direccions territorials.

Esgota via administrativa