• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'informació dels preus màxims de venda i renda d'habitatges protegits i del termini de protecció.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'informació de preus màxims de venda o de renda en segones o posteriors transmissions d'habitatges protegits de nova construcció o d'habitatges de protecció oficial.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  La taxa ascendeix a 2,50 euros, d'acord amb el capítol V, del títol XXXIII, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30/12/2017).

  Si vosté està realitzant el tràmit electrònic, la pròpia plataforma li indicarà i mostrarà la taxa que podrà pagar de forma electrònica (si el pagament es realitzara en una sucursal bancària podrà continuar després amb el tràmit electrònic).

  Si vosté vol realitzar aquest tràmit de forma presencial haurà de portar amb la resta de documentació, el justificant del pagament de la taxa, per a generar l'imprés de la taxa haurà d'accedir a aquest enllaç:

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas

  Seguidament triar l'opció de la Conselleria i dins d'ella la taxa 9833.- Taxa per serveis administratius

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Vosté pot abonar la taxa administrativa des del seu ordinador a través del sistema de Pagament Telemàtic Genèric. I ho pot fer tant si ha omplit i generat l'imprés de la taxa utilitzant el Sistema Sar@, Sistema d'Ajuda per a la Recepció d'Autoliquidacions, com si ha omplit el model després d'obtindre'l en paper en les direccions territorials.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_INFOPREMAX&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=113

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat 20000.
  - Còpia de l'escriptura pública de compravenda o nota simple del Registre de la Propietat en què aparega el número d'expedient i identificació de la vivenda.
  - Pagament de taxa en model 046.
  - Altres que considere convenient qui sol·licita la informació.

  Impresos associats

  [20000] INFORMACIÓ SOBRE PREUS MÀXIMS DE VENDA I RENDA D'HABITATGES PROTEGITS I TERMINI DE PROTECCIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Amb caràcter previ a l'expedició del certificat, hauran de pagar la corresponent taxa en les entitats bancàries col·laboradores assenyalades en l'imprés Taxa per Servicis Administratius, model normalitzat 046.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_INFOPREMAX&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=113

  Tramitació

  Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.

  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  L'atenció presencial en la Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori -VALÈNCIA- serà per mitjà de cita prèvia, la qual es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través de la pàgina d'Internet:
  https://www.tramita.gva.es/citaprevia/validacion.jsp?p_idioma=valenciano

  * CONSIDERACIONES A TINDRE EN COMPTE:
  - Si es tracta d'un habitatge amb expedient de VPO posterior a 1978, el preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil en segona i posteriors transmissions estarà en funció del que disposa el Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell.
  - Si es tracta d'habitatges amb expedient de VPO anterior a 1978, el preu de venda en segona i posteriors transmissions serà el que lliurement acorden les parts, segons l'article 1 del Reial Decret 727/1993, de 14 de maig.
  - Si es tracta de locals comercials ubicats en edificis d'habitatge protegit, no hi ha limitació en el preu de venda.
  -Taula informativa sobre preus màxims de venda i renda (vegeu la informació en l'apartat Enllaços)
  - Informació sobre terminis de protecció:
  Habitatges de protecció oficial, grups I, II i subvencionades, promogudes a l'empara del Reglament de 24 de juliol de 1968, amb període de protecció de 50 anys.
  Habitatges bonificables (Orde ministerial de 23 de maig de 1970, amb període de protecció de 20 anys.
  Habitatges de renda limitada, grups I, II, protegits i subvencionats, amb període de protecció de 20 anys.
  Habitatges de protecció oficial promoguts a l'empara del Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre i del Reial Decret 3148/1978, de novembre, amb període de protecció de 30 anys.

  Enllaços

  Pagament Telemàtic Genèric

  Taula informativa sobre preus màxims de venda i renda

  Entitats col·laboradores i formes de pagament

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 2114/1968, de 24 de juliol, del Ministeri de la Vivenda, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei sobre habitatges de Protecció Oficial, Text refós aprovat per decrets 2131/1963, de 24 de juliol (DG 9-A, Disp. 1085) i 3964/1964, de 3 de desembre (DG 12-8, Disp. 1728) (BOE núm. 216, de 7/9/1968).
  - Correcció d'errades del Decret 2114/1968, de 24 de juliol, del Ministeri de la Vivenda, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei sobre habitatges de Protecció Oficial, Text refós aprovat per decrets 2131/1963, de 24 de juliol (DG 9-A, Disp. 1085) i 3964/1964, de 3 de desembre (DG 12-8, Disp. 1728) (BOE núm. 227, de 20/9/1968).
  - Correcció d'errades del Decret 2114/1968, de 24 de juliol, del Ministeri de la Vivenda, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei sobre habitatges de Protecció Oficial, Text refós aprovat per decrets 2131/1963, de 24 de juliol (DG 9-A, Disp. 1085) i 3964/1964, de 3 de desembre (DG 12-8, Disp. 1728) (BOE núm. 288, de 30/11/1968).
  - Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre, de la Direcció de l'Estat, sobre política de habitatges de Protecció Oficial (BOE núm. 267, de 8/11/1978).
  - Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, pel qual es desenrotlla el Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatge (BOE núm. 14, de 16/1/1979).
  - Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans (BOE núm. 282, de 25/11/1994).
  - Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de habitatges de Protecció Pública (DOGV, núm. 7178, de 23/12/2013).
  - Ordre 21/2014, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual es prorroga el règim excepcional establit en la Disposició transitòria primera del Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consel (DOGV núm. 7371, de 30/09/2014).
  - Ordre 2/2017, de 24 de gener, de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la que es prorroga el règim excepcional establit en la Disposició transitòria primera del Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, relatiu als preus, rendes i superfícies màxims de les habitatges protegides de nova construcció (DOGV núm. 7972, 03/02/2017).
  - Ordre 10/2017, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es prorroga el règim excepcional establit en la disposició transitòria primera del Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, relatiu als preus, les rendes i les superfícies màxims dels habitatges protegits de nova construcció (DOGV núm. 8166, de 09.11.2017)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 191/2013, de 20 desembre

  Vegeu l'Ordre 2/2017, de 24 de gener

  Vegeu l'Órdre 10/2017, de 27 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.